Ierodoties skolā uz konsultāciju pirms VPMK, visiem izglītojamiem nepieciešami šādi dokumenti:

 1. Izglītojamā dzimšanas apliecība.
 2. Vecāku vai aizbildņu personu apliecinošs dokuments.
 3. Medicīnas dokumenti, kas apliecina izglītojamā fiziskās attīstības traucējumus. 

P.S. Mācību gada laikā katru pirmdienu un trešdienu no plkst. 15.00- 17.00 ir pieejama individuāla pretendenta un viņa vecāku konsultācija pie skolas ārsta ortopēda, medicīnisko dokumentu sagatavošana Valsts pedagoģiski medicīniskajai komisijai. Pieņemšana tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Ierodoties uz VPMK, visiem izglītojamiem nepieciešami šādi dokumenti:

 1. Vecāku iesniegums par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā (iesnieguma veidlapu var aizpildīt arī ierodoties uz komisijas sēdi).
 2. Izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāku personu apliecinošs dokuments.
  Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt izglītojamā spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un pilnvaro personu, kura pārstāvēs izglītojamā intereses. Pilnvarotajai personai nepieciešams personu apliecinošs dokuments. Ja bērnu uz VPMK sēdi pavada aizbildnis, tad nepieciešams bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu. Ja bērnu uz VPMK sēdi pavada audžuģimene, tad nepieciešams attiecīgās bāriņtiesas pilnvarojums.
 3. Ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi. Ģimenes ārsta atzinums izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
 4. Psihologa atzinums.
 5. Izglītības iestādes informācija (skolas vai pirmsskolas) par izglītojamo vai izglītojamā raksturojums, kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes, kā arī individuālais izglītības plāns (ja tāds ir) vai izglītojamajam mācību procesā un pārbaudes darbos piemērotie atbalsta pasākumi.
 6. Sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi dzimtajā valodā un matemātikā.

Papildus, izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem:

 1. Ortopēda, reimatologa, traumatologa vai bērnu ķirurga vai ķirurga atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
 2. Radioloģiskās (apstiprina radiologs), funkcionālās vai citas objektīvās izmeklēšanas metodes slēdziens, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
 3. Nepieciešamības gadījumā – bērnu neirologa vai neirologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
 4. Atkārtotas komisijas gadījumā nepieciešams rehabilitācijas procesa dinamikas izvērtējums.