Paziņojums 25.10.2018.

Tiek pagarināts pieteikšanās termiņš līdz 06.11.2018 1  automāta izvietošanai veselīgas pārtikas – karsto, auksto dzērienu/sulu, uzkodu nodrošināšanai .

Paziņojums 16.10.2018.

  1. Iznomājamais objekts.

1.1. „Rīgas 66.speciālā vidusskola” (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas, tajā skaitā zemes vienības daļas Rīgā, Katrīnas ielā 4, ar kopējo platību 1,00 kv.m., 1  automāta izvietošanai veselīgas pārtikas – karsto, auksto dzērienu/sulu, uzkodu nodrošināšanai.

2. Mērķis, nosacījumi

2.1. Nodrošināt Iestādes apmeklētājus, darbiniekus ar veselīgu pārtiku.

2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

3.1. 80,55 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).

 Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002. gada 27 .decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

  1. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

 5.1. Pieci gadi no līguma noslēgšanas brīža.

  1. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2018.gada 26.oktobrim, plkst.12, Rīgā, Katrīnas ielā 4, 15.kab., pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu –  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: „           EUR/kv.m bez PVN mēnesī ”

  1. Papildus informācija:

7.1. Tālrunis: 67334007; 29193957 mob., saimniecības pārzine  Anna Trukane

 Rīgas 66.speciālās vidusskolas  iznomāšanas komisija.26.07.2016. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus līgumam par karsto dzērienu automāta izvietošanu Rīgas 66. speciālajā vidusskolā, tiek pieņemts lēmums noslēgt līgumu ar SIA “Selecta”, Reģ. Nr. LV40003174017.

Paziņojums par karsto dzērienu automāta izvietošanu 

Rīgas 66. speciālā vidusskola iznomā telpas Rīgā, Katrīnas ielā 4,  1. stāva gaitenī  ar kopējo platību 1 kv.m. , 1 (viena) karsto dzērienu automāta izvietošanai.

Sīkāka informācija pielikumā (skat.zemāk).

Iepirkums_2016