Skolā uzņem bērnus ar fiziskās attīstības traucējumiem, pamatojoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un vecāku iesniegumu, ar nosacījumu, ka attiecīgajā klasē ir brīvas vietas.
 

Saņemot Rīgas 66. vidusskolas paziņojumu par bērna uzņemšanu 1. klasē 2021./2022.m.g., vecākiem 10 kalendāro dienu laikā pēc šī paziņojuma saņemšanas jāiesniedz iesniegums par bērna uzņemšanu vai par iesnieguma atsaukšanu.

Iesniegumu iesniegt elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz skolas e-pastu: r66vs@riga.lv, vai izmantojot portāla www.latvija.lv pieejamo pakalpojumu Iesniegums iestādei (veicot autentifikāciju).