2020./2021.mācību gads


Olimpiskā diena skolā 18.09.2020.

Olimpiskā diena apvieno cilvēkus visā pasaulē, to rīko, godinot Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanas dienu.

Olimpiskās dienas uzdevums ir veicināt jaunatnes iesaistīšanos sporta aktivitātēs.

2020. gada 18. septembrī visā Latvijā norisinājās jau par tradīciju kļuvusī “Olimpiskā diena”. Šī gada devīze “Mēs esam sportiņā!”

Laika apstākļu lutināti, jau pulksten 8:30 pirmie klašu kolektīvi devās uz sportisko aktivitāšu vietām. 

Stundas laikā katram klašu kolektīvam bija jāpiedalās 4 aktivitāšu punktos: veiklajā bumbas ripināšanā, “purva” pārvarēšanā, uzmanīgajā veiklības skrējienā un jāparāda precizitāte riņķa mešanā.

Sportiskās aktivitātes turpinājās līdz pat dienas beigām. 

Olimpiskās dienas vingrojumu komplekss šogad, dažādiem klašu kolektīviem, kopā ar skolotājiem tika atkārtots divas reizes. 

Sportisko aktivitāšu noslēgumā visi dalībnieki saņēma Olimpiskās dienas sertifikātus.

Rudens izstāde

1.-5. klašu skolēni tiek aicināti piedalīties rudens velšu izstādē “Rudens brīnumi”. Lai piedalītos izstādē, 28. septembrī jāatnes interesants darinājums no dabas materiāliem.

Foto no izstādes >>>ŠEIT

Tēva diena

Tēva diena ir svētki, kas veltīti tēva lomas godināšanai ģimenē un sabiedrībā. Latvijā Tēva diena par oficiālu svētku dienu (taču ne brīvdienu) tika noteikta 2009.gadā, pēc bijušā LR Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministra Ainara Baštika ierosinājuma. Tā tiek svinēta septembra otrajā svētdienā.

1.-5. klašu skolēni tiek aicināti piedalīties fotoizstādes “Es un mans stiprais plecs” veidošanā. Fotoizstāde skolā notiks jau otro reizi.

Sīkāka informācija pie klašu audzinātājiem.

Sporta nominācija

Sākoties mācību gadam, 1.septembrī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Māris Krastiņš un departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes priekšniece Dina Vīksna svinīgā pasākumā sveica galvaspilsētas sportiskākās skolas, izglītības iestāžu sporta organizatorus, sporta pedagogus, kā arī pasniedza balvu nominācijā „Par mūža ieguldījumu skolu sportā”.

Nominācijā „Rīgas Sportiskākā skola” šogad 3. vietā mūsu – Rīgas 66. vidusskola.

Visa mācību gada garumā piedalījāmies kā Ziemeļu rajona skolu spartakiādes sacensībās, tā arī Rīgas pilsētas rīkotajās sporta aktivitātēs un sacensībās.

Sakām paldies visiem skolēniem, kuri piedalījās skolas sporta dzīvē, kā arī par vecāku atbalstu!

Zinību dienas norise

2020.gada 1. septembrī visi skolēni ierodas skolā no plkst. 9.20 līdz plkst. 9.45.

1.klašu skolēnus plkst. 9.50 laukumā pie skolas centrālās ieejas sagaidīs klašu audzinātājas.

Vecāki ieiet skolā nedrīkst.

Izņēmums – vecāks, kas ar savu transportu atved skolēnu, kurš pārvietojas ratiņkrēslā vai ar rollatoru, drīkst ienākt skolā:

 • pirms ienākšanas skolā uzliekot sejas masku,
 • ienākot skolā dezinficējot rokas.

Sociālie aprūpētāji parūpēsies par skolēna pavadīšanu līdz klases telpai.

Skolēni, ierodoties skolā, dezinficē rokas (vestibilā pie katras ieejas izvietots sensorais roku dezinfekcijas statīvs, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejas, arī divas medicīnas māsas palīdzēs dezinficēt rokas).

Skolēni, ievērojot 2 metru distanci, dodas uz savu klases telpu.

Klases stunda notiks no plkst. 10.00 līdz plkst. 10.50.

1., 2.klašu skolēniem klases stunda un svinīgais pasākums skolas zālē no plkst. 10.00 līdz plkst. 11.00.

Skolas darba organizācija no 2. septembra

 • Skolā aizliegts ierasties ar elpceļu infekcijas pazīmēm (paaugstinātu temperatūru, klepu, iesnām, sāpošu kaklu, apgrūtinātu elpošanu), konjunktivītu un citām akūtām slimībām, kuras var izraisīt citu personu inficēšanu.
 • Mācību process sāksies 2020. gada 2. septembrī, saskaņā ar mācību priekšmetu un rehabilitācijas nodarbību stundu sarakstu.
 • Skolas ārdurvis tiks slēgtas pirmās mācību stundas laikā, tās tiks atvērtas tikai pusdienu starpbrīžos.
 • Pagarinātās dienas grupas 1. – 4. klašu skolēniem no 2020. gada 2. septembra līdz plkst. 18.00.
 • Brokastis un siltas pusdienas no 2020. gada 2. septembra.
 • Šajā mācību gadā ēdnīcā nestrādās bufete, līdz ar to, ieteicams katru dienu iedot līdzi no mājām launagu.
 • Informatīvās vecāku sapulces notiks skolā septembra pirmajā nedēļā (klašu audzinātāji informēs par norises datumu un laiku).
 • 1. klašu vecāku sapulces jau notika 26.08.2020. ( 1.a) un 27.08.2020. (1.b).

Skolēna e-karte

Sakarā ar skolas nosaukuma maiņu visiem skolēniem jānomaina “Skolēnu e-karte”.

Elektroniska pieteikšanās “Skolēna e-kartei” – portālā www.eriga.lv https://www.eriga.lv/default.aspx ; “Rīgas satiksmes” mājas lapā https://www.rigassatiksme.lv/lv/biletes/e-talonu-veidi/skolena-e-karte/ vai klātienē “Rīgas Satiksmes” klientu apkalpošanas centrā.

Kas jāzina 1., 5. un 10. klašu skolēniem par “Skolēnu e-karti”

2019./2020.mācību gads


Atbalsta pasākumi COVID – 19 krīzes skartajiem nomniekiem

Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumu Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID–19 izplatību” 8. punkts nosaka:

8. Iznomātājs savā tīmekļvietnē publicē to krīzes skarto nomnieku sarakstu, kuri saņēmuši šajos noteikumus noteiktos atbalsta pasākumus.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID–19 izplatību”, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem Rīgas 66. speciālā vidusskola sniegs atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka – komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.

Nr.Komersanta reģistrācijas numursKomersanta nosaukums
1.40003556833BALTIC RESTAURANTS LATVIA SIA

Par mācību satura apguvi 2020./2021. mācību gadā

Ar 2020./2021.m.g. mainās valsts vispārējās izglītības standarts. Kompetenču pieejas īstenošana mācību saturā veidos nozīmīgas pārmaiņas vidējās izglītības posmā. Īpaši aktuālas šīs pārmaiņas būs tiem izglītojamiem, kuri nākamajā gadā uzsāks mācības 10. klasē.

Mācību satura apguve notiks 3 līmeņos:

 • vispārīgajā līmenī – šajā līmenī izglītojamais risina problēmas pazīstamās situācijās, nostiprina pamatizglītībā apgūto mācību saturu, veido domāšanas paradumus. Mācību saturs šajā līmenī ir katras mācību jomas obligāti apgūstamā satura daļa;
 • optimālajā līmenī – šajā līmenī izglītojamais nostiprina prasmes plānot un īstenot patstāvīgu izziņas un problēmu risināšanas darbību, identificē un risina problēmas vienkāršās, nepazīstamās situācijās, demonstrē kompleksas prasmes, iegūst produkta radīšanas pieredzi. Mācību saturs šajā līmenī ir svarīgs vispusīgai vispārējai vidējai izglītībai;
 • augstākajā līmenī – šajā līmenī izglītojamais apzināti plāno un pārrauga savu izziņas darbību, patstāvīgi risina problēmas nepazīstamās, sarežģītās situācijās, saskata starpdisciplināras likumsakarības, mācās patstāvīgi plānot, īstenot, uzraudzīt un izvērtēt produkta radīšanas procesu. Mācību saturs šajā apguves līmenī ir padziļināts un paplašināts, un svarīgs iecerēto studiju profila specializācijas virzienam.

Katrā mācību jomā ir pamatkursi, padziļinātie un specializētie kursi ar noteiktiem satura apguves nosacījumiem. Vidusskolas posmā izglītojamie mācību saturu apgūst saskaņā ar jomās plānotajiem rezultātiem kursu veidā: pamatkurss sniedz vispārīgā vai optimālā līmeņa zināšanas, padziļinātais kurss sniedz augstākā līmeņa zināšanas, bet specializētais kurss sniedz specifiskas zināšanas, izpratni un prasmes. Plānots, ka izglītojamie pamatkursus mācīsies galvenokārt 10. un 11. klasē, bet padziļinātos kursus – 11. un 12. klasē, atbilstoši skolas veidotajam mācību stundu sarakstam. Skola kursu var īstenot īsākā vai garākā laika posmā, piedāvājot kursu apgūt, piemēram, viena gada laikā ar vidēji sešām mācību stundām nedēļā, vai divu gadu laikā ar vidēji trīs mācību stundām nedēļā.

Vidusskolas posmā izglītojamam jāapgūst trīs padziļinātos kursus un saistībā ar vienu no tiem jāveic patstāvīgu pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu.

Valsts pārbaudes darbus (eksāmenus) paredzēts kārtot latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī), svešvalodā (angļu) vismaz optimālajā līmenī, matemātikā (vismaz optimālajā līmenī) un divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī), kurus izglītojamais pats ir izvēlējies.

Skola 2020./2021.mācību gadā plāno piedāvāt divus izvēļu grozus jeb kursu komplektus. Izglītojamie tiks uzņemti vispārējās vidējās izglītības programmā vienā no diviem virzieniem pēc izglītojamā izvēles:

1. VALODU, SABIEDRĪBAS VADĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIRZIENS

2. SOCIĀLO ZINĀTŅU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS, SABIEDRĪBAS VADĪBAS UN TIESĪBU VIRZIENS

Vispārējās vidējās izglītības iegūšanas nosacījumi paredz, ka izglītojamais:

 • apgūst mācību saturu 36 stundas nedēļā (maksimālā skolēna slodze);
 • apgūst pamatkursus visās mācību jomās;
 • apgūst trīs padziļinātos kursus;
 • apgūst starpdisciplināru kursu – projekta darbs;
 • apgūst specializētos kursus.

Kārto valsts pārbaudes darbus:

 • latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī);
 • svešvalodā (vismaz optimālajā līmenī);
 • matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);
 • divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī).
 • divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī).

Skolas īstenotās vidējās izglītības programmas ļaus iegūt zināšanas un attīstīt noderīgas prasmes, lai sagatavotos studijām jebkura virziena programmās.

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, izglītojamais –

1. Apgūst pamatkursus katrā mācību jomā:

 • valodu mācību jomā;
 • sociālā un pilsoniskā mācību jomā;
 •  kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomā;
 •  dabaszinātņu mācību jomā;
 • matemātikas mācību jomā;
 • tehnoloģiju mācību jomā;
 • veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomā.

2. Izvēlas un apgūst trīs augstākā līmeņa padziļinātos kursus (saistībā ar vienu no tiem veic pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu).

3. Var izvēlēties un apgūt vienu vai vairākus specializētos kursus.

4. Kārto valsts pārbaudes darbus: vismaz optimālajā līmenī latviešu valodā, svešvalodā (angļu), matemātikā un augstākajā līmenī divos no trim apgūtajiem padziļinātajiem kursiem.

Izglītojamie pamatkursus mācīsies galvenokārt 10. un 11. klasē, bet padziļinātos kursus – 11. un 12. klasē atbilstoši skolas veidotam mācību priekšmetu stundu sarakstam. Pamatkursu apguvei paredzēts veltīt aptuveni 70% mācību laika, bet padziļināto un specializēto kursu apguvei – aptuveni 30% mācību laika.

Jaunais vidusskolas modelis paredz:

 • samazinātu mācību priekšmetu skaitu, lai dotu iespēju izglītojamiem mērķtiecīgi izvēlēties un specializēties izraudzītajos mācību priekšmetos;
 • mācību satura apguvi 3 līmeņos (vispārīgajā, optimālajā un augstākajā) un valsts pārbaudījumus atbilstoši mācību satura apguves līmenim. Mācību satura apguve optimālajā līmenī ir pietiekama, lai iestātos augstskolā;
 • satura apguvi kursu veidā – pamata, padziļinātos un specializētos kursos; ir noteikts stundu skaits katram kursam, ko skola var elastīgi plānot ilgākā vai īsākā laika periodā;
 • skola piedāvā divus padziļināto kursu komplektus ar 3 padziļinātajiem kursiem katrā;
 • mācību slodze – vidējās izglītības posmā stundu skaits mācību satura apgūšanai paliek nemainīgs – ar 36 stundu maksimālo izglītojamā slodzi nedēļā jeb 3360 – 3780 mācību stundām trīs gados.

Rīgas 66. vidusskolas piedāvātie komplekti vispārējās vidējās izglītības programmā

Skolas īstenotās vispārējās vidējās izglītības programma ļaus iegūt zināšanas un attīstīt noderīgas prasmes, lai sagatavotos studijām jebkura virziena programmās.

Vairāk lasīt ŠEIT

Izglītojamo uzņemšana 10. klasē 2020./ 2021. macību gadam

UZŅEMŠANA 10. KLASĒ no 17.06.2020. līdz  29.06.2020. no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00 (19. kabinetā)

Nepilngadīga skolēna vecāki, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), iesniedz skolā šādus dokumentus:

 1. iesniegumu (aizpilda un paraksta iesnieguma veidlapu vai atsūta uz skolas e-pastu: r66svs@riga.lv);
 2. izglītojamā apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta, nokārtotā centralizētā eksāmena sertifikāta kopiju, uzrādot oriģinālus. Dokumentus nokopēt iespējams skolā.
 3. izglītojamā dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
 4. izglītojamā medicīnisko  karti (veidlapa Nr.026/u) un izrakstu no potēšanas kartes;
 5. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
 6. izglītojamā Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu (atzinumu varēs saņemt arī līdz 01.09.2020.).

A.god. skolēni un vecāki!

Mēs kopā piedalījāmies vēsturiski īpašā mācību gadā, kad mācību process notika attālināti. Katru notikumu cilvēka dzīvē varam izvērtēt divējādi – saskatot labo, īpašo un nosakot turpmākai attīstībai, izaugsmei nepieciešamo.

Runājot par labo un īpašo, varam izcelt, skolēnu spēju parādīt patstāvību sarežģītos dzīves brīžos, uzņemties atbildību par savu darbu un tā sniegumu, prasmi sadarboties ar pedagogiem un  skolēniem attālināti.

Īsā laika sprīdī pat pirmklasnieki  apguva daudzveidīgus tehnoloģiskos rīkus un saziņas platformas.

Skolēni sniedza darba izpildes atgriezenisko saiti ne tikai rakstiski, bet arī nofilmējot izpildes procesus. Vislielākais gandarījums ir par savstarpējo pedagogu, skolēnu un vecāku sadarbību.

Visi kopā esam parādījuši savu pilsonisko nostāju, paliekot mājās, mācoties attālināti, saudzējot sevi un savus līdzcilvēkus.

Īpaši jāizceļ lieliskā sadarbība starp daudzām iestādēm, kas plānoja, analizēja un rīkojās atbilstoši esošai situācijai valstī un pilsētā.

Runājot par zaudējumiem, skolēni visvairāk bija norūpējušies, ka neredz skolas biedrus, nevar nākt uz skolu un piedalīties mācību procesā klātienē. Laikam izjustā vientulība ļaus mums ar prieku tikties rudenī!

Vēlamies pateikties vecākiem par atbalstu, sadarbību un palīdzību, kas tika sniegta attālinātā mācību procesa laikā!

Paldies skolēniem, kuri godprātīgi mācījās attālinātā mācību procesa laikā!

Novēlam visiem interesantas, radošas, piedzīvojumiem bagātas un drošas vasaras brīvdienas! Uz tikšanos rudenī  Rīgas 66. vidusskolā (skolas nosaukumā vairs nebūs vārds – speciālā)!  

12.a,12.b, 9.b klašu skolēniem novēlam labu sniegumu eksāmenos!

Atgriezeniskā saite par sporta un rehabilitācijas nodarbībām

Attālinātās mācīšanās laikā mūsu skolas skolēni ne vien čakli mācās, bet arī sporto. Katra ģimene ir atradusi veidu, kas viņiem ir vispiemērotākais, lai bērniem un jauniešiem tiku norošinātas fiziskās aktivitātes.

Sporta un ārstnieciskās vingrošanas skolotāji saņem video ierakstus, fotogrāfijas un telefonu ekrānuzņēmumus ar noieto, noskrieto un ar velosipēdu nobraukto kilometru un soļu skaita rādījumiem.

Mūsu skolēni vingro, spēlē futbolu, vingro kopā ar treneri Dināru no raidījuma Tavaklase.lv, staigā pa mežu, spēlē bumbu pa pagalmu, brauc ar skrejriteni un riteni, kāpj kokos, dodas garākos pārgājienos līdz pat 7 km kopā ar vecākiem. Viņi arī skrituļo, skeito, skrien krosiņus gan kopā ar saviem ģimenes locekļiem brāļiem, māsām, vecākiem, gan arī ar ģimenes mīluli suni. Vingro uz dažādiem trenažieriem, izpilda pietupienus, atspiežas, met kūleņus, lēkā pa batutu, lec ar lecamauklu un pilda vieglatlētikas vingrinājumus. Kāda skolniece kopā ar māsu izpilda māsas baleta nodarbību vingrinājumus. Savukārt vidusskolniece ir izveidojusi plānojumu mēnesim, kurā redzamas visas viņas sportiskās aktivitātes: vingošana, soļošana un skriešana, kā arī pašsajūta attiecīgajā dienā.

Skolēni turpina arī sportot izmantojot tiešsaistes nodarbības sporta dejās un capoeira. Esam redzējuši brīnišķīgus fotouzņēmums no nodarbības iekārtajās lentās. Kāda ģimene vienā no istabām ir izveidojusi skvoša spēles laukumu.

Lūk dažas no skolēnu atbildēm uz jautājumu: “ Kādas ir tavas fiziskās aktivitātes attālināto mācību laikā?”.

 • „Skrienu uz pastu un spēlēju badmintonu. Dodos garākos pārgājienos pa mežu, kur lēkāju pa ciņiem un kāpju smilšu karjerā. Staigāju pa baļķi. Skrienu apkārt klētij un lēkāju pa batutu.”
 •  „Esmu aktīvs un smaidīgs, sportoju pie Daugavas.”
 • “Vismaz pāris reizes nedēļā cenšos pavingrot arī Jūsu dotos uzdevumus un rādu paraugu mazajam brālim un mammai kā to darīt. Bet ikdienā vairāk sanāk aktivitātes svaigā gaisā. Skriešana, lidojošā šķīvīša mešana, basketbols vai futbols pa pagalmu, akmeņu mešana upē.”
 • “Brīvdienās es braucu ar riteni, reizēm ar tēti boksējos un vēl vectēvs man mācīja karatē.”
 • “Mājās sportoju skatoties Tavaklase, vigroju arī pēc skolotāja atsūtītajiem video, iesaistās arī mana ģimene, sevišķi brālis.”
 • “Es esmu viens, bet visi pārējie mani fiziski audzina. No rīta es vingroju ar mammu, lai viņa pamostos. Pirms pusdienām mēs vingrojam ar brāli, jo viņam sāp mugura. Mums ļoti patīk Jūsu atsūtītie vingrojumi mugurai. Un vakarā, lai labāks miedziņš, mēs visi ejam pastaigāties uz Daugavas malu, bet es braucu ar riteni.”

Neskatoties uz dažādību sportisko aktivitāšu klāstā, skolēni raksta, ka viņiem pietrūkst kopīgās sportošanas un klasesbiedru.

 • “Man ļoti pietrūkst klasesbiedru un plašās zāles.”

Piedalāmies “FIZMIX Eksperiments” 25. sezonas finālā!

11.05.2020. skola saņēma apsveikumu no Konkursa “FIZMIX” Eksperiments” organizatoriem par iekļūšanu konkursa “FIZMIX Eksperiments” 25. sezonas finālā! Zināms, ka šis ir īpašs gads, ne tikai ar to, ka šis ir konkursa jubilejas gads, bet arī ar to, ka pirmo reizi konkursa fināls norisinās neklātienē, kurā tiks noskaidrotas erudītākās Latvijas komandas.

AS “Latvenergo” organizētā 8. un 9. klašu skolēnu fizikas erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments”, neklātienes atlases kārta ir noslēgusies. Šogad konkursa organizatori globālās pandēmijas dēļ saskārās ar vairākiem izaicinājumiem. Neskatoties uz visiem izaicinājumiem, konkursa fināls norisināsies 20. maijā. Ir noskaidrota 61 zinošākā komanda, kura šogad piedalīsies nebijušā neklātienes finālā, lai cīnītos par Latvijas erudītākās komandas godu.

Fināla komandas. RĪGA:

1. “Zinātkāri”, Rīgas 74. vidusskola;

2. “Asprātīgie”, Rīgas 74. vidusskola;

3. “Astes gaisā”, Rīgas 66. speciālā vidusskola;

4. “84-9”, Rīgas 84. vidusskola;

5. “Apgaismotāji”, Rīgas Klasiskā ģimnāzija;

6. “Fizzy Mixers”, Rīgas Angļu ģimnāzija;

7. “iq_2”, Privātā pamatskola “Maksima”;

8. “Kvieklis”, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija;

9. “Alianse”, Rīgas 88. vidusskola;

10. “TimeKillers”, Rīgas Klasiskā ģimnāzija.

4.maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

1990. gada 4. maijā demokrātiskās vēlēšanās ievēlētā LPSR Augstākā padome, paužot tautas gribu, pieņem deklarāciju „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Tādējādi tiek atjaunota Latvijas Republika, daļēji spēkā stājas 1922.gada Satversme un sākas pārejas periods līdz pilnīgai valsts neatkarības atjaunošanai.

Saeimas infografika: https://www.saeima.lv/lv/par-saeimu/informativie-materiali-par-saeimu/infografika-4-maijs-latvijas-republikas-neatkaribas-atjaunosanas-diena

Valsts kancelejas informatīvais materiāls: https://lv100.lv/Uploads/2020/03/24/4._maija_neatkaribas_deklaracija.pdf

Palīgs skolēniem un skolotājiem, gatavojoties eksāmeniem

VISC eksperti sagatavojuši atbalsta materiālus, kurus  skolēni var izmantot attālinātās mācīšanās laikā, gatavojoties 2019./2020.m.g. valsts pārbaudes darbiem attālinātās mācīšanās laikā.

Skolēniem ir tiesības saņemt objektīvu apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu par visu apgūto mācību saturu 9 vai 12 gados, lai nodrošinātu sekmīgu tālāko izglītības turpinājumu un vienlīdzīgus nosacījumus attiecībā pret citu gadu absolventiem. Iegūtais vērtējums un sertifikāti par vidējo vispārējo izglītību nodrošinās visiem vienlīdzīgas iespējas iestāties gan Latvijas, gan citus valstu augstskolās ne tikai šogad, bet arī pēc gada vai vairākiem gadiem.

Ņemot vērā šī brīža situāciju, eksāmens nav ieplānots ātrāk par jūnija sākumu. Līdz tam vēl ir pietiekami daudz laika, lai varētu izpētīt un izpildīt iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumus, VISC mājaslapā iepazīties ar metodiskajiem materiāliem, kā arī sekot līdzi Izglītības un zinātnes ministrijas televīzijas projekta “Tava klase” raidījumiem. Vairāk par 9. un 12. klašu mācību stundām televīzijā: www.tavaklase.lv

Lai skolēni varētu patstāvīgi gatavoties valsts pārbaudes darbiem, Valsts izglītības satura centrs piedāvā elektronisko resursu sarakstu un atbalsta materiālus, ko izmantot, gatavojoties valsts pārbaudes darbiem.

Saprotam, ka situācija ir sarežģīta un neskaidrība var radīt trauksmi. Slimības Covid-19 izplatība nav apturama, taču tā ir ierobežojama, tāpēc valsts pārbaudījumu norisi īstenos, ievērojot stingras epidemioloģiskās prasības, par galveno izvirzot audzēkņu un pedagogu veselību un drošību.

Mācību materiāli – Ventspils Digitālajā Centrā

Ventspils Digitālais centrs veic mācību materiālu un resursu apkopošanu, veidojot tehnoloģiju apguves materiālu bibliotēku.

Digitālā centra pasniedzēji atbilstoši pedagogu vēlmēm veido mācību materiālus un dažādu rīku lietošanas instrukcijas. Visi izstrādātie mācību materiāli tiek apkopoti Digitālā centra izveidotajā vietnē: macities.digitalaiscentrs.lv un ir pieejami ikvienam publiski. Vietnē pieejami ne tikai Ventspils Digitālā centra materiāli, bet ievietoti citu pedagogu veidotie resursi, kuri ar tiem dalījušies publiski.

 • www. macities.digitalaiscentrs.lv 

Noderīgas vietnes attālinātam mācību procesam

Latgales Centrālā bibliotēka ir apzinājusi virkni elektronisko resursu, kuri varētu būt noderīgi un interesanti tiem, kas māca un mācās attālināti.

Lietotāju ērtībai informācija ir strukturēta pa mācību priekšmetiem – latviešu valoda un literatūra, Latvijas vēsture, matemātika, fizika, ķīmija, dabaszinības, ģeogrāfija, angļu un krievu valoda, mūzika. Atsevišķi izdalītas vietnes, kuras noderēs visā mācību procesā. Pārskatā iekļautas enciklopēdijas un vārdnīcas, digitālie risinājumi mācībām un interaktīvas spēles, televīzijas raidījumu ieraksti un tiešraides, un daudz kas cits.

Tiešsaistes karjeras konsultācijas LU Karjeras centrā

Piesakies uz tiešsaistes karjeras konsultāciju LU Karjeras centrā un ievies skaidrību par saviem nākotnes plāniem.

Raksti – karjera@lu.lv , konsultācijas notiek tiešsaistē – Zoom telpā.

Latvijas Universitātes Jauno Fiziķu Skola

Jauno Fiziķu Skola trīs video lekcijās stāsta par kvantu fiziku. Labs palīgs skolēniem, mācoties fiziku attālināti!

Lekcijā par kvantu kriptogrāfiju JFS veterāns Andris Locāns iepazīstinās ar kriptogrāfijas pamatidejām un pastāstīs, ar ko īpaša ir kvantu kriptogrāfija, kas pašlaik ir zinātnes pasaulē strauji augošs lauciņš.

Šajā videolekcijā LU FMOF students Roberts Berķis ar ikdienas analoģijām pastāstīs, kā lietas darbojas kvantu pasaulē, sākot stāstu ar skaņu un gaismu un beidzot to ar Šrēdingera vienādojumu.

Šajā lekcijā LU FMOF profesors Mārcis Auziņš dod ieskatu, kā vēsturiski zinātnieki nonāca līdz tik neparastajām kvantu fizikas idejām. Caur šo vēsturisko prizmu profesors M. Auziņš vieglā un saprotamā valodā izstāsta, kā zinātnieki nonāca pie tādām neintuitīvām kvantu fizikas idejām kā viļņa-daļiņas duālisms un kvantēšanās.

Atvērto durvju nedēļa tiešsaistē

Tiešsaistes intervijas būs skatāmas RTU Facebook lapā, un katra diena būs veltīta vienai no deviņām RTU fakultātēm. Tiešraide notiks no plkst. 17 līdz 18, un tajā moderators Kristaps Tālbergs izjautās fakultāšu vadības pārstāvjus, aicinot izstāstīt par studiju, pētniecības iespējām Rīgā un ārpus tās, budžeta vietām, prakses un studiju apmaiņas programmām un daudz ko citu.

Tiešsaistes interviju plāns:
•    22.04. plkst. 17−18 Inženierekonomikas un vadības fakultāte;
•    23.04. plkst. 17−18 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte;
•    24.04. plkst. 17−18 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte;
•    27.04. plkst. 17−18 Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte;
•    28.04. plkst. 17−18 Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte;
•    29.04. plkst. 17−18 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte;
•    30.04. plkst. 17−18 E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte.

Lasām žurnālu “Praktiskie rokdarbi”

Laikā, kad mācības notiek attālināti, ir iznācis kārtējais žurnāla “Praktiskie rokdarbi” numurs.

Ar ko šis numurs ir īpašs? Ar to, ka tajā ir mūsu skolas 9. klases skolnieces Lauras meistarklase, kā latvju zīmes var ietrādāt spilvenā. Šī meistarklase tapa mājturības skolotājas Lolitas Sīmanes vadībā.

Vēl šajā numurā varam apskatīt skolotājas Lolitas Sīmanes veidoto pavasarīgo iekštelpu dekoru “Putni”

Priecīgas Lieldienas!

Lai Lieldienu laiks ikvienam ir prieka pilns, labu darbu un domu piepildīts!

Priecīgas Lieldienas un pavasarīgu noskaņojumu!

Pasaules kultūras vērtības izbaudām virtuāli

Visa pasaule atklāj mums kultūras vērtības, varam virtuālajās tūrēs apmeklēt izrādes, muzejus un koncertus:

Luvras muzejs, visapmeklētākais muzejs pasaulē Virtuālo ekskursiju atradīsi: www.louvre.fr

Metropoles mākslas muzejs    Metropoles mākslas muzejs atrodas Manhetenā, Ņujorkā, ASV. Muzeja kolekcija sastāv no apmēram diviem miljoniem darbu. Muzeja galvenā ēka pēc platības ir viena no pasaulē lielākajām mākslas galerijām Virtuālā ekskursija

Ufici Galerija https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives

Dabas vēstures muzejs Londonā sniedz lielisku iespēju ieskatīties digitālajā Zemes izcelšanās ekspozīcijā https://artsandculture.withgoogle.com/naturalhistorymuseum/origins-of-solar-system/

www.nhm.ac.uk

Vatikāna muzejs Romā www.museivaticani.va

Ermitāža https://bit.ly/33nCpQg

5 stundas Ermitāžā https://bit.ly/39VHDoI

Salvadora Dalī muzejs Spānijā. Nekur citur pasaulē nevar aplūkot tik daudz dižākā Spānijas gleznotāja, pasaules mēroga mākslinieka Salvadora Dalī darbus, kā Dalī teātrī – muzejā Figeresā, Katalonijā. Šis ir otrais visvairāk apmeklētais muzejs Spānijā pēc Prado (Madridē). Virtuālo ekskursiju atradīsi: www.salvador-dali.org

Tīsena-Bornemiša muzejs Madridē. Līdz 24. maijam bija paredzēts eksponēt izstādi “Rembrandt and Portraiture in Amsterdam, 1590-1670”, tagad to vari skatīt virtuāli  www.museothyssen.org 

“Google Arts & Culture’s” kolekcijā var atrast plašu – vairāk nekā 1200 – muzeju un citu kultūras institūciju kolekciju, piedāvājot gan virtuālos ceļojumus, gan stāstus par atsevišķiem kolekcijas priekšmetiem. Hamburgas koncertzāles Elbphilharmonie 360 grādu apskateplašs ieskats Itālijas mākslas vēsturē, iespējams “izstaigāt” Pētera Brēgela gleznoto Bābeles torniVezuva nopostītos Pompejusiepazīt Versaļas pils noslēpumus, u.c.

Visi pasaulslavenie opernami piedāvā savu izrāžu bezmaksas straumēšanas iespēju, piem.:

Vīnes operas interneta tiešraides  notiks katru vakaru plkst. 20 pēc Austrijas, 21 – pēc Latvijas laika.

Metropolitēna opera katru vakaru piedāvā “Nightly Met Opera Streams”. Izrādes tiks izliktas tiešsaistē plkst. 19.30  pēc Ņujorkas laika un katru no tām varēs noskatīties vietnē “Metopera.org” 20 stundu garumā.

Maskavas Lielais Teātris
https://www.bolshoi.ru/about/relays/

Kultūras norises izbaudām virtuāli, paliekot mājā

Kultūras ministrijas (KM) iestādes ir uzsākušas informatīvu kampaņu “#Ēkultūra”, aicinot iedzīvotājus ārkārtējās situācijas laikā visdažādākās kultūras norises izbaudīt virtuāli.

Ministrijas interneta vietnē www.km.gov.lv ievietots saraksts ar digitālajiem resursiem, kurus bez maksas no savām mājām var izmantot ikviens. Piemēram, Latvijas Nacionālā kino centra vietnē www.filmas.lv iespējams atrast vairāk nekā 200 filmu un tās tiešsaistes režīmā arī noskatīties. Tāpat Latvijas Nacionālā opera un balets aicina noskatīties duci operas izrāžu, Jaunais Rīgas teātris un citi teātri savās mājaslapās ievietojuši labāko izrāžu ierakstus, savukārt portāls www.lsm.lv sniedz iespēju noskatīties simtgades seriālu “Sarkanais mežs”.

Nacionālā bibliotēka aicina izpētīt 99 mākslas un kultūras vērtības, kas iekļautas Latvijas Kultūras kanonā, bet Kultūras informācijas sistēmu centrs piedāvā e-grāmatu bibliotēku. Lasi grāmatas E-grāmatu bibliotēkā – www.3td.lv!

Arī Kultūras mantojuma pārvaldei ir datubāze, kurā pieejams pieminekļu saraksts, piedāvājot iespēju sameklēt tuvākajā apkārtnē esošos kultūras pieminekļus, izstrādāt sev maršrutu un doties tūrisma pārgājienā.

KM resursu kopsavilkumā pieejams rīks Latvijas Nacionālā arhīva audiovizuālā, skaņas un foto mantojuma iepazīšanai – “RedziDzirdiLatviju”, Kultūras informācijas sistēmu centra runas atpazīšanas un mašīntulkošanas rīks hugo.lv un 3td e-GRĀMATU bibliotēka, Latvijas Nacionālā kultūras centra apkopotais latviešu skatuviskās tautas dejas zelta fonds, virtuālie stāsti par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma priekšmetiem un daudzi citi izzinoši resursi, kuriem ikviens var piekļūt no sava datora vai viedierīces. Saraksts ar “#Ēkultūra” digitālajiem piedāvājumiem un e-pakalpojumiem atrodams TE

Uzsāk darbu jauns izglītojošs TV kanāls “Tava klase”

Lai sniegtu lielāku atbalstu attālināto mācību pieejamībā, kvalitatīva satura apgūšanā un vecāku atbalstīšanā īpaši sākumskolas posmā, no pirmdienas, 2020. gada 6.aprīļa, skatītājiem visā Latvijā būs pieejams jauns izglītojošs, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) veidots TV kanāls “Tava klase”. Mācību satura veidošanā ir iesaistīti vairāk nekā 70 skolotāju no visas Latvijas, bet atbalstu snieguši vairāki sabiedrībā zināmi cilvēki, dziedātāji un mākslinieki. 

Lasīt vairāk

Divu attālināto mācību nedēļu izvērtējums

Skolas vadība katru piektdienu saņem pedagogu un atbalsta personāla atskaites par aizvadīto mācību nedēļu. Atskaites ietver informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, sniegto atgriezenisko saiti, konsultācijām, sadarbību ar izglītojamajiem un vecākiem, pedagogu savstarpējo sadarbību, nepieciešamajiem uzlabojumiem un riskiem, sniegto sociālo un psiholoģisko palīdzību. Klašu audzinātāji sazinās ar izglītojamajiem un vecākiem, pārrunā attālināto mācību procesu.

Pamatojoties uz iesniegtajām atskaitēm un ikdienas sarunām ar pedagogiem, klašu audzinātājiem, izglītojamajiem un vecākiem  par attālināto mācību procesu, skolas vadība koordinē turpmākā mācību procesa norisi un veic nepieciešamos uzlabojumus.

Sadarbības formas tiek pilnveidotas, klases stundām un tiešsaistes mācību priekšmetu stundām sākam izmantot konferences rīku Zoom.

Pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbība ir veiksmīga.

Paldies vecākiem, izglītojamajiem un pedagogiem par savstarpējo sadarbību, atbalstu un izpratni! Paldies visiem par ieguldīto darbu!

Atver augstskolu durvis attālināti!

Augstskolas plāno atvērt savas durvis attālināti un iepazīstināt visus studēt gribētājus ar fakultāšu studiju vidi.

Divpadsmito klašu izglītojamie, aicinām jūs sekot līdzi augstskolu informācijai par atvērto durvju dienām tiešsaistē:

Radošo darbu konkurss 1. – 12. klašu skolēniem

Aicinām piedalīties konkursā, tagad ir nozīmīgs laiks, lai atkārtotu drošības jautājumus! Par drošību esam runājuši arī daudzās klases stundās.

No 27. marta līdz 14. aprīlim norisināsies 1. – 12. klašu skolēnu radošo darbu konkurss “Skolēni par drošību!”. Konkursa mērķis ir sniegt iespēju skolēniem radoši izpausties, savos darbos atainot to, kā dzīvot drošā vidē.

Īpaši aicinām piedalīties arī vidusskolēnus, jo jūsu idejas un darbi ir svarīgi, lai mēs kopā palīdzētu skolēniem izprast drošības nozīmi.

Attēlo zīmējumos, gleznojumos, plakātos, kolāžās, kā parūpēties par drošību! Lapas izmērs – A3.

Konkursa darbi jāiesniedz klases audzinātājai pirmajās divās dienās, kad atkal skolā uzsāksim mācības klātienē.

 • Darba otrajā pusē jānorāda autora vārds, uzvārds, klase, darba nosaukums.
 • Dalībnieku  klašu kategorijas:
  • 1. – 3. klašu skolēni;
  • 4. –  6. klašu skolēni;
  • 7. – 9. klašu skolēni;
  • 10. – 12. klašu skolēni.
 • Papildus kategorija  –  iespēja piedalīties arī ģimenei, tādā gadījumā darba otrā pusē jānorāda, ka tas ir ģimenes (uzvārds) kopdarbs, klase, darba nosaukums.
 • Konkursa rezultāti tiks paziņoti nedēļas laikā. Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti.

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība tēmai, darba izpildījuma kvalitāte, oriģinalitāte.

Par asistenta pakalpojumu ārkārtējās situācijas laikā

24.03.2020. Izglītības un zinātnes ministres rīkojuma Nr. 1-2e/20/128 2.punktā noteikts:

“Vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem, kuriem atbilstoši Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 4. punktam un Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumu Nr. 695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē” regulējumam ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai, ir tiesības līdz 2020. gada 14. aprīlim saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 25 stundām nedēļā“.

UNESCO ieteikumi mācībām attālināti Covid-19 vīrusa laikā

Pēc 23.03.2020. UNESCO datiem Covid-19 vīrusa dēļ mācīšanas un mācīšanās process ir ietekmējis vairāk nekā 1 miljardu 200 miljonus skolēnu un studentu visā pasaulē. Skolēn, Tu esi viens no viņiem!

124 valstīs pilnībā slēgtas izglītības iestādes. Lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības turpināšanu ārkārtas situācijā, UNESCO Vācijas nacionālā komisija sagatavojusi 10 padomus mācībām attālināti Covid-19 vīrusa laikā.

1. Izvēlēties vispiemērotākos digitālos rīkus

Attālinātam mācību procesam var izmantot visdažādākās platformas: no sinhronajām (ar iespēju komunicēt procesā, piemēram, Skype konference) un asinhronajām (piemēram, tiešsaistē izveidots tematisks forums – diskusiju grupa, sarakste e-pastā) līdz atvērtajiem tiešsaistes kursiem (MOOC), radio un TV pārraidēm. Lēmums par visatbilstošāko platformu ir jāpieņem, balstoties uz interneta un aprīkojuma pieejamību un ātrumu, kā arī skolotāju un skolēnu digitālajām prasmēm.

2. Mācībām attālināti jābūt iekļaujošām

Bērniem ar īpašām vajadzībām, kā arī bērniem no sociāli nelabvēlīgas vides ir jābūt pieejai attālinātas mācīšanās platformām, taču bieži viņiem nav ierīču, ar kurām mācīties tiešsaistē. Krīzes apstākļos skolām jārod iespēja atbalstīt skolēni, aizdodot datorus vai citus nepieciešamos līdzekļus, kā arī jāpārliecinās, ka visiem bērniem ir pieejams internets.

3. Datu drošība un aizsardzība

Lai gan esam krīzes situācijā, jādomā par datu drošību un aizsardzību, piemēram, augšupielādējot mācību materiālus vai daloties ar tiem ar skolēniem un skolotājiem. Pārliecinieties, ka bērnu privātums netiek pārkāps, izmantojot tiešsaistes lietotnes un platformas.

4. Psiholoģiskie izaicinājumi ir nozīmīgāki par mācībām

Elektroniskās ierīces ļauj sazināties starp skolām, vecākiem, skolotājiem un skolēniem. Regulāra saziņa un iekļaušanās vienotā digitālā mācīšanās kopienā var palīdzēt pārvarēt psiholoģiskas problēmas un trauksmi izolācijas laikā.
           Atceries – Tu esi viens no 1 miljarda 200 miljonu skolēnu un studentu saimes visā pasaulē, kuri tagad mācās attālināti!

5. Veidojiet laika plānu attālinātām mācībām

Atkarībā no skolu slēgšanas ilguma svarīgi saprast un izlemt, vai mācīšanās būs vērsta uz jauna mācību satura apguvi vai uz jau zināmā atkārtošanu. Laika plānojumā jāņem vērā gan situācija valstī, gan skolēnu vecums un vajadzības, gan vecāku atbalsta pieejamība. No klātienes tikšanās ar skolēniem vajadzētu izvairīties.

6. Atbalsts skolotājiem un vecākiem

Digitālajiem rīkiem nepieciešama instrukcija un padoms gan skolotājiem, gan vecākiem, tādēļ īss mācību kurss būtu noderīgs. Piemēram, kā pielāgot ierīces uzstādījumus interneta izmantošanai, straumēšanas pakalpojumiem u.c.

7. Lietotāji ar dažādām prasmēm

Jāņem vērā, ka skolēniem digitālās prasmes var būt dažādos līmeņos, tādēļ jāizmanto rīkus, kurus pratīs lietot lielākā daļa skolēnu. Iespējams, ka jāizmanto gan sinhronie, gan asinhronie rīki. Skolēnus un viņu vecākus nevajadzētu noslogot, liekot lejuplādēt un izmēģināt pārāk daudz lietotņu vai mācīšanās platformu.

8. Uzstādiet noteikumus un uzraugiet mācīšanos

Noteikumus veidojiet kopā ar bērniem un viņu vecākiem. Izstrādājiet jautājumus, pārbaudes testus vai uzdevumus, lai sekotu līdzi bērnu mācīšanās rezultātiem jau procesa gaitā. Nodrošiniet atgriezenisko saiti bērniem, pēc iespējas mazāk apgrūtinot vecākus.

9. Attālinātās mācīšanās ilgums ir atkarīgs no paškontroles

Skolēnu paškontroles un meta-kognitīvās  prasmes (piemēram, prasme domāt par mācīšanos kā procesu un to vadīt) ir izšķirošas, lai noteiktu tiešsaistes nodarbību ilgumu. Sadaliet skolēnus atbilstošās grupās. Pamatskolā vienai nodarbībai nevajadzētu būt ilgākai par 20 minūtēm, bet vidusskolā – 40 minūtēm.

10. Veidojiet izglītības kopienu

Lai pārvarētu vientulības un bezpalīdzības sajūtu, šajā laikā ir būtiski uzturēt vienotu un pozitīvu atmosfēru starp skolotājiem, vecākiem, skolu vadību. Šāda izglītības kopienas veidošana ļaus dalīties pieredzē, stāstīt par izaicinājumiem un kā tos pārvarēt.

Pamatinformācija no DIENA 23.03.2020.

23.03.2020. skolas vadība un pedagogi visas dienas garumā vadīja mācīšanas un mācīšanās procesu, atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem, sniedza atgriezenisko saiti par paveikto, izvērtēja norisi.

Galvenā atziņa – labi uzsākām, visi strādā. Divos gadījumos risinājām tehniska rakstura jautājumus.

Šovakar direktore uzrunāja 13 klašu audzinātājus, lai izlases kārtībā noskaidrotu paveikto. Daži klašu audzinātāju komentāri:

 • vairāki ir sākuši mācīties jau 20., 21. martā un atsūtījuši izpildītos darbus;
 • ir skolēni, kuri patstāvīgi plānojot, izpildīja arī daļu citās dienās paredzēto darbu;
 • 12. klases skolēni attālināti izveidojuši izglītības kopienu un radoši apsprieduši ar mācībām saistīto;
 • 9., 12. klašu skolēni cītīgi strādā un informē par paveikto;
 • pašu mazāko darbi tiek fotografēti un atsūtīti skolotājiem;
 • daži 2. klases vecāki skolēna sniegumu uzfilmējuši un atsūtījuši skolotājai.

Paldies visiem par vienotību, atbalstu un sapratni.

Esam ceļā uz izglītības kopienu!

Aktuāla informācija vecākiem

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija līdz 14.aprīlim.

No 23. marta līdz 14. aprīlim mācību process  skolā visiem 1.-12. klašu skolēniem norisināsies attālināti.

20., 21. martā pedagogi veiks ierakstus Mykoob žurnālā, lai skolēniem un vecākiem nodrošinātu savlaicīgu informācijas saņemšanu. Mykoob žurnālā būs ierakstīti veicamie darbi no 23.03.2020. līdz 27.03.2020.

Arī skolas ārstnieciskās vingrošanas, sporta, horeoterapijas, ritmikas un deju skolotāji, gatavojoties attālinātajam mācību procesam, ir izstrādājuši video nodarbības ar vingrošanas kompleksiem dažādām muskulatūras grupām, ko nosūtīsim visiem skolēniem  pirmajā attālināto mācību dienā. Skolēni, kuriem ikdienā notiek individuālā vingrošana, saņems atbilstošu vingrojumu kompleksu.

Saziņas veids attālināto mācību laikā ar skolotājiem un klašu audzinātājiem – Mykoob žurnāla pasts un telefoniski.

Sadarbību ar vecākiem koordinēs klašu audzinātāji. Neskaidrību gadījumā jāsazinās ar klases audzinātāju.

Lūdzam, katru dienu Mykoob žurnālā nosūtīt klases audzinātājam informāciju par uzdotā izpildi.

Informējiet klases audzinātāju, ja jūsu bērns ir saslimis! Ārsta izziņu iesniegsiet, kad tiks uzsāktas mācības klātienē.

Ziņojiet skolai, ja ģimenē kāds ir saslimis ar Covid-19!

Regulāri pārbaudiet Mykoob žurnāla pastu, lai saņemtu informāciju par visiem jaunumiem, kas saistās ar mācību procesu!

Palīdziet bērnam savlaicīgi saplānot nākamo attālināto mācību dienu, paredzot laiku:

 • mācību darbam,
 • dinamiskajām pauzēm (izmantojot atsūtītos vingrojumus),
 • ēdienreizēm
 • un atpūtai.

Pārrunājiet ar drošību saistītos jautājumus!

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju skola pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē no šā gada 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim!

Aicinām sev interesējošos jautājumus risināt attālināti, izmantojot pieejamo e-pakalpojumu nosūtot informāciju uz e-pasta adresi: r66svs@riga.lv . Lūdzam par visiem jautājumiem zvanīt pa tālruni 67334007 vai sazināties ar klases audzinātāju.

BŪSIM ATBILDĪGI UN SAUDZĒSIM VIENS OTRU!

Plānojam attālinātās mācības

Šonedēļ viss pedagoģiskais kolektīvs skolā strādā pie attālinātā mācību procesa plānojuma.

Arī skolas ārstnieciskās vingrošanas, sporta, horeoterapijas, ritmikas un deju skolotāji gatavojoties attālinātajam mācību procesam, izstrādāja video nodarbības ar vingrošanas kompleksiem dažādām muskulatūras grupām.

2020. gada 17. martā skolā filmējam vingrošanas kompleksus dinamiskajām pauzēm, kurus nosūtīsim visiem skolēniem  pirmajā attālināto mācību dienā. Kopā ar skolotājiem filmēšanās procesā piedalās skolas absolvente, profesionāla sportiste – basketboliste Paula Strautmane.

Skolēni, mācību darba pārtraukumos varēsiet vingrot kopā ar Paulu Strautmani!

Uzmanību!

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju skola pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē no šā gada 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim!

Aicinām sev interesējošos jautājumus risināt attālināti, izmantojot pieejamo e-pakalpojumu nosūtot informāciju uz e-pasta adresi: r66svs@riga.lv . Lūdzam par visiem jautājumiem zvanīt pa tālruni 67334007 vai sazināties ar klases audzinātāju.

Skolēni un vecāki informāciju par mācību procesa organizēšanu attālināti laika posmā no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gadam 14. aprīlim saņems mācību sociālajā tīklā Mykoob.

Mācību sociālajā tīklā Mykoob tiks ievietota visa svarīgākā informācija par: mācību īstenošanu attālināti, drošības noteikumiem, vingrojumu kompleksu dinamiskajām pauzēm, dienas režīma plānošanu, atgriezeniskās saites sniegšanu par mājasdarbu izpildi, kavējumu uzskaiti, kora dalībnieku sadarbību ar mūzikas skolotāju, u.c. jautājumiem.

Par valsts centralizēto pārbaudījumu darbu norisi

Tiek pārtraukta valsts centralizēto pārbaudījumu darbu norise. Svešvalodu eksāmenu norise 12. klasēm pārcelta uz 2020.gada 12.-15. maiju.

 • angļu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2020. gada 12. maijā, mutvārdu daļa – 12., 13. un 14. maijā;
 • vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2020. gada 13. maijā;
 • krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2020. gada 14. maijā, mutvārdu daļa – 14. un 15 maijā.

12. klases skolēni dodas pavasara brīvdienās no 16.-22. martam un laika posmā no 2020. gada 23. marta līdz 2020. gadam 14. aprīlim mācīsies attālināti.

Mūsu skolā cikla “Tiekamies kaimiņu bibliotēkā” pirmā nodarbība skolu bibliotekāriem

2020.gada 11.martā skolas bibliotēkā notika pirmā pieredzes apmaiņas nodarbība ciklā “Tiekamies kaimiņu bibliotēkā”, ko Rīgas vispārizglītojošo skolu bibliotekāriem rīko Rīgas Centrālā bibliotēka (RCB).

Pieredzes apmaiņas galvenais temats šoreiz – pasākumi, to organizēšana bibliotēkās. Rīgas 66.speciālās vidusskolas bibliotekāre Daiga Bērziņa ar namamātes tiesībām plašāk pastāstīja par idejām un pasākumiem, kas divos gados realizēti skolas bibliotēkā, par sadarbību ar mācību priekšmetu skolotājiem, par līdzdalību skolā rīkotajos pasākumos un norisēs.

Pēc šīs prezentācijas ikviena no sanākušajām bibliotekārēm tika aicināta pastāstīt par pasākumiem, kas veiksmīgi realizēti attiecīgajā bibliotēkā. Tā kā nodarbībā piedalījās pārstāvji no divām RCB filiālbibliotēkām, klātesošie uzklausīja ne tikai vairāku skolu bibliotēku pieredzi, bet arī pieredzi, kas gūta RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēkā un RCB Čiekurkalna filiālbibliotēkā, uzsverot, ka skolu bibliotēkas var ne tikai sadarboties ar tuvāko RCB filiālbibliotēku, bet vienojoties aicināt to darbiniekus vadīt pasākumus skolā.

Pirmās pieredzes apmaiņas nodarbības atziņa – bibliotekāri strādā interesanti un radoši, realizējot dažādas idejas: no Draudzīgā aicinājuma akcijām, grāmatu izstādēm, stāstījumiem, konkursiem, veltītiem rakstniekiem un daiļdarbiem, informācijpratības stundām un lasīšanas veicināšanas projektiem līdz ekskursijām pilsētas apkaimē, klasesbiedru konsultēšanai programmēšanā, salūtiem un izlaušanās spēlei bibliotēkā.

Visu ziemu šogad pavasaris

2020. gada 28. februārī notika ikgadējais 12.a klases Žetonvakars. Vakara sākumā žetonu saņēmēji gremdējās bērnības atmiņās – pirmā klases audzinātāja M. Bileskalne un tagadējā klases audzinātāja S. Jaroščuka stāstīja komiskus sākumskolas un pamatskolas gados piedzīvotos brīžus. Pēc tam skolēni saņēma savus skaistos žetonus, kā arī pateicās skolotājiem un izpildīja dziesmu. Vakara galvenais notikums bija luga. Viena no skolas skaistākajām un senākajām tradīcijām ir lugas iestudējums latviešu valodas un literatūras skolotājas A. Drākes vadībā. Šī gada Žetonvakarā 12.a klase iejutās rakstnieces E. Zālītes romāna ,,Agrā rūsa” tēlos. Pēc skatītāju atsauksmēm lugas personāži tika ļoti veiksmīgi atainoti, un luga bija izdevusies. Žetonvakars bija neaizmirstams notikums, kas vienmēr paliks spilgtā atmiņā.

Mūsu darbi žurnālā “Praktiskie rokdarbi”

2020. gada 3. martā  skolā atkal viesojās žurnāla “Praktiskie rokdarbi” žurnāliste D. Deksne. 9. klases skolniece Laura Ziļeva stāstīja par savu veikumu mājturības un tehnoloģiju stundās, demonstrējot darināto spilvenu vienā no tekstilmozaīkas tehnikām – ornamentu veidošana uz līmauduma. Raksts tiks publicēts 2020. gada maija – jūnija numurā.

Atbalstām savējos!

Skolas direktore kopā ar mūzikas skolotājām Zigrīdu Lūsi un Baibu Lasmani pieņēma lēmumu atbalstīt Rīgas 28. vidusskolas kori, kas palicis bez kora vadītājas. Tāpēc ceļā uz XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem dosimies kopā: piedalīsimies kopkoru mēģinājumos, koncertos un skatēs.

Koru pirmā tikšanās notika aizpagājušajā nedēļā, kad abu skolu koristi iepazinās un skolas zālē vienojās kopīgam darbam.

Lepojamies!

2020. gada 25. janvārī norisinājās  Latvijas čempionāta alpīnismā apbalvošanas pasākums. Mūsu skolas skolotāja Luīze Fedotova – Bebriša ieguva 1. vietu iesācēju klasē, iesniedzot sava maršruta aprakstu par Kabardīna – Balkārijas (Krievija) reģionā veikto maršrutu uz Gidans virsotni pa DA kori (2A), 4184 m. Maršruts tika veikts 4 cilvēku komandas sastāva ar  Luīzi, kā grupas vadošo kāpēju. Kāpiens uz virsotni sākās 21.07.2019. plkst 4:00, virsotni visa grupa sasniedza plkst. 8:38 pēc vietējā laika.

Sveiksim Luīzi maijā, jo martā sākumā skolotāja devās uz ASV, kur Dienvidkarolīnas augstskolā apgūs metodes, kā strādāt ar izglītojamajiem, kuriem nepieciešams īpašs atbalsts un kā novērtēt sasniedzamos rezultātus. Vēl viena virsotne, kura jāapgūst un jāsasniedz visiem kopā – Skola 2030.

Rīgas skolēnu ar īpašām vajadzībām Boccia turnīrs. – 4.03.2020.

Skolēniem Boccia turnīrs ir gaidīts pasākums, kurā viņi var apliecināt savas prasmes un iemaņas.

Spēles vienlaicīgi norisinājās trijos laukumos. Par labākās komandas titulu cīnīties bija ieradušās 6 skolas ar 12 komandām, kuras sacentās trijās grupās. Kopskaitā sacensībās piedalījās ap 50 dalībnieku un viņus atbalstīja skolotāji un asistenti.

Tiesneši jau no agra rīta līmēja laukumus un kārtoja zāli, lai ierodoties sacensību dalībniekiem viss būtu vislabākajā kārtībā. Tiesnešu pienākumus veica 9.a klases skolēni: Verners, Gunta, Kristaps un Dinārs un 10.a klases skolēni: Francis, Kristiāns un Jēkabs. Sacensību atklāšanā vārds tika dots skolas direktorei, sekoja neliels skolas audzēkņu priekšnesums un sacensības varēja sākties.

Mūsu skolas komandas “Lielie” un “Mazie” spēlēja vienā grupā. Savstarpējā cīņa pieredze bija noteicošā un “Lielie” ar pārliecinošu septiņu punktu pārsvaru uzvarēja “Mazos”.

Cīņā ar 71.vidsskolas komandu abas mūsu komandas diemžēl piekāpās, turnīru noslēdzot otrajā un trešajā vietā. Komandā “Mazie” spēlēja Emīlija 3.a, Markuss 8.a un Marks 9.a. Komandas “Lielie” godu aizstāvēja Fricis 11.a un Ērika 12.a, diemžēl trešā dalībniece neieradās veselības stāvokļa dēļ. 

Sacensību noslēgumā godalgoto vietu ieguvēji saņēma diplomus un pārsteiguma balvas. Gardi kliņģeri tika visām skolu komandām.

            Paldies sacensību dalībniekiem par izturību, tiesnešiem par godīgumu un atbalstītājiem par pozitīvo gaisotni.

Pavasara brīvlaiks

1.–12. klases skolēniem – no 2020. gada 16. marta līdz 20. martam

9. a klase nodarbībā “Mākslas uz zinātnes krustpunkti” iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros

2020. gada 27. februārī nodarbībā “Mākslas uz zinātnes krustpunkti” uzzinājām, kā mūsdienās zinātne palīdz veidot filmas un teātra izrādes. Šoreiz par pamatu tika ņemta Latvijas filma “Dvēseļu putenis”. Visi bijām redzējuši šo filmu, tāpēc viegli atsaucām atmiņā notikumus un dažādus skatus no filmas.

Uzzinājām, kā filmās tiek veidotas lielās rētas un mazie asiņainie ievainojumi.             Filmā izmantoja vairāk nekā 15 litrus mākslīgo asiņu. Eksperimenta laikā mūsu acu priekšā tika pagatavota nepilna glāze mākslīgo asiņu, kuras arī nogaršojām.

Filmā neiztika arī bez pļaukām un kautiņiem. Nodarbības laikā uzzinājām, ka aktieri mācību laikā šo skatuves kauju mākslu apgūst pusotru gadu.

Filmēšanas laukumā neiztika arī bez specifisko degošo šķidrumu izmantošanas. Lai to īstenotu nepieciešami ļoti precīzi aprēķini un zināšanas. Lai labāk izprastu uguns iedarbību uz dažādām vielām piedalījāmies eksperimentā. Uzzinājām, ka uguns pie zināmiem noteikumiem uzreiz neapdedzina. Kristaps izrādīja drosmi un pieteicās eksperimentam paņemot plaukstās putas, kuras tika aizdedzinātas un ātri vien izgaisa. Savukārt uz Lauras plaukstas tika sarīkots ugunskurs, kurš aizdegās no siltuma. Tādejādi mums tika nodemonstrēta vielu pašaizdegšanās īpašība.

Visiem labi atmiņā palicis kadrs no filmas, kurā karavīri pārvietojas purvā, pamatīgas miglas laikā. Arī mūsu acu priekšā tika radīta necaurredzama migla, bija pat iespēja to sajust un saņemt plaukstās.

Nodarbības noslēgumā mums atgādināja, ka viss redzētais ir izpildāmas tikai zinošu speciālistu klātbūtnē un mājas nevajadzētu mēģināt atkārtot nevienu no šiem trikiem.

“Sveču liešana” – mākslas radošā darbnīca, 26.02.2020.

Senie latviešu tautas ticējumi teic, ka 2. februārī svinama Sveču diena, kas iezīmē ziemas vidu. Šajā dienā latvieši parasti lēja sveces no aitu taukiem vai vaska. Tas bija viens no svarīgākajiem darbiem, jo ticēja, ka tieši Sveču dienā lietās sveces deg visgaišāk un izlietojas vistaupīgāk. Tam bija jābūt ļoti jautram pasākumam, jo tad, ja lējējs bijis dusmīgs, sveces degot ar tumšu liesmu, sprakšķot.

Latvieši pat visu februāri dēvējuši par sveču mēnesi.

Lai iepazītos ar sveču liešanas vēsturi, Sveču dienas un mēneša tradīcijām, 1.a -4.a klases  aicināja ciemos ģimenes uzņēmuma “Sveču darbnīca” pārstāvjus. Pie mums atbrauca Andris un Inese, kas interesanti un atraktīvi izstāstīja par sveču rašanās vēsturi, par materiāliem, no kā tiek taisītas sveces mūsdienās, kā arī par ticējumiem, kas saistīti ar laika pareģošanu. Tika uzdoti jautājumi bērniem. Jautājumi bija ar dažādu grūtības pakāpi un ne uz visiem bija zināmas atbildes. Pēc kopīgām sarunām visi bija jaukā un priecīgā noskaņojumā, skanēja bērnu smiekli, tādēļ izveidotās sveces degšot ar mierīgu un gaišu liesmu- tā vēsta viens no ticējumiem.

Nodarbības laikā katram bija iespēja izveidot 3 sveces dažādās tehnikās.

Līdz mūsdienām Sveču dienas tradīcijas maz saglabājušās. No tām, kas vēl zināmas, var minēt laika pareģošanu, sveču liešanu un… dedzināšanu – kā patīkamu, relaksējošu nodarbi, kas, protams, piekopjama ne vien svētkos, bet arī ikdienā – kad vien dvēsele alkst pēc gaismas un miera.

Pirmo veidojām ROZI. Silikona formiņā bija jāsapilda krāsaini parafīna gabaliņi. Krāsas izvēle bija katra paša ziņā. Kādam svece izdevās vienkrāsaina, kādam raiba. Tomēr visas bija ļoti skaistas un SMARŽĪGAS, jo tika izmantots aromatizētais parafīns.

Otrā svecīte tika veidota nelielā keramikas trauciņā – svečturītī.

Visinteresantākā likās trešā – gatavas sveces marmorēšana. Bērnu fantāzija un krāsu izvēle bija pārsteidzoša, rezultāts – unikāla svece. Kaut arī daži bērni izvēlējās vienādu krāsu sveces marmorēšanai – katra izskatījās pavisam atšķirīga.

Piedalīšanās mākslas radošajā darbnīcā bija iespējama pateicoties iniciatīvai “Latvijas skolas soma”.

Paldies “Sveču darbnīcai” par jaukajā un sirsnīgajā atmosfērā novadīto nodarbību!

Bērnu žūrija `19

Attēlu rezultāti vaicājumam “bērnu žurija 2019”

Š.g. 24.februāris bija nedaudz savādāka skolas diena tiem Rīgas 66.speciālās vidusskolas skolēniem, kuri piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.

Pērn septembrī uzsāktais lasīšanas maratons nu ir noslēdzies. Katram dalībniekam bija jāizlasa vismaz sešas programmā iekļautās grāmatas, jāizvērtē tās un jānosaka trīs labākās. Programmā uzsākušo dalībnieku skaits bija daudz lielāks, bet pacietīgākie un uzņēmīgākie izrādījās deviņi skolēni. Tie ir četri 2.A un 3.A klases skolēni, kā arī viens 12.A klases skolēns.

Programmas noslēguma dienā dalībnieki varēja ne tikai izteikt viedokli par progrmmas norisi, lasītajām grāmatām, bet arī saņemt rīkotāju sarūpēto balvu un gardu specbalvu.

Ar balsu vairākumu par “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas ‘19” uzvarētāju mūsu skolā tika atzīta Einatas Carfati grāmata “Kaimiņi”.

Apsveicam!

2020. gada 14. februārī Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 70. matemātikas olimpiādē 5.-8.klasēm:

 • Maksimam Šļuncevam, 6.b klase
 • Artjomam Ļaksam, 6.b klase
 • Veronikai Peņkovai, 6.b klase
 • Aleksandram Kļimanovam, 5.b klase – Atzinība

Paldies skolotājām Maijai Samusevičai un Jekaterinai Antonovai!

Apsveicam!

2020. gada februārī Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos ģeogrāfijas olimpiādē 8.-9. klasēm:

 • Kristapam Reinim Strodam, 9. a klase – 2. vieta
 • Laurai Ziļevai, 9. a klase
 • Sandim Rosinskim, 8. a klase
 • Artim Ralfam Vanagam, 8. a klase

2020. gada februārī Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos ģeogrāfijas olimpiādē 10. – 12. klasēm:

 • Francim Albertam Virtmanim, 10. a klase
 • Jēkabam Keišam, 10. a klase
 • Gitai Čumai Zvirbulei, 10. a klase
 • Dāvidam Kozlinskim, 11. a klase
 • Mārtiņam Stjadem, 11. a klase
 • Alisei Ābiltiņai, 12. a klase
 • Lainei Aleksandrai Dovkantei, 12. a klase
 • Jēkabam Ekhardam, 12. a klase
 • Ērikam Cimiņam, 12. a klase
 • Laurai Ziļevai, 9. a klase
 • Kristapam Reinim Strodam, 9. a klase
 • Verneram Hofmanim, 9. a klase
 • Zlatai Dankerei, 9. b klase
 • Aleksandram Buslajevam, 9. b klase

Paldies skolotājām Elitai Segliņai un Viktorijai Podjablonskai!

Apsveicam!

2020. gada 4. februārī Rīgas 66 .speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 61. ķīmijas olimpiādē:

 • Olgai Aleksandrai Samorukovai, 9.b klase – Atzinība
 • Artūram Spirandam, 11.a klase

Paldies skolotājai Larisai Prokofjevai!

Apsveicam!

2010. gada 29. janvārī Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 21. ekonomikas olimpiādē:

 • Jēkabam Ekhardam, 12.a klase
 • Janai Ludzītei, 12.b klase
 • Aritai Kolonovai, 11.a klase
 • Nikolai Kernai, 11.a klase
 • Mārtiņam Stjadem, 11.a klase
 • Artūram Spirandam, 11.a klase
 • Dāvidam Kozlinskim, 11.a klase

Paldies skolotājai Elitai Segliņai!

Pārrobežu konkurss Energy_Advice fināls Tartu 24.01. – 25.01.2020.

Līdz konkursa, Energy Advices finālam Tartu no 187 Latvijas komandām tika divas mūsu skolas skolēnu komandas “Stiprie”: Laura Ziļeva, Kristps Reinis Strods, Jānis Zeidmans un “Vēja spārni”: Gunta Tikiņa, Verners Hofmanis, Ralfs  Ambainis – visi 9.a klases skolēni.  Komandas sagatvoja skolotājas Elita Segliņa un Inita Purmale.

Konkursa finālā piedalījās 5 komandas no Latvijas un 5 komandas no Igaunijas. Apbalvošanas ceremonijā kā piektā tika nosaukta mūsu komanda “Vēja spārni” un “Stiprie”, atpaliekot tikai puspunktu no godalgotā trijnieka tika nosaukti kā ceturtie.

Konkursa mērķis bija veicināt jauniešos interesi par eksaktajām zinātnēm, saistošā veidā parādīt, kā teorētiskās zināšanas izmantot praksē, izglītot elektrodrošības jautājumos. Kā arī veicināt padziļinātu izpratni par resursu taupīšanu un efektīvu izmantošanu. 

Sākot no oktobra līdz pat decembrim neklātienē bija jāizpilda dažādi uzdevumi, kurus veidoja 30 konkursa ekspertu sagatavoti dažādas grūtības pakāpes uzdevumi. Katrā neklātienes kārtā tika publicēti seši uzdevumi – pieci teorētiskie un viens praktiskais.

Konkursa organizatori gādāja, gan par nokļūšanu uz konkursu, gan par naktsmītnēm un ēdināšanu.

Piektdienas pusdienlaikā pie skolas pieripoja autobuss,  kurā jau atradās konkursanti no Talsu novada, pievienojāmies viņiem un devāmies četru stundu ceļā uz Tartu. Iekārtojāmies viesnīcā, kas atradās pilsētas centrā un devāmies nelielā pilsētas apskates ekskursijā.

Sestdien konkursa fināls norisinājās Tartu zinātnes centrā AHHAA. Pēc informatīvā ievada visas komandas tika aicinātas uz skatuves un saņēma bukletu ar 10 praktiski veicamajiem uzdevumiem.

Konkursa otro daļu veidoja viktorīna, kurā bija iekļauti 19 jautājumi un 4 situāciju aprakstošie jautājumi. Komandas atbilžu sniegšanai izmantoja pultis.

Pēc viktorīnas sekoja brīvais laiks AHHAA pamatīgākai apskatei un zinātnes teātra apmeklējumam.

Konkursa darbus vērtēja astoņu locekļu žūrija: Edgars Korsaks-Mills (Elektrum), Anrijs Tukulis (Elektrum), Elīza Trama (VATP, projekta vadītāja), Elīza Cimdiņa (VATP), Inese Nikopensius (programma Igaunija – Latvija), Janika Ruusmaa (Tartu Dabas māja), Katrīna Juhansons (Tartu Dabas nams, projekta koordinators), Eeva Kirsipuu-Vadi (programmas Green School Igaunijas koordinators).

Pirmās trīs vietas ieguva Igaunijas skolēnu komandas. Konkursa vadītājs īpaši atzīmēja pirmās vietas ieguvējus, komandu no Tartu, kuri uzvarēja ar pārliecinošu punktu vairākumu.

Noslēgumā dalībnieki saņēma piemiņas balvas un diplomus par dalību konkursā, konkursa uzvarētāji galveno balvu – elektroskūterus.

Pirms došanās uz mājām visi dalībnieki un viņu atbalstītāji pulcējās uz Energy Advice īpašās tortes baudīšanu.

Apsveicam!

2020. gada janvārī Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos fizikas olimpiādē 9. – 12. klasēm:

 • Aleksandram Buslajevam, 9. b klase
 • Dmitrijam Kuzminam, 9. b klase
 • Olgai Aleksandrai Samorukovai, 9. b klase
 • Jānim Zeidmanam, 9. a klase
 • Raitim Regžam, 9. a klase
 • Francim Albertam Virtmanim, 10. a klase
 • Jēkabam Keišam, 10. a klase
 • Artūram Spirandam, 11. a klase
 • Alisei Āboltiņai, 12. a klase
 • jēkabam Ekhardam, 12. a klase
 • Lainei Aleksandrai Dovkantei, 12. a klase

Paldies skolotājai Maijai Samusevičai!

Rīgas reģiona Bērnu Vieglatlētikas festivāls – 23.01.2020.

 “Bērnu vieglatlētika” festivālu mērķis ir veicināt kustību prieku un sporta pamatu apgūšanu. Jauni pasākumi un inovatīva organizēšana dod iespēju bērniem atklāt un izprast vieglatlētikas pamatdisciplīnas – skriešanu, lekšanu un mešanu – jebkurā vietā: stadionā, rotaļlaukumā, sporta zālē un citur. Tā attīsta bērnu vispārējo fizisko attīstību.

Rīgas reģiona posms notika 23.janvārī, kurā piedalījās 280 Rīgas reģiona vispārizglītojošo skolu 2. un 3. klašu skolēni. Otro klašu grupā startēja 10 komandas, savukārt trešo klašu grupā – 12 komandas. Mūsu skolu pārstāvēja skolēni no 1.a, 2.a, 2.b, 3.a un 3.b klases. Visas komandas pulcējās Rīgas Oskara Kalpaka Daiļamatniecības pamatskolas sporta kompleksā.

Sacensību programmas katrai klašu grupai bija atšķirīgas. Otro klašu skolēni sacentās vardes lēcienā, mešanā mērķī pāri šķērslim, lekšanā ar lecamauklu, bumbas mešanā no ceļiem, sprinta stafetē un kombinētajā stafetē Formula  – 1. Mūsu skolēni vislabākos rezultātus uzrādīja lēkšanā ar aukliņu, sasniedzot otro labāko rezultātu. Šis uzdevums prasa gan izturību, gan labu koordināciju.

Trešo klašu skolēni sacentās trīssoļlēkšanā, vardes lēcienā, sprinta stafetē, 5 minūšu izturības skrējienā, rotējošā metiena veikšanā uz precizitāti un bumbas mešanā atmuguriski pāri galvai. Otro labāko rezultātu trešklasnieki uzrādīja rotējoša metiena izpildē un veiksmīgi startēja arī 5 minūšu izturības skrējienā.

Kopvērtējumā abas komandas, katra savā klašu grupā, ierindojās 10 vietā.

Noslēgumā komandas saņēma sertifikātus par dalību sacensībās un daudz dažādu augļu, kas pēc atgriešanās skolā lieti noderēja, lai atjaunotu enerģijas devu.

Paldies skolotājiem Signei Pauliņai un Andrim Strautmanim!

Apsveicam

2020. gada 27. janvārī Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība 12. a klases skolniecei Alisei Āboltiņai par piedalīšanos Rīgas pilsētas 46. latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.-12. klasēm.

Paldies skolotājai Sandrai Ribkinskai!

9.a klase Karjeras dienās – RSU medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā 5.12.2019.

Uz Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru izvēlējāmies doties, lai uzzinātu kā notiek topošo mediķu mācību process, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Tas, ko redzējām mūs pārsteidza vārda tiešā nozīmē. Šis centrs ir modernākais medicīnas izglītības centrs Baltijā.

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā studenti, izmantojot mulāžas, mācību trenažierus, mācību lelles un simulatorus, apgūst nepieciešamās zināšanas, iemaņas un prasmes darbam ar pacientu – sākot no vienkāršām manipulācijām un beidzot ar sarežģītām ķirurģiskām operācijām, arī dzemdību pieņemšanu.

Apskatījām mulāžas, kuras anatomiski veidotas pēc cilvēka muskuļu līdzības, ar attiecīgu pretestību, ja tiek veikt injekcija. Pēc daudzkārtējas to lietošanas tiek nomanīts mulāžas virsējais slānis – āda, un mulāžu var turpināt lietot apmācībai.

No stimulatoriem iespaidīgākais ir Human Patient Simulator – kurš spēj elpot un reaģēt uz anestēzijas gāzi. Simulatoram datorā ir sagatavotas 50 dažādas programmas jeb klīniskie gadījumi saistībā ar elpošanas un kardiovaskulāro sitēmu, kā arī stimulators reaģē uz ievadītajiem medikamentiem. Informatīvo materiālu par praktizēšanās iespējām gids atraktīvi papildināja ar  stāstījumu no studentu praksēs pieredzētā.

Protams, ka simulatora darbības vada pasniedzējs, kurš inscinē situācijas, kas notiek, ja tiek veiktas konkrētas manipulācijas ar simulatoru.

Darbībā redzējām arī Sim New B – stimulatoru, kurš paredzēts jaundzimušo neatliekamās medicīniskās palīdzības un atdzīvināšanas prasmju apguvei.

Mums bija arī iespēja saprast cik smaga ir defibliratora soma un  neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstu somas ikdienā.

Kopumā uz dažādiem simulatoriem un mācību trenažieriem ir ieprogrammēti 334 klīniskie gadījumi.

Šeit mācās ne tikai topošie medicīnas darbinieki, bet arī praktizējas pasniedzēji un aktīvie mediķi. Šeit nepieciešamības gadījumā pulcējas ārstējošie ārsti, lai izskatītu kādu sarežģītu vai neparastu klīnisko gadījumu.

Pēc RSU medicīnas izglītības tehnoloģiju centra apmeklējuma pārrunājot redzēto un dzirdēto, konstatējām, ka šeit ir visas iespējas, lai studenti pirms došanās praksēs, būtu sagatavoti reālajai situācijai, lai viņi būtu pārliecināti par savām darbībām, ko arī savā stāstījumā uzsvēra mūsu gids.

Apsveicam!

Apsveicam 9. a klases skolnieku Kristapu Reini Strodu par iegūto atzinību Rīgas pilsētas vēstures 26. olimipādes 2. posmā 9. un 10.-12. klasēm.

Paldies skolotājai Gintai Saulītei!

Apsveicam!

2020. gada janvārī Rīgas 66. speciālās vidusskolas pateicība par piedalīšanos latviešu valodas (dzimtā valoda) olimpiādē 8. 9. klasēm:

 • Markam Usānam, 9. a klase – Atzinība
 • Jānim Zeidmanam, 9. a klase
 • Guntai Tikiņai, 9. a klase
 • Laurai Ziļevai, 9. a klase – 3. vieta
 • Annai Marijai Tomai, 9. a klase

Paldies skolotājai Dacei Veigurai!

Uzmanību!

Ziemas brīvlaiks 2019./ 2020. mācību gadā

23.12.2019. – 03.01.2020.

Uz tikšanos skolā 6. janvārī!

1. klašu papildus brīvdienas 2019./ 2020. mācību gadā

3. -7. februāris

Projektu dienas 2019./ 2020. mācību gadā
 • 27. janvāris
 • 28. janvāris
 • 12. februāris
 • 13. februāris
 • 21. februāris

Apsveicam un vēlam veiksmi!

Energy Advice ir izglītojošs pārrobežu konkurss par energoefektivitāti un enerģijas taupīšanu, kurā piedalījās Latvijas un Igaunijas 6.-9. klašu skolēni. 

Konkursa mērķis bija veicināt izpratni par enerģiju – kas ir enerģija? no kurienes tā nāk? kā mēs varam ietaupīt enerģiju? Un palielināt informētību par ieguvumiem no resursu taupīšanas un tādējādi veicinātu cilvēku padziļinātu izpratni par resursu taupīšanu un efektīvu izmantošanu. 

Konkurss norisinājās vairāku nedēļu garumā, skolēniem veicot piecus dažādus uzdevumus.  Pavisam pieteicās 187 komandas no Latvijas un 70 komandas no Igaunijas.

Fināla posms norisināsies 2020. gada 25. janvārī Tartu zinātnes centrā “AHHAA”. Tajā sacentīsies 10 labākās komandas – 5 no katras valsts.

Latviju pārstāvēs Viesītes vidusskolas komanda, Valmieras Valsts ģimnāzijas komanda, Pūņu pamatskolas komanda un divas Rīgas 66. speciālās vidusskolas komandas: “Stiprie”, kurā startēs Laura, Kristaps un Jānis, kā arī “Vēja spārni”, kuru pārstāvēs Gunta, Verners un Ralfs. Visi skolēni mācās 9.a klasē. Vēlēsim viņiem veiksmi!

Apsveicam!

2019. gada 16. decembrī. Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes atlases kārtā:

 • Gitai Čumai – Zvirbulei, 10.a kl.
 • Guntai Tikiņai, 9.a kl.
 • Kristapam Reinim Strodam, 9.a kl.
 • RalfamAmbainim, 9.a kl.
 • Verneram Hofmanim, 9.a kl.
 • Zlatai Dankerei, 9.b kl.
 • Olgai Aleksandrai Samorukovai, 9.b kl.

Paldies skolotājai Elitai Segliņai!

Apsveicam!

2019. gada 13. decembrī. Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 26. vēstures olimpiādē:

 • Lainei Aleksandrai Dovkantei, 12. a kl.
 • Jēkabam Ekhardam, 12. a kl.
 • Kristapam Vidvudam Malāniņam, 12. a kl.
 • Alisei Āboltiņai, 12. a kl.
 • Nikolai Kernai, 11. a kl.
 • Jēkabam Keišam, 10. a kl.
 • Annai Marijai Tomai, 9. a kl.
 • Guntai Tikiņai, 9. a kl.
 • Helēnai Amandai Brūverei, 9. a kl.
 • Kristapam Reinim Strodam, 9. a kl. – Atzinība
 • Zlatai Dankerei, 9. b kl.
 • Olgai Aleksandrai Samorukovai, 9. b kl.
 • Aleksandram Buslajevam, 9. b kl.

Paldies skolotājai Gintai Saulītei!

Ziemassvētku pasākums

18.decembrī plkst. 17.00 skolas aktu zālē aicinām uz 1.-4.a klašu Ziemassvētku pasākumu! Mīļi gaidīti vecāki, radi un draugi!

Ziemassvētku pasākums

Uz 1.-4. b klašu Ziemassvētku pasākumu 19.decembrī plkst. 11.00 skolas aktu zālē aicinām vecākus, radus un draugus!

Ziemassvētku koncerts

19.decembrī Ziemassvētku koncerts (5.-12. kl.) skolas aktu zālē plkst. 15.00 – 16.00. Laipni aicināti vecāki, radi un draugi!

plkst. 16.10 – 18.00 – klašu ludziņas – aicināti skolēni un skolas darbinieki!

Ziemassvētku balle plkst.18.00 – 20.00:

 • plkst. 18.00 – 19.00 5. – 7 .kl.
 • plkst. 18.00 – 20.00 8. – 12.kl.

* Vari ņemt līdzi uz ballīti kādu draugu, iepriekš piesakoties pie sk. Zigrīdas.

Sniegavīru parāde

No 11. decembra skolas 1. stāva gaitenī skatāma 1.-4.b klašu skolēnu un vecāku sagatavoto sniegavīru izstāde “Sniegavīru parāde”

Apsveicam!

2019.gada 10. decembrī meitenes Ziemeļu rajona sacensībās basketbolā izcīnīja sudraba medaļas:

 • Estere Lēruma 3.a
 • Dominika Gureviča 4.b
 • Kristiāna Tulkina 5.a
 • Karīna Fjodorova 5.b
 • Valērija Frolova 5.b
 • Jekaterina Novikova 5.b

Komandu sacensībām sagatavoja skolotājs Andris Strautmanis.

Vecāku sanāksmes

10.12.2019. plkst. 17.30 – vecāku kopsapulce skolas aktu zālē; plkst. 18.05 – 18.45 – informatīvās klašu vecāku sapluces.

Uzmanību, informācijas meklēšanas konkurss 5. – 9. klašu skolēniem!

Konkursa 1.kārta notiks no 3.12. līdz 13.12.

Lai novērtētu skolēnu informācijas meklēšanas prasmes darbā ar grāmatām un tekstu, skolas bibliotēka sadarbībā ar skolotājiem rīko konkursu. Konkurss paredzēts trīs kārtas, katrā kārtā nosakot 3 labākos dalībniekus.

1.kārtā, konkursa jautājumu tematika ir par latviešu valodu un literatūru. Precīzas atbildes tiek novērtētas ar 2 punktiem, daļēji precīzas – ar 1, nepareizās vai neatbildētās – ar 0. Papildu punktu var piešķirt par konkursa laikā demonstrētu racionālu un efektīvu informācijas meklēšanas gaitu.

Konkursa adresāts ir 5.-6 un 7.-9.klašu skolēni. Katram dalībniekam būs jāveic informācijas meklēšana, jālasa norādītie teksta fragmenti un jāatbild uz jautājumiem.

Tā kā konkursa uzdevumi ir patstāvīgi veicams papildu darbs ikvienam tā dalībniekam, sekmīga rezultāta gadījumā skolēni var saņemt vērtējumu mācību priekšmetā latviešu valoda vai literatūra, par ko pēc konkursa rezultātu apkopošanas lemj attiecīgā mācību priekšmeta skolotājs.

Dalība konkursā notiek bibliotēkā tās darba laikā darbdienās no plkst. 7.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.00. Konkursa uzdevumi un nepieciešamā literatūra saņemama pie skolas bibliotekāres.

Aicinu piedalīties konkursā un pārliecināties par savām informācijas meklēšanas prasmēm un novērtēt savas zināšanas!

Apsveicam!

2019. gada 28. novembrī. Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 42. bioloģijas olimpiādē:

 • Gunitai Rubinei, 10.a kl.
 • Artūram Spirandam, 11.a kl.
 • Nikolai Kernai, 11.a kl.
 • Lainei Aleksandrai Dovkantei, 12.a kl.
 • Jēkabam Ekhardam, 12.a kl.
 • Annai Marijai Tomai, 9.a kl.
 • Laurai Ziļevai, 9.a kl.
 • Zlatai Dankerei, 9.b kl.
 • Olgai Aleksandrai Samorukovai, 9.b kl.

Paldies skolotājām Ilzei Ikalai un Nadeždai Boikovai!

Apsveicam!

2019. gada 26. novembrī. Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos krievu valodas (svešvalodas) 23. olimpiādes 2. posmā 9.-12. klasēm.

 • Gunitai Rubinei, 10.a kl.

Paldies skolotājai Zinaidai Sondorei!

1.a, 3.a un 4.a klases Adventes vainagu meistarklasē Latvijas Valsts mežu vēstniecībā

“Jau pavisam drīz tiks degta pirmā sveces liesma Adventes vainagā, gaidot gada brīnumainākos svētkus – Ziemassvētkus. Latvijas valsts mežu vēstniecībā 27. novembrī visas dienas garumā interesenti aicināti piedalīties radošā svētku darbnīcā sadarbībā ar LVM Kalsnavas arborētumu, lai radītu savu, pavisam neatkārtojamu svētku gaidīšanas rotu no dabas materiāliem.”

Izlasot šādu ziņu, nespējām atteikties no tik laba piedāvājuma. Devāmies ceļā izmēģināt savus spēkus Adventes vainagu gatavošanā.

Latvijas Valsts mežu vēstniecībā mūs sagaidīja laipni un atsaucīgi  darbinieki, kas ierādīja katram savu darba vietu, izsniedza nepieciešamos darba piederumus: vainagu pamatnes, karstās līmes pistoles, paplātītes vainaga veidošanai nepieciešamajiem dabas materiāliem. Kalsnavas arborētuma darbinieki bija sagādājuši dažādus čiekurus, ķērpjus, sūnas, egļu skujas u.c. Visgrūtāk bija izdomāt, kas tieši būs nepieciešams vainaga gatavošanai. Daudzi no mums pirmo reizi strādāja ar karstās līmes pistolēm, tādēļ  pirksti vairākkārt saskārās  ar neatdzisušu līmi un tika dzesēti ar aukstu ūdeni, lai negūtu apdegumus.

Neskatoties uz grūtībām, katrs izgatavoja savu unikālo Adventes vainagu, kas mājās priecēs bērnus un viņu ģimenes.

Skolēni par šo darbnīcu teica tā: “Man patika līmēt rotājumus pie vainadziņa. Man patika, kā es sapņoju par savu vainagu. Visinteresantākais bija līmēt ar līmes pistolēm. Man patika līmēt ar karsto līmi! Es apdedzināju pirkstu 10 reizes! Man iznāca ļoti krāšņs vainags. Man patika materiāli, kuri bija atvesti no meža! Man patika tas, ka tur bija visādas lietas, lai taisītu vainagu! Man patika kā tur smaržoja skujas! Man patika līmēt visādus kociņus, skujas un aiznest vainagu uz mājām, un manai mammai arī patika vainags!”

1.a, 3.a un 4. a klases – radošā mākslas nodarbībā ar stikla studijas Glass Point māksliniecēm

Jau vairākas reizes ar radošo mākslas meistarklasi skolā bija viesojušās mākslinieces no stikla studijas Glass Point. 26. novembrī iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros nodarbībā piedalījās 1. a, 3. a un 4. a klašu skolēni.

Vispirms mākslinieces izstāstīja par stikla rašanās vēsturi, par stikla veidiem un par stikla ražošanu. Pēc tam stāstīja par Latvijas stikla māksliniekiem un viņu darbiem.

Meistarklases praktiskā daļa sākās ar drošības noteikumu iepazīšanu.  Mākslinieces demonstrēja, kā jāgriež stikls, kā tas jānolauž, kuri instrumenti katrā gadījumā jālieto. Pats galvenais – nedrīkst aizmirst uzlikt aizsargbrilles!

Tad sākās praktiskā nodarbība – stikla rotājuma izgatavošana. Katrs skolēns saņēma sirds formas stikla sagatavi, uz kuras bija jāizveido kompozīcija no krāsainiem stikliņiem. Nepieciešamības gadījumā stikla gabaliņi bija jānogriež atbilstoši nepieciešamajam izmēram un formai. Gatavā kompozīcija bija jānostiprina ar līmes pilieniem.

Jau meistarklases laikā skolēni izteica dažādus secinājumus par nodarbību: ”Gandrīz kā rokdarbu stunda, tikai vēl labāk! Vai vēl kādu reizi mēs šādu darbu darīsim, ļoti gribētos? Es pirmo reizi turu rokās šādus instrumentus – forši! Nemaz nezināju, ka no stikla gabaliņiem kaut ko sakarīgu var uztaisīt…Cerams, ka vēl kādu reizi būs tāda nodarbība!”

Saņemta “Draudzīgā Aicinājuma” balva

25.11. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē tika nosaukts Draudzīgā Aicinājuma skolu reitinga 2019 labāko skolu tops.

Rīgas 66. speciālā vidusskola saņēma balvu nominācijā “Kopvērtējums 2019” starp specializētajām  skolām.

Par Draudzīgā Aicinājuma fonda skolu reitingu 2019 vairāk lasīt šeit.

Sižetu par balvu pasniegšanu varat noskatīties LNT ziņās (no 26.min.)

Aicinām noskatīties!

LTV1 uzsācis jaunu raidījumu ciklu “Klase”. Jaunajā raidījumā vienkāršā, brīvā un izklaidējošā veidā runā par svarīgo, liekot vecākiem aizdomāties par savu un par savu bērnu līdzatbildību.

10.novembrī raidījumā “Klase” piedalījās mūsu skolas sociālais pedagogs Raitis Zeps. Kārtējo cikla raidījumu “Patstāvīgas dzīves sākšana” iespējams noskatīties šeit.

6.a klase ar “Latvijas skolas somu” uz Latvijas Nacionālo teātri

Ar dažiem E.Kestnera literāriem darbiem jau bijām iepazinušies latviešu valodas un literatūras stundās. Tādēļ, kopā ar skolotāju nolēmām, ka jānoskatās arī kāda luga. 2019. gada 21. novembrī mēs, 6.a klases skolēni, apmeklējām Nacionālā teātra izrādi “Trīs vīri kūrortā”.

Teātra izrādes apmeklējums tika organizēts programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros. Programmas mērķis ir nodrošināt skolēniem iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras pasākumus.

Izrāde “Trīs vīri kūrortā” ir komēdija – pasaka pieaugušajiem, kur stāsts norisinās Alpos. Stāsta galvenais varonis ir Fricis, viņš ir iesācējs reklāmas biznesā. Alpu kūrortā viņš iepazīstas ar savu topošo sievu un viņas tēvu, kurš kļūs par viņa  priekšnieku. Izrādē notiek dažādi jautri atgadījumi un pārpratumi. Izrāde ir kā pasaka ar laimīgām beigām.

Izrāde mums visiem ļoti patika, jo tā bija jautra, un mēs daudz smējāmies.

/6.a klases vārdā-N.Renhofa/

Tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku virsnieku.

 Šī nodarbība bija saistīta ar skolēnu patriotisko audzināšanu un karjeras izvēles iespējām.

19. novembrī pie 1.-4.a klasēm viesojās Nacionālo bruņoto spēku virsnieks, kas iepazīstināja skolēnus gan ar sevi personīgi, gan ar savu nodarbošanos un savu militārā dienesta pieredzi. Virsnieks šo nodarbību ievadīja ar skolēnu vispārēju iztaujāšanu par dienestu, ko viņi jau zina, ko ir dzirdējuši, un ko labprāt uzzinātu. Tālāk nodarbības laikā tika apspriesti jautājumi par patriotismu un šī jēdziena nozīmi.  Skolēni ļoti aktīvi iesaistījās diskusijā gan par patriotismu, gan arī par militārā dienesta jautājumiem.

Nodarbība ļoti labi uzsvēra valstiskās piederības nozīmi, kā arī parādīja militārās karjeras izvēles iespējas un tās priekšrocības Latvijā. Virsnieks labi prata piesaistīt skolēnu labvēlību, tādējādi nodrošinot skolēnu motivāciju klausīties un arī apzināties militārā dienesta nepieciešamību Latvijas valsts labā.

Apsveicam!

Novembra mēnesī skolā notika vairāki konkursi dažādu klašu grupām.

 • 7. novembrī skolas bibliotēkā 1.-4. klašu skolēni pulcējās uz daiļrunas konkursa “Mana Latvija” noslēguma kārtu. Skolēni gan individuāli, gan grupās runāja dzeju par Latviju. Konkursu vērtēja neatkarīga žūrija: skolas bibliotekāre D.Bērziņa, direktora vietniece audzināšanas jomā Z.Lūse un latviešu valodas un literatūras skolotāja A.Drāke. Paldies žūrijai un skolotājām, kas palīdzēja šim konkursam sagatavoties!

Rezultāti:

 • 1. vieta – Renārs Strods (4.a)
 • 2. vieta – 1.-4.b klases grupa
 • 3. vieta – 1.a klases grupa
 • 11.-14. novembrī skolā norisinājās vēstures konkurss “Mana Latvija” 4.-12. klasēm, ko bija sagatavojusi skolotāja Ginta Saulīte.

Rezultāti:

 • 1. vieta 4.-7.klašu grupā – Kaspars Strods (6.a)
 • 1. vieta 8.-9.klašu grupā – Aleksandrs Buslajevs (9.b)
 • 1. vieta 10.-12.klašu grupā – Laine Aleksandra Dovkante (12.a) un Alise Āboltiņa (12.a)
 • 14. novembrī skolas aktu zālē 1.-4. klašu skolēni piedalījās foto viktorīnā “Rīga bildēs”. Viktorīnu bija sagatavojusi skolotāja Jeļena Šidlovska. Savas zināšanas par Rīgu demonstrēja komandas 5 cilvēku sastāvā.

Rezultāti:

 • 1. vieta – 3.a klase
 • 2. vieta – 1.b klase
 • 3. vieta – 2.a klase un 3.b klase

Paldies visiem dalībniekiem – gan skolēniem, kas piedalījās konkursos, gan skolotājiem, kas gatavoja skolēnus un organizēja pašus konkursus!

8.a klase Latvijas Nacionālajā teātrī.

13.novembrī mēs, 8. a klases skolēni, apmeklējām izrādi – ‘’Tikšanās Vieta – Rīgas pilsētas 2. teātris.’’ Šo iespēju izmantojām iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Šī izrāde stāsta par Latvijas valsts proklamēšanu. Uz skatuves stundas laikā tiek atkārtots pasākums, kas notika pirms 100 gadiem.

Šī nebija klasiska izrāde, bet ar tehnoloģiju palīdzību tika parādīts, kā mūsdienu jaunietis vienlaicīgi gan risina savas problēmas, gan atgriežas atpakaļ laikā. Viņš analizē savu dzīvi, meklē tēvu un paralēli skatās, kā top viņa valsts.

Beigās jaunietis secināja, ka sapulces dalībnieki pagātnē bija valsts nākotne, nezinot, kas var notikt ar viņiem, un tagad mēs ar savām rīcībām un izvēlēm esam mūsu valsts nākotne.

5.b un 8.b klases uz kino ar “Latvijas skolas somu”

13.novembrī 5.b un 8.b klases skolēni kopā ar skolotājām devās uz kinotātri Forum Cinemas, lai noskatītos filmu “Dvāseļu putenis” pēc A.Grīna romāna motīviem.

Filmas noskatīšanās rosināja skolēnu domāt par to, kas ir patriotisms, interesēties un labāk izprast vēsturi. Viņi mācījās analizēt, izvērtētun kritiski domāt.

Pēc filmas noskatīšanās skolēniem radās ļoti daudz jautājumu, par kuriem viņi līdz tam nekad nebija aizdomājušies.

Latvijas karavīru godināšana Brāļu kapos un kara tehnikas apskate pie Kara muzeja

Latvija. Dzimtene. Tēvzeme.  Mana Latvija.  Mana Dzimtene. Mana Tēvzeme.

Novembris Latvijā ir patriotisma mēnesis. Pie skolas mēs iededzam svecītes, lai tumšajos rudens vakaros Latvijai ir silti un gaiši, lai domās esam kopā ar tiem, kas atdeva dzīvības par mūsu zemes brīvību.

Šogad mēs, 1.a, 3.a un 4.a klases skolēni, kopā ar klases audzinātājām, nolēmām doties uz Brāļu kapiem, lai godinātu un pieminētu tos 2000 Latvijas karavīrus, kas tur apglabāti pie Mātes Latvijas kājām.

Skolotāja Marita pie Brāļu kapu monumenta izstāstīja par tā tapšanas vēsturi, par autoru Kārli  Zāli, par Mūžīgo uguni un pārdomu aleju. Visi kopā pie Mātes Latvijas iededzām svecītes par godu karavīriem, kas cīnījās, lai mums būtu pašiem sava zeme. Satikām karavīrus, kas dien armijā tagad, un kopā ar viņiem nofotografējāmies. Mēs apsveicām viņus Lāčplēša dienā!

Tad aizbraucām uz Kara muzeju, kur varēja apskatīt jauno kara tehniku, varējām iekāpt bruņu mašīnā, izmēģināt kara binokļus, apskatīt citus modernos ieročus, kā arī piedalīties viktorīnā. Drosmīgākie uzsāka sarunu angļu valodā ar Kanādas Bruņoto spēku karavīriem, kuri bija ļoti atsaucīgi. Latvijas Bruņoto spēku karavīri mums uzdāvināja mazos Latvijas karodziņus, kurus, lepni soļojot pa ielām, nesām rokās.

6.a klase Lāčplēša dienas pasākumos

2019. gada 11. novembrī 6.a klases skolēni piedalījās Lāčplēša dienas svinīgajos pasākumos, apmeklēja Kara muzeju, Doma baznīcas pagalmu, kā arī nolika svecītes 11. novembra krastmalā.

Lāčplēša diena ir Latvijas brīvības cīņu visplašāk svinētā diena. Šajā dienā īpaši tiek runāts par tiem, kuri izcīnīja Latvijas neatkarību.

Kara muzejā mēs  redzējām Pirmā un Otrā pasaules kara tehniku. Kara muzejā ir lielas  ieroču, foto, dokumentu, ordeņu, formas tērpu kolekcijas.

Doma baznīcā apmeklējam  klostera pagalmu, tagad tur ir izveidots Doma dārzs. Tajā redzējām granītā kalta kristāmo bļodu, lauvas skulptūru un granīta kolonnu.

11. novembra krastmalā aizdedzinājām un nolikām svecītes, godinot Latvijas brīvības cīnītājus. Pirms mums jau simtiem cilvēku bija aizdeguši šeit svecītes, arī daudz cilvēku vēl nāca, lai sajustu Latvijas kopības sajūtu.

Mēs esat laimīgi, ka esam Latvijas pilsoņi!

/autors N.Renhofa/

1. a un 4. a klase iepazīstot profesijas poligrāfijas uzņēmumā “PusePlus”

Novembris ir svētku mēnesis. Tuvojas arī Ziemassvētki. Skolēni mācību stundās jau ir gan izgatavojuši, gan zīmējuši apsveikuma kartiņas, gan rakstījuši pašus apsveikumus. Runājot par to, kur veikali ņem apsveikuma kartiņas un citas tamlīdzīgas lietas, noskaidrojām, ka tādas īstas skaidrības skolēniem nav. Tika nolemts, ka jābrauc uz kādu no vietām, kur tās tiek ražotas.

Nonākot poligrāfijas un tirdzniecības uzņēmumā “PusePlus”, pirmkārt noskaidrojām, ko nozīmē “poligrāfija”. Poligrāfija ir tehnikas nozare, kas apvieno dažādus drukas veidus – tekstu un ilustrāciju druka – pavairošanai lielā skaitā. Sarežģīti? Protams.

Uzņēmums ir diezgan jauns, tas dibināts 1997. gadā. Uzņēmumam ir liels mērķis – kļūt par vadošo atklātņu izdevniecību Baltijas reģionā un ar savu produkciju iesaistīties Eiropas Savienības tirgus apritē.

Uzzinājām, ka bez apsveikuma kartiņām uzņēmumā tiek ražoti ielūgumi, diplomi, speciālas aploksnes,  kurās var ielikt naudu, dāvanu karti vai teātra biļeti, dāvanu maisiņi, apdrukātas krūzes. Pēc pasūtījuma izgatavo arī kalendārus.

Mūs sagaidīja ļoti smaidīga un laipna darbiniece, kas mums pastāstīja, kā un kur top apsveikuma kartiņas.

Vispirms mākslinieks rada ideju. Tālāk zīmē skici vai nu uz papīra, vai datorā. Datorā ir īpaša programma, ar kuras palīdzību datorgrafiķe katrai kartiņai izvēlas vispiemērotāko krāsu. Kad kartiņas ir uzzīmētas, tās nosūta uz citu tipogrāfiju, kur šīs kartiņas drukā uz lielām loksnēm, ar speciālām mašīnām izgriež. Tad tās atgriežas “PusePlus”, kur tās nonāk noliktavā. Tur ir šķirotāja – darbiniece, kas kartiņas šķiro, saskaita un sagatavo pārdošanai. Vēl noliktavā ir pakotāji, kas saskaitītās kartiņas kārto kastēs, kastes – plauktos.

Dīvaini likās, ka uzņēmumā strādā māksliniece- rokdarbniece, kura izgatavo aplicētas apsveikuma kartiņas. Mums radās jautājums, cik eksemplāros tad katra kartiņa ir jāizgatavo? Atbilde – vismaz 50! Aplicēto kartiņu paraugu arī ir daudz – vismaz 100. Tādēļ uzņēmums algo palīgus, kas mājās pēc parauga izgatavo nepieciešamo skaitu kartiņu.

Vēl šajā uzņēmumā strādā menedžeri, kas sadarbojas ar tirdzniecības uzņēmumiem, grāmatveži, kas rēķina ieņēmumus un izdevumus, kā arī darbinieku algas. Arī šie darbinieki lieto datorprogrammas.

Daži bērni jokoja, ka skolā mēs mācāmies zīmēt, līmēt, rēķināt un rakstīt, nedaudz jāpamācās datoru lietošana, tātad esam gatavi darbam šajā uzņēmumā.

Pēc ekskursijas pa uzņēmumu, skolēniem bija jāizvēlas 2 apsveikuma kartiņas no plašā krājuma, kuras vislabāk patīk. Kad skolēni pēc rūpīgas apskates beidzot bija izvēlējušies, darbinieki šīs kartiņas katram uzdāvināja. Paldies!

Dvēseļu putenis

2019. gada 11. novembrī 9. – 12. a klašu skolēni devās skatīties filmu „Dvēseļu putenis”. Vēsturiskā drāma pēc Aleksandra Grīna romāna motīviem ved 100 gadus senā pagātnē un māca novērtēt brīvības cenu. Kara drāma ir vērienīgākais kino projekts atjaunotās Latvijas vēsturē.

Skolēnu izteiktās atziņas par filmu:

„Es uzskatu, ka šī ir vislabākā latviešu filma. Lieliska filma!”

„Ieteiktu katram noskatīties šo filmu, kas skatītāju nemanāmi ierauj sižetā un paralizē paša līdzpārdzīvojumā.”

„Šī filma parādīja man, cik spēcīga ir mūsu tauta.”

„Man ļoti patika un es vēlos filmu noskatīties atkārtoti, jo guvu neaizmirstamas emocijas, kuras pārdzīvoju vēl šodien, jo filma sniedza daudz pārdomu, kā arī ieinteresēja padziļināti palūkoties vēsturē un izpētīt filmā redzēto notikumu gaitu.”

„Filma parādīja, kādam ir jābūt cilvēkam. Glābt valsti vai bēgt no tās, nosargāt to vai padoties. Pieminam viņus un padomājam, kas mēs esam un kas būsim. Mums ir vienas asinis, mēs esam stipra tauta, jo tik daudz ko nācies pārciest. Godājam Latviju!”

„Liels prieks man bija par to, ka šīs filmas beigās, kad rādīja titrus, visu skatītāju elpa it kā aizcirtās. Zāle bija klusa, neizskanēja neviens vārds, tikai pēc laika milzīgi aplausi, kuri arī parādīja šo patriotismu latviešu sirdīs.”

Sporta diena bērniem un jauniešiem ar invaliditāti „Nāc un sporto sev par prieku” – Elektrum Olimpiskajā sporta centrā

7. novembra rītā Elektrum Olimpisko sporta centru piepildīja 503 sportot gribētāji – bērni un jaunieši ar dažādām invaliditātēm no visas Latvijas. Jaunie sportisti uz ikgadējo sporta festivālu “Nāc un sporto sev par prieku” bija ieradušies no 39 dažādām skolām un iestādēm. Par bērniem un jauniešiem šajā pasākumā rūpējās un atbalstīja 167 pedagogi, asistenti un vecāki. Par veiksmīgu sacensību norisi rūpējās 134 tiesneši no LSPA un Juglas ģimnāzijas. Kopā divās sporta hallēs darbojās 803 cilvēki. No mūsu skolas sporta festivālā piedalījās 24 skolēni.

Sporta aktivitāšu mērķis ir sekmēt bērnu ar invaliditāti tiesības vienlīdzīgi ar citiem bērniem piedalīties spēļu, atpūtas, brīvā laika un sporta pasākumos, kā arī motivēt turpmāk ikdienā nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm.

Sporta festivāla atklāšanā visus ritmiskas mūzikas pavadībā iesildīja Pirāts, Minjons un Dalmācietis no SIA “Jampadracis BB”. Hallē notiekošo fotogrāfijās iemūžināja ne tikai skolu pārstāvji, bet arī Latvijas Paralimpiskās komitejas fotogrāfs Artis Meļķo, kura kvalitatīvās fotogrāfijas bērniem un jauniešiem atgādinās par pozitīvajām emocijām un jauniegūto pieredzi. Nepilnas trīs stundas tika veltītas sportiskajām aktivitātēm. Sporta festivālā bija iespējams piedalīties 35 aktivitāšu stacijās. Visas aktivitātes tika pielāgotas bērnu un jauniešu spējām un iespējām.

Pozitīvās emocijas ir iemesls, kāpēc šādi sporta svētki ir nepieciešami. Mūsu skolas skolēni jau ļoti daudzus gadus piedalās šajā sporta dienā. Atskatoties uz pirmsākumiem, kad piedalījāmies ar 2 – 4 skolēniem un pasākumā kopā bija 20 dalībnieki, izaugsme ir acīmredzama.

Paldies vecākiem, asistentiem un sociālajiem aprūpētājiem, kuri bērniem un jauniešiem šo dienu padarīja pieejamu un aizraujošu! Pēc pasākuma vairāki vecāki un asistenti lūdza nodot paldies organizatoriem un viņu palīgiem.

Mārtiņdiena 1.a un 3.a klasē

Latviešiem Mārtiņi — 10. novembris — iezīmē rudens darbu beigas un ziemas sākumu. Mārtiņos beidzās ganu laiks, pieguļa (zirgu ganīšana ārā visu diennakti), rudens darbi. Mārtiņi senajiem latviešiem saistījās arī ar dažādiem laika pareģojumiem. Mārtiņdienā jāmin mīklas, lai augtu gari lini (mati). Šajā dienā beidzas klusais – veļu laiks. Tāpēc svētki ir pilni jautru, skaļu izdarību – cilvēki sāk iet budēļos jeb ķekatās. Budēļos iešana bija jautrs un gaidīts pasākums. Savlaicīgi tika domāts par maskošanās iespējām.

1.klases skolēni rokdarbu stundās izgatavoja dažādu dzīvnieku maskas, ko izmantoja Mārtiņdienas pasākuma laikā.

3. klases skolēni bija sagatavojuši Mārtiņdienas ticējumus, kurus centās izprast un piemērot mūsdienām. Piemēram, ja Mārtiņos pīles (zosis) pa ledu iet – Ziemassvētkos tās peldēs pa ūdeni.

Neizpalika arī mīklu minēšana, kur vislabākās prasmes uzrādīja Edgars no 3.a klases un Kristiāns no 1.a klases.

Interesantākā pasākuma daļa bija Mārtiņdienas spēles un rotaļas. Anete, Edgars un Estere mājās bija iemācījušies un klasei novadīja interesantas spēles. Visaizraujošākās rotaļas bija “Gaiļu cīņas” un “Kastaņu vākšana”.

Emīlija, Haralds un Leons parūpējās par cienastu.

Pasākuma beigās bērni secināja, ka Mārtiņiem ir līdzība ar Halovīniem.

Svinīgs pasākums veltīts Latvijas Neatkarības proklamēšanas dienai

15. novembrī skolas aktu zālē notiks svinīgs pasākums, kas veltīts Latvijas Neatkarības proklamēšanas dienai. Uz pasākumu aicināti tikai skolas skolēni un darbinieki.

Lāčplēša dienas pasākums skolā

Plkst. 8.30 laukumā pie skolas galvenās ieejas notiks Lāčplēša dienai veltīts svinīgs pasākums, kura laikā no svecītēm tiks izveidota Latvijas kontūra.

Latvijas Republikas aizsardzības ministrs Rīgas 66. speciālajai vidusskolai

“Reta ir tauta, kas savu neatkarību ir izcīnījusi bez karaspēka palīdzības, bet neviena tauta nespēj to nosargāt bez karaspēka”. /Ģenerālis Pēteris Radziņš/

Latvijas valsts neatkarība ir Latvijas armijas karavīru nopelns. Starptautiskā sabiedrība mūsu valsti atzina tikai pēc tam, kad Latvijas bruņotie spēki 1920. gadā bija atbrīvojuši tās teritoriju no visiem ārējiem un iekšējiem ienaidniekiem. Tas ir stāsts par Latvijas armijas izveidi, pārbaudījumiem un attīstību 100 gadu garumā. Tas ir stāsts par Latvijas valsti, tas ir stāst par mums!

Ministru prezidenta biedrs, Latvijas Republikas aizsardzības ministrs Dr. Artis Pabriks

Skolā viesojas karavīri

„Vai tu zini, kas ir Latvija? Tā ir zeme, mana dzimtene.” (J. Peters)

Latvijas armijai šis ir jubilejas gads. Šogad aprit 100 gadu kopš Nacionālo bruņoto spēku izveides. Lai veicinātu skolēnu izpratni par aizsardzības nozari un tās aktualitātēm, Aizsardzības ministrija organizē lekcijas Latvijas vidusskolās.

             2019.gada 5. novembrī  arī mūsu skolā viesojās  Nacionālo bruņoto spēku karavīri un valsts aizsardzības civilais eksperts.

            9.-12. klašu skolēni pulcējās skolas aktu zālē, kur notika lekcija „Kā mēs  sargājam Latviju?”. Skolēni nopietni, ar interesi klausījās Bruņoto spēku karavīra pārliecinātā, argumentētā stāstījumā par Latvijas armiju, tās izveidi, par ārzemju misijām, par karavīru ikdienu. Īpašu interesi skolēnos raisīja jautājums par Zemessardzi, tās lomu Latvijas aizsardzībā. Sarunā aktīvi iesaistījās skolēni, veidojās dialogs par viņus interesējošajiem jautājumiem. Lielu aktivitāti un  interesi izraisīja iepazīšanās ar armijas ekipējumu.

Rakstura stingrība, ātras reakcijas spējas, patriotisms, dzimtenes mīlestība un tās  aizsardzība – vārdi, kas lekcijas laikā skanēja visbiežāk , vārdi, kuru spēks un nozīmība uzrunāja ikvienu auditorijā: gan mūsu skolēnus, gan pedagogus.

Šī tikšanās veidoja labu vērtību pamatu un radīja emocionālu, patriotisku noskaņu visā  skolas kolektīvā : gan mūsu skolēnos, gan pedagogos, sagaidot Lāčplēša dienu!

9. a un 10.a klase Rīgas ūdens Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva”

Katram no mums agrāk vai vēlāk būs jāizvēlas kāda profesija vai amats. Karjeras izglītības nolūkā devāmies uz uzņēmuma “Rīgas ūdens” bioloģiskās attīrīšanas staciju “Daugavgrīva”.

            Šajā uzņēmumā nonāk kanalizācijas un lietus notekūdeņi no visas Rīgas un daļas Jūrmalas pilsētas.

            Tuvojoties attīrīšanas iekārtām, jau autobusā, esot vēl krietni tālu no mūsu mērķa,  sajutām nepatīkamu smaku. Piebraucot tuvāk, smaka bija samazinājusies, jo smakas izplatībā noteicošais ir vēja virziens.

Visas Rīgas kanalizācijas cauruļu kopgarums ir 1143 km. Lai netīrais ūdens pieveiktu tik garu ceļu, Rīgā ir uzstādītas vairāk nekā 80 kanalizācijas sūkņu stacijas. Nonākot attīrīšanas stacijā, ūdens pa divām caurulēm, kuru diametrs ir 1.4 m, gāžas vaļējā betona baseinā. Tur notiek rupju piesārņojumu atdalīšana. Viss, kas lielāks par 3mm paliek uz mehāniskajām restēm. Atkritumi tiek presēti un nogādāti izgāztuvē. Lieki piebilst, ka smaka, kas valdīja šo cauruļu tuvumā, bija briesmīga.

Attīrīšanas stacijas teritorijā atrodas 6 milzīgi 40 m diametrā un 6 m dziļi baseini, kuros notiek pirmreizējā nostādināšana. Šeit lielie organiskie piemaisījumi pamazām nosēžas.

Izrādās, ka bioloģiskās attīrīšanas pamatā ir dūņas, kas dabā atrodamas ikvienā ūdenskrātuvē.

Lai ūdens tiktu attīrīts līdz tādam, ka to drīkst iepludināt jūrā, notekūdeņiem vēl nākas iet cauri vairākiem attīrīšanas procesiem. Rezultātā tas tiek saukts par tehnisko ūdeni. Attīrītais ūdens pa cauruļvadiem nonāk pie jūras esošā rezervuārā un no turienes pa caurulēm, kas stiepjas 2,4 kilometrus no krasta, 17 metru dziļumā tiek piemaisīts jūras ūdenim.

Lai arī visi ūdens kvalitātes rādītāji tiek kontrolēti un to normas salīdzinot ar ES prasībām ir daudz augstākas, sarunā atsevišķi jaunieši tomēr nebija pārliecināti, vai gribētu šeit apmeklēt pludmali.

Apmeklējām arī dispečeru telpu, jo cilvēkam šeit ir tikai kontrolējoša loma. Dispečeru telpā pārrunājām par nepieciešamo izglītību, kas nepieciešama, laistrādātu šajā bioloģiskās attīrīšanas stacijā. Nepieciešami gan ķīmiķi, gan fiziķi, gan dažādi tehnisko risinājumu speciālisti. Ierīču remonta cehā nepieciešami mehāniķi. Neiztikt arī bez šoferiem, kuri strādā gan ar traktortehniku, gan pārējo autoparku. Ļoti liela loma ir datorspeciālistiem.

Pēc ekskursijas pārrunājot redzēto un dzirdēto, neviens no jauniešiem neizteica gatavību nākt šeit strādāt, jo neskatoties uz to, ka speciālistu darbs nav ārpus telpām, uzmācīgaisā smaka bija jūtama visur. Mēs attīrīšanas iekārtas apmeklējām rudenī, bet varam tikai iedomāties, kādas sajūtas ir šeit ierodoties gada siltajā laikā.

Apsveicam!

2019. gada oktobrī. Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 36. latviešu valodas olimpiādē (mazākumtautību izglītības programmu) 7.-8. kl.

 • Karinai Rubahovai, 8.b kl.

Paldies skolotājai Annai Drākei!

Apsveicam!

2019. gada oktobrī. Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 49. angļu valodas olimpiādē 10.-12.kl.

 • Alisei Āboltiņai, 12.a kl.
 • Elīnai Karpovai, 12.b kl.
 • Dāvidam Kozlinskim, 11.a kl.
 • Alīnai Ivanovai, 11.b. kl.

Paldies skolotājām Maijai Liepkalnai un Irēnai Tribei!

5.b un 8. b klase Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā

Skolotājas kopā ar skolēniem nolēma apmeklēt muzejpedagoģisko nodarbību “Viduslaiku bruņinieki” Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Apmeklējums notika iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Nodarbības laikā skolēni iepazinās ar Rīgas pils vēsturi, uzzināja faktus par bruņinieku dzīvi. Dažiem bija pārsteigums, ka bruņiniekiem bija jāievēro stingri likumi. Muzeja darbiniece izstāstīja, kādi noteikumi bija jāievēro augstdzimušam zēnam, lai pieaugot to iesvētītu bruņinieku kārtā. Vēl skolēni uzzināja, kā bruņinieki tērpās dodoties kaujās, kādus ieročus lietoja karā vai turnīros.

Ar muzeja darbinieku atļauju, skolēniem bija iespēja pašiem paturēt rokās un novērtēt ieroču vai bruņu detaļu svaru. Skolēni saprata, ka nepieciešama laba fiziskā sagatvotība, lai varētu diezgan lielo svaru uz sevis nest un vēl arī pietiekami veikli cīnīties.

Skolēniem bija lieliska iespēja iejusties bruņinieku svētku ainā, uzvelkot viduslaiku bruņu tērpu un apbruņojuma atdarinājumus.

Pēc skolēnu domām, muzejnodarbības apmeklējums bija lieliska iespēja ārpusstundu laikā interesanti un saturīgi pavadīt laiku kopā, atraktīvā veidā iepazīstoties ar muzeja ekspozīcijām un izstādēm.

Skolēnim apmeklējums ļoti patika.

Sporta deju kolektīvs sākumskolā “Valodiņa”

Kādā jaukā rudens pēcpusdienā sporta deju kolektīvs kopā ar skolotāju Sandru Jaroščuku devās uz Rīgas sākumskolu “Valodiņa”, lai piedalītos tradicionālajā sadraudzības pasākumā “Dejas prieks manā dzīvē”.

Pasākumā piedalījās vairāku skolu deju kolektīvi ar dažādu deju stilu priekšnesumiem.

Mūsu skolas dejotāji pasākumā parādīja stilizētu tautas deju “Rakstu raksti”.

Rudens brīvlaiks

Rudens brīvlaiks 21.10.2019. – 25.10.2019. Uz tikšanos skolā 28.10.2019.!

1.-4.a klases Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā

Šogad iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros devāmies ekskursijā uz Latvijas mākslas muzeju, kur skolēni iepazinās ar dažādu latviešu autoru darbiem, uzzināja, ar ko šo autoru darbi ir neparasti un kā viņi tos gleznoja. Skolēniem bija arī iespēja radoši izpausties, zīmējot savu mākslas darbu brīvā tēmā. Pēc radošā darba pabeigšanas, skolēni apskatīja arī citas izstāžu zāles.  Iepazinās ar muzeja apakšējā stāva mākslas darbu krātuvi.

Karjeras dienas – LU akadēmiskais centrs 15.10.2019.

Latvijas Universitātes akadēmiskais centrs ir ceļš nākotnē, kas vēl tikai top un kuru veido pati universitāte. LU akadēmiskais centrs izvietojies Torņakalnā. Šobrīd studijas un zinātniskie darbi šeit notiek divās LU ēkās. Tās ir Dabas māja un Zinātņu māja, nākotnē tiks uzcelta Rakstu māja, tehnoloģiju māja, studentu viesnīca un viesu māja, veselības centrs, sporta centrs. Tiks labiekārtota teritorija.

Karjeras nedēļas ietvaros iepazināmies ar LU akadēmiskā centra Dabas un Zinātņu māju.

Mācības LU notiek valsts valodā, izņēmums ir medicīnas fakultāte, kurā mācās daudzi ārvalstu studenti un mācības notiek angļu valodā.

Ekskursijas laikā iepazināmies ar LU bibliotēkas darbu, uzzinājām par studentu rotāciju mācību gada laikā, par studentu pašpārvaldi un iespējām ietekmēt LU lēmumus.

Apmeklējām auditorijas. Uzzinājām par dažādām tehnoloģijām un iespējām, kuras izmantotas, lai studenti saņemtu visu nepieciešamo informāciju.

Gides pavadībā apmeklējām ķīmijas laboratoriju, bijām siltumnīcā un uz ēkas jumta, no kura pavērās brīnišķīga Rīgas panorāma.

Redzējām studentu ērtībām iekārtotas virtuvītes, mobilo telefonu uzlādes stacijas un vienīgo Eiropas augstskolās esošo portatīvo datoru skapju sienu.

Uz jautājumu “vai kāds no mūsu vidus, saredz sevi kā nākošo LU studentu?” īstas atbildes nebija. Atliek cerēt, ka tas nozīmēja, ka skolēni aptvēruši cik liels darbs vēl jāiegulda, lai sekmīgi varētu izmantot LU piedāvātās iespējas.

2.a klase Latvijas Radio studijā

Šogad karjeras nedēļas ietvaros devāmies uz Latvijas radio studiju, lai iepazītos ar profesijām, kas sastopamas strādājot radio. Skolēni iepazinās ar Latvijas radio dažādām raidstacijām, ko katra no tām raida un kādai auditorijai tā ir domāta. Skolēni apmeklēja radio studijas un galveno koncertzāli, kurā tiek aicināti dažādi izpildītāji, muzikanti. Uzzināja atšķirību starp studijas ierakstiem un tiešraidē atskaņotiem skaņdarbiem, vēroja radio tehniskā operatora un radio vadītāja darbu.

Iepazīstot ķīmiju Zinātnes zonā – Laboratorium

Ķīmija – izklausās sarežģīti. Izmantojot  Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” iespēju, mēs – 9.a klase, devāmies paskatīties uz ķīmiju no citas puses.

Āgenskalna daudzstāvu ēkas pagrabstāva plašu teritoriju aizņem Zinātnes zona – Laboratorium.lv. Šeit tiek vadītas šova programmas, kurās skolēni uzzina daudz jauna par konkrēto tematu, tiek demonstrēti eksperimenti, iesaistīti paši skolēni un notiek meistarklases. Ir iespējams apmeklēt arī šova programmu, kura atklās visu ar zinātni saistīto profesiju daudzveidību, zinātnes pielietošanu mūsdienu pasaulē un izaugsmes iespējas tiem, kuri patiešām ir ieinteresēti zinātnē!

Šova programmas vada profesionāli aktieri, mācību programmas – azartiski un zinoši ķīmiķi un fiziķi. Mūsu nodarbības tēma – ķīmijas attīstība Latvijā, tika realizēta izmantojot dažādus eksperimentus.

Eksperimentus caurvija stāstījums par Latvijā dzimušu ķīmiķu atklājumiem. Šie atklājumi tika arī uzskatāmi demonstrēti. Vairākos eksperimentos paši piedalījāmies.

Laboratorium.lv apmeklējuma otrajā daļā darbojāmies saldējuma gatavošanas radošajā darbnīcā.

Saldējuma tapšanas procesā vajadzēja gan atdalīt olu dzeltenumu no baltuma , gan uzmanīgi darboties ar putojamo slotiņu. No malas vērojot labi varēja redzēt, kuriem jauniešiem jau ir izveidojušās labas praktiskās iemaņas, bet kuriem praktiskā darbošanās virtuvē bijusi nepietiekama.

Ēdot saldējumu noskaidrojām, ka ķīmisko eksperimentu vadītājs ir profesionāls aktieris, kurš apguvis nepieciešamās zināšanas un vada šos zinātnes šovus.

Apsveicam!

Mūsu skolas komanda Ziemeļu rajona sacensībās volejbolā ieguva II vietu. Komandā spēlēja: Jēkabs Ekhards, Elgars Jevsejevs, Arkādijs Jurčuks, Daniils Stepanovs, Kristaps Vidvuds Malāniņš – 12.a, Niks Parfjons, Rolands Burgevics – 11.a, Francis Alberts Virtmanis – 10.a

Paldies skolotājam – trenerim Andrim Strautmanim!

Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā apbalvošanai nominēta Rīgas 66. speciālā vidusskola

„Draudzīgais Aicinājums ir tilts uz Latvijas  brīvvalsti, tās ideālu turpinājums šodienā. Tas ir ceļš uz morālu sabiedrību.”            

                                                                                                          / M. Zālīte/

Cienījamie pedagogi, skolēni, absolventi, vecāki un skolas darbinieki!

2019. gada 9. oktobrī skolas vadība saņēma apsveikumu no Draudzīgā aicinājuma fonda priekšsēdētāja J. Endeles, kurā viņš apsveic mūsu skolu ar panākumiem konkursā „Skolu reitings”.

Draudzīgā aicinājuma fonda balvas tiek pasniegtas pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem 10 nominācijās 4 skolu grupās.

LEPOJAMIES AR SASNIEGUMIEM!  PALDIES VISIEM PAR IEGULDĪTO DARBU!

„Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitinga” balvu pasniegšana notiks 2019. gada 25. novembrī.

2018./2019.mācību gads


Izlaidumi 2019

Image result for butterfly picture

Vecāki, radi un draugi tiek mīļi aicināti uz svinīgajiem pasākumiem, kas notiks skolas aktu zālē 2019. gada 14. jūnijā!
9.a klase – plkst. 14.00
9.b klase – plkst. 16.00
12.a klase – plkst. 18.00

/ Notikumi 2018/2019

Eiropas vasaras sporta spēles jauniešiem ar invaliditāti “Emil Open” Brno

12. jūnijā Brno sākās Eiropas vasaras sporta spēles jauniešiem ar invaliditāti “Emil Open”. Latvijas komanda piedalās ar 21 dalībnieku lielu komandu! Mūsu skolu pārstāv 2 skolēni Fricis Gustavs Alliks un Laine Aleksandra Dovkante.  Turpmākās 5 dienas mūsu sportisti piedalīsies peldēšanas, galda tenisa un Boccio sacensībās. Turam īkšķus par mūsu sportistiem!

Foto>>>

/ Notikumi 2018/2019

4.a klases izlaidums

Klāt izlaidumu laiks. Mēs priecājamies par saviem “bez piecām minūtēm”  skolēniem bērnudārza izlaidumos; prieka asaras līst raugoties brašajos puišos un daiļajās meitās, kas izgājuši cauri 9 mācību gadiem; vēl vairāk lepnuma rodas, kad stāvam un vērojam nu jau pieaugušos vidusskolēnus.

Tomēr ir  vēl viens posms, ko mūsu bērni  iziet un tas  ir sākumskolas 1.–4. klase. Šis posms bērniem ir ārkārtīgi svarīgs, jo tajā viņi iemācās, kas ir mācības. Viņi iepazīst jaunus draugus, iemācās komunicēt, saprasties un rast kompromisu ar dažāda rakstura un vecuma cilvēkiem. Te viņi gūst pamatzināšanas un iemaņas, kuras noderēs visā turpmākajā bērna dzīvē.

4. klases izlaidunā, atskatoties uz aizvadītajiem gadiem, katram bija ko teikt. Bērni dalījās atmiņās par sākumskolā piedzīvoto. Parādīja, ko iemācījušies deju stundās un izdancināja arī vecākus. 4. klases skolēni aktīvi darbojās arī ārpus skolas, ko arī priekšnesuma veidā parādīja. Visi, gan bērni, gan vecāki, piedalījās orientēšanās spēlē “Vai pazīsti savu skolu?” Bērni  dalījās savās nākotnes vīzijās.

Foto>>>

/ Notikumi 2018/2019

Paralimpiskā diena – Ķeizarmežā – 18.05.2019.

Attēlu rezultāti vaicājumam “paralimpiskā sporta diena 2019”

Paralimpiskā sporta diena tiek rīkota ar mērķi vienuviet apvienot cilvēkus ar invaliditāti, aktualizēt aktīvu dzīvesstilu, veicināt savstarpēju socializāciju, piesaistīt sportam bērnus un jauniešus, kā arī potenciāli atrast cilvēkus, kuri būtu gatavi nodarboties ar paraolimpisko sportu nopietnā līmenī.

2019.gada 18. maijā, Rīgā, Sporta kompleksā “Ķeizarmežs” jau devīto reizi norisinājās viens no lielākajiem paralimpiskās sportošanas svētkiem Rīgā un visā Latvijā – Paralimpiskā sporta diena Rīgas pilsētā, kurā aicināts piedalīties tika ikviens cilvēks ar invaliditāti.

Kopumā Paralimpiskajā sporta dienā piedalījās vairāk nekā 520 cilvēku, kur 473 no tiem bija dalībnieki, savukārt, pārējie – dalībnieku asistenti.

Šogad Paralimpiskās dienas dalībniekiem bija iespēja startēt četros komandu sporta veidos – Boccia, Bocce, sēdvolejbolā un grīdas kērlingā, kā arī septiņos individuālajos sporta veidos – galda hokejā, šautriņu mešanā, novusā, mehāniskajā airēšanā uz ergometriem Concept II, peldēšanā, pauerliftingā (powerlifting) un galda tenisā.

Mūsu skolu pārstāvēja Fricis no 10.a klases. Fricis kopā ar komandas biedriem, kuri apmeklē Boccia interešu izglītības nodarbības, piedalījās Boccia sacensībās un kā komanda viņi  izcīnīja II vietu.

Pirmo reizi, Paralimpiskās dienas ietvaros, Fricis izmēģināja spēkus piedaloties galda tenisā. Fricim uzsmaidīja iesācēja veiksme un pirmo spēli viņš uzvarēja. Dienas gaitā sekmes bija mainīgas, uzvaras mijās ar zaudējumiem.

Kā trešo sporta veidu puisis izvēlējās galda hokeju, kas nesa godalgoto vietu Paralimpiskās dienas turnīrā.

Pateicoties vecāku ieinteresētībai un Friča uzņēmībai, Fricis aktīvi piedalās dažādās sportiskajās aktivitātēs un nebaidās izmēģināt ko jaunu. Tikšanās ar vairākkārtējo Paralimpisko čempionu Aigaru Apini noteikti iedvesmos viņu jauniem izaicinājumiem.

Foto>>>

/ Notikumi 2018/2019

Iekšlietu ministrijas un sadarbības partneru izglītojošais konkurss  “Esi drošs – neesi pārdrošs – 16.05.2019.

Ikvienam ir jābūt zinošam un pārliecinātam, kā rīkoties ikdienas un ārkārtas situācijās, kas atsevišķās reizēs var glābt vai pasargāt sevi pašu vai kādu citu no nelaimes.

Otro gadu 8.a klases komanda piedalījās Iekšlietu ministrijas rīkotajā konkursā 7. – 8. klašu skolēniem „Esi drošs – neesi pārdrošs”.

Jautājumi un pārbaudījumi konkursantiem sarūpēti sadarbībā ar A/S „Gaso” , Līvu Akvaparku, A/S „Sadales tīkls”, VAS “Latvijas dzelzceļš”, Valsts policiju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.

Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par drošības jautājumiem ikdienā un rīcību bīstamās situācijās. Pievērst uzmanību problemātikai un aktualitātēm, kas skar skolēnu izglītošanu par dažādiem drošības jautājumiem – drošību uz ūdens, rīcību ugunsgrēka gadījumā, drošību uz ielas un mājās, pirmās palīdzības sniegšanu un citiem.

Uz finālu jeb otro kārtu tika virzītas 20 labākās komandas. Mēs bijām šo veiksminieku skaitā. Fināls norisinājās Iekšlietu ministrijas telpās. Katrai no finālā iekļuvušajām komandām bija jāatbild uz organizētāju sagatavotajiem jautājumiem, kā arī jāiesūta savs ideju projekts par tēmu “Droša vieta, droša lieta”.

Pirmā mūsu sarakstā bija Neatliekamās medicīniskās palīdzības pietura. Izvelkot jautājumu, bija pāris minūtes laika, lai komanda vienotos par pareizo atbildi un atbildētu. Praktiskajā uzdevumā bija jāizstāsta mākslīgās elpināšanas principi un tā jādemonstrē. Teorētiskā jautājuma daļa tika atbildēta teicami, kamēr praktiskajā uzdevumā tik labi neveicās. Gunta, kurai tika uzticēts sniegt atbildes uz jautājumiem uz izpildīt praktisko demonstrējumu izdarīja visu iespējamo, lai iegūtu pēc iespējas vairāk punktu. Mums pietrūka praktisko iemaņu, vingrināšanās uz mulāžas.

Sekoja A/S „Gaso”  sagatavotie jautājumi. Šeit runātājas lomu uzņēmās Viktorija, kura pēc jautājumu saņemšanas un apspriešanās veiksmīgi atbildēja un pamatoja savas atbildes.

Nonācām uzdevumu punktā, kurā savus jautājumus bija sagatavojis VAS “Latvijas dzelzceļš”. Armands lieliski tika galā ar jautājumiem par drošību sliežu ceļu tuvumā, kā arī pamatoja bīstamību pie sliežu pārmijām. Neliela diskusija raisījās par vilcienu bremzēšanas ceļa garumu. Komanda aizrunājās tik tālu, ka sarunā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” pārstāvi uzzinājām, gan pasažieru, gan preču pārvadāšanas vilcienu atļauto braukšanas ātrumu Latvijā un attiecīgi kā mainās bremzēšanas ceļš dažādās situācijās.

Savukārt atbildes uz A/S „Sadales tīkls” sagatavotajiem jautājumiem galvenokārt sniedza Kristaps, viņam palīdzēja gan Armands, gan Gunta.

Nonākot pie Valsts policijas sagatavotajiem jautājumiem par velosipēdistu tiesībām, aprīkojumu un kā un kāpēc jāreģistrē velosipēds CSDD, vislabāk zināja pastāstīt Verners. Ceļu satiksmes policija bija sagatavojusi savu uzdevumu ar lielformāta puzles salikšanu, kurā bija jāuzstāda pareizās ceļazīmes un jāizskaidro konkrēta situācija. Saliedēti darbojoties visai komandai puzle tika salikt ļoti īsā laikā un dalībnieki paspēja atbildēt uz jautājumiem un nopelnīja iespēju atbildēt uz papildus jautājumiem, tādejādi nopelnot papildus punktus.

Kā pēdējie mūsu konkursantiem bija jautājumi no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Skolēniem tika dots viens uzdevums. Kas no visiem uz galda saliktajiem rekvizītiem būtu jāņem līdzi ārkārtas situācijā, un sava izvēle jāpamato. Diemžēl steigā komanda aizmirsa, kas ir ārkārtas situācija un somā paņēma dažādas ne tikai ārkārtas situācijām piemērotās lietas. Vērojot konkursantu darbību no malas sapratu, ka vienā ārkārtas situācijas gadījumā es domātu un darītu līdzīgi kā mūsu komanda, kamēr citā, mana rīcība stipri atšķirtos.

Pēc atbilžu sniegšanas un darbošanās kontrolpunktos mūsu komanda devās pusdienās un otrajā daļā izmēģināja iemaņas ķegļu gāšanā un lāzeršaušanā.

Sekoja trešā jeb mājas darbu projektu prezentācijas daļa. Mūsu projekts “Droša vieta, droša lieta”, tika veidots skolas trešā stāva gaitenī. Prezentācijas slaidos parādījām gaiteni, kāds tas ir šodien un kāda varētu būt tā nākotne aprīkojot to ar dažādām aktivitātēm. Pēc vairāk nekā stundu garas visu projektu noskatīšanās pienāca noslēguma kopsavilkums. Komandas, pēc konkursa vadītāja vārdiem, citu no citas šķīra pavisam neliels punktu skaits.

Noslēgumā uzrunu teica iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens, kurš aicināja visus klātesošos neatkarīgi no dzīves situācijas atcerēties, cik svarīgi ir domāt par sevi un savu drošību, kā arī prast pateikt šo mazo vārdu “nē!”.

Viena būtiskākajām domām, kas atkal no jauna izskanēja šajā konkursā, ka palīdzēt otram vari tikai situācijā, ja pats esi drošībā un ar savu dzīvību riskēt nedrīkst.

Konkursa noslēgumā visi saņēma piemiņas veltes un informatīvus materiālus no drošības konkursā iesaistītajiem dienestiem.

DSC01564

Image 1 of 9

/ Notikumi 2018/2019

1.-4.a klašu pavasara ekskursija uz Laumu dabas parku – 14.05.2019.

Ievērojot tradīcijas, 1-4.a klases pavasara ekskursijā devās kopā. Bija diezgan grūti izvēlēties ekskursijas maršrutu, jo ir būts diezgan daudzās vietās. Šoreiz izvēle bija par labu atpūtas parkam “Laumas”.  Tas tādēl, ka tur ir pieejamas takas gan jaunumu izzināšanai, gan praktiskai darbībai,  gan fiziskai atpūtai, gan pilnīgai relaksācijai dabā.

Pēc ekskursijas skolēni vispirms autobusā, pēc tam klasēs ne tikai pārrunāja, kas kuram paticis, kas nē, bet arī dažādās mācību stundās veica dažādus darbiņus. Piem, mājturības un tehnoloģiju stundā tika veidoti telpiski darbiņi “Mana bite”, vizuālās mākslas tika veidoti zīmējumi, bet latviešu valodas stundās tapa apraksti par ekskursiju.

Lielākā daļa skolēnu izteica vēlmi atgriezties šajā vietā kopā ar ģimenēm, kā arī ieteica citiem doties uz šo jauko atpūtas parku. Paldies parka saimniekiem un mūsu gidei par jauko uzņemšanu un interesanto stāstījumu.

bty

Image 1 of 17

bty

/ Notikumi 2018/2019

8.a klases pavasara ekskursija Rīga – Kolka – Ventspils – Rīga  – 13.05. – 14.05.2019.

Ilgi gaidītais brīdis ir pienācis un jau pirms astoņiem izbraucam no skolas pagalma. Ceļā uz Kolkasragu sāk līņāt lietus, bet tuvojoties galamērķim tas piestāj. Izkāpuši stāvlaukumā pa taciņu dodamies raga virzienā. Pa ceļam apskatām pieminekli “Jūras paņemtajiem”, kas veidots kā simboliski vārti, caur kuriem redzama Kolkas bāka. Pieminekļa vidū starp diviem akmeņiem iekalts salīcis cilvēka stāvs, it kā cīnoties ar jūras viļņiem, mēģina tikt uz priekšu.

Esam nonākuši Kurzemes pussalas tālākajā ziemeļu punktā. Zemesrags atdala Baltijas jūru no Rīgas jūras līča. Viļņi nav sevišķi lieli, tādēļ tikai cītīgi ieskatoties redzam līča un jūras viļņu krustošanās vietu. Pēc nelielas atpūtas pauzes pie jūras dodamies Ventspils virzienā uz Vaidi, kura atrodas dziļi Slīteres rezervāta mežos.

Mūsu mērķis bija Vaidē esošās ragu privātkolekcijas apskate. Kolekciju veido vairāk nekā 600 ragu, no tiem aptuveni 350 ir aļņu ragi, pārējie briežu un stirnu ragi. Mājas saimnieks mums atgādināja, ka dzīvnieki ragus met gadu un viņu vecumu nevar noteikt pēc žuburu skaita, kā tas nereti maldīgi tiek uzskatīts.

Turpinājumā mūsu ceļš vijās cauri Slīteres rezervātam līdz sasniedzām Ovišu bāku. Tās tornis ir 37 m augsts un tā ir līdz mūsdienām saglabājusies vecākā bāka Latvijā, kas joprojām darbojas.

Turpinot ceļu Ventspils virzienā nonācām pie Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra radioteleskopa, kurš atrodas Irbenē. Tā ir 32 metru diametra visos virzienos grozāma paraboliska antena,  kas ir lielākā Ziemeļeiropā un astotā lielākā pasaulē. Radioteleskopa augstums ir 47 metri. Irbenē ir veikti, Latvijā pirmie ārpus galaktikas objektu novērojumi. Gids ļoti interesanti un uzskatāmi parādīja, kur saules sistēmā atrodas Zeme, kur mūsu galaktika un, kur mūsu galaktika atrodas visumā. Pēc informatīvā stāstījuma pa šaurām un stāvām kāpnēm kāpām uz ēkas jumta, no turienes mums parādīja 600 m attālumā esošo lielo parabolisko antenu, kas izskatījās milzīga. Nokāpuši lejā devāmies tunelī, par kuru savulaik zināja un to drīkstēja izmantoja tikai ļoti neliels Irbenē strādājošo skaits. Tunelis bija pārsteigums un pārbaudījums visiem. Tas bija neapgaismots, lai pārvietotos pa to izmantojām mobilo telefonu gaismiņas. Bijām nonākuši tieši pie lielās antenas, kur gids pastāstīja par padomju laika slepenību un katra darbinieka ierobežotās piekļuves iespējām, lai katrs, kurš šeit strādāja, zinātu pēc iespējas mazāk.

Ventspilī pēc jauniešu ierosinājuma apskatījām blakus topošajai Ventspils mūzikas vidusskolai un akustiskajai koncertzālei esošo parku ar apstādījumiem un simbolisko strūklaku – burinieku, kuram no mastiem nāca miglas vērpetes. Pa ceļam uz naktsmītnēm pieturējām Renķa dārza stāvvietā un novērtējām šeit uzstādītos vides objektus. Pēc nepilnu 10 minūšu brauciena bijām sasnieguši “Raganas slotu”, kur bija paredzēta nakšņošana.

Pēc maza mirklīša jau visi draudzīgi, saulrietā, Ventas krastā spēlējām volejbolu. Satumstot vēl daži paspēja pamētāt “sodiņus” basketbola grozā, bet kļustot pavisam tumšam tika iekurts ugunskurs, ceptas desiņas un gatavots priekšnesums devīto klašu pēdējam zvanam.

Pabrokastojuši, teicām saimniecei paldies un devāmies iepazīt Ventspili. Dienu sākām ar pastaigu Jūrmalas parkā. Pie ieejas izvēlējāmies sākt ar Džungļu taku. Šeit izvietotas vairākas laipas, iekarināti tiltiņi, trasīte, kas izvietota 1.5 metru augstumā no zemes un neprasa īpašu fizisko sagatavotību. No Džungļu takas nonācām Enkuru takā, kur no lielākajiem Piejūras brīvdabas muzeja enkuriem ir izveidota Enkuru taka. Pie ieejas parkā atrodas vislielākais enkurs, kā smagums ir 23 tonnas un augstums 6 metri. Visi sapulcējāmies 12 metrus augstajā skatu tornī. Ieskatījāmies arī tornī izvietotajā tālskatī. Turpat blakus skatu tornim un zelta ķēžu krēslam, kas izveidots no enkuru ķēžu posmiem, krastā apskatei izcelti arī divi zvejas kuģi “Azova” un “Grots”, kas saglabāti kā vēsturiskas liecības nākamajām paaudzēm.

Dienas turpinājumā – virvju trase “Kaķa taka”, kas izveidota uz trasē augošiem kokiem. Dažādā augstumā ir nostiprinātas nostieptas troses, tīkli, dažādu konstrukciju tiltiņi, šūpoles, baļķi, virves un kāpnes, kas kopā veido takas, nenokāpjot uz zemes vairākus simtus metru. Izveidotie šķēršļi sadalīti piecās pēc grūtības pakāpes atšķirīgās trasēs – zaļajā, zilajā, sarkanajā, violetajā un melnajā trasē. Fiziskajās aktivitātēs nemanāmi bija paskrējušas nepilnas trīs stundas. Pirms došanās uz Rīgu mums vēl atlika izmantot Ventspils ūdens piedzīvojuma parka piedāvātas iespējas, kas ietilpa kompleksajā skolēnu piedāvājumā.

Pēc šīm divām, ar notikumiem piesātinātājām dienām loģiski liktos, ka atceļā uz Rīgu pārsvarā autobusā valdītu klusums. Klusums ilga nepilnu pusstundu, jo pēc tam internetā varēja vērot hokeja spēles translāciju. Iebraucot Rīgā bijām ne tikai iepazinuši Kurzemi un Ventspili, bet, iespējams, kāds arī pirmo reizi bija sekojis līdzi hokeja spēlei. Ovācijas sekoja pēc katriem gūtiem vārtiem un to bija salīdzinoši daudz.

DSC01432

Image 1 of 9

/ Notikumi 2018/2019

Rīgas skolu sporta nominācijas pasākums

Lai izvērtētu skolu sporta organizatoru ieguldījumu sporta attīstībā, izglītības iestāžu sasniegumus starpskolu sacensībās, kā arī popularizējot sportiskākās skolas galvaspilsētā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā 31.maijā notika Rīgas skolu sporta nominācijas pasākums, ko rīkoja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Tajā sumināja galvaspilsētas izglītības iestāžu sporta organizatorus un galvaspilsētas labākās skolas par sasniegumiem Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās, kā arī pasniedza nomināciju „Par mūža ieguldījumu skolu sportā”.

Balvas tika pasniegtas arī nominācijās: „Rīgas Sportiskākā skola”,  “Rīgas labākais skolu sporta organizators” un “Spartakiādes sportiskākā skola”

Mūsu skola tika nominēta kā otrā Sportiskākā Rīgas skola, saņemot kausu un iespēju iegādāties sporta inventāru 400 eur vērtībā.

Apsveicam mūsu skolas sporta un  ārstnieciskās vingrošanas pedagogus ar iegūto augsto novērtējumu!

/ Notikumi 2018/2019

2019. gada 30. maija “Labie darbi”

Ceturtdien, 30. maijā, direktore aicināja skolēnus kopā ar pedagogiem uz svinīgo pasākumu “Labie darbi”.

 • Atzinības rakstus par teicamām sekmēm saņēma: A.Andrianova, A.Buslajevs, A.Ivanova, A.K.Siza, A.Kļimanovs, A.Pavlova, A.R.Vanags,  A.Rēdliha, A.Spirands, B.Āboltiņa, D.Kuzmins, D.Stolers, E.Karpova, E.Rasiņš, E.Skrivļa, Ē.Možaiska, G.Tikiņa, I.Zelča, J.Ekhards, J.Ivanovs, J.Ludzīte, J.Staško, K.Rubahova, K.Rusakova, K.Tulkina, M.Stjade, N.Renhofa, R.Pastars, R.Preimanis, R.Saulītis, V.Grūnvalde, V.Peņkova.
 • Atzinības rakstus saņēma integratīvā festivāla “Nāc līdzās!” dalībnieki.
 • Atzinības rakstu par čaklu un aizrautīgu lasīšanu skolas bibliotēkā saņēma D.Smirnova.
 • Atzinības rakstu par ieguldīto darbu skolas telpu mākslinieciskajā noformēšanā saņēma J. Ludzīte.
 • Atzinības rakstu par ieguldīto darbu skolas pasākumu muzikālajā nodrošinājumā saņēma A.R.Vanags.
 • Atzinības rakstus par aktīvu piedalīšanos konkursā “Par tīru Latviju” individuālajā grupā saņēma: R.Preimanis (1.vieta), Estere Lēruma (2.vieta), R.Strods un S.Konstantinoviča (3.vieta).
 • Atzinības rakstu par aktīvu piedalīšanos konkursā “Par tīru Latviju” klašu grupā saņēma 3.a klase (1.vieta).
 • Atzinības rakstus par piedalīšanos Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības  satura aprobācija un ieviešana” verbālo spēju testa latviešu valodā aprobācijā, kas iekļauj daudzpusīgu lasītprasmes pārbaudi saņēma: A.Jevsejevs, A.R.Vanags, B.Āboltiņa, D.Lēruma, E.Slokenberga, H.Brūklene, I.Zelča, K.G.Leimane, K.M.Strods, K.Taupmans, M.Ķirša, M.L.Vītoliņa, N.Renhofa, R.A.Jaunašans, R.K.Teležis, R.Pocis, S.Paegle, S.Rosinskis.

Ratiņteniss –  MegaFon DreamCup – Sanktpēterburgā 29.04. – 3.05.2019.

Aprīļa beigās mūsu skolas divi skolēni Fricis Gustavs Alliks 10.a un Georgs Savenkovs 4.b devās uz Sanktpēterburgu, lai pārstāvētu Latviju starptautiskajā MegaFon DreamCup ratiņtenisa turnīrā. Fricis braucienu sāka Rīgas starptautiskajā autoostā, kamēr Georgs izbaudīja starptaustiskās lidostas “Rīga” iespējas. Kopā ar viņiem devās arī Santa Pole 7.a, kura arī trenējas kopā ar Frici un Georgu.

MegaFon DreamCup organizē Sanktpēterburgas tenisa attīstības fonds ar Krievijas tenisa federācijas MegaFon atbalstu un Sanktpēterburgas Fiziskās kultūras un sporta komiteju.

Turnīrs norisinājās jau 9 reizi, kurā piedalījās 49 tenisa spēlētāji, kas pārstāvēja 10 valstis: Krieviju, Spāniju, Argentīnu, Latviju, Franciju, Japānu, Dienvidāfriku, Itāliju, Baltkrieviju, Nīderlandi.

MegaFon DreamCup turnīrs ir iekļauts Starptautiskā tenisa federācijas ITF kalendārā,

šī bija MegaFon DreamCup turnīra sērija ITF ratiņkrēslu tenisa tūre.

Starp spēlētājiem bija vairāki paralimpisko spēļu dalībnieki.

Turnīra garākā spēle, kas ilga vairāk nekā 3 stundas, bija sieviešu ceturtdaļfināls: japāņu tenisiste pret Holandes sportisti.

Turnīrā piedalījās astoņi tenisa spēlētāji no Latvijas no tiem četri juniori no tiem divi mūsu skolas audzēkņi.

Turnīrā mūsu sportisti pārsvarā sacentās ar Krievijas jaunajiem sportistiem. Juniori sacentās gan vienspēlēs, gan dubultspēlēs. Mazliet labākus rezultātus uzrādīja Georgs, bet arī Fricis guva uzvaras atsevišķos spēles setos.

Brīvajā laikā neizpalika arī Sanktpēterburgas apskate.

Novēlam mūsu sportistiem neatlaidību un izturību turpmākajās sporta sacensībās un aktivitātēs!

/ Notikumi 2018/2019

Konkurss “Tīrai Latvija” noslēdzies

Skaidrojot videi kaitīgo atkritumu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un aicinot sabiedrību aktīvāk iesaistīties izlietoto bateriju nogādē pārstrādei, “Zaļā josta” aizvadīja izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2018./2019. mācību gada sezonu.

Piedaloties 55 003 bērniem un jauniešiem no 233 izglītības iestādēm no visas Latvijas, “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” pārstrādei nogādāja 21,14 tonnas izlietoto bateriju.

Apkopojot konkursa rezultātus Latvijā, noteikti uzvarētāji divās nominācijās – pēc savāktā bateriju apjoma uz vienu izglītības iestādes audzēkni un pēc savāktā apjoma uz visu mācību iestādi kopumā. Labākie rezultāti Latvijas mērogā:

 • individuāli – 1200 kg
 • izglītības iestāde – 1270 kg

Mūsu skolas skolēni kopā savāca 62.9 kg. Individuāli labākais rezultāts ir 39 kg – Rūdolfam Preimanim (3.a). Savukārt, klašu grupā uzvarētāja ir 3.a klase, kas kopā savāca 40,1 kg bateriju.

/ Notikumi 2018/2019

Ekskursija uz starptautisko lidostu “Rīga”

Mācību gada nobeigumā 3. a un 4. a klases nolēma doties ekskursijā uz starptautisko lidostu “Rīga”.

Pieteikšanās ekskursijai bija jāveic ļoti savlaicīgi. Vispirms ar atbildīgo darbinieku jau februārī vienojāmies par vēlamo datumu un laiku. Tad mums no februāra līdz maijam vairakkārt bija jāapliecina, ka tiešām ieradīsimies.  Trīs dienas pirms ekskursijas bija jāiesniedz dalībnieku saraksti apstiprināšanai lidostas drošības dienestam. Beidzot saraksti bija apstiprināti un ekskursija varēja sākties.

Devāmies ceļā ar sabiedrisko transportu. Tā kā visu bijām savlaicīgi saplānojuši, lidostā ieradāmies precīzi laikā. Mūs sagaidīja gide – lidostas darbiniece, kas ir arī atbildīga par drošību lidostā. Viņa pastāstīja, ka par gidi strādā no tiešā darba brīvajā laikā un tas esot viņas hobijs. Tā kā lidostā viņa strādājot jau 37 gadus, tad esot daudz zināšanu un pieredzes, ar ko viņa grib dalīties.

Lai droši pārvietotos pa lidostu, uzvilkām dzeltenās atstarojošās vestes ar lidostas logo, pielīmējām personu apliecinošās uzlīmes.

Gide vienmēr savu stāstījumu sāka kādu ar jautājumu mums. Reizēm mums bija zināmas atbildes, bet brīžiem valdīja klusums. Toties gidei bija ko stāstīt, rādīt un skaidrot.

Pirmais, ko noskaidrojām, kas nepieciešams, lai ceļotu lidojot – nauda, biļete, personu apliecinošs dokuments.

Otrais, kā iespējams lētāk lidot. Pirmkārt, biļete jāpērk internetā – tā iespējams ietaupīt līdz 20 % no biļetes cenas. Otrkārt, jālido tikai ar rokas bagāžu.

Trešā, īpaši svarīgā lieta, ko nedrīkst runāt vai darīt lidostā, kādas lietas atļauts vai aizliegts pārvadāt rokas vai nododamajā bagāžā.  Uzzinājām, ka par pārkāpumiem lidostā, iespējams iekļūt “melnajā” sarakstā, kā rezultātā uz visiem laikiem var tikt liegts lidot no lidostas “Rīga”. Dažiem tas raisīja nopietnas pārdomas par savu uzvedību.

Gide patiesi lepojās stāstot, ka Starptautiskā lidosta “Rīga” ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.  Starptautiskā lidosta “Rīga” ir Latvijas galvaspilsētas Rīgas lidosta un lielākā, kā arī centrālā Baltijas valstu lidosta, kas bez ierobežojumiem apkalpo visa veida gaisa kuģus. No lidostas “Rīga” ziemas sezonā iespējams doties uz vairāk nekā 80, bet vasaras sezonā – uz vairāk nekā 100 galamērķiem, ko nodrošina 20 aviosabiedrības. Vēl Starptautiskā lidosta “Rīga” 2017.gadā iekļuvusi starp piecām labākajām lidostām Eiropā Starptautiskās Lidostu padomes (Airport Council International, ACI) un Eiropas Foruma cilvēkiem ar invaliditāti (European Disability Forum) nominācijā Lidostu vides pieejamības balvai, kas tiek piešķirta lidostām ar augstas kvalitātes apkalpošanas kultūru pasažieriem ar īpašām vajadzībām. Lidostai “Rīga” pirmajai Baltijas valstīs izdevies saņemt Eiropas jaunajām prasībām atbilstošu sertifikātu, kas ir apliecinājums tam, ka lidosta atbilst visaugstākajām drošības un pārvaldības prasībām, kādas šobrīd ir izvirzītas aviācijas nozares uzņēmumiem Eiropā.

Tālāk mūsu ceļš veda caur drošības kontroli. Tur, kā visiem pasažieriem vai darbiniekiem, mums bija jāiziet personas identitātes kontrole un fiziskās drošības pārbaude. Uzrādījām savus personu apliecinošos dokumentus, nodevām mantas pārbaudei un paši izgājām cauri skenerim. Par laimi, mēs iepriekš bijām izpildījuši mājas darbu – iepazinušies ar drošības noteikumiem. Visi veiksmīgi šķērsojām drošības kontroli un devāmies apskates ekskursijā cauri lidostas telpām, kur uzturas izlidošanai gatavie pasažieri. Redzējām daudzus veikalus un kafejnīcas, bet izrādījās, ka mēs neko nevaram nopirkt, pat ne ūdeni, jo jāuzrāda biļete jeb iekāpšanas talons. Tas saistīts ar drošību lidostas teritorijā.

Tālāk mūs sagaidīja autobuss, kas mūs izvadāja pa lidostas skrejceļiem. Lidostā uz skrejceļiem valda savi, sarežģīti satiksmes drošības noteikumi. Uz skrejceļiem ievērojām triju krāsu līnijas – baltas, sarkanas un dzeltenas. Katras no tām apzīmē, kas drīkst pa tām pārvietoties. Ir arī lidmašīnu satiksmes regulētāji, kas kustību regulē ar diviem sarkaniem karodziņiem.

Pa ceļam redzējām dažādu aviokompāniju lidmašīnas, tehniku lidmašīnu apkalpošanai – vilcējus, stūmējus, skrejceļu tīrītājus, dažādas degvielas mašīnas – benzīntankus uz riteņiem, dažādus trapus, ratiņu vilcienu, kas pārvadā pasažieru bagāžu.

Braucām garām divām lidmašīnām, kas apkalpo konglomerātu ALIBABA GROUP HOLDING, kurš, savukārt, pazīstams ar to, ka sadarbojas Amazon, AliExpress, ebay u.c. Uzzinājām, ka lidosta “Rīga” ir galvenais loģistikas centrs Baltijas valstīs, kas sadarbojas ar ALIBABA.

Visgrūtākais jautājums, ko uzdeva gide apskates laikā, cik spārnu ir lidmašīnai? Visi taču skaidri redz, ka 2, bet izrādās, ka 1! Spārni, ko redzam lidmašīnai katrā sānā, pa apakšu vai augšu ir savienoti savā starpā. Un tikai no viena sāna spārnā tiek iesūknēta degviela.

Vēl uzzinājām un savām acīm ieraudzījām, ka ir dažādi lidmašīnu dzinēji – propelleru un reaktīvie. Gide izstāstīja, ka  pirmie – aizmet ar gaisa plūsmu tevi 30 – 40 m prom, bet otrie, ievelk iekšā uz sakapā, ja neievēro drošu atrašanās attālumu no lidmašīnas dzinējiem. Vēlreiz sapratām, ko nozīmē vārdi IEVĒRO DROŠĪBU!

Atgriežoties lidostas ēkā, nokļuvām telpā, kur pasažieri saņem nodoto bagāžu. Iepazināmies ar  to, kāda informācija atrodama uz uzlīmes, ar kuru marķē bagāžu, kur vērsties, ja aizkavējusies vai pazudusi bagāža. Pārsteidza informācija par to, ka atrodoties bagāžai, to piegādā tieši līdz mājas durvīm ne tikai Latvijas teritorijā, bet pat tad, ja tu dzīvo Lietuvā vai Igaunijā!

Mūs interesēja, vai iespējams ekskursijas laikā apskatīt lidmašīnas no iekšpuses. Gide apliecināja, ka tas ir iespējams katru gadu 1. jūnijā, bet tikai tad, ja esi lidostas darbinieka bērns.

Ekskursijas noslēgumā katrs ekskursijas dalībnieks saņēma piemiņas suvenīru  – atslēgu piekariņu ar lidostas logo.

/ Notikumi 2018/2019

Veselības nedēļa jeb Moveweek

 • Pirmdiena, 27.05.2019. – Boccia – ātrspēle.

Spēlē piedalās divas komandas. Skolēni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ar rollatoriem un ratiņkrēslos – sauksim viņus par pamata spēlētājiem pret brīvi izvēlētiem spēlētājiem.

Spēles ilga 6 stundas, katras divas stundas mainījās pamata komandas spēlētāji. Pamata komandas spēlētāju sastāvu veidoja: Georgs 4.b; Oļesja 6.b; Markuss 7.a; Santa 7.a; Marks 8.a; Stefanija 8.b; Fricis 10.a; Ērika 11.a un Laine 11.a.

Viņiem pretī stājās visi 1. – 11.klašu skolēni, kā arī klases pavadošie skolotāji un asistenti, katrs izspēlējot divas bumbiņas. Ar lielu pārākumu dienas beigās lielāks uzvarēto spēļu skaits izrādījās pamata sastāva spēlētājiem. No malas skatoties šķiet, kas gan tur grūts varētu būt, trāpīt bumbiņu pēc iespējas tuvāk mērķa bumbai, bet tikai izspēlējot kaut pāris metienus, skaidrs ir, ka arī šeit nepieciešamas treniņš. Pavisam Boccia ātrspēlē piedalījās 194 skolēni un 12 skolotāji un asistenti. Katrs dalībnieks pēc spēles saņēma nelielu salduma balviņu, savukārt pamata komandas spēlētāji pārsteiguma balvas.

 • Otrdiena, 28.05.2019. – Veselības skrējiens – Viesturdārza vējš. Dalībnieki piedalās veselības skrējienā – krosā. Distanču garumi izvēlēti tā, lai katrs tiktu galā ar šo distanci 1. – 2.klašu skolēniem 250 m, 3. – 11. klašu skolēniem 500 m. Dalībniekiem ratiņkrēslos 60 m, dalībniekiem ar rolatoriem un dalībniekiem bez palīgierīcēm, bet ar smagiem funkcionālie traucējumiem 20 m.

Skolēni, kuri dažādu iemeslu dēļ skriet nedrīkst šo pašu distanci veica soļojot.

Katrs, kurš šķērsoja finiša līniju saņēma Veselības nedēļas organizatoru sarūpēto atstarotāju. Lai arī laika apstākļi nebija paši labākie skolēni ar prieku piedalījās veselības nedēļas skrējienā. Lielākais pārbaudījums sākās īsi pirms pusdienas laika, sākot smidzināt smalkam lietutiņam uz starta stājās visjaunākie 1. – 2. klašu skrējēji, tomēr parka koku lapas spēja viņus pasargāt no izmirkšanas. Savukārt nākošie uz starta stājās 7. – 8. klašu skolēni, kuru sacensību laikā lija jau diezgan stipri, mēs pat ierosinājām pārcelt skrējienu, bet jaunieši bija noskaņojušies skrējienam un piedzīvojumam lietū, ka neatlika nekas cits, ka laist viņus distancē. Katrā klasē ātrākais zēns un ātrāka meitene saņēma diplomu ar sasniegto rezultātu.

Krosa dienā startēja168 skolēni un 5 skolotāji.

 • Trešdiena, 29.05.2019. – Basketbola soda metienu konkurss. Dalībnieki soda metienus

izpildīja dažāda augstuma grozos. 1. – 2.klašu skolēni zemajos grozos uz zviedru sienas, 3. – 4.klašu skolēni vidēji augstos grozos uz zviedru sienas, 5. – 6., 7. – 8., un 10. – 11.klašu skolēni standarta basketbola grozos. Dalībnieki ratiņkrēslos, ar rolatoriem un dalībnieki bez palīgierīcēm, bet ar smagiem funkcionālie traucējumiem metienus izpildīja zemajos grozos uz zviedru sienas no diferencēta attāluma. Katrs dalībnieks veica 10 metienus.

Protokolā tiek fiksēts rezultāts. Katrā klašu grupā zēniem un meitenēm atsevišķi tika noteikti pirmo triju vietu ieguvēji. Vienāda punktu skaita gadījumā skolēni savstarpēji turpināja sacensību. Vispirms katrs no dalībniekiem izpildīja trīs metienus, ja rezultātu joprojām nevarēja noteikt, dalībnieki rindas kārtībā turpināja metienus grozā līdz pirmajai kļūdai.

Atsevišķās klašu grupās savstarpējā skolēnu cīņa par godalgotajām vietām bija diezgan ilga.

Visi trīs godalgoto vietu ieguvēji abu dzimumu visās vecuma grupās saņēma medaļas.

 • Ceturtdiena, 30.05.2019. – Sporta diena “Vasaru gaidot”. Skolas apkārtnē un parka teritorijā tika izvietotas 17 dažādas veiklības, prasmju un iemaņu, un jautrības stafetes un uzdevumi. Dalībnieku komandas saņēma maršruta karti, pēc kuras secīgi bija jāveic uzdevumi. Tiesneši katrā aktivitātē savos protokolos ierakstīja komandas uzrādīto laiku vai sasniegto rezultātu. Sacensības noritēja bez aizķeršanās. Lielākās emocijas raisīja aktivitāte “Slapjais balons”, proti skolēni sastājas aplī un viens otram piespēlēja balonu, kurš pildīts ar ūdeni. Uzdevums, veikt pēc iespējas vairāk piespēļu pirms balons saplīst. Ņemot vērā īpaši silto dienu šī aktivitāte bija ne tikai emocijām bagāta, bet arī savā ziņā veldzējoša.

Šogad stafešu un uzdevumu veikšanas starplaikos skolēnu pašpārvalde bija izveidojusi Geo orientēšanās spēli. Katra klase saņēma lapu ar 10 krāsainiem fotoattēliem, kuros attēlota daļa no kāda objekta, kurš atrodas parkā. Pie katra no ftoattēlā redzamajiem fragmentiem dabā tika izvietots burts noteiktā krāsā, kurš tad arī bija jāieraksta atbilžu lapā. Pēc tam no burtiem jāizveido atslēgas vārds. Klases šo uzdevumu veica ar lielu azartu, jo tas bija sporta dienas jaunums.

Finiša kontrolpunktā, kurš bija vienots visām klasēm, katrs dalībnieks tika atalgots ar nelielu saldu pārsteiguma balviņu.

Noslēgusies Veselības nedēļa MOVEWEEK

Veselības nedēļa jeb MOVE Week ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs.  Ar 1 miljonu dalībnieku 2014. gadā Veselības nedēļa ir kļuvusi par lielāko ikgadējo Eiropas pasākumu, kas veicina regulāru nodarbošanos ar fiziskām aktivitātēm.

Pieteicām savu dalību Latviju šajā Eiropas pasākumā pārstāvošajai organizācijai “Sports visiem”, saņēmām uzskates materiālu, un balviņas dalībniekiem – atstarojošās aproces. Veselības nedēļas ietvaros bijām izveidojuši sekojošu darbības plānu:

 • Pirmdiena, 27.05.2019. – Boccia – ātrspēle.
 • Otrdiena, 28.05.2019. – Veselības skrējiens – Viesturdārza vējš.
 • Trešdiena, 29.05.2019. – Basketbola soda metienu konkurss.
 • Ceturtdiena, 30.05.2019. – Sporta diena “Vasaru gaidot”.

Ceturtdien dienas turpinājumā sekoja basketbola “Zvaigžņu spēle”, kurā skolotāju komanda spēlēja pret skolnieku izveidoto komandu. Skolotāju komandu pārstāvēja sk.Andris, sk.Signe, sk.Dzintars un sk.Daiga. Savukārt pretī viņiem stājās Jēkabs, Artis, Elgars un Daniils no 11.klases un Ralfs no 8.klases. Ar nelielu rezultātu pārākumu uzvaru svinēja skolotāju komanda.

Kā jau superturnīros pieņemts Jēkabs no 11.klases būdams arī skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētājs bija sagādājis pārsteigumu ne tikai spēlētājiem, bet arī visiem skatītājiem un līdzjutējiem. Pēc spēles laukuma centrā tika iznests galds ar Jēkaba pašdarināto torti, kuru rotāja no mandelēm izlikts skaitlis 66.

Šis bija lielisks, ne tikai Latvijas veselības nedēļas noslēgums, bet arī mācību gada nobeigums.

/ Notikumi 2018/2019

Ekskursijā uz Kuldīgu

2019. gada 14. maijā 5. a, 6. a un 7. a klases devās mācību ekskursijā uz Kurzemes pērli – Kuldīgu.

Kuldīgā apmeklējām „Dzīvās vēstures muzeju”, kurā iepazināmies ar Kurzemes vēsturi hercoga Jēkaba valdīšanas laikā. Muzejs mums visiem ļoti patika, jo ļoti atšķīrās no visiem iepriekš redzētajiem muzejiem.

Redzējām viduslaiku sodu rīkus, braucām uz Tobago, uzzinājām par mēra slimības izraisītajām šausmām.

Pēc muzeja apmeklējuma izstaigājām Kuldīgas šaurās, greznās ieliņas un nonācām pie Ventas rumbas – platākā ūdenskrituma Eiropā!

Diena bija saulaina un jauka. Pie Ventas rumbas izlēkājāmies pa akmeņiem un atpūtāmies.

Nākošā pieturas vieta – Zviedru cepure! Varējām izvizināties ar rodeļiem un bagijiem, kas ļoti patika gan zēniem, gan meitenēm. Visi izteica vēlēšanos, tur atgriezties vēlreiz!

Mājās atgriezāmies piekusuši, bet priecīgi!

/ Notikumi 2018/2019

Skolēnu spēles – 2.05.2019.

Šogad Rīgas skolu aktīvākie sportotāji divdesmit otro reizi pulcējās uz Rīgas skolēnu spēlēm. Kā ierasts, tās notika maija sākumā Centra sporta kvartālā. Mūsu skola tika pārstāvēta sekojošos sporta veidos:

 • tautas bumbā zēniem un meitenēm,
 • florbolā,
 • basketbolā 3 x 3,
 • svaru stieņa spiešanā guļus
 • un pludmales volejbolā.

Pie labākajiem sasniegumi jāmin svara stieņa spiešanā guļus Kristapa Vidvuda Malāniņa iegūtā III vieta un skolas komandas kopvērtējumā uzrādītais III rezultāts, kā arī izcīnītā 4. – 6. vieta zēniem tautas bumbas sacensībās.

>> Foto

/ Notikumi 2018/2019

Apsveicam!

10. maijā norisinājās Ziemeļu rajona starpskolu sacensības Olimpiskajās stafetēs 8.–9. klašu grupā komanda kopvērtējumā izcīnīja I vietu.

Paldies skolotājiem Andrim Strautmanim un Dzintaram Pārumam!

8. a klase Eiropas dienas pasākumos – 09.05.2019.

Latvijas iedzīvotāji jau 15 gadus aktīvi izmanto iespējas, ko sniedz Latvijas dalība Eiropas Savienībā. Lai uzzinātu un labāk izprastu, ko tieši Latvijai ir devusi iestāšanās Eiropas Savienībā, jau otro gadu izmantojām Eiropas dienas piedāvātos pasākumus.

Mūsu 8.a klases Eiropas dienas aktivitātēs bija iekļautas Slovākijas un Itālijas vēstniecību apmeklējums un ES mājas apmeklējums ar Eiropas eksāmena kārtošanu.

Kā pirmo apmeklējām Slovākijas vēstniecību. Mūs sagaidīja Slovākijas vēstnieks ar kundzi. Stāstījums bija angļu valodā, kas vēlreiz atgādināja svešvalodu zināšanu nepieciešamību.

Slovākijas vēstnieks iepazīstināja ar sevi un īsos vārdos pastāstīja par darba pienākumiem vēstniecībā, kā arī uzsvēra, ka kopš iestāšanās ES, Latvijas iedzīvotājiem ir paplašinājušās ceļošanas un studiju iespējas, tiek sniegts plašs atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai, uzlabojusies vides un dzīves kvalitāte – sakārtota ceļu infrastruktūra, attīstīti atpūtas, sporta un kultūras objekti, saglabāts un bagātināts kultūras mantojums.

Savukārt, viņa kundze izvadāja pa vēstniecības darba kabinetiem. Pabijām arī vēstniecības telpā,  kurā Slovākijas pilsoņiem ar pirkstu nospieduma skeneri ir iespējams pārbaudīt identitāti un nepieciešamības gadījumā atjaunot ceļošanas dokumentus.

Noskatījāmies video prezentāciju par Slovākiju. Uz tikšanos ar mums bija ieradušies Slovākijas NATO bāzes karavīri, kuri pašlaik rotācijas kārtībā atrodas Ādažu NBS bāzē. Viņi pastāstīja gan par saviem uzdevumiem, gan tehniku ar kuru ir ieradušies Ādažu bāzē, gan demonstrēja video filmiņu par viņu kaujas mācībām Ādažu poligonā.

Sekoja uzmanības un zināšanu tests par Slovākiju, atbildes uz kuru bija iekļautas gan prezentācijās, gan stāstījumā. Bija arī pāris lingvistikas uzdevumu, kuros vajadzēja atrast līdzību slovāku un latviešu valodā.

Testa rezultātā tika konstatēts, ka Viktorijai un Kristapam ir vienāds punktu skaits, viņiem tika uzdots papildus jautājums par Eiropas Savienības himnu. Kristaps ātrāk izprata jautājumu un, sniedzot pareizu atbildi, saņēma balvas no Slovākijas vēstniecības.

Noslēgumā nogaršojām Slovākijā ražotu dzērienu – līdzīgu mums zināmajai kokakolai. Katrs no mums dāvanā saņēma Slovākijā ražotos saldumus un dzirkstošo dzērienu.

Pēc piecu minūšu gājiena ieradāmies Itālijas vēstniecībā. Arī šeit mūs sagaidīja vēstniecības darbinieki, kuri piedāvāja mums iekārtoties nelielā pieņemšanas zālē.

Pārsteigumu sagādāja vēstnieka sieva, kura ieradās pie mums un iepazīšanās uzrunu teica itāļu valodā, kas mūs nedaudz šokēja. Pēc ievada uzrunas vēstnieka kundze turpināja latviešu valodā, kuras laikā mēs visi atviegloti uzelpojām. Viņa iepazīstināja ar vēstnieka kungu, kurš savu stāstījumu izklāstīja angļu valodā.

Vēstnieks savā runā vēsturiskā aspektā apskatīja Itālijas ieguldījumu Latvijas neatkarībā un attīstībā, kā arī runāja par Itālijas lomu Eiropas Savienībā. Visi kopā noskatījāmies video prezentāciju par Itāliju.

Sekoja nodarbība itāļu valodas apguvei, kuru vadīja itāļu valodas apmācības profesors no Itālijas. Sasēdāmies aplī un, savstarpēji viens otram metot lielu un mīkstu metamo kauliņu, atkārtojām viņa teikto un uzdevām viens otram jautājumus un sniedzām atbildes. Pēc pirmo iemaņu gūšanas, sekoja teikto teikumu un vārdu atspoguļošana uz ekrāna. Nepilnu 15 minūšu laikā mums izdevās pajautāt un pateikt sekojošus vārdus un teikumus: Kā tevi sauc? Mani sauc ….. Cik vecs tu esi? Man ir 13, 14, 15 vai 16 gadi. Kam lai es jautāju? Jautā viņai vai viņam. Profesors bija ļoti atraktīvs un ar savu darbošanos aizrāva mūs visus!

Kā jau ierasts viesošanās noslēgumā, vēstniecība bija sagādājusi savai valstij raksturīgos našķus. Uz galda neiztika bez Itālijai tik populārajām maizes standziņām ar dažādām garšām, uz mēles drūpošiem sviesta cepumiem un rafaello konfektēm.

Eiropas dienas noslēgumā apmeklējām Eiropas māju. Eiropas brīvprātīgā darbiniece, kura mūs sagaidīja iepazīstinot ar sevi, atklāja, ka ir dzimusi un līdz divu gadu vecumam dzīvojusi Latvijā, bet pēdējos divdesmit – dzīvo Itālijā. Tikai pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, ikgadējā formalitāšu kārtošana Itālijā vairs nebija nepieciešama. Viņa īsumā pastāstīja par jauniešu iespējām Eiropā. Par bezmaksas ceļošanas iespējām gada garumā, kurai var pieteikties sasniedzot noteiktu vecumu un izturot konkursu.

Arī mēs paši atbildējām uz jautājumu, ko Eiropa katram no mums ir devusi šodien. Diskusijā noskaidrojām un vienojāmies par vērtībām, kuras katram no mums ir svarīgas. Kopīgi vienojāmies par vienu, kura šobrīd šķiet visaktuālākā.

Izmantojot balsošanas urnu, katrs atbildēja uz jautājumu, vai ir jāmaina vēlēšanu likums un jāpiešķir tiesības vēlēt sākot no 16 gadu vecuma. Līdz ar to piedalījāmies aptaujā par to, cik svarīga ir ikviena ES pilsoņa aktīva iesaiste kopīgās Eiropas nākotnes veidošanā – līdzdalība gan ikdienas pilsoniskajās aktivitātēs, gan Eiropas Parlamenta vēlēšanās 25. maijā.

Dienas turpinājumā Eiropas mājā sēdāmies pie datoriem un tiešsaistē pildījām Eiropas eksāmenu, un vakarā katrs e-pastā saņēmām apliecinājumu par dalību eksāmenā un iegūto punktu skaitu.

Eiropas mājas pirmajā telpā uz magnētiskajām tāfelēm varēja veidot novēlējumus un dažādus rakstus, bija iespēja nofotografēties ar Eiropas simboliku, uz vietas saņemot fotogrāfiju izdrukas. Katrs no mums izgatavoja nozīmīti ar savu dizainu, kura turpat uz vietas tika apstrādāta un pašu veidotā dizaina nozīmīte bija gatava.

Eiropas dienā vēstniecības, ministrijas un ar ES saistītās institūcijas Eiropas dienas apmeklētājiem dāvā iespēju piedalīties loterijā un tikt pie noderīgām pārsteiguma balvām.

Uzsākot ekskursiju pa piedāvāto maršrutu, pirmajā pieturvietā tiek izsniegts informatīvs buklets, kurā jāsakrāj trīs pieturvietu zīmodziņi. Noslēgumā kupons ar trim atzīmēm jāievieto loterijas kastē. Nākošajā dienā tiešraidē notiek izloze.

Šogad Eiropas dienas izloze bija veiksmīga četriem mūsu klases skolēniem. Raitis dāvanā no Finanšu ministrijas saņēma krūzīti, Gunta no finanšu ministrijas saņēma blociņu un spēli. Helēna no Madara Cosmetics uzņēmuma saņēma sejas kopšanas krēmu, bet Viktorija no Eiropas Savienības tulkošanas ģenerāldirektorāta – suvenīru komplektu.

Eiropas diena bija piesātināta ar notikumiem un darbošanos. Dienas laikā tuvāk iepazinām divas Eiropas Savienības dalībvalstis, kārtojām Eiropas eksāmenu, izdarījām savu izvēli par sev svarīgām vērtībām un izteicām savu viedokli par balsošanas vecumu.

Paldies par šādu iespēju sakām Eiropas dienas organizatoriem!

/ Notikumi 2018/2019

10. a klase – Eiropas dienā

Ceturtdien, 9. maijā, Eiropas Savienībā (ES) un citur pasaulē tika atzīmēta Eiropas diena, kas veltīta mieram un vienotībai kontinentā.

Konkurences padome un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 9. maijā, Eiropas dienā, vēra savas durvis Rīgas 66. speciālās vidusskolas skolēniem. 10. klases jaunieši vairāku atrakciju laikā iejustās godīgo un negodīgo uzņēmēju lomās, uzzināja, kā droši iepirkties internetā un kā rīkoties, ja tiek atcelts lidojums vai iegādātas nedrošas preces.

/ Notikumi 2018/2019

Apsveicam!

10.maijā norisinājās Ziemeļu rajona starpskolu sacensības Olimpiskajās stafetēs 8.–9. klašu grupā komanda kopvērtējumā izcīnīja I vietu.

 • Pretstafetē 10 x 50m I vieta
 • Zēni 4 x 200m III vieta
 • Meitenes 4 x 200m I vieta
 • Kopvērtējumā I vieta

Apsveicam:

 • Ralfu Ambaini 8.a
 • Markusu Tarasovu 8.a
 • Juriju Ivanovu 9.b
 • Andreju Ivanovu 9.b
 • Igoru Lapušinski 9.b
 • Elīzu Mickus 9.a
 • Jeti Riņķi 9.a
 • Gitu Čumu Zvirbuli 9.a
 • Nikoli Bogdanovu 9.b
 • Ēriku Možaisku 9.b

Apsveicam !

Apsveicam Kristapu Vidvudu Malāniņu 11.a klases skolnieku, kurš 22.Rīgas skolēnu spēlēs svaru stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma svarā līdz 93kg pacēla 110 kg un izcīnīja III vietu.

Skolu kopvērtējumā Rīgas 66.speciālā vidusskola 17 skolu konkurencē ierindojās III vietā.

Punktus kopvērtējumam deva Jēkabs Ekhards 11.a – 5.vieta, Elgars Jevsejevs 11.a – 5.vieta, Kristpas Vidvuds Malāniņš III vieta.

Skolēnu spēles – 2.05.2019.

Šoreiz laika apstākļi jau no spēļu atklāšanas sākuma nebija tie labākie. Mirkli pēc sacensību sākuma, laukumus un spēlētājus pārsteidza neliels lietutiņš, kas apvienojumā ar visai aso vēju atnesa nepatīkamas sajūtas. Jāsaka, gan ka jaunāko klašu skolēni īsti nepārdzīvoja nejaukos laika apstākļus, jo viņiem brīvajā laikā bija pieejamas visdažādākās sportiskās ierīces un trenažieri.

Pirmie sacensības uzsāka zēnu komandas – tautas bumbā. Pavisam bija pieteikušas 37 komandas. Mūsu komanda cīnījās godam, tikai ceturtdaļfinālā zaudēja iespēju iekļūt godalgotajā trijniekā, rezultātā ieņemot 4. – 6.vietu.

Sekoja meiteņu komandu spēles, kuras mums nebija tik veiksmīgas, netikām tālāk par apakšgrupu spēlēm, rezultātā starp 32 komandām ieņēmām 19. – 27.vietu.

Paralēli cīņām sporta laukumos, nopietna cīņa pašiem ar sevi norisinājās svaru stieņa spiešanas sektorā. Arī šeit vēsais laiks traucēja sagatavošanos svaru stieņa spiešanai guļus.

Mūsu skolu pārstāvēja trīs 11.a klases jaunieši Elgars, Jēkabs un Kristaps. Katrs no viņiem startēja atšķirīgā svaru kategorijā, kopumā uzrādot ļoti labus rezultātus. Visnopietnāk šīm sacensībām gatavojās Kristaps, kurš ieguva III vietu šajās sacensībās. Arī skolas komanda ieguva godalgoto III vietu.

Vislielākā uzdrošināšanās bija vērojama pludmales volejbola turnīrā. Gan zēni, gan meitenes volejbola māku rādīja basām kājām, nesenajā lietū, samērcētajās pludmales smiltīs.

Jēkabs paspēja, gan svaru stieni uzcelt, gan veiksmīgi vadīt skolas komandu pludmales volejbolā. Trīsdesmit trīs komandu konkurencē ierindojāmies 9. – 12.vietā.

Skolēnu spēlēs tradicionāli startējām arī  florbola un 3 x 3 basketbola turnīros.

Florbola sacensībās skolu pārstāvēja 7.a klases skolēnu komanda, kuras spēlētāji ikdienā ir labi saspēlējušies un varēja savas prasmes nodemonstrēt cīņās pret pretiniekiem. Viņiem veicās itin labi, apakšgrupā zaudējot tikai vienai komandai, bet līdz ar to no cīņas par augstākām vietām bija jāatsakās. Florbolā par medaļām cīnījās 27 komandas, mūsu skolas florbolisti izcīnīja augsto 12.vietu.

Basketbola spēļu 3 x 3 laukumus sedz kvalitatīvs segums, bet mitrā laikā šie laukumi pārvēršas par īstu slidotavu.

Par visu basketbola spēlētāju papildus pārbaudījumu kļuva līdzsvara nezaudēšana spēles laikā Pēc spēlēm puiši atzina, ka kājas šādu papildus slodzi sen nebija izjutušas.

Mūsu skolas zēnu U – 16 grupas komanda ierindojās 20.vietā no divdesmit divām komandām. Līdzīgs rezultāts arī jauniešu U – 20 grupā startējošajai komandai, kura arī ierindojās 20 vietā starp divdesmit četrām komandām.

Neskatoties ne uz kādiem traucējošajiem blakusefektiem, diena tika pavadīta sportiski azartiskā noskaņojumā, veiksmes priekam mijoties ar zaudējumu pārdzīvojumiem, bet kopumā stiprinot pārliecību par saviem un komandas spēkiem.

Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa izstāde “Visa mana grezna rota”, 04.05.-19.05.2019.

Latvija un Dziesmu svētki, šķiet, ikkatra Latvijas kultūrtelpai piederīgā izpratnē ir nedalāmi jēdzieni. Kā divi krasti, starp kuriem tradīcijas upe neizsīkstoši plūst cauri laika ritam.
Šogad uzsākts ceļš uz XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Arī vizuālā un vizuāli plastiskā māksla kļuvusi par neatņemamu šīs tradīcijas sastāvdaļu. Tādēļ visu mācību gadu bērni, jaunieši un viņu skolotāji gatavojās dalībai konkursa izstādē “Visa mana grezna rota”, kam par iedvesmas avotu kalpojusi Ingas Krišānes svētku koncepcija “Rotā”. Ar konkursu tika rosināta interese par Latvijas nemateriālās kultūras mantojumu – dainām. Tās lasot, pētot un katram darbam kā nosaukumu izvēloties tautas dziesmas divrindi vai četrrindi par tēmu “Rotā, rotāšana, rotāšanās, rotaļa …”.
Konkursa norise tika veidota divās kārtās. Konkursa pirmajā kārtā – Kultūras un tautas mākslas centrā “Ritums”, Rīgas Kultūras centrā “Iļģuciems”, Bērnu un jauniešu centros “Daugmale”, “IK Auseklis” un Mīlgrāvis”, piedalījās 441 darbu autori – Rīgas pilsētas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu audzēkņi no 1. līdz 12.klasei, jaunieši līdz 25 gadiem, kā arī speciālo izglītības iestāžu audzēkņi. Pēc žūrijas vērtējuma, otrajai kārtai izvirzīti 170 laureātu darbi, kas apskatāmi šajā izstādē.

Mūsu skolu konkursā pārstāvēja 7.klases skolniece Karīna Rubahova ar savu darbu – somu, iegūstot 2.pakāpes diplomu.

Paldies skolotājai Lolitai Sīmanei!

Izstādes kuratores: Viva Dzene un Dagnija Ramane
Izstādi atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības izstāžu zāle „Rīgas mākslas telpa”

/ Notikumi 2018/2019

Augsti sasniegumi 1. starptautiskajā bērnu un jauniešu  šķiedrmākslas darbu konkursā „Skaņu palete”

Mūsu skolas skolnieces ir kļuvušas par Starptautiskā bērnu un jauniešu šķiedrmākslas konkursa „SKAŅU PALETE” laureātēm. Helēna Amanda Brūvere ieguva 1.vietu, Ieva Zelča ieguva 3.vietu, Nikola Šķerberga saņēma atzinības rakstu un Santa Pole – Mārupes novada pašvaldības balvu. APSVEICAM  AR  PANĀKUMIEM!

Konkursu rīkoja Mārupes Mūzikas un mākslas skola. Žūrijā strādāja vairāki pazīstami tekstilmākslinieki un mākslas eksperti. Konkursa un izstādes mērķis bija radīt pieredzes apmaiņu starp mākslas skolām, iespēju jauniešiem, pedagogiem un māksliniekiem iegūt jaunus draugus, idejas, sadarbības partnerus, popularizēt tekstilmākslas, šķiedrmākslas daudzveidību.

Paldies skolotājai Lolitai Sīmanei!  

Šogad maija beigās izstāde no Mārupes Domes telpām ceļos uz mūsu skolu!

/ Notikumi 2018/2019

Apsveicam!

Apsveicam ar izcīnīto II vieto speciālo skolu sporta sacensībās “Netradicionālā vieglatlētika”, kas norisinājās 24.04.2019.

 • Valēriju Frolovu 4.b
 • Daniilu Šidlo 4.b
 • Anastasiju Kosihu 5.a
 • Patriku Parfjonu 5.a
 • Danielu Lērumu 6.a
 • Danielu Parfjonu 6.a
 • Elizabeti Slokenbergu 7.a
 • Ēriku Strodu 7.a

Speciālo skolu sporta sacensības “Netradicionālā vieglatlētika”

Tuvojoties aprīļa beigām jau trešo gadu pēc kārtas piedalījāmies speciālo skolu sporta sacensībās “Netradicionālā vieglatlētika”. Uz sacensībām bija ieradušās 13 skolu komandas ar 109 dalībniekiem. Mūsu skolu pārstāvēja divas komandas, kurām nācās mēroties veiklībā un izveicībā, gan savā starpā, gan ar citu skolu komandām.

Stadionā bija iekārtotas 12 sacensību vietas. Aktivitāšu punktos bija jāmet šautriņas, pēc līkloču skrējiena jāraida bumba futbola vārtos, jābrauc ar skrejriteni, jāpārvar šķēršļu josla, jāmet mērķi lidojošie šķīvīši kā arī vēl citi uzdevumi, kuri tieši vai netieši saistīti ar spējām un iemaņām lekšanā, mešanā un skriešanā.

Mūsu skolas pirmajai komandai vislabāk veicās šautriņu mešanā un basketbola stafetē, kur uzrādījām absolūti labākos rezultātus.

Skolas otrā komanda nepārspēta palika gan pretstafetē, gan braukšanā ar skrejriteni. Kā arī uzrādīja ļoti labu sniegumu vairākos citos aktivitāšu punktos. Sadarbības uzdevumā pārvietojoties ar slēpēm un basketbola stafetē tika sasniegts otrs labākais rezultāts.

Kopvērtējumā skolas otrā komanda, kurā startēja: Valērija un Daniils 4.b, Anastasija  un Patriks 5.a, Daniela un Daniels 6.a,  Elizabete un Ēriks 7.a izcīnīja godpilno II vietu, savukārt skolas pirmā komanda ieņēma dalītu 7. – 8. vietu.

Pēc sacensībām pārrunājot ar skolēniem jautājumus, kuri saistīti ar sacensību uzdevumiem, skolēni bija vienisprātis, ka riepas ripināšana bija sagādājusi vislielāko pārsteigumu. Neviens nebija domājis, ka šķietami vienkāršais uzdevums izrādīsies tik grūts.

Noslēgumā katrs sacensību dalībnieks saņēma atzinības rakstu par dalību sacensībās, bet godalgoto vietu ieguvēji diplomus, medaļas un kausu.

/ Notikumi 2018/2019

Skolas Kendamas turnīrs

Kendama ir tradicionāla japāņu rotaļlieta. Zobenu veido rokturis ar trim kausiņiem un pīķi, bet tam auklā piesieta koka bumba. Rotaļāšanās mērķis ir noķert koka bumbiņu kausiņā vai arī to uzdurt uz pīķa. Tā sastāv no ken (japāņu valodā koks) un tama (bumba). Kendama veidota pilnībā no koka, bumbiņa noklāta ar speciālu krāsu. Dizains un pielietojums šai spēlei nav daudz mainījies jau vairākus simtus gadu.

Mūsu skolā šis bija pirmais Kendamas turnīrs, kuru organizēt uzņēmās divi aktīvi Kendamas spēlētāji Ēriks un Roberts no 7. a klases.  Uz sacensībām bija ieradušies spēlētāji sākot no otrās klases līdz pat sestajai klasei. Kopskaitā bija ieradušies skolas 20 aktīvākie spēlētāji. Sacensības sākās ar iesildīšanos, kuras laikā visi spēlētāji nostājās aplī un secīgi izpildīja, katra sportista parādīto triku. Tālāk skolēni ar izlozes palīdzību tika sadalīti grupās pa trīs, un pakāpeniski tika atlasīti veiksmīgākie spēlētāji.

Sacensību gaitā tika noskaidrots labāko četrinieks, kuri tālāk sacentās par uzvarētāja titulu. Spraigā cīņā veiklākā Kendamas triku meistare izrādījās Made Kirša no 6.a, otro vietu ieguva Rolands Pocis no 5.a un trešajā vietā ierindojās 6.a klases skolnieks Arturs Šneps.

Noslēgumā Kendamas turnīra uzvarētāja saņēma kausu un diplomu, bet otrās un trešās vietas ieguvēji diplomus un medaļas. Visi dalībnieki saņēma pateicības rakstus par aktivitāti sacensībās.

/ Notikumi 2018/2019

Apsveicam!

Apsveicam ar izcīnīto II vieto speciālo skolu sporta sacensībās “Netradicionālā vieglatlētika”, kas norisinājās 24.04.2019.

 • Valēriju Frolovu 4.b
 • Daniilu Šidlo 4.b
 • Anastasiju Kosihu 5.a
 • Patriku Parfjonu 5.a
 • Danielu Lērumu 6.a
 • Danielu Parfjonu 6.a
 • Elizabeti Slokenbergu 7.a
 • Ēriku Strodu 7.a

Mākslas nodarbība Glass Point

Darbnīcu «Glass Point» izveidojušas Latvijas Mākslas akadēmijas Stikla mākslas nodaļas absolventes Anna Varnase un Baiba Dzenīte, sadarbojoties ar radošās uzņēmējdarbības speciālisti Ievu Zemīti.  Vairāku klašu skolēni un skolotāji bija priecīgi par iespēju piedalīties tik neparastā mākslas nodarbībā. Uz stikla mākslas studiju–darbnīcu «Glass Point» Grīziņkalnē devās 5.b un 6.b klases skolēni ar skolotājām. Savukārt, 1.a,  5.a un 6.a klases skolēni izvēlējās darboties uz vietas skolā.

Nodarbības laikā mākslinieces izstāstīja par savām studijām, par to, kādēļ viņas izvēlējās studēt tieši šajā akadēmijā, kā arī izstāstīja, cik interesantas ir pašas studijas.

Mākslinieces bija paņēmušas līdzi visus darba materiālus – aizsargbrilles, stikliņus, stikla pamatnītes un stikla griežamos nažus. Mums bija iespēja veidot savus mākslas darbus no stikla.

Uz stikla sirds pamatnēm mēs izveidojām krāšņas vitrāžas profesionālu mākslinieku vadībā. Sagatavotās sirsniņas paredzēts dāvināt Māmiņdienā savām māmiņām, vecmāmiņām un krustmātēm.

Tas bija interesants darbs, ar kuru varam iepriecināt savus mīļos!

bdr

Image 1 of 8

CSDD velobraucēju eksāmens

Aprīļa beigās 4.a klases skolēni kopā ar savu skolotāju devās uz CSDD, lai kārtotu velobraucēju eksāmenu un iegūtu tiesības kļūt par likumīgiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

Velosipēdista apliecību var iegūt no 10 gadu vecuma. Lai iegūtu vadītāja apliecību, veiksmīgi jānokārto datorizēts teorijas eksāmens. Eksāmenā ir 10 jautājumi un tie jāatbild 10 minūšu laikā. Eksāmens ir nokārtots, ja pareizi atbildēts uz vismaz 8 jautājumiem.

Esam lepni, ka visi skolēni, kas devās kārtot eksāmenu, to arī nokārtoja. Apsveicam!

Paldies skolotājai Maritai Bileskalnei!

/ Notikumi 2018/2019

Mēs Baltkrievijas Republikā

Lieldienu laikā iepazinām kaimiņvalsti – Baltkrievijas Republiku.

Devāmies ekskursijā pa Baltkrievijas galvaspilsētu Minsku, kurā dzīvo apmēram 2 miljoni iedzīvotāju. Uzzinājām, ka otrā pasaules kara laikā Minska tika gandrīz pilnīgi iznīcināta. Tagad Minska ir mūsdienīga, apzaļumota un tīra. Bijām Minskas Nacionālajā vēstures muzejā, zooloģiskajā dārzā un delfinārijā, iepazinām valsts vēsturi.

Izbraukuma ekskursijā uz BELAZ” rūpnīcu Žodinā bija unikāla iespēja redzēt, kā notiek lielas kravnesības karjeru kravas automašīnu ražošana. Kravas mašīnu celtspēja no 90 līdz 450 tonnām, lai transportētu vienu mašīnu izjauktā veidā, vajag 25 dzelzceļa vagonus.

Skolotāja Marita sarīkoja Lieldienu spēles un mēs saņēmām arī balvas.

Mājupceļā apskatījām Lietuvas Republikas galvaspilsētu Viļņu.

Paldies visiem ekskursijas dalībniekiem: pedagogiem, skolēniem, sešiem bijušajiem „divpadsmitajiem” un vecākiem!

/ Notikumi 2018/2019

Lasīšanas veicināšanas projekts “Mana mazā bibliotēka”

Pērn decembrī uzsāktā dalība izdevniecības “Liels un Mazs” organizētajā starptautiskajā lasīšanas veicināšanas projektā “Mana mazā bibliotēka” mūsu skolā nu noslēgusies.

Galvenais uzdevums bija izlasīt sešas projekta grāmatas. Lai to izdarītu, talkā tika ņemtas ne tikai pašas grāmatas, bērnu lasītprasme un lasītprieks, bet arī izdevniecības izstrādātā darba burtnīca un skolas bibliotekāres atbalsts.

Tā vairākus mēnešus divas reizes nedēļā 1. a klases skolēni ne tikai individuāli vai kopā lasīja grāmatas, bet arī apsprieda, stāstīja, zīmēja, risināja uzdevumus, spēlēja spēles. Bibliotēkā tagad var apskatīt izlasīto grāmatu vilcieniņu, kura vagonu skaits pieauga ar katru izlasīto grāmatu.

Tā kā nolemts lasīšanas nodarbības turpināt arī maijā, grāmatu vilcieniņa sastāvs kļūs vēl garāks, jo to papildinās tās grāmatas, kuras bērni skolas bibliotēkā izvēlējušies patstāvīgai lasīšanai.

Bet projektā nu atlicis vairs tikai viens darbs: bērnu izdomāto mīklu un to zīmēto atminējumu “manuskriptu” vērst pašizveidotā grāmatā, lai to elektroniskā veidā nosūtītu izdevniecībai konkursam.

/ Notikumi 2018/2019

“Putnu dienas” Latvijā

Lieli putni, mazi putni
Bibliotēkā sasēduši!

Tā varētu teikt par saulaino aprīļa dienu, kad bibliotēkā pulcējās sākumskolas skolēni ar sagatavotām mīklām, teikām, dzejoļiem un zīmējumiem, kas visi bija saistīti ar mūsu zemes spārnotajiem iemītniekiem. Pasākuma tēma “Putnu dienas Latvijā”, kas skanēja tik vienkārši, nemaz tik viegla neizrādījās. Jo balodi un zvirbuli jau pazīst katrs, arī vārnas dzīvo mums cieši līdzās, bet kā lai atšķir zīlīšu 8 sugas, un kas vispār it krustknābis un vakarlēpis?

Labi, ka bibliotēkā un klašu telpās ir pieejams plašs ilustratīvu materiālu klāsts par putnu dzīvi Latvijā un ārpus tās, par to, kur daudzas mūsu gājputnu sugas pavada ziemu. Didaktiskā rotaļa palīdzēja atšķirt šos ceļotājus no nometniekiem, par kuriem gada aukstajos mēnešos mums visiem vajadzētu parūpēties.

Tagad, kad bargā ziema jau aiz muguras, putnu ģimenēm jaunas rūpes – kur dēt oliņas un perēt bērnus. Par to jau savlaicīgi bija parūpējušies vecāko klašu skolēni mājturības un tehnoloģiju stundās – viņi gatavoja un pēc tam skolas apkārtnē izvietoja putnu būrīšus.

/ Notikumi 2018/2019

Rīgas kinostudija. AB studija.

Pirmais vasarīgi siltais laiks tā vien vilināja doties ārpus skolas, un mēs, 2.A, 3.A un 4.A klases skolēni kopā ar skolotājām, izmantojot sabiedrisko transportu, nonācām Šmerlī – vienā no Rīgas zaļākajiem rajoniem.

Mēs visi bijām skatījušies un priecājušies par sirsnīgajām, Rīgā radītajām animācijas filmiņām, taču retais bija viesojies milzīgajā Rīgas kinostudijas ēkā, kur šīs filmiņas top.

Kinoļaužu darba telpās valdīja radoša gaisotne, neskaitāmi filmu tēli un atribūti bija izvietoti plauktos, uz galdiem un dažādiem paaugstinājumiem. Tur redzējām gan zināmus, gan nezināmus filmu varoņus.

Pēc stāstījuma par animācijas vēsturi un tapšanas veidu, noskatījāmies vairākas filmiņas, kuras aizkustināja ar savu vienkāršību un sirsnību. Tajās atpazinām jau iepriekš vairākās telpās redzētās lelles un lietas.

Vēlāk katram bija iespēja pagatavot savu animācijas tēlu. Daži izmantoja laiku, lai veidotu kaut ko līdzi nešanai – kā suvenīru no šīs ekskursijas. Taču vairums bērnu savus darinājumus atstāja turpat studijā. Varbūt mēs tos ieraudzīsim kādā jaunā filmā?!

bty

Image 1 of 23

Apsveicam !

Apsveicam 8.a klases skolnieci Viktoriju Grūnvaldi, kas šā gada 5. aprīlī Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā ieguva augstāko pakāpi!

Paldies par ieguldīto skolotājai Dacei Veigurai!

Apsveicam !

Apsveicam Kristapu Vidvudu Malāniņu 11.a klases skolnieku, kurš 22. Rīgas skolēnu spēlēs svaru stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma svarā līdz 93 kg pacēla 110 kg un izcīnīja III vietu.

Skolu kopvērtējumā Rīgas 66.speciālā vidusskola 17 skolu konkurencē ierindojās III vietā.

Punktus kopvērtējumam deva Jēkabs Ekhards 11.a – 5.vieta, Elgars Jevsejevs 11.a – 5.vieta, Kristpas Vidvuds Malāniņš III vieta.

Rīgas Centrāltirgū

2.semestrī daudzas klases izvēlējās par savu mērķi iepazīt Rīgas Centrāltirgu. Ar tirgus vēsturi un šodienu iepazinās 10.a un 10.b, 9.b un 11.b, 8.a, 9.a, 11.a un 12.a klases.

“Mēs  te  visi  esam  bijuši, bērnībā staigājuši    kopā  ar  mammu  un  vecmāmiņu, garšojuši  skābētus  kāpostus  vai  mazsālītu  gurķi, klausījušies, kā  vecmāmiņa  runā  un  kaulējas  ar  pārdevējiem, un, protams, par  labu  uzvedību  nopelnījuši  cukurgailīti  vai laukos  sieta   siera  šķēli,  bet  tas  bija  sen. Arī  tagad  atnākam  uz  tirgu, izskrienam  tam  cauri, nopērkam, ko  vajag, un  prom. Šoreiz  ekskursijas  vadītāja  izstāsta  tirgus  rašanās  vēsturi,  parāda  senas    Rīgas  un  tirgus  fotogrāfijas,  liek  pašiem  zivju  paviljonā  atrast   vietējās  un  ievestās  zivis,  salīdzināt  cenas, novērtēt  tīrību  un  pārdevēju  darba  kultūru. Tad  noved  mūs  pagrabā, kur  garu  gaiteņu  malās  ir  saldētavas, produktu  glabātuves  un  pat  gaļas  žāvētava.  Gide  mūs  uzved  uz  gaļas  paviljona  jumta, kur  vajadzēja  būt  dzelzceļa  platformai, kur  pievest  produkciju  no  laukiem. Bet  viss  ir  mainījies  no  tālajiem  tirgus  pirmsākuma  laikiem. Tagad  mūsu  tirgus  ir  zināms  visā  Eiropā, par  visur  esošo  tīrību  un  kārtību  prieks, arī  nesen  atvērtajās  kafejnīcās  ļoti  gribējās  kaut  ko  nogaršot. Bet  to  jau   mēs   vēl paspēsim!”

Grupa_ar_gidi

Image 1 of 3

Skolas peldēšanas sacensības 4.-12. klašu skolēniem

Šā gada 5. aprīlī pirmo reizi notika skolas peldēšanas sacensības. Sacensībās bija iespēja piedalīties ikvienam skolēnam, nedrošības pārvarēšanai sacensību laikā bija iespēja izmantot peldēšanas palīglīdzekļus, tā dodot iespēju katram pieveikt 25 m distanci, kādā no trijiem peldēšanas stiliem. Skolēni, sākot no sestās klases, katrs startēja divās dažādās distancēs. Populārākajā brīva stila distancē startēja 35 dalībnieki, peldējumā uz muguras sacentās 24 dalībnieki, bet brasa distancē startēja 15 dalībnieki.

Starta tiesneša funkcijas un atbildību par notiekošo peldējuma laikā uzņēmās Luīze. Laika tiesneši Dzintars un Signe fiksēja skolēnu rezultātus. Viņiem palīdzēja 9.a klases skolniece Jete, kura no finiša nogādāja rezultātus sekretariāta galdiņam, pie kura darbojās Inita, kura organizēja peldējumu secību, apkopoja rezultātus un aizpildīja diplomus. Skolotāja Žanna kopā ar 9.a klases skolnieci Emīliju kārtoja skolēnu pa peldējumiem, kamēr Daiga vienā no celiņiem darbojās ar tiem skolēniem, kuriem vēl nebija pietiekamas iemaņas dalībai peldēšanas sacensībās.

Ātrākie peldētāji, katrā no distancēm saņēma diplomus un medaļas.

Ne tikai skolēniem, bet arī skolotāju – tiesnešu kolektīvam šīs bija pārbaudījums, lai viss noritētu bez aizķeršanās un, pats svarīgākais, droši. Domājam, ka peldēšanas sacensības nākotnē, kļūs par mūsu skolas sportisko aktivitāšu veiksmīgu papildinājumu.

/ Notikumi 2018/2019

Skolēnu erudīcijas konkurss ”FIZMIX Eksperiments”

Skolēnu erudīcijas konkursa ”FIZMIX Eksperiments” mērķis ir veicināt jauniešos interesi par eksaktajām zinātnēm, saistošā veidā parādīt, kā teorētiskās zināšanas izmantot praksē, izglītot elektrodrošības jautājumos, ieinteresēt nākotnē izvēlēties inženiertehniskās profesijas un popularizēt enerģētikas nozari. Noskaidroti konkursa “FIZMIX Eksperiments” finālisti.

Spēcīgākās Rīgas komandas – finālistes ir:

 1. “CIETIE RIEKSTI”, Rīgas Angļu ģimnāzija;
 2. “Laiktelpa 2019”, Rīgas 84. vidusskola;
 3. “Reflektori”, Rīgas 93. vidusskola;
 4. “Fortuna”, Rīgas Klasiskā ģimnāzija;
 5. “Mākoņu Stūmēji”, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija;
 6. “Focus on Tempus”, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija;
 7. “Relatīvie”, Rīgas Juglas vidusskola;
 8. “Asprātīgie”, Rīgas 74. vidusskola;
 9. “Misiņa sfēra”, Rīgas Teikas vidusskola;
 10. “AC/DC”, Rīgas 66. speciālā vidusskola;
 11. “Titāna vads”, Privātā pamatskola “Maksima”;
 12. “Zinātkāri”, Rīgas 74. vidusskola.
/ Notikumi 2018/2019

Skolas peldēšanas sacensības – 5.04.2019.

Apsveicam Skolas pirmo peldēšanas sacensību godalgoto vietu ieguvējus! Paldies visiem dalībniekiem par aktīvu klasesbiedru uzmundrināšanu un atbalstīšanu!

Apsveicam Monu Luīzi Vītoliņu 5.a, Nikolu Renhofu 5.a, Veroniku Peņkovu 5.b, Mareku Bistrumu 4.a, Kirilu Saveļjevu 5.b, Tihonu Smirnovu, 5.b Karina Rubahovu 7.b, Anastasiju Kirjušinu 6.b, Robertu Bundi 7.a, Denisu Makušinu 6.b, Kirilu Jakovļevu 6.b, Annu Mariju Tomu 8.a, Jeti Riņķi 9.a, Elīzu Mickus 9.a, Franci Albertu Virtmani 9.a, Jēkabu Ekhardu 11., Reini Pastaru 12.a  ar izcīnītajām godalgotājām vietām 25 m brīvā stila peldējumā.

Apsveicam Veroniku Peņkovu 5.b, Nikolu Renhofu 5.a, Katrīnu Kornēliju Žakemo 4.a, Mareku Bistrumu 4.a, Kirilu Saveljevu 5.b, Daniilu Marku Priputeņu 4.b, Karinu Rubahovu 7.b, Anastasiju Kirjušinu 6.b, Madi Ķiršu 7.a, Denisu Makušinu 6.b, Kirilu Jakovļevu 6.b, Žeromu Aleksandru Žakemo 6.a, Elīzu Mickus 9.a, Annu Mariju Tomu 8.a, Jeti Riņķi 9.a, Reini Pastaru      12.a, Kristiānu Kaminski 9.a, Dmitriju Kuzminu 8.b ar izcīnītājam godalgotājām vietām 25 m peldējumā uz muguras.

Apsveicam Monu Luīzi Vītoliņu 5.a, Katrīnu Kornēliju Žakemo 4.a, Tihonu Smirnovu 5.b, Oliveru Inusu 4.a, Madi Ķiršu 6.a, Anastasiju Kirjušinu 6.b, Robertu Bundi 7.a, Ņikitu Dmitruku 7.b, Annu Mariju Tomu 8.a, Gitu Čumu Zvirbuli 9.a, Jēkabu Ekhardu 11.a, Armandu Jozapoviču 8.a, Reini Pastaru   12.a ar izcīnītajām godalgotājām vietām 25 m brasa peldējumā.

Orientēšanās spēle LNB

Tā kā 3. a un 4. a klases skolēni ir diezgan čakli lasītāji, tad nolēmām, ka ar Latvijas Nacionālo bibliotēku jāiepazīstas netradicionālā  formā. Skolas bibliotekāre pieteica mūs orientēšanās spēlei Gaismas pilī.

Zaļajā ceturtdienā kāpām 5. tramvajā un devāmies ceļā uz LNB. Tur mūs jau gaidīja gide, kas iesākumā mums izstāstīja par bibliotēkas ēku un lasītavām, par to, kas glabājas fondos, par dažādām bibliotēkas piedāvātajām brīvā laika pavadīšanas iespējām. Apskatījām bibliotēku no 1. līdz 7. stāvam. Uzzinājām, ka bibliotēkai ir 12 stāvi. Diemžēl augšējie stāvi šajā dienā bija apmeklētājiem slēgti.

Bibliotēkas apmeklējuma laikā apskatījām vairākas izstādes:

 • fotoizstādi “Tētis Zviedrijā – Tētis Latvijā” (7. stāva galerijā);
 • “Inventārs” (1. stāvā), kur varēja aplūkot dažādas lietas, ko lietoja agrāk bibliotēku darbā;
 • pastāvīgo ekspozīciju “Grāmata Latvijā” (1. stāvā);

Tad sekoja galvenā ekskursijas daļa – orientēšanās spēle. Visi sadalījāmies 3 grupās. Saņēmām uzdevumu lapu. Un tad sākās! Meklējamie objekti bija jāmeklē visos 7 bibliotēkas stāvos. Dažus objektus atradām ļoti ātri, toties daži nekādi negribēja doties rokā. Kad uzdevums bija veikts, katrs dalībnieks saņēma simbolisku balviņu no bibliotēkas darbiniekiem – konfekti ar LNB simboliku.

/ Notikumi 2018/2019

Tikšanās ar Latvijas Universitātes prorektoru  V. Segliņu

2019.gada 2. aprīlī skolā notiks direktores tikšanās ar Latvijas Universitātes prorektoru Valdi Segliņu. Tikšanās laikā pārrunās skolas sadarbību ar LU, pēc tam prorektors V. Segliņš tiksies ar 9. – 12. klašu izglītojamajiem un pedagogiem.

LU – V.Segliņš – prezentācija

/ Notikumi 2018/2019

3.a un 4.a klase Zinātkāres centrā ZINOO Rīga

Plānojot ekskursiju uz zinātkāres centru ZINOO Rīga, dažiem no skolēniem bija liels pārsteigums, ka šāds centrs atrodas tirdzniecības centra “Galerija Rīga” 5.stāvā. Daži skolēni jau bija šo centru apmeklējuši patstāvīgi. Tomēr nebija neviena, kurš būtu atteicies apmeklēt ZINOO.

Latvijā arvien lielāku popularitāti iegūst robotika, kas apvieno konstruēšanu un programmēšanu. Arī savā ikdienā mēs pastāvīgi saskaramies ar robotiem, jo mums katram kabatā ir robots, t.i., mobilais telefons, bez kura nevaram iedomāties savu dzīvi.  Tādēļ mūsu izvēle bija par labu LEGO robotikas nodarbībai.

Pirms nodarbības bija iespēja iepazīties ar zinātkāres centra pamatekspozīciju. Visiem ļoti patika, ka visu var pataustīt, iedarbināt, izmēģināt (skat.foto).

Nodarbības sākumā mūs iepazīstināja ar profesijām, kuras saistītas ar programmēšanu un robotiku. Iespējams, ka daļa no klātesošajiem pirmo reizi izdzirdēja tādus profesiju nosaukumus kā programmētājs, tehniskais dizainers, mehatroniķis, mehāniķis, kā arī to, kur šīs profesijas var apgūt – RTU un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

Nodarbības turpinājumā skolēniem bija iespēja ne tikai iepazīties ar LEGO robotu konstruēšanas un programmēšanas tehniskajiem paņēmieniem, bet arī varēja iejusties īsta programmētāja lomā un praktiski izmēģināt vienkāršus robotu programmēšanas paņēmienus.

Katra grupa izdomāja savu nosaukumu. Izmantojot iztēli un konstruēšanas prasmes, bērni uzzināja, kā uzbūvēt un programmēt robotu, lai liktu viņam pildīt konkrētas funkcijas. Tas nemaz nebija viegli! Paldies nodarbības vadītājam, kurš katram sniedza gan teorētisku, gan praktisku palīdzību! Kad roboti bija gatavi, tad sākās robotu sacensības. Skolēni praksē pārbaudīja to, kurš no uzbūvētajiem robotiem ir stiprāks, veiklāks un ātrāks.

No skolēnu atsauksmēm:

 • “Mēs neuzvarējām robotu cīņā, bet es lieliski pavadīju laiku! Es gribētu atkal tur aiziet.”
 • “Es ieteiktu iet uz ZINOO centru tiem, kam patīk visādas spēles, kuri grib vairāk uzzināt…”
 • “Man šajā ekskursijā bija liels prieks, par to, ka mēs varējām veidot savus robotus. … Man šajā ekskursijā nebija tādas lietas, kas nepatīk. Šim centram piemīt kas īpašs. Ja vajadzētu novērtēt no 1-10, es liktu 10. Kopumā man ļoti patika!”

Ceram, ka nākamajos gados varēsim šo centru apmeklēt vēl, jo nodarbību piedāvājums ir daudzveidīgs un interesants!

/ Notikumi 2018/2019

“Dzīvās sistēmas” jeb “Future Live” – 8.b

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros  8.b klase apmeklēja interaktīvo izstādi “Future live” jeb “Dzīvās sistēmas”, kas bija apskatāma t/c “Elkor Plaza”. Izstāde „Dzīvās sistēmas” ir vieta, kur skolēni patīkamo apvieno ar lietderīgo.

Skolēni iepazinās kā darbojas cilvēka organisms, dažādi maņu orgāni, skelets, cik daudz ir šķidruma cilvēka organismā, kā arī visus eksponātus izmēģināja paši.

Zemes stunda 2019. gada 30. martā 20:30 – 21:30. Ieskaņā – saruna par vidi

2019.gada 27. martā gaidot Zemes stundu, Pasaules Dabas fonds (PDF) arī šogad kopā ar Tetra Pak viesojās mūsu skolā, lai runātu ar skolēniem par vides izaicinājumiem, kas patiesībā jau ir kopīgi bērniem visā pasaulē.

PDF direktors Jānis Rozītis ar skolēniem diskutēja par klimata pārmaiņām, dabas daudzveidības samazināšanos, iespējamajiem risinājumiem un katra paša atbildību, savukārt, Tetra Pak aprites ekonomikas eksperte Ilze Maskalāne ieskicēja to, kāda ir pārstāvētā uzņēmuma rīcība un kā mainās uzņēmumi kopumā globālo vides izaicinājumu priekšā.

Jau divpadsmito reizi cauri laika joslām visā pasaulē svinēs Zemes stundu. 2019. gada 30. martā laikā no 20:30 – 21:30 ikviens iedzīvotājs, uzņēmums, pašvaldība vai organizācija – ikviens ir aicināts  izslēgt apgaismojumu uz vienu stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi draudzīgākai rīcībai ikdienā.

Izslēdzot gaismu Es:

 • saku, ka vides problēmu risināšana man ir svarīga lieta. Es gribu dzīvot tīrā vidē un gribu, lai tāda iespēja būtu arī maniem bērniem;
 • saku, ka valstij, pašvaldībām būtu tam jānovirza līdzekļi. Es sagaidu no politiķiem, ka vides problēmu risināšana no fona problēmas kļūst par nopietnu politiskās dienas kārtības jautājumu;
 • visbeidzot es saku, ka ikviens no mums var kaut ko darīt, lai mūsu vienīgajām mājām – Zemei, būtu vairāk spēka. Tā nav tikai viena stunda ik gadu Zemes stundā. Tās ir ikdienišķas izvēles visa gada garumā.
/ Notikumi 2018/2019

Rīgas pilsētas koru skate

Skolas koris ir sācis gatavošanos  XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks Rīgā 2020. gada vasarā.

27. martā notika Rīgas pilsētas koru skate, kurā piedalījās arī mūsu skolas 5.-12. klašu koris, dirģentes  Alise Šalkovska un Zigrīda Lūse.  Koris ieguva 2. pakāpi.

Darbs turpinās!

/ Notikumi 2018/2019

Gatavojamies Kendama turnīram

Skolas direktore ir uzticējusi Robertam Teležim un Ērikam Strodam plānot un organizēt Kendama turnīru.

Sadarbībā ar Skolēnu padomi 7. a klases skolēni izstrādās arī kendama spēles drošības noteikumus, ar tiem iepazīstinās visu klašu skolēnus.

Kendama ir koka rotaļlieta, kas nāk no Japānas. Tā veicina balansa, acu – roku koordinācijas un refleksu attīstību. Kendama ir piemērota kā bērniem, tā pieaugušajiem. Kendamas spēlē ir nebeidzamas triku variācijas kā iesācējiem, tā augsta līmeņa spēlētājiem.  Mūsdienās kendamas spēle vairs nav tikai izklaide, tā kļuvusi par nopietnu un strauji augošu sporta veidu ar neskaitāmām sacensībām visā pasaulē. Kendamas prasmju izkopšanai nepieciešams laiks, koncentrēšanās spējas, pacietība un radošums.

/ Notikumi 2018/2019

Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem atklātās-starptautiskās sacensības peldēšanā – 21.03.2019.

Pavasara pirmajā dienā 2019. gada 21. martā piedalījāmies Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem organizētājās atklātajās starptautiskajās peldēšanas sacensībās bērniem ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem.

Mūsu konkurenti bija no Rīgas Strazdmuižas internātvidusskolas – attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem, Rīgas 5.speciālās internātpamatskolas – attīstības centra, Rīgas 1.internātpamatskolas – attīstības centra, viesi no Polijas – Poznaņas peldētāji un mājinieki Rīgas bērnu ar dzirdes traucējumiem internātvidusskolas audzēkņi.

Mūsu skolas komandu pārstāvēja 20 peldētāji. Sacentāmies dažādos peldēšanas stilos, gan brīvajā stilā, gan uz muguras, gan brasā. Katrā no peldēšanas veidiem, kāds no mūsu skolas peldētājiem ieguva godalgotu vietu. Tas ir apliecinājums mūsu veiksmīgajam ikdienas darbam peldēšanas nodarbībās un spējai pārliecināt izglītojamos par viņu prasmēm un iemaņām.

Desmit mūsu komandas peldētāju saņēma diplomus un medaļas, daži no viņiem pat vairākās.

Gan zēnu, gan meiteņu komandas stafešu peldējumā ieguva godpilno II vietu.

Dažos peldējumos emocijas bija tik spēcīgas, ka likās, ka troksnis, kas nāca no līdzjutēju tribīnēm ir sadzirdams visā tuvējā apkaimē. Mūsu peldētāji godam aizstāvēja skolas godu un pierādīja saliedētību atbalstot vienam otru. Paldies viņiem par veiksmīgo startu!

Apsveicam sacensību godalgoto vietu ieguvējus!

25 m brīvais stils – jaunākā grupa / meitenes / –  III vieta Jete Riņķe 9.a – 0:17,6

25 m brīvais stils – jaunākā grupa / zēni / –  II vieta Jurijs Ivanovs 9.b – 0:16,47

25 m uz muguras – jaunākā grupa / meitenes / –  I vieta Elīza Mickus 9.a – 0:18,63

25 m uz muguras – jaunākā grupa / zēni / – I vieta Dinārs Bitmanis 8.a – 0:18,77;  III vieta Kristiāns Kaminskis 9.a – 0:19,03

25 m brass – jaunākā grupa / zēni / – II vieta Armands Jozapovičs 8.a – 0:23,26

50 m brīvais stils – jaunākā grupa / meitenes /-  I vieta Jete Riņķe 9.a – 0:40,61

4 x 25 m brīvā stila stafete / meitenēm/ – II vieta – 1:17,94

 • Anna Marija Toma 8.a
 • Jete Riņķe 9.a
 • Elīza Mickus 9.a
 • Daniela Lēruma 6.a

4 x 25 m brīvā stila stafete / zēniem/ – II vieta – 1:07,66

 • Dinārs Bitmanis 8.a
 • Kristiāns Kaminskis 9.a
 • Francis Alberts Virmanis 9.a
 • Andrejs Ivanovs 9.b
/ Notikumi 2018/2019

Smilšu kino

20. martā 1. -4. b klašu skolēni piedalījās interaktīvajā nodarbībā, kuras galvenais elements ir smiltis. Pasākums notika iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

20.martā Rīgas 66. speciālās vidusskolas 1. -4.b klases skolēniem bija iespēja piedalīties interesantajā un elpu aizraujošā interaktīvajā nodarbībā, kuras galvenais elements ir smiltis.

Viss pasākums tika sadalīts divos posmos. 1. posmā skolēni vēroja smilšu kino aizraujošo, vārdiem neaprakstāmo veidošanas procesu. Pēc tam skolēniem bija iespēja pašiem darboties ar smiltīm, spēlējot mēmo šovu un 1.posma uzrakstīt savu vārdu smiltīs. 2.posmā katrs skolēns patstāvīgi darbojoties ar smiltīm, varēja attīstīt savu radošumu un fantāziju, eksperimentēt, krāsot, variēt un radoši izpausties, veidojot individuālu aplikāciju ar smiltīm.

Visa procesa laikā skolēniem bija neviltota interese, liela aizrautība un gandarījums par paveikto .

Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem atklātās-starptautiskās sacensības peldēšanā – 21.03.2019.

25 m brīvais stils – jaunākā grupa / meitenes / –  III vieta Jete Riņķe 9.a – 0:17,6

25 m brīvais stils – jaunākā grupa / zēni / –  II vieta Jurijs Ivanovs 9.b – 0:16,47

25 m uz muguras – jaunākā grupa / meitenes / –  I vieta Elīza Mickus 9.a – 0:18,63

25 m uz muguras – jaunākā grupa / zēni / – I vieta Dinārs Bitmanis 8.a – 0:18,77;  III vieta Kristiāns Kaminskis 9.a – 0:19,03

25 m brass – jaunākā grupa / zēni / – II vieta Armands Jozapovičs 8.a – 0:23,26

50 m brīvais stils – jaunākā grupa / meitenes /-  I vieta Jete Riņķe 9.a – 0:40,61

4 x 25 m brīvā stila stafete / meitenēm/ – II vieta – 1:17,94

 • Anna Marija Toma 8.a
 • Jete Riņķe 9.a
 • Elīza Mickus 9.a
 • Daniela Lēruma 6.a

4 x 25 m brīvā stila stafete / zēniem/ – II vieta – 1:07,66

 • Dinārs Bitmanis 8.a
 • Kristiāns Kaminskis 9.a
 • Francis Alberts Virmanis 9.a
 • Andrejs Ivanovs 9.b

“Nāc līdzās!” Siguldā

19. martā skolotājas Sandra Jaroščuka un Vita Laicāne kopā ar  skolēniem devās uz Siguldu, kur notika Vidzemes reģionālais atlases koncerts “Nāc līdzās Vidzemē!” Pasākums bija ļoti apmeklēts. Bija ieradušies kopā ap 180 uzstāties griboši bērni, jaunieši un pieaugušie ar īpašām vajadzībām!

Reģionālo koncertu, pateicoties Siguldas pilsētas atbalstam, bija iespējams apmeklēt ikvienam, jo tas bija bez ieejas maksas.

Reģionālo koncertu vērtēja žūrijas komisija – Fonda “Nāc līdzās!” valdes priekšsēdētāja un festivāla “Nāc līdzās!” direktore Sarma Freiberga, mūziķe, vokālā pedagoģe un Siguldas mākslas skolas projektu vadītāja Elīna Gruzniņa un aktrise, režisore un pedagoģe Ārija Liepiņa Stūrniece. Žūrija bija tik pozitīva, ka uz Rīgas Lielkoncertu 7. maijā tika izvirzīti vairāk priekšnesumu nekā sākotnēji bija iecerēts.

Apsveicam mūsējos – Rīgas 66.speciālās vidusskolas deju grupa ar deju “Ceļš kopā” ir izvirzīta uz Rīgas Lielkoncertu!

/ Notikumi 2018/2019

Rīgas skolēnu skatuves runas konkurss

Rīgas skolēnu skatuves runas konkursā, kuru organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde sadarbībā ar Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” Rīgas Interešu izglītības metodisko centru un Valsts izglītības satura centru 7. – 9.klašu grupā Rīgas 66.speciālo vidusskolu pārstāvēja 8.a klases audzēkne Viktorija Grūnvalde.
Konkursa II kārtā, kura norisinājās 2019.gada 7.martā, Viktorija Grūnvalde Ziemeļu rajona dalībnieku vidū ieguva augsto I pakāpi. Viktorija runāja I.Ziedoņa dzejoli un M.Ikstenas prozas darba “Mātes piens” fragmentu. Saņemot augsto novērtējumu, Viktorija ir uzaicināta uz Rīgas skolēnu skatuves runas konkursa 3.kārtu, kas notiks 2019.gada 5.aprīlī plst.14:00 Bērnu un jauniešu centrā “Skolēnu pils”. Konkursa 3.kārtā piedalīsies 18 audzēkņi, kuri 2.kārtā ieguva I vai Augstāko pakāpi.

/ Notikumi 2018/2019

Labdarības  akcija dzīvnieku patversmei “Ulubele”

Vai nekad nav bijušas domas: “Ko darīt ar veco dvieli vai sedziņu? Varbūt ir lieka kāda rotaļlieta, kas vairs nav nepieciešama?” Tad šoreiz tā noderēs…..

Ar šādu uzrunu mēs, Rīgas 66.speciālās vidusskolas skolēnu pašpārvalde, veidojām akciju sadarbībā ar dzīvnieku patversmi “Ulubele”. Jebkuram dzīvniekam ir svarīgs kāds prieciņš, siltums, māju sajūta.

Līdz 1.03.2019. visiem interesentiem bija iespēja pieteikties un atnest uz skolu savu sagādāto paciņu vai sainīti, ko katrs ir sagādājis. Ikviena dāvaniņa, lielāka vai mazāka ir noderīga. Tādā veida parādot, ka tev rūp un esi ieinteresēts atbalstīt mazos draudziņus, kas vienmēr ir bijuši nozīmīgi mūsu sirdīm.

Paldies visiem, kuriem bija vēlēšanās un iespēja ziedot dzīvnieku patversmei “Ulubele”!

/ Notikumi 2018/2019

Meteņi un Masļeņica 2019

Februāra mēnesī skolā pārrunājām par tautas tradīcijām, kas ir līdzīgas gan latviešu, gan krievu folklorā. Latviešu folklorā ir Meteņi, bet krievu  – Masļeņica. Metenis un Masļeņica iezīmē ziemas beigu un pavasara sākuma tuvošanos.

Abu tautu kopīgās tradīcijas ir tās, ka šajās dienās jāiet ciemos, vēlams vizināties ar ragavām vai pajūgā, jāklāj bagātīgs mielasta galds. Latviešu galdā parasti ir apaļi pīrāgi (dažos novados Meteņus sauc par Pīrāgu dienu), zīdenis – gaļas, pupu un putraimu vira, cūkas galva, savukārt, Masļeņicai raksturīgas visdažādākās pankūkas.

Masļeņicā bija jāgatavo liela salmu lelle un tā krāšņi jāsaģērbj. Līdzīgi kā Bluķa vakarā bluķi, Salmu lelli nēsāja pa ciemu un nobeigumā sadedzināja lielā sārtā. Uguns dažādu tautu folklorā simbolizē sauli, gaismu,  siltumu un  dzīvības spēku.

Skolēnu mīļākā tradīcija Masļeņicā, protams, ir pankūku cepšana un ēšana.

7.a klases skolēni pankūkas cepa katrs savās mājās, bet kopīgi klāja galdu klasē, krievu valodas stundā kopā ar skolotāju pārrunājot par citām Masļeņicas tradīcijām.

1.a, 3.a un 4.a klases skolēni kopā ar savām mājturības un tehnoloģiju skolotājām visu darīja paši – gan taisīja mīklu, gan cepa pankūkas, gan klāja galdu. Protams, prieks bija neizsakāms!

1.b un 3.b klases skolēni Masļeņicu svinēja katrs savā klasē.

Diemžēl, laika apstākļi nebija piemēroti āra aktivitātēm! Izpalika gan slidināšanās, gan vizināšanās ar ragaviņām, gan pikošanās – laiks bija īsti pavasarīgs – slapjš un dubļains.

Iespējams, ka kādu citu gadu saņemsimies arī Salmu lelles izgatavošanai.

/ Notikumi 2018/2019

Gatavojamies PD un ZPD konferencei

2019. gada 27. martā skolā notiks projektu darbu (PD) un zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference, lai veicinātu skolēnu individuālo kompetenču un talantu attīstību.

Konferences dalībnieki tiks paziņoti 8. martā, informācija tiks izvietota informatīvajā stendā (pie stundu saraksta).

/ Notikumi 2018/2019

12.a klase par Žetonu vakaru 2019

Mēs ļoti gaidījām 1.marta vakaru,  kad saņēmām  žetonus   gredzena  veidā, kas  apliecina, ka  piederam  un  piederēsim  savai  skolai. Ļoti  gribējās  parādīt  skolotājiem, vecākiem, radiem  un  draugiem, ka  varam  ne  tikai  mācīties,  bet  varam  būt   aktieri  un   protam  atveidot   kāda  rakstnieka  radītus  tēlus  un  iedzīvoties  šo  tēlu  dzīves  situācijās.  Vai  tas  mums  izdevās – jājautā  skatītājiem! Mums  pašiem  ļoti  patika,  jo    nebijām  bijuši  uz  skatuves visi  kopā. Mums  katram  bija  sava  loma un  atbildība, bija  jāiemācās  vārdi, jāprot  pareizi  kustēties, dejot, iztēloties   skaistos  Itālijas  kalnus. Bet galvenais, bija jāpārliecina  skatītāji, ka  tas  notiek  pa  īstam. Tas  mums  nebūtu  izdevies, ja  nepalīdzētu  šī uzveduma  režisore   skolotāja  Anna  Drāke.

/ Notikumi 2018/2019

Latvijas finālsacensības Boccia 2019

Kā jau ierasts, marta sākumā Jelgavas novadā norisinājās Latvijas labāko Boccia spēlētāju finālsacensības.

Sestdienas rītā devāmies uz Ozolnieku sporta kompleksu.

Tiesības piedalīties šajā turnīrā izcīnījām februāra sākumā stratējot Rīgas pilsētas finālsacensībās un iegūstot tajās pirmo vietu.

Ozolniekos startējām divās dažādās grupās 2.grupā, kurā sacenšas jaunieši no 16 līdz 23 gadu vecumam ar dažādiem kustību traucējumiem, un 3.grupā, kurā sacenšas spēlētāji ratiņkrēslos līdz 23 gadu vecumam. Trešās grupas spēlētāji izejot ārstu klasifikāciju var kļūt par paralimpiskā sporta veida oficiāliem Boccia  spēlētājiem.

Finālsacensības sākās ar LBJISF valdes priekšsēdētājas Aijas Kļaviņas uzrunu un veiksmes vēlējumiem sacensībās.

Uz finālsacensībām bija ieradušās komandas no viesiem Latvijas reģioniem. Pārstāvētas bija gan Cēsis, gan Raiskums, Jelgava, Liepāja, Rīga un vistālāko ceļu mērojusī komanda no Krāslavas.

Mūsu skolas komandā, kura sacentās otrajā grupā startēja: Kristers Taupmans 5.a, Fricis Gustavs Alliks 10.a un komandas kapteine Laine Aleksandra Dovkante 11.a klase. Laine taktiski veiksmīgi vadīja spēles gaitu, tomēr šoreiz veiksme nebija mūsu pusē un finišējām trešajā vietā.

Komandas “Lai Ripo” spēlētāji ratiņkrēslos ar tās dalībniekiem Emīliju Liepiņu 2.a un Markusu Bluķi 7.a , un komandas kapteini Marku Usānu 8.a ierindojās otrajā vietā.

Ar viena punkta zaudējumu spraigā cīņā nācās piekāpties Raiskuma internātskolas komandai.

Uz Latvijas finālsacensībām pirmo reizi bija ieradušies starptautiskajai kvalifikācijai atbilstoši spēlētāji. Šie spēlētāji ar ļoti smagiem kustību traucējumiem spēlēja ar speciāli izgatavoto spēles rampu.

Starptautiskajai klasifikācijai atbilstošo spēlētāju kategorijā spēlēja mūsu skolas 12.a klases skolnieks Matīss Veinbergs.

Mums bija iespēja piedalīties paraugspēlē pret šīs grupas spēlētājiem.

Mūsu skolas spēlētāji mājup aizveda trīs sudraba un trīs bronzas medaļas.

Paldies jāsaka ne tikai bērniem, kuri brīvdienā devās pārstāvēt savu skolu un aizstāvēt tās godu sacensībās, bet arī viņu vecākiem un asistentiem, kuri nodrošināja bērnu ierašanos skolā un pavadīšanu uz sacensībām. Kopā, mēs varam paveikt lielas lietas un gūt prieku par sasniegto rezultātu.

/ Notikumi 2018/2019

Žetonu vakars 2019

„Jo ātrāk mēs saprotam, ka liktenis ir mūsos pašos, nevis zvaigznēs, jo labāk.” /A. Munte/

Piektdien, 01.03.2019. notika viens no gaidītākajiem pasākumiem – Žetonu vakars. Pēc direktores uzrunas, 12.a klases skolēni saņēma žetongredzenus, kā piederības apliecinājumu savai skolai. Pasākumā piedalījās 11.a klases skolēni, pedagogi, vecāki, radi, draugi un 2018. gada skolas absolventi.

Aizvadītajos gados tika iestudētas lieliskas izrādes, veltītas Anšlava Eglīša biogrāfijai, nākotnes izaicinājumiem, Jāņa Ziemeļnieka biogrāfijai u.c.

Šogad 12.a klases skolēniem izdevās apstādināt laiku. Visus klātesošos vedot pa 777 pakāpieniem pretim Aksela Muntes skaistajam dzīves sapnim – Anakapri pie Sanmikeles baznīcas (Villa San Michele) Kapri salā un viņa mīlestības apliecinājumam šai salai – grāmatai  „ Stāsts par Sanmikelu”.

Visi varējām dzīvot līdzi Aksela Muntes atmiņu vēstījumam, viņa sirds slēptajām ilgām, atklājot epizodes no viņa dzīves Lapzemē, Parīzē un Kapri.

Paldies visiem divpadsmitās klases skolēniem, Jūs bijāt lieliski! Izcils bija Aksela Muntes atveidotājs Mārtiņš Mickus.

Paldies skolotājai Annai Drākei un Vitai Laicānei!

Paldies par izrādes tehnisko nodrošinājumu 7.a klases skolniekam Artim Vanagam!

/ Notikumi 2018/2019

Spēlējam “Vaifija spēli”

Lai attīstītu bērniem līdzdalības, sadarbības un komunikācijas prasmes un aktualizētu drošības internetā un medijpratības tēmas, kampaņas “Supervaroņi internetā” ietvaros 3.a un 4.a klases skolēni Sociālo zinību Drošības fakultatīva nodarbībās skolotājas Maritas Bileskalnes vadībā iepazīstas ar “Vaifija spēli”.

Vaifijs ir draudzīgs un zinātkārs zēns, kurš dzīvo internetā. Vaifijam ļoti patīk lasīt un spēlēt interesantas spēles. Ar VAIFIJU kopā ir viņa draugi – SUPERANNA un SUPERTOMS, kā arī AČGĀRNIS, kurš bieži runā pilnīgi ačgārni. Četri draugi lūdz atbildēt uz mazliet āķīgiem jautājumiem par internetu, mudinot padomāt, pārrunāt, izzināt, spriest un saprast.

Kādas superspējas var iegūt, spēlējot Vaifija spēli?

 • Zināt, ko nedrīkst teikt citiem!
 • Lūgt padomu un palīdzību, kad tas vajadzīgs!
 • Domāt pirms noticēt!
 • Būt pieklājīgam!
 • Lietot internetu gudri!
/ Notikumi 2018/2019

Valentīna dienas pasākums 80-to gadu stilā

2019. gada 16. februārī skolā tika organizēts pasākums Valentīna diena 80-to gadu stilā. 5. -12. klašu skolēni tika aicināti saģērbties 80-to gadu stilā. Pasākuma laikā bija iespējams fotografēties.

Sākumā šajā pasākumā mēs spēlējām spēli: „Zini, vai mini”. Spēlē skolēni sadalījās pa klašu komandām, tika uzlikta kāda no 80-to gadu slavenākajām dziesmām, tā komanda, kura zināja dziesmas nosaukumu un autoru, zvanīja zvaniņu, un, ja atbilde bija pareiza, saņēma punktus.

Pēc spēles sākās diskotēka! Tika izspēlēta Limbo deju spēle un visi varēja sākt dejot.

Mums patika šis pasākums!

/ Notikumi 2018/2019

Viesi no Itālijas, Spānijas, Polijas un Bulgārijas

Šonedēļ skolā viesojās Spānijas un Bulgārijas pašvaldību departamentu pārstāvji, skolas direktore no Bulgārijas, augstskolu pasniedzēji no Itālijas un Polijas.

Direktore iepazīstināja viesus ar skolu un tās darbību, apsprieda sociālās integrācijas iespējas nodrošinot mācību  un rehabilitācijas procesu.

/ Notikumi 2018/2019

Sadarbība ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju

2019. gada 26. februārī skolā viesojās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskā institūta direktore Velta Ļubkina un pedagoģijas tehnoloģiju laboratorijas vadītājs Gilberto Marzano.

Reģionālistikas zinātniskais institūts ir vienīgā zinātniskā institūcija Baltijā, kas nodarbojas ar reģionālistikas kā jaunas zinātņu nozares attīstību, īstenojot Eiropas Savienības reģionālo politiku un veicinot reģiona izaugsmi.

Tikšanās laikā plānojām mūsu skolas un RTA  līdzdalību starptautiskā projektā, marta sākumā tiks sagatavoti un parakstīti nepieciešamie dokumenti.

/ Notikumi 2018/2019

3.a klases ekskursija uz Latvenergo Enerģētikas muzeju

19. februārī devāmies uz muzeju, kas atrodas ļoti tuvu mūsu skolai. Mūs šķir dzelzceļš, kuru var šķērsot tikai pa pārbrauktuvi, tādēļ ceļš uz muzeju sanāk garāks.

Ierodoties muzejā mūs pārsteidza tas, ka mēs bijām vienīgie apmeklētāji. Mūs ielaida pēc tam, kad bijām piezvanījuši pie durvīm, kas, mums ienākot iekšā, tika atkal aizslēgtas. Mūs sagaidīja laipna gide, kas pastāstīja par muzeju – krātuvi. Enerģētikas muzeja krātuves ierīkotas Andrejsalā– arhitekta Karla Felsko projektētajā ēkā, kur kādreiz mitinājās līdzās esošās Rīgas pilsētas pirmās elektrostacijas inženieri ar savām ģimenēm.

Blakus atrodas pirmā elektrostacijas ēka Rīgā. Muzejā  mums parādīja 1902.–1903. gadā izstrādāto un dzīvē īstenoto Rīgas pilsētas pirmās elektrostacijas un pilsētas elektrotīkla izveides projekta oriģinālu, ko savulaik izstrādājis slavenais vācu inženieris Oskars fon Millers. Ēku rotā skaists bareljefs ar Rīgas ģerboni. Diemžēl, tagad šī ēka ir pamesta.

Apmeklējumu sākām ar drošības stundu par elektrību, tās plusiem un mīnusiem. Noskatījāmies videofilmu par to, kā ražo elektrību. Nodarbības beigās katrs saņēma Darba burtnīcu ”Elektrodrošības stunda”, CD disku ar muzikālām pasakām par elektrodrošību “Klausi elektrību!” un CD disku ar datorspēli “Elektra”.

Muzejā ir aplūkojama interesanta kolekcija. Kolekcijā aplūkojamas tādas nu jau par retro kļuvušas elektropreces kā, piemēram, veļas mašīna Rīga-60, matu žāvētāji, radio aparāti, putekļsūcēji, rūpnīcas “Straume” ražotie mikseri un kafijas dzirnaviņas, elektriskie gludekļi, vieni no pirmajiem datoriem un citas pazīstamas un nesenā pagātnē lietotas elektroierīces. Vēl redzējām daudzveidīgus elektromontieru darbarīkus, kāpšļus, drošības jostas, ķiveres, dažādas mērierīces, uzskaites aparātus, tai skaitā rūpnīcā VEF ražotos elektroenerģijas skaitītājus, plašu izolatoru kolekciju, kuras interesantākie priekšmeti ir vairāk nekā 100 gadus vecie Kuzņecova porcelāna un fajansa fabrikā Rīgā ražotie augstsprieguma izolatori.

Uzzinājām arī to, ka šī nav vienīgā Latvenergo ekspozīcija.  Vēl ir iespēja apmeklēt ekspozīcijas Ķeguma HES un Pļaviņu HES, kā arī par īpaši gatavoto jauno interaktīvo programmu, kas sāks darboties Muzeju naktī 2019.gada maijā. Ceram, ka arī mums izdosies to redzēt!

/ Notikumi 2018/2019

Skolas vides kvalitātes izpēte

Direktore noslēdza sadarbības līgumu ar Veselības inspekciju par Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” darbības Nr.6.1.16 „Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījuma” norisi skolā.

Pamatojoties uz noslēgto sadarbības līgumu,  2019. gada janvārī un februārī notika skolas vides kvalitātes un drošuma rādītāju izpēte, tika veikta iekštelpu gaisa kvalitātes izpēte.

/ Notikumi 2018/2019

Apsveicam Rīgas pilsētas mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekus!

 • Apsveicam Rīgas pilsētas fizikas 69. olimpiādes 2. posma dalībnieku!

Atzinība – Mārtiņam Mickum,  12.a klase

Paldies par ieguldīto darbu skolotājām Maijai Samusevičai un Leonorai Kartaševai!

 •  Apsveicam Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras 45. olimpiādes 2. posma dalībnieku!

Atzinība – Alisei Āboltiņai,  11.a klase

Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Sandrai Ribkinskai!

Lekcija „Izzini emocijas un pats sevi”

Projekta dienu ietvaros mēs, 5. a klases skolēni, uzņēmām ciemiņu – psiholoģi Mairu Dzeni. Psiholoģe  mums novadīja nodarbības „Izzini emocijas un pats sevi”, kurās mēs tikām iepazīstināti ar dažādiem emociju veidiem. Uzzinājām, ka emocijas cilvēka dzīvē ir dažādas reakcijas uz dažādiem dzīves apstākļiem un situācijām.

Psiholoģe uzsvēra, ka bez dažādu prasmju apguves skolā, ārkārtīgi svarīgi jau no bērnības saprast savas emocijas un prast tās pēc vajadzības izmainīt. Tas varētu palīdzēt realizēt bērna ieceres turpmākajā dzīvē.

Lai labāk izprastu tēmu, mēs spēlējām dažādas spēles „Vecā vīra vieta”, „Emociju aliass”, „Lidojošais paklājs”, „Apzinātā klausīšanās”.

Nodarbībā izveidojām emociju plakātu. Uz tāfeles tika uzrakstītas emocijas, bet mums tika iedoti žurnāli, kuros vajadzēja atrast šīs emocijas. Tad tās izgriezt un uzlīmēt uz papīra,  kopā izveidojot plakātu, ko prezentējām un vēlāk piekarinājām pie sienas.

Mums patika šīs nodarbības!

/ Notikumi 2018/2019

3.a klase Arēnā Rīga

Ideja apmeklēt kopīgu pasākumu radās jau Vecāku dienā, 4. decembrī. Pārskatot pasākuma piedāvājumu, sapratām, ka visgrūtāk ir izvēlēties kādu teātra izrādes vai kino apmeklējumu, jo ģimenes ir ļoti aktīvas un katrs jau kaut ko ir redzējis. Nonācām pie secinājuma, ka jāizvēlas kāda sporta pasākuma apmeklējums.

2019. gada 22. februārī   3. a klases audzinātāja un skolēni kopā ar saviem brāļiem un māsām, mammām un tētiem devās uz Arēnu Rīga, kur norisinājās FIBA pasaules kausa kvalifikācijas spēle Latvija-Spānija. Latvijas un Spānijas komandas FIBA turnīros līdz šim spēlējušas 5 reizes, un vienīgā uzvara izcīnīta EuroBasket1935 finālspēlē. Pēdējā tikšanās bijusi pirms vairāk nekā 10 gadiem – EuroBasket2007 Seviljā.

Spēle bija ļoti apmeklēta. Jau iepriekšējā vakarā pirms spēles uzzinājām, ka visas biļetes ir izpārdotas. Tajā brīdī mēs ar pateicību pieminējām Elīzas māmiņu, kas biļetes mums jau bija sagādājusi ļoti savlaicīgi.

Spēle bija interesanta. Vairākiem  no mums šī bija pirmā klātienē apmeklētā basketbola spēle. Iespaidi bija vienreizēji!

Skolēnu komentāri vairākas dienas pēc spēles:

“Man patika, ka kopā bija gandrīz visa klase!”  “Žēl, ka nebija visi klases biedri!” “Man patika, ka varēja nākt visa ģimene!” “Es tik skaļi bļāvu, ka nākamajās dienās nemaz nevarēju parunāt! Labi, ka bija brīvdienas.” “Es pārsēdos citā vietā, jo puikas tik skaļi bļāva, ka man sāka sāpēt ausis!” “Es nezināju, ka basketbolu skatīties ir tik forši!”

/ Notikumi 2018/2019

Akcija klimata pārmaiņu mazināšanai “Silto džemperu diena”.

2019. gada 12. februārī skolā notika akcija klimata pārmaiņu mazināšanai “Silto džemperu diena”.

Silto džemperu diena ir ikgadēja akcija, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus. Silto džemperu dienā skolu telpās tiek nedaudz samazināta temperatūra, un visi ir aicināti uzvilkt siltāku džemperi, tādējādi arī simboliskā veidā apliecinot atbalstu iniciatīvai.

Kampaņa aizsākās 2005. gadā, kad Flandrijas reģiona Ekoskolas, Kioto protokola iedvesmotas, rīkoja pirmo Silto džemperu dienu. Tās sākotnējā ideja bija atgādināt par klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi, aicinot veikt vienkāršas ikdienas darbības, piemēram, samazināt apkures jaudu un uzvilkt siltāku džemperi, biežāk braukt ar velosipēdu, ēst vietējo pārtiku, izslēgt elektroierīces, kad tās nelietojam, un citas līdzīgas iniciatīvas. Šajā dienā izdevās Flandrijas teritorijā uzskatāmi samazināt radītos ogļskābās gāzes izmešus, kā arī veicināt skolēnu, uzņēmēju un varas iestāžu pārstāvju informētību par klimata pārmaiņu problemātiku.

/ Notikumi 2018/2019

Valentīndienas balle 2019

2019. gada 12. februārī skolēnu pašpārvalde rīkoja Valentīndienas balli un konkursu „Zini vai mini”.

Konkurss „Zini vai mini” notika četrās kārtās, tajā piedalījās divpadsmit klases. Konkursā 1. vietu ieguva 11. a klase, 2. vietu ieguva 7. a klase un 3. vietu ieguva 6. a klase.

Paldies skolēnu pašpārvaldei par veiksmīgi organizēto pasākumu! Paldies visiem pasākuma dalībniekiem un pedagogiem!

Īpašs paldies 11. b klases skolniecēm un visiem skolēniem, kas palīdzēja noformēt un rotāt skolas telpas!

/ Notikumi 2018/2019

Klases vakars Valentīna dienas noskaņās

Visu nedēļu 4.a klasē notika gatavošanās klases vakaram, kurš bija paredzēts Valentīna dienas noskaņās. Ciemos tika uzaicināti arī 3.a klases skolēni.

Skolēni ievēlēja vakara vadītājus – tie bija 4.klases skolēni Elza un Mareks. Savukārt, klases noformēšanas idejas un realizācija tika Erikam un Gvido.

Grūtākais, un tajā pašā laikā intriģējošākais uzdevums, bija mājas darbs – priekšnesuma gatavošana. Šis uzdevums izrādījās visgrūtākais, jo uzstājās tikai nedaudzi: Mareks ar ģitāras spēli, bet Eriks ar eifonija spēli. Te nu visiem bija jābrīnās, jo nezināja mūzikas instrumentu ar šādu nosaukumu. Šī instrumenta skaņa atgādināja trombona skanējumu. Neparasti bija arī tas, ka tika atskaņota Latvijas Valsts himna “Dievs, svētī Latviju”, kuras laikā visi cēlās kājās. Savukārt, 4. klases meitenes priekšnesuma vietā bija sagādājušas pārsteigumu – mājās ceptus svētku kēksiņus. Diemžēl 3. klases bērni par priekšnesumiem bija piemirsuši. Cerēsim, ka nākošajā reizē arī  viņi sagatavos priekšnesumus!

Vakara gaitā ar skolotājas Maritas aktīvu palīdzību Mareks un Elzu organizēja visdažādākās spēles. Visi labprāt  dejoja. Atpūtas brīžos Mareks vēl uzspēlēja ģitāru.

Neizpalika arī skaisti klāts galds ar dažādiem kārumiem, ko bija sagatavojis katrs vakara apmeklētājs.

Visa pasākuma laikā notika balsošana par labāko priekšnesumu. Uzvarētājam – Erikam – nobeigumā bija jāsniedz vēl viens priekšnesums, ko visi ar prieku noklausījās.

Pasākumam beidzoties, visi draudzīgi sakārtoja klasi nākamajai darba dienai.

Uz tikšanos nākošajā pasākumā!

/ Notikumi 2018/2019

Stipendiju konkurss “LVM BIOEKONOMIKAS SKOLA” vidusskolēniem

Stipendiju konkursu “LVM Bioekonomikas skola” organizē AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar biedrību “Zaļās mājas”, AS “Latvijas Finieris”, SIA “Rīgas meži” un Valsts izglītības satura centru ANO Starptautiskās Meža dienas ietvaros. Stipendiju konkursa mērķis ir vairot jauniešu zināšanas un izpratni par meža un bioekonomikas augošo lomu vides problēmu risināšanā. Stipendiju konkursā varēja piedalīties vispārizglītojošo skolu 10. – 12. klašu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzekņi vecumā no 16 līdz 19 gadiem.

Konkursam bija paredzētas vairākas kārtas. Lai piedalītos stipendiju konkursa l. kārtā “Atklāj”, vidusskolēniem bija individuāli jārada plakāta skice par to, kas ir bioekonomika saistībā ar tēmu “Mežs Latvijai. Nākamie 100”. Plakāta skice bija jāreģistrē Latvijas valsts mežu vietnē līdz 2019. gada 31. janvārim.

11.a klases skolēni Laine Aleksandra Dovkante un Jēkabs Ekhards ar skolotājas Elitas Segliņas atbalstu sagatavoja plakātu un iesniedza konkursam. Konkursa darbi tika vērtēti līdz 8. februārim. Uz 2. kārtu Jēkabs un Laine netika uzaicināti. Bet, paldies jauniešiem par uzdrīkstēšanos piedalīties un ieguldīto darbu plakāta veidošanā!

/ Notikumi 2018/2019

Rīgas BOCCIA XIX sacensības

Jaunā gada sākumā par tradīciju kļuvušas Boccia sacensības, kas pulcē spēlētājus no Rīgas speciālajām skolām un dienas centriem. 30. janvārī sacensībās pavisam piedalījās 14 komandas no astoņām izglītības iestādēm un dienas centriem, ar mazliet vairāk nekā pussimts sportot gribētājiem.

Vienlaicīgi spēles notika trijos laukumos. Tiesnešu pienākumus veica mūsu skolas 8.a un 9.a klases audzēkņi: Gunta, Dinārs, Elīza, Jete, Kristiāns un Francis. Jaunieši ar uzdevumu veiksmīgi tika galā. Pēc sacensībām, pārrunājot kā kuram veicies, daži atzina, ka šī bijusi lieliska pieredze un viņi sajutuši gan atbildību, gan gandarījumu par paveikto darbu.

Mūsu skolu pārstāvēja divas komandas. Fricis, Stefānija un Ērika spēlēja komandā “Lielie”, bet Adrians, Marks un Santa – komandā “Lai Ripo!”

Abas komandas izcīnīja pirmās vietas grupā un iespēju piedalīties Latvijas Boccia finālsacensībās, kuras marta sākumā norisināsies Jelgavā.

Sacensību noslēgumā visas komandas saņēma uzslavas vārdus par teicamo organizētību. Visi, kā apliecinājumu par labi padarīto darbu saņēma  nelielu “Draugu darbnīcas” cepto kliņģeri. Savukārt, godalgoto vietu ieguvēji saņēma diplomus un pārsteiguma balvas.

/ Notikumi 2018/2019

Ābeces svētki

24. janvārī pirmklasniekiem bija svētki – Ābeces svētki. 1.a klases skolēni bija cītīgi sagatavojušies šim pasākumam. Skolēniem bija jāsagatavo atbildes uz jautājumiem par savu vārdu un pasākuma dienā bija jāpastāsta par to:

 • ​​​​​Cik tavā vārdā ir burtu?
 • Ar kādu burtu sākas tavs vārds?
 • Kādi burti atkārtojas? Cik to ir?
 • Vai tavā vārdā ir garie burti? Nosauc!
 • Vai tavā vārdā ir divskaņi? Nosauc!

Par uzskates materiālu tika izmantotas paštaisītas māla plāksnītes ar izveidotu vārdu tajās.

Otrs uzdevums – bija jāsagatavo savas mīļākās grāmatas galvenā varoņa ilustrācija ar tā vārdu (ja tāds ir) un jāpastāsta par viņa darbiem,  nodarbošanos, draugiem u.tml. Mīļāko grāmatu skolēni paņēma līdzi un rādīja.

Kādi svētki bez ciemiņiem? 2.a klase apsveica “pirmīšus” un demonstrēja savas izlasītās grāmatas ar to notikumu un varoņu aprakstiem, zīmējumiem.

Pēc darbu prezentēšanas skolēniem tika dots dinamisks uzdevums – ātri nostāties vienā līnijā vienam aiz otra pēc savu vārdu pirmā burta alfabēta secībā. 2.klase, būdami vecāki un atjautīgāki, palīdzēja pirmklasniekiem.

Noslēdzošais uzdevums tika veikts grupās. Katram grupas dalībniekam bija dots savs divskanis, kas bija jāizkrāso attiecīgajā krāsā. Uzvarēja tā komanda, kas visātrāk paveica šo uzdevumu.

Par labo darbošanos un gatavošanos skolēni tika apbalvoti ar saldumiem.

/ Notikumi 2018/2019

Apsveicam Rīgas pilsētas mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus!

2019.gada 23.janvārī

Apsveicam Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras 45. olimpiādes uzvarētājus!

 • 1.vieta – Markam Usānam, 8.a klase,
 • 2.vieta – Guntai Tikiņai, 8.a klase

Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Dacei Veigurai!

Apsveicam Rīgas pilsētas 2.atklātās ģeogrāfijas olimpiādes uzvarētāju!

 • 3.vieta – Armandam Jozapovičam, 8. a klase

Pateicība par piedalīšanos 2.atklātajā Rīgas pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 8.-9.klasēm:

 • 8.a klases skolniekam Armandam Jozapovičam
 • 8.a klases skolniecei Guntai Tikiņai
 • 9.a klases skolniekamValteram Jozapovičam
 • 9.a klases skolniekam Jēkabam Keišam

Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Elitai Segliņai!

Satiksmes drošības konkursa „Gribu būt mobils” pusfināls

15.janvārī trešo reizi mēs, 8.a klases komanda, piedalījāmies CSDD satiksmes drošības konkursā . Pusfināls klātienē norisinājās Motormuzeja telpās.

Konkurss ir orientēts uz satiksmes drošības jautājumu mācīšanās procesa kvalitātes uzlabošanu un iegūto zināšanu praktisku izmantošanu. Konkursa neklātienes kārtā piedalījās gandrīz 500 skolu. Taču, lai iegūtu iespēju startēt pusfinālā, kas norisinājās klātienē, bija jāiekļūst starp desmit, labākajām sava reģiona skolām.

Šoreiz klātienes konkursam bija tikai viena kārta, kas bija balstīta uz katra individuālajām zināšanām. Katram komandas dalībniekam bija jāatbild uz 7 dažāda tipa jautājumiem par ceļu satiksmes drošību.

Konkursa otrajā daļā notika radošo mājas darbu prezentācija. Mājas darba uzdevums bija izveidot un realizēt savā skolā kampaņu par drošības jostu lietošanu visos transporta līdzekļos, kas ir aprīkoti ar drošības jostām, kā arī izstrādāt kampaņai devīzi, veikt izglītojošo darbu, īpaši uzsverot drošības pasākumu nepieciešamību skolas autobusā un to gaidot, un novērtēt kampaņas sasniegtos rezultātus.

Mēs skolā veicām aptauju. Pirms stundām aptaujājām skolēnus, kuri ieradās skolā ar skolas autobusu, taksometru vai ģimenes auto. Rezultātus atspoguļojām vizuālā uzskates materiālā. Tika izveidots neliels videoklips par drošības jostu lietošanu skolas autobusos. Radījām kampaņas moto „Droši dodies – drošā ceļā!“

Vārdos neaprakstāmas bija mūs emocijas, saprotot, ka no trešās vietas mūs šķir tikai 0.75 punkti. Trešo konkursa sezonu mūsu komnda „Labākie rajonā“ noslēdza 4.vietā  Rīgas reģionā.

Domāju, ka galvenais konkursa mērķis izglītot jauniešus, kam jāmāk pieņemt atbildīgi lēmumi arī sarežģītās satiksmes situācijās ir sasniegts.

/ Notikumi 2018/2019

Ekskursija uz Latvijas Nacionālā muzeja filiāli

2019. gada 15. janvārī  mūsu 5.a klase bija ekskursijā uz mākslinieku Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeju. Tā ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja filiāle un atrodas abu mākslinieku bijušajā dzīvoklī.

Muzeja gides mūs iepazīstināja ar mākslinieku darbiem, izstāstīja par viņu radošo, sabiedrisko un ģimenes dzīvi. Mēs uzzinājām, ka šī muzeja filiāle tika atklāta 2008. gadā. Mēs redzējām mākslinieku skices, darbus, kā arī ģimenes fotogrāfijas. Gides  izstāstīja par muzejā esošajām telpām, kur tika gleznoti nozīmīgākie mākslas darbi. Apmeklējuma otrajā daļā mēs gleznojām zirgus, jo tie bija šo mākslinieku mīļākie dzīvnieki un tos var redzēt daudzos viņu darbos.

Mums ļoti patika šis muzejs!

/ Notikumi 2018/2019

2019.gada 18.janvāra “Labie darbi”

2019.gada 18.janvārī – Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 69.fizikas olimpiādē:

 • 9.a klases skolniekamValteram Jozapovičam
 • 10.a klases skolniekam Dāvidam Kozlinskim
 • 10.a klases skolniekam Artūram Spirandam
 • 10.a klases skolniekam Mārtiņam Stjadem
 • 11.a klases skolniecei Lainei Aleksandrai Dovkantei
 • 11.a klases skolniekam Jēkabam Ekhardam
 • 11.b klases skolniecei Anastasijai Pašuto
 • 12.a klases skolniekam Mārtiņam Kristapam Mickus
 • 12.a klases skolniekam Ervīnam Lazdiņam
 • 12.a klases skolniekam Denisam Iavčenkovam
 • 12.a klases skolniekam Reinim Pastaram

2019.gada 14 .janvāra “Labie darbi”

2019.gada 14 .janvārī – 8.a klases skolniecei Guntai TikiņaiDiploms par iegūto 2.vietu Rīgas pilsētas 45. latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.klasēm (sk. D.Veigura)

2019.gada 14 .janvārī – 8.a klases skolniekam Markam Usānam – Diploms par iegūto 1.vietu Rīgas pilsētas 45. latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.klasēm (sk. D.Veigura)

2019.gada 14 .janvārī – Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 45. latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.klasēm:

 • 8.a klases skolniecei Helēnai Amandai Brūverei
 • 8.a klases skolniecei Guntai Tikiņai
 • 8.a klases skolniecei Annai Marijai Tomai
 • 8.a klases skolniekam Markam Usānam

Rīgas reģiona Bērnu Vieglatlētikas festivāls

10.janvārī Rīgas Oskara Kalpaka Daiļamatniecības pamatskolas sporta kompleksā norisinājās programmas “Bērnu vieglatlētika” rīkotā festivāla Rīgas reģiona posms, kurā piedalījās 12 komandas no vienpadsmit skolām, kopskaitā 100 Rīgas vispārizglītojošo skolu 2. klašu skolēni.

Sacensībās bija jāveic 6 dažādi uzdevumi. Sacensību programmā bija gan lekšana ar lecamauklu, gan vardes lēciens, gan barjerskrējiens, gan metiens mērķi pāri latiņai, gan metiens no ceļiem un kombinētā stafete jeb Formula 1.

Skolas mācību procesā apgūtās prasmes un iemaņas noderēja veicot dažādos uzdevumus.

Bērnu vieglatlētikas programmu īsteno Latvijas Vieglatlētikas savienība, bet programmas ieviešanu Latvijā atbalsta veikalu tīkls MAXIMA un Latvijas Sporta federāciju padome. Programmas mērķis ir veicināt kustību prieku un sporta pamata apgūšanu. Mūsu skola ir viena no šī projekta dalībniecēm.

/ Notikumi 2018/2019

2019.gada 11.janvāra labie darbi

2019.gada 11.janvārī – Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 25. vēstures  olimpiādē:

 • 9.a klases skolniecei Emīlijai Paulai Andersonei
 • 9.a klases skolniekam Jēkabam Keišam
 • 9.a klases skolniekam Francim Albertam Virtmanim
 • 10.a klases skolniekam Dāvidam Kozlinskim
 • 10.a klases skolniekam Artūram Spirandam
 • 10.a klases skolniekam Arnim Stepanovam
 • 10.a klases skolniekam Emīlam Isakam
 • 11.a klases skolniekam Jēkabam Ekhardam
 • 11.a klases skolniekam Kristapam Vidvudam Malāniņam
 • 11.a klases skolniekam Ērikam Cimiņam
 • 11.a klases skolniekam Mārtiņam Pocim
 • 11.b klases skolniecei Janai Ludzītei
 • 12.a klases skolniekam Mārtiņam Kristapam Mickus
 • 12.a klases skolniekam Martinam Indrijaitim

Ceļu satiksmes drošības direkcijas Atzinības raksts 

Ceļu satiksmes drošības direkcija, lai palīdzētu skolēniem apgūt kvalitatīvas zināšanas par satiksmes drošības jautājumiem rīko konkursu „Gribu būt mobils”. Mūsu skola konkursā piedalās konkursā jau trešo gadu.

Skola saņēma no CSDD Atzinības rakstu par atsaucību un dalību konkursā „Gribu būt mobils”.

/ Notikumi 2018/2019

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas pateicība skolai

Skola saņēma pateicības vēstuli no Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora S. Hristoļubova, kurā viņš pateicas direktorei un skolēniem par sadarbību.

/ Notikumi 2018/2019

Atzinības raksts no SIA Uzdevumi.lv

Skola saņēma Atzinības rakstu no SIA Uzdevumi.lv direktora E. Škutāna  par aktīvu izglītības portāla Uzdevumi.lv izmantošanu un mācību procesa modernizēšanu.

/ Notikumi 2018/2019

Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā apbalvošanai nominēta Rīgas 66. speciālā vidusskola

Cienījamie pedagogi, skolēni, absolventi, vecāki un skolas darbinieki!

2018.gada 5.novembrī skolas vadība saņēma apsveikumu no Draudzīgā aicinājuma fonda priekšsēdētāja J. Endeles, kurā viņš apsveic mūsu skolu ar panākumiem konkursā „Skolu reitings”. Draudzīgā aicinājuma fonda balvas tiek pasniegtas pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem 10 nominācijās 4 skolu grupās.

LEPOJAMIES AR SASNIEGUMIEM!  PALDIES VISIEM PAR IEGULDĪTO DARBU!

„Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitinga” balvu pasniegšana notika 2018.gada 12.decembrī Vidzemes koncertzālē „Cēsis”. Mūsu skola saņēma apbalvojumu trīs nominācijās.

Nominācija: IZAUGSME KOPVĒRTĒJUMĀ –

Specializēto skolu grupā lielāko progresu uzrādīja Rīgas 66. speciālā vidusskola un saņēma Mazo Pūci, grāmatu un diplomu.

Nominācija: IZAUGSME ANGĻU VALODĀ –

Specializēto skolu grupā lielāko progresu uzrādīja Rīgas 66. speciālā vidusskola un saņēma grāmatu un diplomu.

Nominācija: IZAUGSME VĒSTURĒ –

Specializēto skolu grupā lielāko progresu uzrādīja Rīgas 66. speciālā vidusskola un saņēma grāmatu un diplomu.

/ Notikumi 2018/2019

Ziemassvētku cienasts Ķekavas novada meža dzīvniekiem – 19.12.2018.

Ideja par Ziemassvētku cienastu meža zvēriem radās pavisam spontāni. 8.a klases eglīte nāk no Ķekavas novada mežiem. Vēlējāmies pateikt paldies mežam, kurā izaugusi tik skaista egle, tāpēc nolēmām aizbraukt un pacienāt šī meža iemītniekus.

Iepriekš iepazināmies ar informāciju, kāda barība meža zvēriem, no tā kas mums būtu pieejama, garšo vislabāk un kā to pareizi izvietot. Barību var likt zem eglītes, lai tā tik ātri neapsnieg, bet nekādā gadījumā iesiet zaros, jo zālēdājs var apēst gan diegus, gan stieples un viņam var rasties kuņģa traucējumi. Jāatceras, ja uzsāk piebarošanu, tad tas būtu jādara regulāri, bet šāds vienreizējs cienasts svētku reizē nav piebarošana un tas ir pieļaujams. Meža zvēriem nolēmām aizvest burkānus un ābolus.

Devāmies ceļā uz Ķekavas novada Jenčiem. Pa ceļam uz Jenčiem, zem egles izkārtojām līdzpaņemtos burkānus un ābolus un devāmies tālāk. Divus kilometrus attālais ceļa posms pikojoties un slidinoties pagāja nemanot.

Markuss iepriekšējās brīvdienās bija sagatavojis foto orientēšanās lapas. Skolēni izveidoja trīs komandas, katra komanda saņēma divas lapas ar zīmīgiem objektiem viena kvartāla ietvaros. Uzdevumus bija tos ieraudzīt un nofotografēt. Pirmā atgriezās Lauras komanda, kas arī saņēma pārsteiguma balvas, par kurām bija parūpējusies Markusa mamma. Pārējiem bija sarūpētas mierinājuma balvas. Visi bija apmierināti ar interesanto izklaidi un saldajām balviņām.

Izmantojām iespēju sasildīties pie krāsniņas un grila, uz kura jau cepās gardās desiņas. Tējkannā tika uzsildīts karstais dzēriens, pēc kura atgriezās siltums un enerģija, lai turpinātu darboties. Te nu mūs atkal gaidīja nākošā aktivitāte. Izveidojām divas komandas. Vienam no komandas acis tika aizsietas ar šalli un tas tika apgriezts vairākas reizes riņķī ap savu asi. Dalībniekam ar aizsietajām acīm vajadzēja aiziet līdz zemē noliktajai bumbai un tai pieskarties, kamēr pārējie dalībnieki teica priekšā virzienu, kurā jādodas. Aktivitāte izraisīja milzīgas emocijas un lielu troksni, toties pēc tam visi bija itin mundri.

Turpinājumā periodiski mielojāmies ar desiņām un iepriekšējā dienā ceptajām piparkūkām, dzērām tēju un karsto dzērienu, spēlējām sunīšus, purinājām no eglēm sniegu un vingrojām.

Nemanot bija pagājušas trīs stundas un bija jādodas mājupceļā. Tikpat azartiski kā mērojot ceļu uz Jenčiem, veicām arī ceļu uz autobusa pieturu, pa ceļam vēl apstājoties un pārrunājot Baltijas ceļa norisi 1989. gada 23.augustā.

/ Notikumi 2018/2019

Sākumskolas Ziemassvētku stafetes “Kids Athletics”

“Kids Athletics”  jeb “Bērnu vieglatlētika” programmu apgūst bērni jau vairāk nekā 100 valstīs. “Bērnu vieglatlētika” aktivitātes interesantā un bērniem saprotamā veidā ļauj izprast vieglatlētikas pamatdisciplīnas – skriešanu, lekšanu un mešanu – jebkurā vietā: stadionā, rotaļlaukumā, sporta zālē. Šo iemeslu dēļ programmu var īstenot kā vieglatlētikas treniņos, tā arī sporta stundās. Tā attīsta bērnu vispārējo fizisko attīstību. Programmas ietvaros izstrādāts īpašs inventārs, kas palīdz bērniem apgūt pareizus kustību pamatus. Programmas mērķis ir veicināt kustību prieku un sporta pamata apgūšanu, kā arī radīt sajūsmu par vieglatlētiku kā spēli.

Mūsu skola ir viena no šī projekta dalībniecēm.

12.decembrī, īsi pirms Ziemassvētkiem, skolas sporta zālē notika pirmā šī projekta stafešu diena.

/ Notikumi 2018/2019

Ziemassvētku laika “Labie darbi”

Ziemassvētku laiks vissāpīgāk skar vientuļos un vecāka gadagājuma cilvēkus, kuri dažāda iemesla dēļ dzīvo pansionātos un slimnīcās.

Decembra sākumā skolā viesojās bijušo skolēnu Māra, Sindijas un Ralfa mamma, kura šobrīd strādā Sia “LVD Expo”. Natālijai Saldavai ar dzīves draugu izbraukumos bieži nākas pabūt Latvijas pansionātos un slimnīcās, jo viņi izplata higiēnas preces, kas paredzētas veciem un slimiem cilvēkiem.

Pēc viņas iniciatīvas iesaistījāmies kopīgā labdarības aktivitātē. No uzņēmēju puses Kuldīgas pansionāta un Sabiles pansionāta iemītniekiem, kā arī Kuldīgas slimnīcas nodaļās esošajiem vientuļajiem cilvēkiem tiks veidota saldumu paciņa, savukārt no mūsu puses – skolēni dāvā Ziemassvētku apsveikuma kartiņu.

Kartiņu zīmēšanā  un noformēšanā vizuālās mākslas stundās iesaistījās 5. – 9. klašu audzēkņi. Pavisam uz Kurzemes reģionu aizceļos nedaudz vairāk kā 100 Ziemassvētku apsveikumu. Jau rīt šie zīmējumi priecēs kāda cilvēka acis un sirdi.

/ Notikumi 2018/2019

Noslēdzies fotokonkurss “Es svinu Latviju!”

Novembra beigās izsludinātais fotokonkurss “Es svinu Latviju!”, kurā ikviens skolas izglītojamais varēja piedalīties, iesūtot digitālu fotogrāfiju atbilstoši konkursa prasībām, nu ir noslēdzies.

Fotokonkursā piedalījās septiņi dalībnieki, kopumā iesūtot deviņas fotogrāfijas. Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību!

Par labākajām tika atzītas trīs fotogrāfijas:

1.vieta – “Mirdz Rīga un dvēsele mana!” (autore – Elīza Mickus, 9.a klase),

2.vieta – “Lieluzvedums “No zobena saule lēca”” (autors – Verners Hofmanis, 8.a klase),

3.vieta – “Krastmalā” (autore – Nikola Reinhofa, 5.a klase).

Apsveicam fotokonkursa uzvarētājus!

/ Notikumi 2018/2019

Ziemassvētku gaidās

Jau vairākas dienas skolā notiek dažādi notikumi.

Kādā brīdī skolas vestibilā parādījās eglīte, vēl pēc kāda laika tā jau bija izrotāta ar spožām lampiņu virtenēm. Vestibils slīgst sniegpārsliņu rotājumu kupenās. Par to parūpējās Skolēnu pašpārvalde ar domu biedriem.

Te pēkšņi, gaisā jūtama ļoti pazīstama smarža! Tās jau piparkūkas! Kas tur rosās? Sākumskolas skolēni kā mazi, čakli rūķīši priekšautos mīca, rullē un spiež dažādu formu piparkūkas. Pirms cepšanas tās vēl jāizrotā. Un tad seko visgrūtākais – gaidīšana. Vai gatavs, vai nesadega, vai skaisti, vai garšīgi? Gan jau arī vecāko klašu skolēni ķersies pie piparkūku cepšanas.

Klasēs starpbrīžos notiek ludziņu mēģinājumi, tiek pārrunāts, kādos tērpos tērpties, kas vēl nepieciešams, lai viss izdotos. Skolas zālē notiek kora un deju mēģinājumi. Visi centīgi gatavojas svētku pasākumiem.

Lai arī darba vēl daudz, tiksimies svētkos!

/ Notikumi 2018/2019

Noslēgusies “Gribu būt mobils – 2018″ neklātienes kārta

Noslēgusies CSDD ikgadējā konkursa ”Gribu būt mobils” neklātienes kārta. Šogad konkursā startēja 450 klašu komandas.

Konkurss paredzēts 6. – 8.klašu skolēniem. Tas orientēts uz satiksmes drošības jautājumu mācīšanās procesa kvalitātes uzlabošanu un iegūto zināšanu praktisku izmantošanu.

Jau trešo gadu 8.a klases skolēnu komanda piedalījās CSDD ikgadējā konkursā ”Gribu būt mobils”. Šogad komandā “Labākie rajonā” startēja Gunta Tikiņa, Armands Jozapovičs, Kristaps Reinis Strods un Viktorija Grūnvalde, rezervists Verners Hofmanis.

Jau 2019.gada janvārī konkurss turpināsies – notiks septiņi reģionālie pusfināli, kur katrā pusfinālā piedalīsies desmit labākās reģiona komandas.

Rīgas reģiona pusfinālā esam iekļuvuši ar otro labāko rezultātu, savukārt, 70 pusfināla komandu vidū pēc iegūtajiem punktiem ieņemam 23. vietu.

Rīgas reģionā startēs šādas skolu komandas: Ādažu vidusskola, Rīgas 66.speciālā vidusskola, Rīgas 21.vidusskola, Rīgas 34. vidusskola, Siguldas Valsts ģimnāzija, Rīgas 41.vidusskola, Mālpils novada vidusskola un Salaspils 1. vidusskola.

/ Notikumi 2018/2019

ZINOO Rīga – 9.a

13.12.2018. 9.a klases skolēni apmeklēja ZINOO centru Rīgā un iepazinās ar dažādām fizikālām parādībām. Skolēni varēja pārbaudīt, kā ar savu darbību var radīt enerģiju, kura vizualizējas priekšmetu kustības procesos un mijiedarbībās.

Skolēniem, sadaloties grupās, bija no makaroniem jāuzbūvē ēkas makets, kurš būtu spējīgs noturēt dažādu svaru un kurš būtu pēc iespējas augstāks. Izglītojamie ar uzdevumu tika galā, katrs makets bija pilnīgi atšķirīgs, bet augstākais iznāca Kristiāna, Jēkaba un Franča komandai, skaistākais – Elīzas, Jetes un Valtera komandai, bet visnoturīgākais – Santas, Gitas un Kaspara komandai.

Skolēni ar lielu aizrautību iesaistījās un praktiski darbojās, attīstot radošo domāšanu un darbošanos komandā, izmantojot praktiskās pieredzes un iemaņu pielietošanu.

Zinātkāres centrs ZINOO Rīgā – 8.a

Izmantojot iniciatīvas “Latvijas skolas soma” piedāvājumu, 12. decembrī, īsi pirms Ziemassvētkiem devāmies uz  Zinātkāres centru ZINOO – Rīgā.

Plašajās telpās izvietoti daudz un dažādi ar mācību jomām saistīti eksperimentālie uzdevumi.

Liela daļa uzdevumu bija saistīta ar fiziku. Visvairāk ieinteresēto dalībnieku rosījās ap statiskās elektrības modeli. Ne viens vien no mums, eksperimentējot sajuta elektriskās izlādes iedarbību.

Tumšajā istabā ar speciālo gaismu pēkšņi mūsu zobi izskatījās daudz baltāki nekā jebkurā, zobus balinošo līdzekļu reklāmā. Baltās zeķes, atsevišķi diedziņi apģērbā kā arī plaukstu locītavas un nagi bija kļuvuši sniegbalti. Atsevišķiem skolēniem baltie acu āboli ieguva biedējoši baltu krāsu.

Apmeklējuma laikā bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas cilvēka anatomijā. Savietot  “cilvēkā” blakus kastītēs saliktos iekšējos orgānus: zarnas, aizkuņģa dziedzeri, smadzenes, plaušas, nieres, aknu, sirdi un citus.

Noslēgumā vairāki skolēni piedalījās orientēšanās spēlē, kurai bija dažādas pakāpes sarežģītības līmeņi. Skolēnu uzdevums bija atrast uz maršruta lapas attēloto eksponātu, atrast burtu, kurš uz tā uzlīmēts un noslēgumā atrisināt krustvārdu mīklu. Visi kuri izvēlējās veikt šo uzdevumu ar to tika galā bez aizķeršanās.

Lai arī esam bijuši līdzīgos zinātkāres centros, katrā no tiem gūstot jaunas zināšanas un pieredzi, šodien nonācām pie secinājuma, ka katram eksperimentam ir savs laiks. Pirms pāris gadiem eksperiments ar gaismas staru laušanu mūsos neradīja īpašu interesi, savukārt šodien pie tā notika plašas diskusijas.

7. a klase ZINOO Rīga

11.decembrī 7.a klases skolēni apmeklēja ZINOO izklaides centru, lai iepazītos ar dažādām tehnoloģiskām ierīcēm un noskatītos eksperimentus.

Mēs izgājām spoguļu labirintu, atpazinām valstis un melodijas, izbaudījām tumšās istabas noslēpumus, pārbaudījām skaņas ātrumu caurulē un izmēģinājām daudz ko citu. Eksperimentā redzējām, kā rodas CO2 gāzes mākoņi. Katrs varēja atrast sev kaut ko piemērotu. Saņēmām arī darba burtnīcu, kurā piefiksējām eksperimentos novēroto un izpildījām uzdevumus.

Mums vienmēr patīk uzzināt kaut ko jaunu!

7.a klases skolnieks A.R. Vanags

Nodarbība par elektrodrošību un elektrotraumatismu

7. decembrī notika nodarbība par elektrodrošību un elektrotraumatismu, uz kuru šoreiz tika aicināti 1.-4.a klašu skolēni. Nodarbību vadīja AS “Sadales tīkls” komunikāciju speciāliste Inga Tilhena.
Nodarbības laikā skolēni uzzināja, ar ko nodarbojas “Sadales tīkls”speciālisti, ko nozīmē “sadalīt elektrību”, kā elektrība nokļūst līdz patērētājiem, kā elektrība ietekmē ikviena cilvēka dzīvi. Lai labāk rastu atbildes uz šiem, it kā vienkāršajiem jautājumiem, skolēniem bija jāiedomājas, ka ziemā, agri no rīta  nav elektrības. Nedarbojas…. Tas visiem lika aizdomāties par to, ka esam ļoti atkarīgi no elektrības un ikdienā lietotajām elektroierīcēm.

Skolēni analizēja dažādas situācijas, mēģināja noteikt bīstamos faktorus, kas saistīti ar elektrības un elektroierīcu lietošanu ikdienā. Nopietnas pārdomas skolēnos izraisīja video demonstrētās intervijas ar  bērniem, kas guvuši elektrotraumas.

Secinājumi pēc nodarbības – nebūsim pārdroši, būsim uzmanīgi!

/ Notikumi 2018/2019

Bibliotēkas aktualitātes

Aicinu sarosīties visus lasītgribošos, lai pirms ziemas brīvdienām noteikti apmeklētu bibliotēku, kurā saņemtas jaunas grāmatas! Jaunumi iegādāti par Rīgas 66.speciālās vidusskolas budžeta līdzekļiem, kā arī ievērojams skaits bērnu un jauniešu daiļliteratūras un nozaru literatūras grāmatu latviešu un krievu valodā iegūts, pateicoties sadarbībai ar Rīgas Centrālo bibliotēku.

Lai arī turpmāk bibliotēkas grāmatu krājums tiktu papildināts ar interesantām grāmatām, kā arī lai ieteiktu citam izlasīt ko aizraujošu, šobrīd ikviens var ierasties bibliotēkā un nosaukt vienu vai vairākas tādas grāmatas, kuras uzskata par savu vismīļāko.

Š.g. decembrī, 1.a klasei lasot un apspriežot slovēņu rakstnieka  Petera Svetinas grāmatu “Brīnumu gredzens”, uzsāktas nodarbības projektā “Mana mazā bibliotēka”. Šī starptautiskā projekta realizācijas laikā bērni lasīs vēl piecas dažādu rakstnieku grāmatas.

/ Notikumi 2018/2019

Interaktīva nodarbība par elektrodrošību

Pirmdien, 3.decembrī, skolā viesojās AS „Sadales tīkls”  darbiniece, kas vadīja  izglītojošu nodarbību par elektrodrošību  1.-4.b klašu skolēniem. Tatjana ieradās skolā, lai izglītotu bērnus elektrodrošības jautājumos, iemācītu atpazīt brīdinošās zīmes pie elektroietaisēm un ikdienā novērtēt bīstamas situācijas, lai pasargātu sevi un apkārtējos no nelaimes, kā arī radītu emocionālu barjeru – nemēģināt, jo elektrodrošības noteikumu neievērošana var radīt neprognozējamas un traģiskas sekas, ietekmējot gan bērnu, gan pieaugušo turpmāko dzīvi.

/ Notikumi 2018/2019

Vecāku diena

2018.gada 4.decembrī skolā notiks „Vecāku diena” !

Darba kārtība:

 • no plkst.16.00 –17.00 individuālās tikšanās ar pedagogiem (pēc iepriekšējās pieteikšanās pie klašu audzinātājiem);
 • 17.00 – 17.50 vecāku kopsapulce skolas zālē (pasākumu vada mācītājs, NBS kapelāns U. Brūklene);
 • 18.00 – 18.30 informatīvās 1. – 12. klašu vecāku sapulces.

Uz tikšanos!

/ Notikumi 2018/2019

1.a klase “Cosmos” ilūziju muzejā

3. decembrī par vēl vienu iniciatīvas ietvaros piedāvāto apskates vietu kļuva “Cosmos” ilūziju muzejs, uz kurieni devāmies ar klasi decembra sākumā. Muzejs sevī ietver tādus apskatāmos objektus, kuri dažādās variācijās rada optisku ilūziju. Manuprāt, par spilgtāko var minēt izveidotu nelielu 2×2 m istabu, kurā uz vienas sienas novietots krēsls un galds ar pielīmētiem priekšmetiem uz tā, uz otras sienas apgriezts plakāts un uz citas iebūvētas lampas. Pieliekot pie krūzes, piemēram, roku un vienu kāju paceļot gaisā tā, lai tā būtu gandrīz atstutēta pret sienu ar lampām, varēja nofotografēt šo stāvošo skolēnu/us un pēc tam, bildi apgriežot otrādi, konstatēt interesantu un neraksturīgu gravitācijas likumiem rezultātu.

Par saviem iespaidiem skolēni dalījās pēc muzeja apmeklējuma, zīmējot to, ko redzēja, kā arī rakstiskā veidā minēja gan to, kas patika, gan to, kas nepatika, kā arī spilgtākos iespaidus.

3.a un 4.a klases skolēni Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2018. gada novembrī 3. a un 4. a klases skolēni pirmo reizi apmeklēja Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju, lai apskatītu pamata ekspozīciju, iepzītos ar mākslas vēturiskajām vērtībām.

Ekskursijas laikā izglītības programmu kuratore Agrita Pore mums izstāstīja, ka latviešu rakstnieks Arno Jundze ir uzrakstījis fantastikas detektīvu bērniem “Kristofers un Ēnu ordenis”, kura darbība risinās Sv.Jura baznīcā. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs kopš 1989. gada atrodas Rīgas senākajā mūra ēkā – Sv. Jura baznīcā. Šodien baznīca ir tikai daļa no agrākā 13. gs. konventa tipa ēku kompleksa, kas tika uzbūvēts bīskapa Alberta 1202. gadā dibinātā Zobenbrāļu ordeņa vajadzībām.

Vēl mēs uzzinājām, ka izlasot grāmatu, iespējams izstaigāt tādas muzeja telpas, ko parasti apmeklētājiem nerāda.

Abas klases, gan 3.a, gan 4.a, apņēmās izlasīt grāmatu, lai rastu iespēju apmeklēt šo neparasto ekskursiju.

Ar lasīšanu negāja viegli. Grāmatu lasījām gan mājās, gan, atsevišķas nodaļas, kopā klasē. Bija daudz skolēniem nesaprotamu vārdu, vietu vai objektu nosaukumu. Tādēļ meklējām palīdzību kartēs, vārdnīcās un i-netā. Kartēs atradām romānā pieminētās valstis, Google attēlu meklētājā atradām romānā minēto pilsētu un objektu attēlus. Vārdnīcās meklējām nesaprotamo vārdu skaidrojumus.

Rezultātā grāmata kopīgiem spēkiem tika izlasīta! Kā teica paši bērni – biļete ekskursijas apmeklējumam ir nopelnīta!

Maija sākumā atkal sazinājāmies ar izglītības programmu kuratori Agritu Pori un vienojāmies par jaunās ekskursijas laiku – maija beigām.

Ekskursiju uzsākām ar ēkas apskati no ārpuses. Interesanti bija stāvēt pie ēkas pamatiem, kas atrodas ~2 m zemāk par tagadējās ielas līmeni. Bērni jokoja, ka vieni stāvot 14.gadsimtā, bet pārējie – 21.gadsimtā.

Ēku apstaigājām un aplūkojām no visām pieejamām pusēm. Meklējām, kur ir aizmūrēto logu vietas, kur atradās vēsturiskā ieeja, kur romānā aprakstītās slepenās pazemes ejas.

Tālāk izstaigājām pagraba telpas, kur atklājas vēsturiskie mūri. Bija iespēja redzēt gadsimtiem senus ķieģeļus, ko ražoja tepat uz vietas Latvijā. Tie bija daudz lielāki par tagadējiem. Vēl neparastas sajūtas raisīja akmeņi, kurus klāja plāna sāls kārtiņa. Drosmīgākie pat pagaršoja, lai pārliecinātos, ka tas tiešām ir sāls.

Pēc tam mūsu ceļš veda uz bēniņu telpām. Interesanti bija klātienē vērot grāmatā aprakstītos ciļņus, iedobumus, ejas, mūrus utt. Bēniņos bija jāievēro stingri drošības noteikumi – jāiet tikai un vienīgi pa atļautajām laipām, jo grīdas dēļi ir ļoti veci, dažās vietās pat varēja tiem redzēt cauri. Vēl bija jācenšas soļus likt pēc iespējas vieglāk un klusāk, jo zem mums atradās lielā izstāžu telpa.

Beigās mēs nonācām milzīgā telpā, kuras vienā daļā atradās bijusī Sv.Jura baznīca. Mūsu gide izstāstīja, ka telpā zinātnieki ir pētījuši enerģiju strāvojumus un atklājuši ļoti spēcīgas vibrācijas. Apmeklētāji esot stāstījuši, ka stāvot konkrētās vietās telpas labajā vai kreisajā pusē, sajūtas mainās no ļoti labām uz ļoti nepatīkamām. Mēs, protams, izmēģinājām pastāvēt abās pusēs. Vēl uzzinājām, ka muzeja darbinieki ievērojuši, ka vienā vietā cilvēki mēdz apstāties un stāvēt ilgāk nekā citur. Par to pat liecināja grīdas akmeņu nodilums. Un arī par to bija interesants stāstījums. Vajagot apstāties šajā vietā un domāt labas, sev svarīgas domas, izteikt domās kādu vēlēšanos un tā ar laiku piepildoties. Skolēni bija ļoti ieinteresēti ar gides stāstījumu, jo tas visu laiku bija saistīts ar izlasīto grāmatu.

Viena no mūsu vēlmēm, kas saistītas ar skolu, bija tikties ar grāmatas “Kristofers un Ēnu ordenis” autoru Arno Jundzi. Nākošajā mācību gadā ceram šo vēlēšanos piepildīt!

Vēl šajā milzīgjā izstāžu zālē mūs pārsteidza slavenās poļu mākslinieces Magdalēnas Abakanovičas tekstila un tēlniecības darbu izstāde. Izstādē bija reprezentēti 15 Magdalēnas Abakanovičas objekti – lielformāta telpiskās tekstilijas un skulptūru grupas. Tekstilijas bija tiešām milzīgas un neparastas. Bērni tās raksturoja kā fantastiskas, baisas būtnes, kas ļoti labi sasaistījās ar grāmatas noskaņu. Arī skulptūru grupas nevienu neatstāja vienaldzīgu. Iespējams, ka nākošajā gadā, atceroties šo izstādi, taps arī mūsu skolēnu darbi.

Galvenā atziņa pēc muzeja apskates sakrita ar grāmatas moto: “Redzi, Kristofer! Pasaule ir krietni vien sarežģītāka, nekā tu domāji!”

300x0_kristofers_un_enu_ordenis_2_700

Image 1 of 16

2018.gada 29.novembra “Labie darbi”

2018.gada 29.novembrī – Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 41. bioloģijas olimpiādē:

 • 9.a klases skolniekam Jēkabam Keišam
 • 10.a klases skolniekam Artūram Spirandam
 • 10.a klases skolniecei Nikolai Kernai
 • 10.a klases skolniekam Dāvidam Kozlinskim
 • 10.b klases skolniecei Alīnai Ivanovai
 • 10.b klases skolniecei Arinai Andrianovai
 • 11.a klases skolniecei Lainei Aleksandrai Dovkantei
 • 11.a klases skolniekam Jēkabam Ekhardam
 • 11.b klases skolniecei Anastasijai Pavlovai
 • 12.a klases skolniekam Mārtiņam Kristapam Mickus

Bibliotēkā viesi no Valmieras skolu bibliotēkām

2018.gada 21.novembrī Rīgas 66.speciālās vidusskolas bibliotēku apmeklēja bibliotekāri no Valmieras pilsētas un reģiona skolu bibliotēkām. Tikšanās laikā viesi apskatīja bibliotēku un noklausījās stāstījumu par bibliotēkas iekārtošanu un atvēršanu pēc remonta, par šogad realizētajiem pasākumiem un nākotnes iecerēm.

/ Notikumi 2018/2019

Ekskursija uz kinoteātri “Splendid Palace”

21.novembrī 9.b, 10.b, un 11.b klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt filmu “Homo Novus”, šī filma tika speciāli uzņemta Latvijas simtgadei.

Skolēniem bija interesanti apskatīt ne tikai filmu, bet arī pašu vēsturisko ēku, jo daži tur bija pirmo reizi. Filma skolēniem patika, tajā viņiem bija iespēja iepazīties ar Latvijas bohēmas kultūras dzīvi 30.gados. Visvairāk patika redzēt pazīstamas vietas neierastā vidē.

Latvijas 100 gades filmas “Homo Novus” apmeklējums

Mēs esam nosvinējuši Latvijas 100. jubileju, vērojuši, kā staro Rīga, jūsmojuši par skaisto salūtu, baudījuši skaistus koncertus, uzvedumus, izrādes. Mēs priecājamies, ka piedzīvojām šo dienu!

21.novembrī mums, 10.a, 11.a, un 12. a klases skolēniem, bija iespēja noskatīties Latvijas simtgadei veltīto filmu “Homo Novus”, kas veidota pēc Anšlava Eglīša tāda paša nosaukuma grāmatas. Filma veltīta Latvijas jaunajiem māksliniekiem, kas dzīvoja pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados. Izrādās, ka viņi ir bijuši tik līdzīgi mums,- ar līdzīgām problēmām, konfliktiem ar vecāko paaudzi, ar vēlmi veidot un pārveidot pasauli!

Vai arī par mums pēc apmēram 80 vai 100 gadiem uzņems filmas?

2.a klase Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 21. novembrī  devāmies uz  P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju, iepriekš noskaidrojot bērnu priekšzināšanas par ārstniecības nepieciešamību.

Nodarbības laikā skolēniem tika parādītas ārstniecības metodes un rīki vissenākajos laikos, viduslaiku Rīgā un arī 19. un 20. gadsimtā. Ļoti interesanti  šķita stāstījums par farmaceita profesijas izaugsmi un aptieku iekārtojuma attīstību.

Visjūtamākās izmaiņas skolēni saskatīja zobārstniecības jomā. Jau iedomājoties par zobu labošanu bez narkozes, viss bija skaidrs…

Daudzi bērni kā interesantāko minēja ar kosmosu saistītos eksponātus – ēdienu no tūbiņām, apģērbu un speciālos aprīkojumus. Noslēgumā visi vēlējās muzejā atgriezties vēlreiz, lai ilgāk pakavētos pie katru visvairāk uzrunājušās ekspozīcijas.

Ekskursija uz Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju

21.novembrī 3.b un 4.b klašu skolēni devās uz muzeju. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs iekārtots bijušajā Svētā Jura baznīcā, kas ir senākā saglabājusies mūra ēka Rīgā. Muzejā glabājas Latvijā tapuši dekoratīvās mākslas un dizaina darbi, krājumu veido septiņas kolekcijas.

Skolēniem patika ekskursija, bet visvairāk – gides organizētās un novadītās spēles “Domino” un “Mozaīka”.

COSMOS ilūziju muzeja apmeklējums

20. novembrī 1.b un 2.b klases skolēni devās ekskursijā. Galvenais apskates objekts bija COSMOS ilūziju muzejs. Šī muzeja  nosaukums izraisīja interesi un dažādus minējumus ne tikai bērnu, bet arī pieaugušo starpā. Kas tas ir, ko tur var redzēt, cik liels tas ir, ko nozīmē pats vārds “ilūzija”? Tas bija satraucoši.

COSMOS ilūziju muzeja apmeklējuma laikā skolēniem tika piedāvāta iespēja ar savām acīm ieraudzīt un pētīt neparastus un aizraujošus priekšmetus. Eksponāti lika skolēniem brīnīties un neticēt savām acīm!

Vispirms skolēni pētīja optiskās ilūzijas. Tās skolēniem veidoja sajūtu, ka viņi atrodas citā realitātē. Skolēniem visvairāk patika kosmiskā istaba, kura bija izklāta  ar spoguļiem, kuros atspoguļojās spuldzītes. Tas viss skolēniem radīja iespaidu, ka viņi atrodas kosmosā starp zvaigznēm. Pēc tam skolēni  izstaigāja svešzemju labirintu.

Pēc muzeja apmeklējuma skolēniem bija iespēja apskatīt arī Doma laukumu, Doma baznīcu un citas laukumā esošās vēsturiskās ēkas.

Priecīgi un ar jauniem iespaidiem bagātāki skolēni atgriezās skolā.

Erudīcijas konkurss “Latvijai – 100” 8.a klasē

Latvijas valsts dzimšanas dienas nedēļā 8.a klases audzināšanas stundā norisinājās erudīcijas konkurss “Latvijai – 100”  Konkursa mērķis bija padziļināt skolēnu zināšanas par Latvijas valsti, veicināt interesi par Latvijai svarīgiem notikumiem un faktiem.

Konkursa anketā bija ietverti 33 dažāda veida jautājumi par Latviju, gan par to, kad tika dibināta un atjaunota Latvijas valsts, gan bija jānosauc Latvijas oficiālie simboli, gan jautājumi par Latvijas valsts himnu un tās autoru. Jāatbild uz jautājumu, kas projektējis Brīvības pieminekli un kas uz tā rakstīts. Jāprot nosaukt Latvijas kaimiņvalstis un lielākās Latvijas upes un ezeri. Kā arī atvērtā tipa jautājumā jāpabeidz teikums “Ja, es būtu Latvijas prezidents, tad ….”

Otrajā konkursa daļā skolēni izveidoja 4 komandas un savstarpēji diskutējot lika Latvijas karti, kura bija jāizveido no puzles gabaliņiem.

Apkopojot erudīcijas konkursa “Latvijai – 100”atbildes noskaidrojām, ka zinošākais jautājumos par Latviju bija Kristaps, kurš ieguva 58 punktus no 85 iespējamajiem, otro vietu ieņēma Viktorija ar 53 punktiem un trešajā godalgotajā vietā ierindojās Marks ar 49 punktiem.

Puzles likšanas uzdevumā vislabāk veicās komandai, kuru vadīja Armands un tās dalībniekiem Ralfam, Kristapam un Verneram.

Neskatoties uz atšķirīgo punktu skaitu, kas tika iegūts sniedzot atbildes uz jautājumiem erudīcijas konkursā ieguvēji bija ikviens, jo katram skolēnam bija nepieciešamība padomāt pirms sniegt atbildes uz jautājumiem,  atsaukt atmiņā iepriekš mācīto un dzirdēto.

/ Notikumi 2018/2019

Sporta diena bērniem un jauniešiem ar invaliditāti „Nāc un sporto sev par prieku”  – Elektrum Olimpiskajā sporta centrā  

2018. gada 14. novembrī norisinājās ikgadējais sporta festivāls “Nāc un sporto sev par prieku!”. Valsts svētku nedēļā Elektrum Olimpiskajā sporta centrā bija pulcējušies ap 500 sportot gribētāju – bērni un jaunieši ar dāžādām invaliditātēm no visas Latvijas.  Kopā ar bērnu un jauniešu vecākiem, asistentiem un skolotājiem hallē darbojās nepilni 750 dalībnieki.

Sporta svētku atklāšanā uzrunu teica LBJISF prezidente Aija Kļaviņa, kura aicināja izbaudīt šos svētkus no sirds. Latvijas Bērnu un Jauniešu invalīdu sporta federācija šogad svin 25 gadu jubileju. Uzrunā paldies tika teikts katram dalībniekam un viņu atbalstītājiem.

Jebkurš no 30 aktivitāšu punktiem bija pieejams ikvienam sportot gribētājam. Tiesneši acumirklī reaģēja uz katra bērna individuālajām iespējām un aktivitāšu punktus pielāgoja atbilstoši spējām un iespējām.

Mūsu skolu pārstāvēja 24 sportot gribētāji, kurus pavadīja viņu vecāki, asistenti, sociālie darbinieki un skolotāji. Tik kuplā skaitā varējām piedalīties pateicoties uzņēmīgajiem un atsaucīgajiem vecākiem, kuri bija atraduši iespēju apmeklēt šos svētkus kopā ar saviem bērniem.

Pēc triju stundu aktīvas un emocionāli pozitīvas darbošanās dalībnieki pulcējās galvenajā hallē noslēguma ceremonijai. Katrs sporta svētku dalībnieks saņēma piemiņas medaļu un pārsteiguma balvas enerģijas atjaunošanai.

Dalība šādās sporta dienu aktivitātēs vēlreiz apliecina, ka bērniem šīs nodarbes emocionāli ir ļoti svarīgas un vecāku atbalsts ir papildus pozitīvas emocijas.

/ Notikumi 2018/2019

Praktiskās mācības

2018. gada 14. novembrī skolā notika ugunsdrošības un evakuācijas mācības. Tā bija praktiskā nodarbība saskaņā ar ugunsdrošības instrukciju un rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā.

/ Notikumi 2018/2019

Erudīcijas konkurss „100 jautājumi par Latviju”

13. novembrī notika erudīcijas konkurss „100 jautājumi par Latviju”, kurš bija veltīts mūsu valsts simtgadei. Konkursā piedalījās trīs pārstāvji no 5. līdz 9. klasei.

Skolēni tika sadalīti trīs komandās. Lai dalīties būtu interesantāk, par dalījumu bija parūpējušies sākumskolas skolēni ar skolotājiem, izgriežot no papīra magones, ozollapiņas un auseklīšus. Paldies viņiem! Tā komandas ieguva savus nosaukumus: “Ozoli” , “Magones” un “Auseklīši”.

Pirmais uzdevums bija atpazīt Latvijas pilsētas.

Otrajā uzdevumā jāatbild uz 30 jautājumiem par Latviju. Piemēram, kā sauca pirmo Latvijas prezidentu, kādi ir mūsu valsts simboli, kurš ir Latvijas dziļākais ezers u.c.

Trešajā uzdevumā bija jāuzzīmē simbolisks latviešu tēls – Lāčplēsis. Komandas zīmēja savu Lāčplēsi, akcentējot noteiktu laika posmu – pirmo brīvvalsts laiku, okupācijas periodu vai atjaunotās neatkarības laiku.

Par pirmo uzdevumu no 20 maksimālajiem punktiem 19 punktus ieguva komanda „Magones”, 11 punktus – „Auseklīši”, bet 9 punktus – „Ozoli”

Otrajā uzdevumā ātrākie un zinošākie atkal bija „Magones”, kas ieguva 30 punktus no 30 iespējamiem punktiem, „Auseklīšu” komanda – 27 punktus, bet „Ozoli” – 15 punktus.

Trešajā uzdevumā katra komanda ieguva vēl 10 punktus.

Rezultātā erudīcijas konkursā uzvarēja komanda „Magones”ar 59 punktiem. Otro vietu izcīnīja „Auseklīši” ar 48 punktiem, bet trešo – ar 34 punktiem – „Ozolu ” komanda.

Paldies konkursa “100 jautājumi par Latviju” dalībniekiem un organizatoriem!

/ Notikumi 2018/2019

2.a, 3.a un 4.a klase Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā

15. novembrī draudzīgā kompānijā devāmies uz Dekoratīvi lietišķās mākslas un dizaina muzeju.

Dienu sākām ar maršruta plānošanu. Noskaidrojām, kur tieši atrodas muzejs, ar kādu transporta līdzekli tur nokļūt, cik ilgi ir jāpavada ceļā, cikos iet tramvajs…Vēlreiz pārrunājām par uzvedību ceļā un muzejā.

Ierodoties muzejā, secinājām, ka esam pirmie šīs dienas muzeja apmeklētāji. Mūs sagaidīja ļoti laipnas muzeja darbinieces – garderobiste un gides. Mums palīdzēja novietot garderobē drēbes un somas, izstāstīja, kur iesim un sadalīja 2 grupās.

Sekojām gidei, klausījāmies stāstījumā, vērojām mākslas objektus. Pārsteigums bija tas, ka varējām gides stāstījumā klausīties sēdus uz grīdas (tieši pirms mūsu apmeklējuma viss bija svaigi izmazgāts). Ik pēc kāda laiciņa visi saņēmām kādu uzdevumu:

 • salikt puzzli ar dekoratīva šķīvja attēlu (bez parauga) un pēc tam to vēlreiz atrast izstāžu zālē;
 • spēlēt domino. kur katram ciparam atbilst cita koka šķiedra un beigās mēģinot uzminēt, kas tas ir par koku;
 • nosaukt, ko saskata konkrētajā mākslas darbā;
 • ielūkoties noslēpumainā, tumšā sienas spraugā un mēģināt saprast, kas tur varētu būt…

Šis apmeklējums ļoti atšķīrās no tā, ko mēs iepriekš bijām pieredzējuši citu muzeju apmeklējuma reizēs. Laiks paskrēja nemanot…Mums patika!

Saņēmām arī mājas darbu: izlasīt A.Jundzes grāmatu “Kristofers un Ēnu ordenis”, jo tur ir aprakstītai notikumi, kas risinās  tagdējā muzeja ēkā. Pēc grāmatas izlasīšanas atkal dosimies uz muzeju, lai izstaigātu grāmatā aprakstītās muzeja telpas, arī tādas, ko parasti apmeklētāji neredz.

Paldies muzeja darbiniekiem par jauko uzņemšanu un interesanto stāstījumu. Uz tikšanos nākošajā reizē!

Mārtiņdienas gadatirgus

Latvijas svētku mēneša ietvaros abu plūsmu sākumskolas skolēni pulcējās uz Mārtiņdienas gadatirgu, lai iepazīstinātu vienaudžus ar latviešu tautas tradīcijām. Lai tirgus diena būtu krāšņāka, katra klase bija sagatavojusi pārsteiguma priekšnesumu ar dziesmām, dejām, mīklām un atjautības uzdevumiem. Visi bija pacilātā noskaņojumā un nevienu netraucēja brīžiem nepietiekamā valodas izpratne.

Viens no tirgus uzdevumiem bija veicināt skolēnus apgūt tirgošanās pamatus un attīstīt tirgošanās iemaņas. Galvenajā – tirdzniecības daļā – atklājās rūpīgi ieguldīts darbs tirgojamo lietu sagatavošanā, brīnišķīgs vizuālais noformējums un arī dažādi reklāmas un mārketinga triki. Iepirkšanās noritēja raiti, tomēr dažam nācās secināt, ka vairāk jāpiestrādā pie preču vizuālā noformējuma vai jāpārdomā to cena. Bija redzama arī stingri pārrunāto higiēnas noteikumu ievērošana preču sagatavošanā, kā arī tirgošanas procesā.

Savukārt, klašu audzinātājiem pēc tirgus slēgšanas bija nepieciešams bērniem atgādināt par mērenību saldumu ēšanā un veselīga uztura pamatprincipiem.

Sakām lielu paldies visiem gadatirgus dalībniekiem un apmeklētājiem par savstarpējo palīdzēšanu tirgošanās laikā, laba garastāvokļa uzturēšanu un draudzīgo atmosfēru!

/ Notikumi 2018/2019

1.a  klase Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā

13. novembrī, iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros, mums, 1. a klasei bija lieliska iespēja apmeklēt “Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju”, ko labprāt arī izmantojām. Muzejā skolēni iepazinās ar dažāda veida dizaina darbiem, kas bija neparasti un ļoti interesanti. Sākotnēji skolēni apskatīja dažādus senlatviešu tradicionālos auduma darinājumus, pēc tam sekoja mūsdienīgās mākslas darbu ekspozīcija. Gide skolēniem uzdeva arī praktisku darbošanos pāros, kur bija jāsaliek puzzle, uz kuras attēlots kāds no apskatītajiem darbiem. Tādā veidā skolēni labāk varēja iegaumēt, kas tika apskatīts, kā arī interesantā veidā pavadīt ekskursijas laiku.

Par saviem iespaidiem skolēni dalījās pēc muzeja apmeklējuma, zīmējot to, ko redzēja, kā arī rakstiskā veidā minēja gan to, kas patika, gan to, kas nepatika, kā arī spilgtākos iespaidus.

“Draudzīgais Aicinājums ir tilts uz Latvijas  brīvvalsti, tās ideālu turpinājums šodienā. Tas ir ceļš uz morālu sabiedrību.” /M. Zālīte/

Cienījamie pedagogi, skolēni, absolventi, vecāki un skolas darbinieki!

2018.gada 5.novembrī skolas vadība saņēma apsveikumu no Draudzīgā aicinājuma fonda priekšsēdētāja J. Endeles, kurā viņš apsveic mūsu skolu ar panākumiem konkursā „Skolu reitings”. Draudzīgā aicinājuma fonda balvas tiek pasniegtas pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem 10 nominācijās 4 skolu grupās.

LEPOJAMIES AR SASNIEGUMIEM! PALDIES VISIEM PAR IEGULDĪTO DARBU!

/ Notikumi 2018/2019

8.b klase dažādos inciatīvas “Latvijas skolas soma” pasākumos

Iniciatīvas Latvijas skolas somas ietvaros 8.b klasei bija iespēja apmeklēt veselus trīs Latvijas muzejus.

3.oktobrī apmeklējam Retro auto muzeju. Tieši šeit ir meklējami Latvijas Antīko automobiļu kluba pirmsākumi. Skolēniem bija iespēja ieraudzīt ekskluzīvus senus auto, riteņus, mopēdus un pat karavīru formas. Uzzinājām, kādi bija pirmie riteņu lukturi. Skolēniem pastāstīja, kā notiek spēkratu restaurēšanas process.

Īpašu uzmanību skolēni pievērsa muzeja stūrītim, kur varēja redzēt bērnu mantas, kas bija aktuālas tieši skolēnu vecākiem. Skolēni bija izbrīnīti, kādi bija riteņi un leļļu rati viņu vecākiem.

8.oktobrī aizbraucām uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju. Skolēniem bija iespēja paskatīties, kā dzīvoja zvejnieki gandrīz pirms 100 gadiem. Skolēni pateica, ka viņi labprāt dzīvotu tādā mājā arī tagad. Vēlāk mēs visi kopīgi uzspēlējām ganu spēles. Skolēni “dzina cūkas aplokos”, meta riņķus uz koka mietiem, staigāja ar koka kājām.

7.novembrī aizgājām uz Latvijas Nacionālo  mākslas muzeju. Ienākot jaunajās telpās, skolēniem aizrāvās elpa. Daži domāja, ka viņi ir ienākuši pilī. Pēc muzeja remonta, visu var apskatīt interaktīvi. Skolēniem tika izdotas somas, kur bija gleznu bildes, kuras muzejā vajadzēja sameklēt. Dažām gleznām bija tik interesanta tekstūra, ka tās izveidoja uz kartona, lai skolēni varētu gleznu ne tikai ieraudzīt, bet arī sataustīt. Muzeja kolekcija ir milzīga, tāpēc visu muzeju izstaigāt nespējām, bet visi bija ļoti gandarīti ar ekskursiju.

11.a un 12.a klase Latvijas Nacionālajā operā

7. novembrī 6 mūsu skolas klases bija ekskursijā uz Latvijas Nacionālo operu.

Pirmais  jautājums, ko  mēs, 11.a un 12.a klases skolēni dzirdējām no  ekskursijas  vadītājas, bija: “Vai  esat  bijuši  uz  izrādēm  Operā?”  Kad  lielākais  vairākums  atbildēja apstiprinoši, Operas  apskate  varēja  sākties. Bijām  visos  skatītājiem  pieejamos stāvos, sēdējām  zālē, ložās, balkonos. Uzkāpām  uz  skatuves, vērojām, kā  skatuves  strādnieki  montē  dekorācijas  vakara  izrādei. Apskatījām  arī jauno   zāli, mums  atļāva  ieskatīties  baleta  mēģinājumu  zālē, apskatījām  baleta  izrāžu  tērpus. Ekskursijas  vadītāja  izstāstīja  interesantus   stāstus  par  kuriozām  situācijām  izrāžu  laikā. Un  jautājumu  netrūka  par  repertuāru, cenām, valstsvīru  izvēlētām  vietām, pat  par  lielo  lustru  zālē. Bija  interesanti!

Ekskursija un Latvijas Nacionālo operu

7.novembrī Latvijas skolas somas ietvaros 9.b, 10.a, 10.b un 11.b klašu skolēniem bija iespēja apskatīt Latvijas Nacionālās operas celtni un iepazīties ar operas strādnieku darbu. Vairākus gadus atpakaļ skolēni apmeklēja izrādi “Riekstkodis”, kas notika vēl vecajās operas ēkā. Tieši tāpēc skolēniem bija ļoti interesanti apskatīt operu tagad, kad notika operas restaurācija.

Mēs bijām visos skatītājiem pieejamos stāvos, sēdējām zālē, ložās, balkonos. Uzkāpām uz skatuves, vērojām, kā skatuves strādnieki montē dekorācijas vakara izrādei. Apskatījām arī jauno zāli, mums atļāva ieskatīties baleta mēģinājumu zālē, apskatījām baleta izrāžu tērpus. Ekskursijas vadītāja izstāstīja interesantus stāstus par kuriozā situācijām izrāžu laikā. Izrādījās, ka mums ir ar ko lepoties kā kulturālā, tā arī tehniskā jomā. Piemēram, operas ēka bija pirmā elektrificēta ēka Eiropā.

Skolēnus tā iedvesmoja ekskursija, ka tie nolēma apmeklēt izrādi “Karmena”, kur dejo Latvijas bērni no dažādiem deju kolektīviem.

POPiela 2018

2018.gada 1.novembrī notika skolēnu pašpārvaldes rīkotais pasākums „POPiela 2018” un balle. Pasākuma norises moto: „Ticības un prāta gaisma uzvar tumsu!”

Pasākumā varējām noskatīties 5. – 12. klašu skolēnu iestudētos priekšnesumus.

/ Notikumi 2018/2019

Sagaidot Latvijas 100-gadi

Novembris valstī ir bagāts ar dažādiem notikumiem un pasākumiem.

Arī mūsu skolas skolēni un skolotāji cītīgi gatavojas sagaidīt Latvijas 100-gadi, organizējot dažādus pasākumus:

 • 6. novembrī  – viktorīna “Latvijai -100” 1.-4.kl.
 • 8. novembrī – skatuves runas konkurss “Es Latvijā!” 1.-4.kl.
 • 9. novembrī – glītrakstu konkurss 1.-4., 5.-7.,8.-12.kl.
 • 12. novembrī – Mārtiņdienas gadatirgus 1.-4.kl.; skatuves runas konkurss – 5.-12.kl.
 • 13. novembrī – erudīcijas konkurss “Latvijai 100” 7.-12.kl.
 • 16. novembrī – svinīgs pasākums, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai (koncerts skolēniem)
 • 20. novembrī – foto konkurss “Es svinu Latviju” (foto iesūtīšana digitālajai fotoizstādei – interesēties skolas bibliotēkā)

Aicinām visus būt aktīvus!

/ Notikumi 2018/2019

6.b klase Rīgas Biržā

31.oktobrī apmeklējām Mākslas muzeju “Rīgas Birža”. Muzejā mums ļoti patika, bijām ļoti apmierināti ar gidu. Pat pēc ekskursijai paredzētā laika,  ar gidu vēl pusstundu pastaigājāmies pa muzeja telpām aplūkojot eksponātus.

Mūsu rudens brīvdienas Itālijā un Austrijā 

Rudens brīvdienas pavadījām Itālijā un Austrijā. Iepazinām Itālijas atrakciju parku „Gardaland”. Parkā ir apspēlētas vēstures, ģeogrāfijas, kosmosa un fantāzijas tēmas.

Apmeklējām Adrijas jūras pērli – Venēciju, apskatījām Lielo kanālu, Rialto tiltu, Svētā Marka laukumu, Svētā Marka baznīcu, Dodžu pili. Patiesi – Venēcija ir viena no romantiskākajām pilsētām Eiropā, kas iecienīta skaistās arhitektūras dēļ.

Pārliecinājāmies, ka Austrijas galvaspilsēta Vīne nenoliedzami ir viena no pasaules tūrisma leģendām, kurā redzējām un baudījām mākslu, arhitektūru un gastronomijas brīnumus. Aplūkojām Vīnes operu, Rātslaukumu, Parlamentu, Hofburgu, pilsētas simbolu – Svētā Stefana katedrāli un izstaigājām Vīnes centru. Arhitektūras un mākslas, greznuma un vienkāršības kvintesence. Šaurajās vecpilsētas ielās liekas, ka skan Gustava Klimta, Volfganga Amadeja Mocarta, Johana Štrausa, Ludviga van Bēthovena, Franča Šūberta soļi … soļi, kas dodas caur klasiku, avangardu un senatni uz mūsdienīgumu.

Gleznas ainavas, Alpu kalni un ielejas, majestātiskas pilsētas, apburoši ciematiņi.

Dziedot „Kalniem pāri citi kalni būs”, esam jau Krasta ielā, tūlīt skatam pavērsies skola.

/ Notikumi 2018/2019

Man ir tīri zobi!

2018. gada 19. oktobrī 1. un 2. klašu skolēni piedalījās nodarbībā “Man ir tīri zobi”. Nodarbības laikā tika likts uzsvars uz šādām tēmām:

 • Kādi ir veselīga uztura pamatprincipi, kas jāievēro ikdienā?
 • Kādi produkti kaitē zobiem un kas ir veselīgas uzkodas?
 • Pareiza zobu kopšana.

Pēc nodarbības bērni dāvanā saņēma zobu suku un dvielīti.

Nodarbība notika saistībā ar LR Veselības ministrijas īstenoto “Programmu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem Latvijā par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem”. Programmas mērķis ir veicināt pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu mutes dobuma un zobu veselību, to saistot ar uztura paradumu ietekmi, kā arī motivējot pareizi un regulāri tīrīt zobus.

Projekta ietvaros plānots novadīt 1200 bezmaksas nodarbības visā Latvijā. Mērķauditorija ir bērni no 4 gadu vecuma un 1.-2.klašu izglītojamie, tai skaitā ar īpašām vajadzībām.

/ Notikumi 2018/2019

Lāčplēšu kross Mežaparkā

Ceturto gadu pēc kārtas 20.oktobrī Mežaparka Lielajā pļavā notika patriotiskais taku un tematisko šķēršļu skrējiens “Lāčplēšu kross”, lai sportiskā un patriotiskā noskaņā pārvarētu interesantos tematiskos šķēršļus dažāda garuma distancēs.

Dalībniekus sagaidīja tie paši interesantie un skrējienu aizraujošāku padarošie šķēršļi, kas pagājušajā gadā.

Tautas krosa 5 km distancē bija jāpārvar Spīdalas slazds, Kokneša bluķi, Lāčplēša josta, Laimdotas laipa, Melnā bruņinieka bedres un Sumpurņa siena, kamēr 10 km jeb Lāčplēša krosa skrējējiem papildus vēl bija jāsaskaras ar Staburadzes klinti un Varoņa taku. Šķēršļi simboliski apzīmē dažādas cīņas un grūtības, kam stājās pretī eposa “Lāčplēsis” galvenais varonis.

Arī mūsu skolas skolēni šajā pasākumā piedalījās jau ceturto gadu. Šogad skolu pārstāvēja divi 8.a klases skolēni. Helēna Amanda Brūvere, kura startēja Tautas krosa 5 km distancē. Helēna uzrādīja ļoti labu rezultātu, starp visa vecuma 268 abu dzimumu skrējējiem ierindojoties 55 vietā, savukārt savā vecuma grupā konkurējot ar 39 sportistēm ieņēma augsto 7 vietu.

Verners Hofmanis bija izvēlējies startēt Lācplēšu krosa 10 km distancē. Viņam konkurenci sastādīja 171 sportists, jaunietis kopvērtējumā ierindojās 144 vietā. Šajā distancē rezultāti atsevišķi tika vērtēti vīriešiem un sievietēm. Starp visu vecumu 171 vīriešiem Verners ierindojās 144.vietā.

Šķērsojot finiša līniju, katrs dalībnieks saņēma arī speciālas piemiņas medaļas no Latvijas mežos izmeklētiem kokiem.

/ Notikumi 2018/2019

2018.gada oktobra “Labie darbi”

2018.gada oktobrī – Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 48. angļu valodas olimpiādē 10.-12.klasēm:

 • 10.b klases skolniecei Alīnai Ivanovai
 • 10.b klases skolniecei Arinai Andrianovai

2018.gada oktobrī – Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 35. latviešu valodas olimpiādē 7.-8.klasēm:

 • 7.b klases skolniecei Danielai Gornovai
 • 7.b klases skolniecei Karinai Rubahovai

2018.gada 20.oktobrī –

 • 8.a klases skolniecei Helēnai Amandai Brūverei Diploms par 7.vietu RD IKSD organizētajā Lāčplēšu krosā Tautas krosa SJT grupā
 • 8.a klases skolniekam Verneram Hofmanim Diploms  par 111.vietu RD IKSD organizētajā Lāčplēšu krosā Tautas krosa VL grupā

Tikšanās ar GHETOO GAMES līderi Raimondu Elbakjanu

11. oktobrī karjeras nedēļas ietvaros pie 1.b – 4.b klašu skolēniem ciemojās Ghetto Games līderis Raimonds Elbakjans.

/ Notikumi 2018/2019

Stafetes “Skolā droši!” ar vecākiem

Latvijas simtgades gads ir izsludināts par Goda ģimenes gadu. Gada moto: „Laiks bērniem! Latvija ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”.

Atbalstot ģimenes lomas nozīmīgumu jaunās paaudzes attīstībā mūsu skolā, 2018.gada 11.oktobrī sākumskolas 1. un 2. klašu skolēniem pirmo reizi bija iespēja sportot kopā ar saviem vecākiem. Pirmās stundas laikā sporta zālē sporta tērpos pulcējās vairāk nekā pussimts sportot gribētāju. Aktivitātēs piedalīties bija ieradušies vecāki no divpadsmit ģimenēm.

Pavisam bija četras stafetes, kurās bija iekļauti dažādi veiklības, ātruma un prasmju elementi: bumbas ripināšana, līšana cauri aplim, stafetes kociņa nodošana un tenisa bumbiņas novietošana uz un zem konusa. Spraiga cīņa izvērtās trešās stafetes laikā, kad divu komandu noslēdzošie dalībnieki vienai no komandām – tētis, otrai – mamma savstarpēji cīnījās par to, kura no komandām stafeti pabeigs pirmā. Pozitīvu gaisotni radīja fakts, ka katra no komandām kādā no stafetēm pabija uzvarētājas godā.

Pēc pozitīvās un atraktīvās gaisotnes sapratām, ka šī noteikti nebija pēdējā šāda veida sporta aktivitāte. Uz tikšanos nākamajā reizē!

/ Notikumi 2018/2019

Apsveicam!

Apsveicam Rīgas 66.speciālās vidusskolas 10. – 12. klašu zēnu volejbola komandu ar izcīnīto II vietu Rīgas Ziemeļu rajona starpskolu sacensībās volejbolā 2018. gada 10. oktobrī.

/ Notikumi 2018/2019

„Šo pašu svētāko tu neaizmirsti – Tu esi Latvija” (O. Vācietis)

2018.gada 9. oktobrī mēs – Rīgas 66. speciālās vidusskolas 8. a klases skolēni – apmeklējām O. Vācieša muzeju. Mūs sagaidīja zināšanām bagāts gids, kas iepazīstināja ar vecā nama vēsturi, īpaši uzsverot to laiku, kad O. Vācietis bija šīs mājas iemītnieks.

Muzejā mums bija iespēja apskatīt O. Vācieša dzīvokļa iekārtu, apsēsties uz dīvāniem, kurus izmantojis dzīvokļa saimnieks, kā arī izpētīt grāmatu plauktus, kurus pildīja ne tikai daiļliteratūra un dzejas grāmatas, bet arī dabaszinātnēm veltīti pētījumi, kas saistīja dzejnieku. Aplūkojām O. Vācieša oriģinālos dzejas manuskriptus, kas kļuvuši par laikmeta un dzejnieka daiļrades liecībām.

Muzeja telpu un O. Vācieša personības iedvesmoti, mēs sākām runāt autora dzejoļus, kas veltīti Latvijai. Muzeja apmeklējums ļāva padziļināt literatūras stundās apgūtās zināšanas un tuvoties dzejnieka daiļrades izpratnei. Muzeja apskate deva gan jaunas zināšanas, gan pozitīvas emocijas.

Apsveicam!

2018. gada 10. oktobrī Rīgas 66.speciālās vidusskolas 10. – 12. klašu zēnu volejbola komanda ar izcīnīja II vietu Rīgas Ziemeļu rajona starpskolu sacensībās volejbolā.

Komandā spēlēja: Rolands Burgevics – 10.a; Artūrs Spirands – 10.a; Mārtiņš Stjade – 10.a; Jēkabs Ekhards – 11.a; Elgars Jevsejevs – 11.a; Arkādijs Jurčuks – 11.a; Kristaps Vidvuds Malāniņš – 11.a; Artis Melderis – 11.a; Mārtiņš Pocis – 11.a; Daniils Stepanovs – 11.a

5.a klase Dekoratīvās mākslas un dizina muzejā.

10.oktobrī mūsu klase apmeklēja Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju. Muzeja gide iepazīstināja mūs ar esošajām mākslas izstādēm, ar darbu autoriem, kā arī raksturoja pašus mākslas darbus. Uzzinājām, ka mākslas darbi var tikt veidoti no dažādiem materiāliem, kā piemēram, no metāla, auduma, keramikas, stikla u.c. materiāliem.

Pēc mākslas darbu apskates, mums tika dota iespēja pašiem apgleznot līdzpaņemtos gaišos krekliņus. Katrs varēja izvēlēties kādu no piedāvātajiem trafaretiem un dažādas krāsas audumu krāsošanai. Mūsu klases skolēniem ļoti patika krekliņu apgleznošana, bērni nākamajā dienā atnāca ar šiem krekliem uz skolu.

Secinājām, ka ir interesanti apmeklēt mākslas izstādes, it sevišķi, ja ir iespēja pašiem darboties!

5.a klases skolniece N.Renhofa

Apsveicam!

Apsveicam Rīgas 66.speciālās vidusskolas 11. a klases skolnieku Kristapu Vidvudu Malāniņu ar izcīnītu I vietu Rīgas pilsētas starpskolu sacensībās svaru stieņa spiešanā guļus.

/ Notikumi 2018/2019

Stafešu stunda “Skolā droši!”

2018.gada 11.oktobrī 1. stundas laikā skolas sporta zālē notiks stafešu stunda “Skolā droši!” 1.-2. klašu skolēniem un viņu vecākiem.

Aicinām vecākus būt aktīviem!

Uz stundu visiem jāierodas sporta tērpos un apavos!

/ Notikumi 2018/2019

8. a klase skolas bibliotēkā

Izmantojot skolas bibliotēkas atvērto durvju dienu, 8.a klases skolēni iepazinās ar iespēju piedalīties starptautiskajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.

Ar programmas noteikumiem un piedāvātajām iespējām iepazīstināja skolas bibliotekāre Daiga Bērziņa.

/ Notikumi 2018/2019

Uzvara !

Apsveicam Rīgas 66.speciālās vidusskolas 11. a klases skolnieku Kristapu Vidvudu Malāniņu ar izcīnītu I vietu Rīgas pilsētas starpskolu sacensībās svaru stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma svarā līdz 91 kg. Kristaps pieveica 100kg.

Visu dalībnieku konkurencē neatkarīgi no svara kategorijas Kristaps saņēma III vietas kausu. Sacensības norisinājās Anniņmuižas sporta bāzē 2018.gada 4. oktobrī.

Ekskursija uz Retro-Auto privātmuzeju

4.oktobrī 7.klases skolēni apmeklēja Retro-Auto privātmuzeju Rīgā, Kantora ielā 22.

Visvairāk mūs pārsteidza tas, ka šī muzeja īpašnieki ir bijušie skolotāji! No hobija – restaurēt vecos braucamrīkus – šī nodarbe ir pārvērtusies par profesionālu pasākumu. Šo muzeju apmeklē automīļi no visas pasaules.

Neticēsiet, bet visi eksponāti ir braukšanas kārtībā!

7.a klases skolnieks A.R. Vanags

5.a klase Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.

4.oktobrī mēs kopā ar sākumskolu un 6.a klasi apmeklējām Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju. Muzeja gide iepazīstināja mūs ar seno  Kurzemes sētu – baznīcu, dzīvojamo ēku, klēti, kūti un pirti. Mums izstāstīja par senlatviešu darbu un ikdienas dzīvi saimniecībā. Apskatot dzīvojamo māju, secinājām, ka senos laikos cilvēki bija daudz mazāki kā šodien, gultiņas mazas, apavi mazi, griesti, durvis zemas.

Uzzinājām kā Kurzemes sētā tika svinēti Mārtiņi, kādas bija ļaužu paražas, ticējumi. Secinājām, ka senlatviešiem dzīves apstākļi bija daudz grūtāki, sarežģītāki nekā šodien.

3.a un 4. a klase Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā

2018. gada 4. oktobrī, brīnišķīgi saulainā rudens dienā mēs, 3.a un 4. a klases skolēni, devāmies uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju. Muzejs atrodas gandrīz pie Rīgas robežas, Juglas ezera krastā, skaistā priežu silā.

Pie muzeja vārtiem mūs sagaidīja gide, kas izstāstīja par muzeja dibināšanas vēsturi. Mēs uzzinājām, ka muzejs dibināts 1924. gadā un tajā izstādītas Kurzemei, Zemgalei, Vidzemei un Latgalei raksturīgākās zemnieku sētas, amatnieku darbnīcas, vējdzirnavas, kalves, podnieku un darvas tecināšanas cepļi. Vēl uzzinājām, ka viss iekārtots atbilstoši tā laika tradīcijām.

Sīkāk iepazināmies ar tradicionālo latviešu sētu. Tajā iepazinām kūti, klēti, pirti, riju. Guvām priekšstatu par  zemnieku sadzīvi un tradīcijām. Gide īpašu uzsvaru lika uz latviešu tradicionālajiem saulgriežu svētkiem Apjumībām jeb Miķeļiem, stāstīja par Jumi. Klausījāmies interesantā stāstījumā par vakarēšanu, tās būtību. Lai saprastu, ka cilvēki senos laikos ne tikai strādāja, bet arī atpūtās, gide visus mūs iesaistīja rotaļās un veiklības spēlēs.

bty

Image 1 of 4

Latvijas filmas Latvijas simtgadei

3.oktobrī mēs, 6.b klases skolēni, noskatījāmies filmu “Bille” kinoteātrī Splandid Palace. Diemžēl, filma ne īpaši patika, jo filmas darbība bija lēna, daudz pārdomu. Mūsu klasē mācās daudz zēnu un mums vairāk patīk action filmas.

Ekskursija uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju

2018. gada 3. oktobrī iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros 1.- 4.b klases skolēni kopā ar  skolotājām Annu Ļubimovu, Jeļenu Komarovu, Aļinu Ivanovu un  Ludmilu Kopilovu izmantoja iespēju apmeklēt Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju. Ekskursijas laikā skolēni apmeklēja seno Kurzemes zemnieka sētu, apskatīja tās iekārtojumu, iepazinās ar ēku veidiem (māja, laidars, klēts, pirts), guva priekšstatu par darba un mājas dzīvi šādā saimniecībā. Skolēni uzzināja par rudens bagātības svētkiem – Mārtiņdienu jeb Mārtiņiem, kā arī par Mārtiņbērniem, kuri nāca maskojušies.

Meistarklase vecākiem!

Ir atnācis rudens ar vēja brāzmām, lietu, tumšiem vakariem. Lai padarītu šo laiku gaišāku, mēs Jums dodam iespēju apgūt jaunas prasmes un iemaņas. Pirmo reizi mūsu skolas vēsturē tiek rīkota meistardarbnīca vecākiem. Meistardarbnīcā piedāvājam iemācīties izgatavot mīkstās rotaļlietas. Šīs prasmes lieti noderēs pavadot laiku vakaros, kad varēsiet iemācīt bērniem darināt rotaļlietas.

Meistardarbnīca 1.- 4. klašu skolēnu vecākiem notiks:

 • 2018.gada 17.oktobrī plkst.17.00 1.stāvā, 7.kabinetā.
 • Visi materiāli un darba rīki būs sagādāti! Līdzi jāņem tikai darboties prieks!

Interesentus lūgums pieteikties pie skolas dežuranta vai klases audzinātājiem.

/ Notikumi 2018/2019

Absolventu padomes dibināšana

2018. gada 27. septembrī skolā tika dibināta Absolventu padome. Tās darbības mērķis – apvienot visu paaudžu skolas absolventus un tās atbalstītājus. Veicināt Rīgas 66. speciālās vidusskolas absolventu sadarbību ar skolu tās vēstures un tradīciju saglabāšanā, attīstīt padomes biedru profesionālos sakarus Latvijā un ārpus tās.

Direktore ar absolventiem pārrunāja padomes darbību, izglītojošus, sportiskus un iedvesmojošus pasākumus, kurus rīkosim 2018./2019. mācību gadā.

Paldies visiem absolventiem, kuri ieradās uz tikšanos ar direktori un skolotāju Maiju Liepkalni!

/ Notikumi 2018/2019

Saulaina diena Rīgas Zooloģiskajā dārzā

2018. gada 27. septembrī 2. – 4. a klašu skolēni devās ekskursijā uz Rīgas Zooloģisko dārzu. Šī ekskursija bija nopelnīta pagājušajā mācību gadā ZAĻĀS JOSTAS organizētajā konkursā “Par tīru Latviju”, savācot lielu daudzumu izlietoto bateriju.

Visgrūtāk bija izvēlēties ekskursijas dienu, jo laika apstākļi šajā nedēļā bija nepatīkami. Mums tiešām paveicās, ka vienīgā diena, kuru beigu beigās izvēlējāmies, bija silta un saulaina!

Ekskursijas nobeigumā aptaujājot skolēnus par to, kas viņiem vislabāk bija paticis, atbildes bija visdažādākās, tomēr zirnekļi, čūskas un lemuri tika pieminēti visbiežāk. Vēl visās atbildēs izskanēja vienota doma, – tā ir bijusi brīnišķīga diena, jo bijis labs laiks un lieliska kompānija.

/ Notikumi 2018/2019

Uzvara!

2018. gada 27. septembrī Rīgas 66. speciālās vidusskolas 8. – 9. klašu zēnu futbola komanda izcīnīja III vietu Rīgas Ziemeļu rajona starpskolu sacensībās futbolā.

https://www.lvm.lv/jaunumi/3395-lvm-meza-ekspedicijas-macas-vairak-neka-3000-skolenu
/ Notikumi 2018/2019

Apsveicam !

Apsveicam Rīgas 66.speciālās vidusskolas 8. – 9.klašu zēnu futbola komandu ar izcīnīto III vietu Rīgas Ziemeļu rajona starpskolu sacensībās futbolā 2018. gada 27. septembrī.  Komandā spēlēja: Daniels Parfjons 6.a; Jurijs Fjodorovs – 8.b; Dmitrijs Kuzmins – 8.b; Ņikita Čursins – 8.b; Andrejs Ivanovs – 9.b; Jurijs Ivanovs – 9.b; Igors Lapušinskis – 9.b; Daniels Kudlajevs – 9.b; Sergejs Prostorovs  – 9.b; Igors Kuprijanovs – 9.b.

Olimpiskā diena 2018

Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, ko ik gadus organizē Olimpiskā kustība, lai cilvēkos vairotu Olimpiskās vērtības – izcilību, draudzību un savstarpēju cieņu.

Jau astoņus gadus Rīgas pilsētā notiek Olimpiskās dienas aktivitātes. Šogad centrālā norises vieta bija Rīgas Hanzas vidusskola, bet vienlaikus visā Latvijā rīta rosmes kompleksu izpildīja 45 500 skolēnu un pirmskolas iestāžu audzēkņi, tajā skaitā mūsu skolas audzēkņi.

Uz centrālo notikuma vietu kopā ar skolotājiem Andri Strautmani un Dzintaru Pārumu devās 12 trešo un ceturto klašu audzēkņi, lai piedalītos kopīgajā rīta rosmē un Olimpiskās dienas turpinājumā sacenstos Rīgas pilsētas starpskolu stafetēs un vidusskolas jaunieši, lai cīnītos 3×3 basketbola turnīrā.

Savukārt pārējie skolas 1. – 6.klašu skolēni pulcējās skolas sporta zālē un skolotājas Signes Pauliņas vadībā vispirms atkārtoja un tad kopīgi veica rīta vingrošanu.

Turpinājumā sekoja stafešu sacensības, kuras kopā ar skolotāju Initu Purmali organizēja un tiesāt palīdzēja 8.a klases skolēni.

Noslēgumā visi dalībnieki saņēma SOK prezidenta parakstītu apliecinājumu par dalību Olimpiskajā dienā.

/ Notikumi 2018/2019

Latvijas Valsts meža ekspedīcijās mācās 6.klašu skolēni

2018. gada septembrī 6.a klases skolēni kopā ar skolotājām E.Segliņu un G.Saulīti piedalījās Meža ekspedīcijā, ko rīko AS “Latvijas Valsts meži”. Nodarbības vieta bija Vangažu mežs. Skolēniem piedāvāja līdzdarboties dažādās aktivitātēs, piemēram, noteikt koku vecumu, aprēķināt nepieciešamo kociņu daudzumu 1 ha mežu platības, lai mežs varētu pats atjaunoties, būvēt pašnesošo gājēju tiltu un noslēgumā – pikniks mežā. Tā bija gan izzinoša nodarbība mežā, gan arī jauka atpūta.

Visi ekspedīcijas dalībnieki izteica vēlmi vēlreiz atgriezties mežā vēlreiz, jo visiem tur patika.

https://www.lvm.lv/jaunumi/3395-lvm-meza-ekspedicijas-macas-vairak-neka-3000-skolenu

/ Notikumi 2018/2019

Tekstilmozaīkas izstāde skolā

Skolā pirmā stāva gaitenī pie Mājturības un tehnoloģiju kabineta ir apskatāma tekstilmozaīkas izstāde. Te aplūkojami darbi, kas piedalījās 10. starptautiskā tekstilmozaīkas festivāla “Rīgas tekstilmozaīka 2018” bērnu un jauniešu tekstilmozaīkas konkursa “Veltījums Latvijai” festivāla sadaļā “Mantojums”. Festivāls notika no 2018. gada 17. augusta līdz 2018.gada 9. septembrim Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”.

Konkursā piedalījās arī mūsu skolas skolēni ar saviem darbiem. Festivāla starptautiskajā minikviltu konkursā „Mantojums – Latvijai” 3. vietu ieguva 9. a klases skolnieces Elīza Mickus un Emīlija Paula Andersone ar darbu „Pastaliņas”. Arī šie darbi ir aplūkojami izstādē.

/ Notikumi 2018/2019

Lasi un vērtē grāmatas!

Šogad pirmo reizi ikviens skolēns var piedalīties starptautiskajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, kas ļauj bērnus iesaistīt daudzās aktivitātēs, kuras sekmē interesi par grāmatām un lasīšanu.

Galvenais programmas dalībnieku uzdevums: izlasīt sešas programmas grāmatas, pierakstīt svarīgākās domas par katru izlasīto grāmatu un līdz 2019.gada janvāra beigām aizpildīt elektronisko grāmatu novērtēšanas anketu (to datorā atvērs bibliotekāre). Pēc anketas aizpildīšanas dalībnieki saņem balviņu.

Ik pavasari aktīvākie dalībnieki dodas uz Lielajiem lasīšanas svētkiem, kas notiek Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Tā kā skolas bibliotēkā jau pieejamas sarūpētās programmas grāmatas, interesenti nu var uzsākt dalību Žūrijā, taču svinīgais atklāšanas pasākums notiks š.g. 2.oktobrī. Atklāšanas pasākumā tiks stāstīts ne tikai par Žūriju, tās kolekcijas grāmatām, bet tiks nosauktas tās aktivitātes, kuras plānots rīkot tikai Žūrijas dalībniekiem!

/ Notikumi 2018/2019

Festivāls “Rīgas tekstilmozaīka 2018”

Festivāls „Rīgas tekstilmozaīka 2018”, ko ikgadu rīko Biedrība „Latvijas tekstilmozaīka”, ir izstāžu kopums, kurā tiek parādīti jaunākie Latvijas un ārzemju tekstilmākslinieku darbi. Šogad festivāla tematika saistīta ar Latvijas simtgades svinībām.

Festivālā bija iespēja iepazīties ar Permas (Krievija) tekstilmozaīkas grupas mākslinieku darbiem izstādē “Sabalsošanās”, apskatīt Vācijas tekstilmākslinieces Brigites Morgenrotas (Brigitte Morgenroth) izstādi “Klasiskais kvilts mūsdienīgā interpretācijā”.

Tāpat plašai publikai tika izstādīti Latvijas Tekstilmozaīkas biedru mākslas darbi tematiskajā izstādē “Veltījums” un “Šalles”, notika starptautiskais minikviltu konkurss “Mantojums” un starptautiskā skolēnu darbu konkursa izstāde “Dāvana Latvijai”.

Festivāla starptautiskajā minikviltu konkursā „Mantojums – Latvijai” 3. vietu ieguva 9.a klases skolnieces Elīza Mickus un Emīlija Paula Andersone ar darbu „Pastaliņas”. Apsveicam!

Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Lolitai Sīmanei!

/ Notikumi 2018/2019

Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” atklāšanas pasākums

2018. gada 6.septembrī Annai, Laurai, Viktorijai, Verneram no 8.a klases un Kristiānam, Kasparam, Francim un Jēkabam no 9.a klases bija iespēja apmeklēt vērienīgo pasākumu “Arēnā Rīga” , kas bija veltīts Latvijas valsts simtgades iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atklāšanai. Atklāšanas pasākumā 6000 skolēni no visas Latvijas, no ikviena Latvijas novada, piedalījās interaktīvās darbnīcās un vēroja koncertu “100 Latvijas stāsti 100 minūtēs”, kuru vadīja Valters Frīdenbergs.

Koncerta laikā senatne harmoniski saplūda ar mūsdienu mākslas tendencēm. Piedaloties atpazīstamiem māksliniekiem, tādiem kā maestro Raimondam Paulam, Daumantam Kalniņam, Rūtai Dūdumai, The Ludvig, Laimai Jansonei un DJ Monsta, grupai “DaGamba”, Matīsam Čudaram, Edavārdi, Justam, grupai “Auļi”, soprānam Līgai Gitai Zīriņai, simfoniskajam orķestrim „DD” diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā tika apspēlēta Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas un vērtības šodienas skatījumā, nepieciešamība ikvienam nepārtraukti attīstīties un augt, veidojot nākotnes Latviju.

Interaktīvajās darbnīcās mūzikas istabā varēja apgūt skrečošanas pamatprasmes un piedalīties radošā eksperimentā, skolēniem bija iespēja ielūkoties pasākumu sagatavošanas aizkulisēs, video studijā dalīties iespaidos, ko viņiem nozīmē Latvija un kādu viņi to redz nākamajos simt gados, kas uzreiz tika translēts Arēnā “Rīga” uz lielā ekrāna. Leļļu un filmu darbnīcā ”Animācijas Brigāde” varēja uzzināt vairāk par filmu tapšanas procesa aizkulisēm. Neizpalika arī pārvērtību stūrītis, kurā ar dažādu parūku palīdzību varēja mainīt vizuālo tēlu. Bija iespēja piedalīties arī ar jaunākajām tehnoloģijām saistītās darbnīcās.

Vecāku kopsapulce un klašu vecāku sapulces

Jaunais mācību gads tuvojas, skolā paredzētas vecāku sapulces. Lūdzu rezervējiet šo datumu un laiku!

2018.gada 5.septembrī

plkst. 17:30 aktu zālē notiks 1. – 9. klašu vecāku kopsapulce,

plkst. 18:00 1. – 12. klašu vecāku sapulces.

Uz tikšanos!

/ Notikumi 2018/2019

Par iniciatīvu “Latvijas skolas soma”

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Inicatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Lattelecom Rīgas maratons godina 2018. gada aktīvākās skolas

Sagaidot jauno mācību gadu, Izglītības un zinātnes ministrijā tika godinātas 2018. gada Lattelecom Rīgas maratona sportiskākās un aktīvākās skolas. Pateicoties Rīgas domes un Latvijas Sporta federāciju padomes atbalstam, skriešanas prieku maratonā baudīja 2500 skolēnu no visas Latvijas, sacenšoties “Latvijas Skolu kauss 2018” izcīņā. Atzinības un apbalvojumus saņēma gan labākās skolas no Rīgas un Latvijas, gan skolotāji, kuri uz svētkiem pulcējuši kuplāko un ātrāko skolēnu skaitu.

Veicināšanas balvas par skolas komandas kuplāko dalībnieku skaitu un sasniegtajiem sportiskajiem rezultātiem saņēma trīs skolotāji: Linda Grandberga no Rīgas Hanzas vidusskolas, Līga Spuriņa no Rīgas Centra Humanitārās vidusskolas un Inita Purmale no Rīgas 66. speciālās vidusskolas.

“Latvijas Skolu kauss 2018” apbalvošanas ceremonijā Izglītības un zinātnes ministrijā piedalījās kausa izcīnas Top 30 skolu pārstāvji, LR Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents Einars Fogelis, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un Jaunatnes pārvaldes priekšniece Dina Vīksna un Lattelecom Rīgas maratona organizatoru komandas vadītājs Aigars Nords.

/ Notikumi 2018/2019

Kopīgi uzsāksim jauno 2018./2019. – Latvijas simtgades – mācību gadu!

Rīgas 66.speciālā vidusskola gaida skolēnus, viņu vecākus un citus viesus uz 2018./2019.mācību gada Zinību dienu, kas notiks 2018.gada 3.septembrī plkst.10:00.

Darba kārtība:

 • plkst.9:50 – visu klašu skolēni pulcējas pie skolas
 • plkst.10:00 – Zinību dienas svinīgā līnija
 • plkst.10:30 – 11.10 klases stunda
/ Notikumi 2018/2019

Pieredzes apmaiņa sākumskolas metodiskajā komisijā

bty

2018.gada 28. augustā uz savu pirmo tikšanos jaunajā mācību gadā sanāca sākumskolas metodiskā komisija.

Šīs sanāksmes laikā notika pieredzes apmaiņa – uz tikšanos bija uzaicināta viena no mācību komplektizdevuma “Raibā pasaule”, dabas zinību grāmatu autorēm – Vita Drulle. Tikšanās laikā viņa pastāstīja,ka “Raibā pasaule” ir viens no mūsdienīgiem, izglītības attīstības tendencēm atbilstošiem mācību līdzekļiem, ko apstiprinājusi IZM,

 • ka saturā un metodiskajā apdarē pārdomāti iestrādātas kompetenču pieejā pamatotas izglītības nostādnes,
 • kas ietilpst katras klases mācību komplektā.

Turpinājumā skolotāji aktīvi diskutēja par skolas darba organizēšanu, problēmām un risinājumiem.

Pirmā tikšanās pagāja ļoti spraigi un radoši.

/ Notikumi 2018/2019

Seminārs darba aizsardzības jautājumos

2018.gada 23.augustā skolas darbiniekiem notika seminārs – praktiskā nodarbība par darba drošības, ugunsdrošības un veselības aizsardzības jautājumiem.

/ Notikumi 2018/2019

Raksts par mūsu Dignu Strautmani

2017./2018.mācību gada beigās skolā notika “Zvaigžņu spēle” basketbolā 4 : 4 (skolēni : skolotāji), kurā piedalījās arī mūsu skolas absolvente Digna Strautmane.

2018.gada 23.augustā direktore tikās ar Paulu un Dignu Strautmanēm.

Raksts par mūsu Dignu Strautmani, arī par Paulu Strautmani un nedaudz par skolu.

http://sportacentrs.com/basketbols/damas/16082018-digna_strautmane_karmelo_centra_trenejos_

/ Notikumi 2018/2019

Ekoskola

Kļūsti par pārmaiņām, kuras vēlies redzēt pasaulē.
/ Mahatma Gandhi /

2018./2019. mācību gadā Rīgas 66.speciālā vidusskola pievienojas Ekoskolu programmai.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet šī programma neaprobežojas tikai ar vides pārvāldību skolā, jo tā veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 49 000 skolas visā pasaulē, Latvijā tās ir gandrīz 200 izglītības iestādes, sākot no PII līdz par augstskolām. Sevišķi jāuzsver, ka šī programma nekonkurē ar citām vides izglītības iniciatīvām, bet rada ietvaru koordinētam un sekmīgam ilgtermiņa darbam ar vides izglītības jautājumiem skolās.

Ekoskolas ir atvērta un demokrātiska programma, kas sniedz iespēju skolēniem veidot un īstenot aktīvu attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās.

/ Notikumi 2018/2019

2017./2018.mācību gads


Viesturdārza valsis

2018. gada 8. maijā pl. 13.00 skolas aktu zālē uz ikgadējo deju konkursu pulcēsies 1. – 8. klašu skolēni.

Vēlam veiksmi gan dalībniekiem, gan pasākuma organizatoriem!

2017. /2018. mācību gada “Labie darbi”

12.a klases skolnieks Sandis Migla – 2.vieta Rīgas pilsētas Angļu valodas olimpiādē (sk. Maija Liepkalna) – Uzaicināts uz Valsts olimpiādi

9.b klases skolnieks Aleksandrs Semjonovs – 3.vieta Rīgas pilsētas Vēstures olimpiādē (sk. Ginta Saulīte)

9.b klases skolnieks Aleksandrs SemjonovsAtzinība Rīgas pilsētas Fizikas olimpiādē (sk. Maija Samuseviča)

12.a klases skolnieks Sandis Migla – 3.vieta Rīgas pilsētas Ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Elita Segliņa)

9.b klases skolnieks Aleksandrs Semjonovs – 1.vieta Rīgas pilsētas Ķīmijas olimpiādē (sk. Olga Serebreņņikova) – Uzaicināts uz Valsts olimpiādi

Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas bioloģijas olimpiādē:

 • 9.a klases skolniecei Evelīnai Bindarei
 • 9.b klases skolniekam Aleksandram Semjonovam
 • 10.b klases skolniecei Poļinai Smirnovai
 • 11.a klases skolniekam Mārtiņam Kristapam Mickus
 • 12.a klases skolniecei Evelīnai Bebrei
 • 12.a klases skolniecei Elīnai Savčenko

Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas angļu valodas olimpiādē:

 • 12.a klases skolniecei Evelīnai Bebrei

Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas vēstures olimpiādē:

 • 9.a klases skolniekam Dāvidam Kozlinskim
 • 12.a klases skolniekam Sandim Miglam
 • 12.a klases skolniekam Aleksandram Jevsejevam
 • 12.a klases skolniecei Elzai Alisei Ēvelei

Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādē:

 • 9.a klases skolniekam Dāvidam Kozlinskim
 • 9.a klases skolniekam Artūram Spirandam
 • 10.a klases skolniecei Lainei Aleksandrai Dovkantei
 • 10.a klases skolniekam Jēkabam Ekhardam
 • 10.a klases skolniekam Mārtiņam Pocim

Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas fizikas olimpiādē:

 • 9.a klases skolniekam Dāvidam Kozlinskim
 • 9.a klases skolniekam Artūram Spirandam
 • 9.a klases skolniekam Mārtiņam Stjadem
 • 10.a klases skolniecei Lainei Aleksandrai Dovkantei
 • 11.a klases skolniekam Ervīnam Lazdiņam
 • 11.a klases skolniekam Mārtiņam Kristapam Mickus
 • 11.a klases skolniekam Reinim Pastaram
 • 12.a klases skolniekam Sandim Miglam

Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē:

 • 8.a klases skolniecei Liliānai Blumbergai
 • 9.a klases skolniecei Annai Šadovskai
 • 12.a klases skolniecei Elīnai Savčenko
 • 12.a klases skolniecei Evelīnai Bebrei
 • 12.a klases skolniecei Sanijai Smildziņai
 • 12.a klases skolniekam Sandim Miglam

Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas ekonomikasolimpiādē:

 • 10.a klases skolniekam Jēkabam Ekhardam
 • 10.a klases skolniekam Mārtiņam Pocim
 • 10.a klases skolniekam Ērikam Cimiņam
 • 10.b klases skolniecei Poļinai Smirnovai
 • 11.a klases skolniekam Ervīnam Lazdiņam
 • 11.a klases skolniekam Mārtiņam Kristapam Mickus
 • 11.a klases skolniekam Martinam Indrijaitim
 • 11.a klases skolniekam Reinim Pastaram
 • 12.a klases skolniecei Elīnai Savčenko
 • 12.a klases skolniecei Evelīnai Bebrei
 • 12.a klases skolniekam Sandim Miglam
 • 12.a klases skolniekam Naurim Liniņam

Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas ķīmijas olimpiādē:

 • 9.b klases skolniekam Aleksandram Semjonovam
 • 11.a klases skolniekam Mārtiņam Kristapam Mickus
 • 11.a klases skolniekam Reinim Pastaram
 • 12.a klases skolniecei Elīnai Savčenko
 • 12.a klases skolniecei Evelīnai Bebrei
 • 12.a klases skolniekam Sandim Miglam
 • 12.a klases skolniekam Aleksandram Jevsejevam
 • 12.a klases skolniekam Naurim Liniņam

Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē:

 • 5.a klases skolniekam Artūram Jevsejevam
 • 12.a klases skolniekam Sandim Miglam
 • 7.a klases skolniekam Kristapam Reinim Strodam

Noslēdzies ZAĻĀS JOSTAS izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai”

2017./2018. mācību gadā konkursā piedalījās 335 izglītības iestādes no visas Latvijas. Kopumā konkursā savāktas 35,3 tonnas bateriju. Apmēram trešdaļa no konkursa dalībniekiem – 111 izglītības iestādes – konkursā pārstāvēja Rīgu un Rīgas reģionu, pārstrādei nogādājot teju trešdaļu no kopējā konkursa gaitā savāktā izlietoto bateriju apjoma. Piedaloties vairāk nekā 37 tūkstošiem bērnu un jauniešu no Rīgas un Rīgas reģiona, pārstrādei nogādātas 11,312 tonnas izlietotu bateriju.

Rīgas 66. speciālā vidusskola ieguva 3. vietu starp Rīgas skolām savācot 365 kg bateriju, jeb 1,263 kg uz 1 skolēnu.

Izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!’’ organizēja “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO”, izklaides parku “Avārijas brigāde” un Valsts izglītības satura centru.

Rīgas pilsētas skolu sporta nominācija –  31.05.2018.

Noslēdzoties mācību gadam, 2018.gada 31. maijā koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga” notika Rīgas skolu sporta nominācijas pasākums, kurā tika sveikti galvaspilsētas izglītības iestāžu sporta organizatori, sporta pedagogi, un galvaspilsētas labākās skolas par sasniegumiem Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās.

Pasākumā tika pasniegtas balvas arī nominācijās: „Rīgas Sportiskākā skola”, „Rīgas gada sporta skolotājs”, „Rīgas labākais skolu sporta organizators”, kā arī tika pasniegta balva nominācijā „Par mūža ieguldījumu skolu sportā”.

Pasākumu rīkoja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, lai izvērtētu skolu sporta organizatoru, skolotāju ieguldījumu sporta attīstībā, izglītības iestāžu sasniegumus starpskolu sacensībās, kā arī popularizētu sportiskākās skolas galvaspilsētā.

Nominācijā “Rīgas sportiskākā skola” mūsu skola ieguva 2.vietu. Balvā saņēmām čeku 400 euro vērtībā sporta inventāra iegādei, kas lieti noderēs skolas sporta inventāra papildināšanai.

Pasākums noritēja brīvā, nepiespiestā gaisotnē priekšnesumiem mijoties ar svētku runām. Nomināciju vadīja  sporta draugiem labi zināmie Inese Ļubļinska un Raimonds Elbakjans.

Lasīšanas maratona uzvarētājs noskaidrots!

Kopš gada sākuma, kad skolas bibliotēka atsāka darbu jaunās telpās, risinājās lasīšanas maratons. Par tā dalībnieku varēja kļūt ikviens bibliotēkas lasītājs, demonstrējot savu lasītgribu, uzcītību un uzticību grāmatai. Lasīšanas maratona uzdevums – lasīt bibliotēkas grāmatas. Kurš izlasīs visvairāk, būs tā uzvarētājs.

Kā jau daudzās sacensībās, tā arī šajā maratonā sākotnējā atsaucība bija ļoti augsta. Aktīvākie maratona dalībnieki un uzticīgākie bibliotēkas apmeklētāji bija sākumskolas skolēni (īpaši, 4.a, 3.a, 1.a un 1.b klase).

Lasīšanas maratons nu ir noslēdzies. Tā uzvarētāja ir 4. klases skolniece Mona. Apsveicam!

Viesturdārza valsis – izdejots

Viena no mūsu skolas skaistākajām tradīcijām ir sporta deju sacensības “Viesturdārza valsis”.
Skolas zālē sacentās lieli un mazi dejotāji. Lēnais valsis, Vīnes valsis, Kviksteps, Ča ča ča, Rumba un Džaivs ir dejas, ko šogad redzējām dejotāju izpildījumā. Dejotājus visa mācību gada garumā mācīja skolotājas Sandra Jaroščuka un Vita Laicēna.

Sacensības vērtēja profesionāli deju pasniedzēji. Līdzjutēju rindās bija gan vecāki, gan skolasbiedri, gan draugi.

Visi sacensību dalībnieki tika apbalvoti ar diplomiem un kārumiem, ko daudzus gadus mums dāvina “Skrīveru saldumi”.

3.a klases uzvara ISKU konkursā

bty

Šā gada maijā mēs saņēmām priecīgu ziņu – esam uzvarējuši Somijas firmas ISKU rīkotajā konkursā. Saņēmām dāvinājumu – mācību telpas mēbeles 3. a klasei . Tagad klasē ir jauni galdi un krēsli.

Skolēni un pedagogi ir priecīgi par skaistajām un ērtajām mēbelēm un saka lielu PALDIES!

Tikšanās ar Muzle – skolas spēļu darbnīcas pārstāvi

2018. gada 21. maijā skolā viesojās skolas spēļu darbnīcas pārstāvis Andris Skudra. Viņš demonstrēja dažādas spēles valodas, matemātikas, dabas zinību un citu mācību priekšmetu apguvei. A.Skudra stāsta: “Spēles izgatavotas no bērza saplākšņa, ir izturīgas, ar tām patīkami darboties – veicina bērnu pirkstu sīkās muskulatūras attīstību, veiklību, rada interesi par veicamo darbu, rotaļājoties var veikt daudz dažādu mācību uzdevumu – no skaņu analīzes un sintēzes līdz pat vārdu krājuma bagātināšanai un saistītas runas veidošanai, strādājot pāros, grupās vai individuāli.”

Ar spēlēm iepazinās ne tikai skolotāji, kas strādā sākumskolas klasēs, bet arī mazākie skolēni – pirmklasnieki. Katru spēli varēja aptaustīt, izpētīt… Ceram, ka mums veidosies laba sadarbība ar Muzle spēļu veidotājiem!

Apsveicam Rīgas pilsētas mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus!

 • Apsveicam Rīgas pilsētas angļu valodas 47. olimpiādes 2. posma 10. – 12. klašu uzvarētāju!

2.vieta – Sandim Miglam, 12. a klase

Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Maijai Liepkalnai!

 • Apsveicam Rīgas pilsētas fizikas 68. olimpiādes 2. posma dalībnieku!

Atzinība – Aleksandram Semjonovam, 9. b klase

Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Maijai Samusevičai!

 • Apsveicam Rīgas pilsētas ģeogrāfijas 35. olimpiādes 2. posma 10. – 12. klašu uzvarētāju!

3.vieta – Sandim Miglam, 12. a klase

Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Elitai Segliņai!

 • Apsveicam Rīgas pilsētas ķīmijas 59. olimpiādes 2. posma 9. – 12. klašu uzvarētāju!

1.vieta – Aleksandram Semjonovam, 9. b klase

Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Olgai Serebreņņikovai!

 • Apsveicam Rīgas pilsētas vēstures 24. olimpiādes 2. posma 9. –12. klašu uzvarētāju!

3.vieta – Aleksandram Semjonovam, 9. b klase

Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Gintai Saulītei!

Sporta dienas pasākumi

2018.gada 29. un 30. maijā skolā notiks dažādi sporta pasākumi.

29. maijā notiks mācību stundas un sporta pasākumi atbilstoši grafikam:

 • 2. – 3. stunda – 1. a, 1.b, 2.a, 2.b – soļošana vai kross 250 m un basketbola soda metieni;
 • 3. – 4. stunda – 3.a, 3.b, 4.a, 4.b – soļošana vai kross 400 m un basketbola soda metieni;
 • 4. – 5. stunda – 5..a, 5.b, 6.a, 6.b – soļošana vai kross 800 m un basketbola soda metieni;
 • 5. – 6. stunda – 7.a, 7.b, 8.a, 8.b – soļošana vai kross 800 m un basketbola soda metieni;
 • 6. – 7. stunda – 10.b, 11.a – soļošana vai kross 800 m un basketbola soda metieni.

Skolēni ratiņkrēslos (kuriem ir drošības jostas) kopā ar klasi dodas uz krosu.

30. maijā notiks sporta diena parkā no 10.20 līdz 12.25. Līdz sporta dienas sākumam notiks mācību stundas.

 • 1. – 11. klašu skolēni kopā ar klases audzinātāju pulcējas 1. stāva foajē (skolēni sporta tērpos);
 • Skolēni, atbilstoši sarakstam kopā ar asistentiem pulcējas sporta zālē uz Boccia spēli;
 • plkst. 14.00 – apbalvošana 1. stāva foajē;
 • pēc apbalvošanas skolas sporta zālē “Zvaigžņu spēle” basketbolā 4 : 4 (skolēni : skolotāji).

11.a – Liepājā

Esam  ceļojuši  pa  Baltiju, Eiropu, viens  otrs  arī  tālāk, bet šoreiz  mūsu  ceļojuma  galamērķis  ir  Liepāja. Pilsēta  vēju  un  dzintara  krastā iepriecina  mūs  ar  ziedošu  ceriņu  smaržu.

Apskatām jauno  koncertzāli  “Liepājas  dzintars”, novērtējam  Liepājas  Universitātes  ēku, izbaudām  siltu  vēju  pie  jūras, pastaigājamies  pa  molu, bet  tas  nav  viss. Mums  ir  iespēja  apmeklēt  Liepājas  cietumu  un  2  stundas   pavadīt  kā  ieslodzītajiem. Mūs  komandē   tā, kā  tas  notika  padomju  armijas  cietuma  laikā. Liela  humora  deva  visiem  uzlaboja  garastāvokli, bet  mājupceļā  pietika  spēka  padziedāt.

Gada noslēguma koncerts

2018. gada 24. maijā pl. 13.00 skolas aktu zālē aicinām uz mācību gada noslēguma koncertu .

Pēdējais zvans

2018. gada 18. maijā pl. 13.00 skolas aktu zālē notiks svinīgs pasākums – 9. un 12. klašu skolēniem skanēs pēdējais skolas zvans.

Koncerts BJC Laimīte

2018. gada 17. maijā pl. 14.00 BJC “Laimīte” pavasarīgi siltās noskaņās sadraudzības koncertā tiksies Ziemeļu rajona sākumskolas kori.

Mūsu skolu pārstāvēs 2.- 4. klašu koris skolotājas Zigrīdas Lūses vadībā, pie klavierēm skolotāja Ineta Lisjuka.

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra apmeklējums

2018.gada 3. maijā direktore Elita Guruli, pedagogi Maija Liepkalna, Ludmila Doņeca, Anita Šnitko un 10. – 12. klašu izglītojamie apmeklēja Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmisko centru.

Apmeklējuma laikā LU prorektors V. Segliņš iepazīstināja izglītojamos ar plašo studiju piedāvājumu, līdzdalību starptautiskajos pētījumos. Apmeklējām auditorijas, mācību laboratorijas un zinātniski pētnieciskā darba laboratoriju telpas. Dažās laboratorijās guvām priekšstatu par veiktajiem pētījumiem bioloģijā un ķīmijā.

Apsveicam !

Ziemeļu rajona starpskolu sacensībās florbolā 2006.dzimšanas gads un jaunākas 3. – 5. klases meiteņu komanda izcīnīja III vietu.

Komandā spēlēja:

 • Karīna Fjodorova – 3.  b
 • Jekaterina Pritula – 3. b
 • Valērija Frolova – 3. b
 • Nikola Šķerberga – 5. a
 • Made Ķirša – 5. a
 • Daniela Lēruma – 5. a
 • Anastasija Kirjušina – 5. b

2017./ 2018. mācību gads – kopsavilkums

 • 15.11.2017. – Rīgas sporta festivāls bērniem un jauniešiem ar invaliditāti „Nāc un sporto sev par prieku” – piedalījās 34 skolēni vecumā no septiņiem līdz 19 gadiem.
 • 6.12.2017. – Ziemeļu rajona sacensības basketbolā / 2006.dz.g. un jaunākas / meitenes / 4. – 5.kl. / III vieta

Piedalījāmies:

 • Ziemeļu rajona sacensībās futbolā;
 • Rīgas pilsētas Olimpiskās dienas stafetēs 3. – 4. klase
 • Rīgas pilsētas Olimpiskās dienas basketbola 3 x 3 sacensībās
 • Latvijas Lāčplēšu krosa 5 km un 10 km distancēs
 • Ziemeļu rajona sacensībās volejbolā
 • Rīgas pilsētas starpskolu sacensībās šahā
 • Ziemeļu rajona stafešu sacensībās 2. – 5.klase
 • Ziemeļu rajona sacensībās basketbolā
 • 8.02.2018.Rīgas XVIII Boccia čempionāts. Tā mērķis popularizēt Boccia spēli un noskaidrot labāko Rīgas komandu Boccia.

Tikšanās ar Latvijas Universitātes prorektoru Valdi Segliņu

2018. gada 21. aprīlī, skolā notika direktores Elitas Guruli tikšanās ar Latvijas Universitātes prorektoru Valdi Segliņu. Tikšanās laikā pārrunāja skolas sadarbību ar LU, pēc tam prorektors Valdis Segliņš tikās ar 10. – 12. klašu izglītojamajiem un klašu audzinātājiem.

BOCCIA Latvijas finālsacensības

Pirmā vieta un Latvijas čempiona tituls : Kristers Taupmanis 4.a, Fricis Gustavs Alliks 9.a un komandas kapteine Laine Aleksandra Dovkante 10.a – otrajā grupā jauniešiem no 16 līdz 23 gadu vecumam ar dažādiem kustību traucējumiem.

Pirmā vieta un Latvijas čempiona tituls : Markuss Bluķis 6.a, Marks Usāns 7.a un komanadas kapteinis Mārtiņš Zvidriņš 12.a  – trešajā grupā spēlētājiem ratiņkrēslos līdz 23 gadu vecumam.

Pārcelta darba diena

Darba diena 30.04.2018. (pirmdiena) tiek pārcelta uz 21.04.2018.(sestdiena). Pamatojums: Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa rīkojums Nr.211. “Par darba dienas pārcelšanu 2018. gadā”.

11.a klase galerijā “Daugava”

Kultūrvēstures  stundās  esam  daudz  dzirdējuši  par  pasaulslaveniem  māksliniekiem, gatavojuši par  tiem  prezentācijas,  bet  tepat  netālu  no  mūsu  skolas  ir  atklāta  mākslinieces  Maijas  Tabakas  darbu  izstāde. Nu  ko, aizejam  un  paskatāmies!  Iespaidīgi!

Līdzdalība starptautiskajā projektā “Rēķini galvā”

2018. gada 23. martā, Rīgas 28. vidusskolā notika starptautiskā projekta “Rēķini galvā” Latvijas kārtas fināls. Šīs sacensības Latvijā notiek katru gadu un šogad tās notiek jau sešpadsmito reizi.

Trijās sacensību nacionālās atlases neklātienes kārtās šogad startējuši 3976 Latvijas skolēni un veterāni. Trīs mēnešus notika mērošanās spēkiem vairākās disciplīnās – saskaitīšanā, atņemšanā, reizināšanā, dalīšanā un skaitļu salīdzināšanā.

Stabilas pozīcijas notur iepriekšējie līderi: Smiltenes vidusskola, Rīgas 25. vidusskola, Ventspils Centra pamatskola, Rīgas 34. vidusskola, Rīgas 84. vidusskola, Rīgas 47. vidusskola, Rīgas Valsts 1., 2. un 3. ģimnāzijas, Cēsu Valsts ģimnāzija, Rīgas 66. speciālā vidusskola.

Latvijas kārtas finālā piedalījās 84 dalībnieki, kas sevi pierādīja kā labākos neklātienes 3 kārtās. Līdzjutēji sacensību norises gaitu varēja vērot tiešraidē skolas svinību zālē uz lielā ekrāna, mājās savos viedtālruņos vai datoros uz ekrāna.

· Latvijas kārtas klātienes finālā 7. – 12. klašu grupā 1. vietu zēniem ieguva Aleksandrs Semjonovs no Rīgas 66. speciālās vidusskolas.

· Latvijas kārtas klātienes finālā 3. vietu (kategorijā – pieaugušie) ieguva 2015. gada skolas absolvents Ainārs Mirkšs.

Šogad projekta “Rēķini galvā” World Championship 2018 starptautiskais fināls notika 28. aprīlī – Ļvovā, Ukrainā.

Apsveicam Aleksandru Semjonovu ar iegūto 2. vietu starptautiskajā finālā Ukrainā!

Pavasara koncerts rehabilitācijas centrā “Nāc līdzās”

Š.g. 22. martā plkst. 14.00 Rehabilitācijas Centrā “Mēs esam līdzās” Lēdmanes ielā 2 tika sarīkots pavasara koncerts, kurā piedalījās Rīgas 66. speciālās vidusskolas skolēni ar dziesmām, dzejoļiem un instrumentu spēli. Pēc bērnu priekšnesumiem uzstājās īpašais viesis – pašmāju popmūzikas dziedātājs Nikolajs Puzikovs, kas visus priecēja ar vairākām populārām un iemīļotām dziesmām. Vēl viens pārsteigums bērniem bija Rīgas 66. speciālās vidusskolas 4. a klases audzinātājas Mariannas Jupika-Balašonokas uzstāšanās. Viņa priecēja klātesošos nodziedot vairākas dziesmas. Visi bija patīkami pārsteigti par divu tik burvīgu dziedātāju dziedājumu un viņu nepārspējamām balsīm.

Koncerta noslēgumā viesi pateicās par sarīkoto koncertu, par iespēju tikties ar bērniem un viņu vecākiem, kā arī novēlēja visiem jauku noskaņojumu, neskatoties uz to, ka aiz loga pavasaris nāk ļoti lēni. RC “Mēs esam līdzās” vadība laipni ielūdza visus klātesošos uz otro daļu – saviesīgām sarunām pie tējas tases.

Skolu bibliotekāru seminārs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

2018. gada 13. martā LNB Konferenču centrā notika Skolu bibliotekāru seminārs, kurš pulcēja teju 200 skolu bibliotekārus. Seminārs tika rīkots skolēnu brīvlaikā un tā bija lieliska iespēja satikt kolēģus, dalīties pieredzē, smelties idejas.

Mūsu skolu pārstāvēja un seminārā uzstājās bibliotekāre Daiga Bērziņa.

Boccia Latvijas finālsacensības Jelgavā

3. martā Jelgavā Zemgales reģionālajā sporta centrā notika Latvijas finālsacensības BOCCIA 3 vecuma grupās. Mūsu skolas komandas startēja otrajā un trešajā grupā. Otrajā grupā sacentās jaunieši no 16 līdz 23 gadu vecumam ar dažādiem kustību traucējumiem un trešajā grupā spēlētāji ratiņkrēslos līdz 23 gadu vecumam.

Apsveicam otrajā grupā spēlējošos sportisus: Kristeru Taupmani 4. a, Frici Gustavu Alliku 9. a un komandas kapteini Laini Aleksandru Dovkanti 10. a, ar pirmās vietas izcīnīšanu un Latvijas čempiona titula iegūšanu.

Apsveicam ratiņkrēslu grupas spēlētājus: Markusu Bluķi 6. a, Marku Usānu 7. a un komnadas kapteini Mārtiņu Zvidriņu 12. a kļūstot par uzvarētājiem savā grupā un mājup atvedot Latvijas čempionu titulu.

Paldies jāsaka ne tikai bērniem, kuri brīvdienā devās pārstāvēt savu skolu un aizstāvēt tās godu sacensībās, bet arī viņu vecākiem un asistentiem, kuri nodrošināja bērnu ierašanos skolā un pavadīšanu uz sacensībām. Kopā, mēs varam paveikt lielas lietas un gūt prieku par sasniegto rezultātu.

Peldēšanas sacensības

1.martā , dabā valdot īstai ziemai, termometra stabiņš noslīdējis līdz -19° atzīmei pēc celsija, bet mūsu skolas peldētāji dodas uz Ziepniekkalna peldbaseinu, lai piedalītos Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem rīkotajās atklātajās starptautiskajās peldēšanas sacensībās.

Sacensību tālākie viesi bija ieradušies no Lietuvas pilsētām Kauņas un Viļņas kā arī Polijas peldētāji no Poznaņas.

Mūsu skolu pārstāvēja 16 peldētāji no dažādām klasēm.

Mūsu sportisti startēja 25m un 50 m brīvā stila distancē, kā zēni tā meitenes, abās vecumā grupās. Šīs ir vispopulārākās distances un pulcē lielu peldētāju skaitu.

Meitenes startēja arī 25m peldējumā uz muguras, savukārt zēni piedalījās 25m brasa peldējumā. Stafetei 4 x 50m brīvā stila peldējumam pieteicām zēnu komandu.

Deviņi peldētāji dažādās distancēs tika pie godalgotām vietām, skolas stafešu komandas peldētāji izcīnīja godpilno II vietu un kopējam skaitam pievienoja vēl četras medaļas.

Apsveicam uzvarētājus un viņu trenerus Signi Pauliņu un Dzintru Geilu!

Peldēšanas scensības

1.martā notika Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem organizētās atklātās-starptautiskās sacensības peldēšanā.

Mūsu sportisti startēja 25m un 50 m brīvā stila distancē, kā zēni tā meitenes, abās vecumā grupās. Šīs ir vispopulārākās distances un pulcē lielu peldētāju skaitu.

Meitenes startēja arī 25m peldējumā uz muguras, savukārt zēni piedalījās 25m brasa peldējumā. Stafetei 4 x 50m brīvā stila peldējumam pieteicām zēnu komandu.

Deviņi peldētāji dažādās distancēs tika pie godalgotām vietām, skolas stafešu komandas peldētāji izcīnīja godpilno II vietu un kopējam skaitam pievienoja vēl četras medaļas.

Godalgoto vietu ieguvēji:

25 m brīvais stils – vecākā grupa/ jaunietes

 • III vieta   Elza Alise Ēvele 12.a – 19,62

25 m brīvais stils – jaunākā grupa/ meitenes

 • III vieta   Anna Marija Toma 7.a – 18,61

25 m brīvais stils – vecākā grupa/ jaunieši

 • III vieta Aleksandrs Jevsejevs 12.a – 15.25

25 m brīvais stils – jaunākā grupa/ zēni

 • II vieta   Elgars Jevsejevs 10.a – 15,75

25 m uz muguras – jaunākā grupa/ meitenes

 • III vieta   Anna Marija Toma 7.a – 21,82

50 m brīvais stils – vecākā grupa/ jaunieši

 • I vieta Karels Grigorjevs 12.a – 34.47

50 m brīvais stils – jaunākā grupa/ meitenes

 •  I vieta Jete Riņķe 8.a

50 m brīvais stils – jaunākā grupa/ zēni

 •  I vieta Elgars Jevsejevs 10.a – 33.39

Stafešu 4 x 50 m brīvā stila peldējums / zēni

II vieta

 • Elgars Jevsejevs – 10.a
 • Aleksandrs Jevsejevs – 12.a
 • Jurijs Ivanovs – 8.b
 • Karels Grigorjevs – 10.a

12.a – Žetonu vakarā

23. februārī tika organizēts Žetonu  vakars, kad divpadsmitie saņēma piederības zīmi- žetongredzenu ar skolas simboliku. To svinīgi pasniedza skolas direktore.

Skolēni bija sagatavojuši žetonu vakara uzvedumu, kurā parādīja savus īpašos talantus, skolā iegūtās prasmes un iemaņas. Skolotāja Anna Drāke sarakstīja lugu “Jānis Ziemeļnieks”, skolotājas Vitas Laicānes vadībā tika iestudētas dejas, skolotāja Ineta Lisjuka palīdzēja iestudēt dziesmas.

Skolēni šim vakaram gatavojās ar lielu atbildības sajūtu, tika piemeklēti tērpi, noformēta skatuve, sagatavotas butaforijas, piemeklēts muzikālais noformējums.  Sanija Smildziņa izveidoja  videomateriālu.

11.a klases skolēni sveica žetonu saņēmējus, kā arī palīdzēja izrādes laikā ar muzikālo pavadījumu.

Uz pasākumu tika aicināti skolas pedagogi, vecāki, radi, draugi. Gan pasākuma laikā, gan arī pēc pasākuma zālē valdīja ļoti sirsnīga un ģimeniska atmosfēra.

Žetonu vakars

23. februārī pl. 18.00 skolas aktu zālē uz savu žetonu vakaru aicina 12. a klases skolēni un klases audzinātāja Maija Liepkalna. Šajā vakarā skolēni saņems simbolisku skolas piederības zīmi – žetongredzenu, ko svinīgi pasniegs skolas direktore. Vakara gaitā būs iespēja noskatīties 12. a klases skolēnu speciāli šim vakaram iestudēto izrādi.

ISKU konkurss

Šogad Somijas firma ISKU svin savu pastāvēšanas 90. gadadienu un divām Latvijas skolām dāvinās mācību telpu mēbeles. Direktore Elita Guruli, pedagogs Marita Bileskalne un 3.a klases skolēni pieteica mūsu skolu līdzdalībai izsludinātajā konkursā. Lai veicas!

Boccia čempionāts Rīgā

2018. gada 8. februārī notika Rīgas XVIII Boccia čempionāts . Tā mērķis popularizēt Boccia spēli un noskaidrot labāko Rīgas komandu Boccia.

Šogad par labākās komandas titulu cīnīties piecās grupās bija ieradušās 15 komandas no desmit skolām un dienas aprūpes centriem. Mūsu skolu pārstāvēja divas komandas:

ratiņkrēslu komanda

spēlētāji ar fiziskās attīstības traucējumiem vecumā no 16 gadiem

Apsveicam abas komandas ar izcīnītajām uzvarām un iegūto iespēju pārstāvēt Rīgas reģionu Latvijas Boccia finālsacensībās, kuras notiks 3.03.2018. Zemgales reģionālajā sporta centrā Jelgavā!

Boccia čempionāts

2018. gada 8. februārī notika Rīgas XVIII Boccia čempionāts . Tā mērķis popularizēt Boccia spēli un noskaidrot labāko Rīgas komandu Boccia.

Šogad par labākās komandas titulu cīnīties piecās grupās bija ieradušās 15 komandas no desmit skolām un dienas aprūpes centriem. Mūsu skolu pārstāvēja divas komandas:

ratiņkrēslu komanda

spēlētāji ar fiziskās attīstības traucējumiem vecumā no 16 gadiem

Apsveicam abas komandas ar izcīnītajām uzvarām un iegūto iespēju pārstāvēt Rīgas reģionu Latvijas Boccia finālsacensībās, kuras notiks 3.03.2018. Zemgales reģionālajā sporta centrā Jelgavā!

Ābeces svētki

2018. gada 2. februārī 1.a klases skolēni svinēja Ābeces svētkus. Šie svētki tradicionāli notiek 2. semestra sākumā. Tas ir tāpēc, ka līdz šim skolēni atkārtoja visus burtus, nostiprināja lasīšanas pamatprasmes, bet tagad jau ir gatavi ar lasīšanu saistītiem izaicinājumiem.

Pasākums notika atjaunotajā skolas bibliotēkā. Visus pasākuma dalībniekus laipni uzņēma bibliotēkas vadītāja Daiga Bērziņa. Bibliotekāre bija sagatavojusi ekspresizstādi, kurā bija izliktas apskatei dažādu laiku ābeces, dažādu autoru stāsti un literārās pasakas, kā arī dzejoļi par burtiem un lasīšanu.

Pirmklasnieki kopā ar klases audzinātāju Gitu Ozolu iepazīstināja klātesošos ar Guntara Rača grāmatu – alfabēta dzejoli “Kad neviena nav mājās”. Tas ir jautrs dzejolis, kur katram burtiņam atvēlēts savs pantiņš. Daži pantiņi bija tik smieklīgi, ka ne tikai klausītājiem, bet arī pašiem skaitītājiem bija grūti savaldīties un nesmieties skaitīšanas laikā! Pirmklasnieki ieteica katram, kas šo grāmatu vēl nav izlasījis, to izdarīt!

Vēl katrs pirmklasnieks stāstīja par savu mīļāko grāmatu. Bija sagatavota arī šīs grāmatas ilustrācija. Beigās pirmklasnieki uzdāvināja savas grāmatas ilustrāciju skolas bibliotēkai. Vēl bibliotēkai uzdāvināja “puķupodu ar stāstu”. Sarkanie ziedi tikai tik ilgi būs sarkani, kamēr bērni lasīs grāmatas. Ja bērni lasīs par maz, tad ziedi sāk izbalēt. Tātad, jālasa!

Pasākumā laikā notika vairāki nelieli konkursiņi, kurus vadīja skolotāja Inese Želinska – visi saistīti ar lasītprasmi un, protams, attapību! Bija jāveido vārdi no burtiem, no burtu virknēm, no zilbēm, jāatrod vārdi vienlaidu rindā. Grūtākie bija rēbusi. Sadaloties komandās, sacentās gan pirmās, gan ceturtās klases skolēni.

Protams, neiztika arī bez dziedāšanas un šokolādes medaļām.

Basketbols

2017. gada 6. decembrī norisinājās Ziemeļu rajona sacensības basketbolā 2006. gadā dzimušajām meitenēm un jaunākām. Mūsu skolas komanda izcīnīja III vietu.

„Gribu būt mobils”

Konkurss orientēts uz satiksmes drošības jautājumu mācīšanās procesa kvalitātes uzlabošanu un iegūto zināšanu praktisku izmantošanu, kā arī uz skolēnu intereses un personiskās iesaistes vairošanu ceļu satiksmē Caur spēli un konkursa uzdevumiem skolēni nemanot ir iemācījušies analizēt un izprast procesus, kas regulē drošu ceļu satiksmi.

Šogad konkurss guva jo īpaši lielu skolēnu atsaucību un tā gadu no gada tiek uzstādīts jauns dalībnieku rekords. Apsveicam 70 pusfinālā iekļuvušās komandas!

No 2018.gada janvāra konkurss turpināsies, kad notiks septiņi reģionālie pusfināli, kur katrā pusfinālā piedalīsies desmit labākās reģiona komandas.

Rīgas reģionā: Baložu vidusskola, Ādažu vidusskola, Rīgas 66.speciālā vidusskola, Rīgas 21.vidusskola, Rīgas 54. vidusskola, Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Rīgas 34.vidusskola un Rīgas Imantas vidusskola;

Mūsu skolas komanda pusfinālā iekļuva ar 23 labāko rezultātu.  Rīgas 66.speciālās vidusskolas komandā startē 7.a klases skolēni:

 • Helēna Amanda Brūvere
 • Gunta Tikiņa
 • Verners Hofmanis
 • Kristaps Reinis Strods

Konsultējošais skolotājs: Inita Purmale

Pusfināla sacensības notiks 16.01. Rīgas Motormuzeja telpās pulksten 10:00.

534 komandu dalība Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) ikgadējā konkursa „Gribu būt mobils!” neklātienes kārtā ir noslēgusies un noskaidroti šī gada satiksmes noteikumus zinošākie 6. – 8. klašu skolēni.

11.a klase Okupācijas muzejā “Stūra māja” – 5.10.2017.

Latvijas vēsture ir notikumiem un pārsteigumiem bagāta. Viens no tiem – kā Rīgas centrā varēja atrasties iestāde, kur apcietināja un šāva cilvēkus. Kā tas bija iespējams un, vai tiešām tā bija. Kas bija cilvēki, kas to darīja un tam nepretojās. Lai rastu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, devāmies uz tā dēvēto “Stūra māju”. Izstaigājot pagraba telpas, apskatot cietuma kameras, cilvēku soda vietu, redzot sienās ložu caurumus, noskatoties videofilmu par cilvēku vešanu uz nošaušanu, noklausoties gida stāstījumu par tā laika notikumiem mūsu Rīgā, šķiet, neatbildēto jautājumu ir vēl vairāk. Bet viens mums ir skaidrs – nākotne nevar būt skaidra, ja  nezinām pagātni. Un ir notikumi, par kuriem aizmirst nedrīkst.

Ekskursija uz Latvijas dabas muzeju

5. oktobrī 4. a klases skolēni devās uz Latvijas dabas muzeju. Ekskursijas mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar Latvijā sastopamajiem kukaiņiem (galvenokārt skudrām), kā arī dažādiem pasaulē sastopamajiem dzīvniekiem.

Latvijas Dabas muzeja apmeklēšanas laikā tika uzzināts aptuvenais skudru veidu skaits gan pasaulē, gan konkrēti Latvijā. Skolēniem tika radīta iespēja praktiski darbojoties noskaidrot un uzzināt skudru dzīvesveidu dažādos gada laika periodos, kā arī noskaidrot kāda ir skudras ķermeņa uzbūve. Skolēni, aktīvi iesaistoties praktiskajās aktivitātēs, varēja rast jautājumus par konkrēto tēmu un saņemt atbildes no speciālista šajā jomā.

2016./2017.mācību gads


2017. gada jūnija “Labie darbi”

2017. gada jūnijā – 12.a klases skolniecei Dignai StrautmaneiMinistru prezidenta M. Kučinska Atzinības raksts par gūtajiem panākumiem mācībās.

2017. gada maija “Labie darbi”

2017. gada maijā – 5. -12. klašu korim (skolotāja Ineta Lisjuka, koncertmeistare Inese Vaļiniece) – 2. pakāpes Diploms vispārizglītojošo skolu koru skatē.

Rīgas skolu sporta nominācija

26. maijā kultūras pilī „Ziemeļblāzma” notika Rīgas skolu sporta nominācijas pasākums, kurā sumināja galvaspilsētas izglītības iestāžu sporta organizatorus, galvaspilsētas labākās skolas par sasniegumiem Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās, kā arī pasniedza nomināciju „Par mūža ieguldījumu skolu sportā”.

Nominācijā Rīgas pilsētas sportiskākā skola ieguvām trešo vietu.

Rīgas speciālo skolu stafetes „No ligzdas ligzdā” – 10.05.2017.

Šogad pirmo reizi piedalījāmies speciālo skolu stafetēs „No ligzdas ligzdā”, kuras 10.maijā norisinājās Ķengaraga stadionā. Stafešu dienā piedalījās 14 komandas no dažādām speciālajām izglītības iestādēm.

Komandās bija apvienoti 4. – 7.klašu audzēkņi. Sacensību dienas rīts mūs sagaidīja ar sniegotu pārsteigumu, bet diena izvērtās saulaina un pēcpusdienā no  sniega vairs nebija ne vēsts.

Stafešu dienas atklāšana sākās ar direktores uzrunu un galvenā tiesneša vēlējumiem, sekoja priekšnesums, kuru sniedza dejotāji no  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra, deju grupa „Okay”.

Sekoja kopīga iesildīšanās un sacensības varēja sākties.

Katrai komandai bija jāizpilda 11 dažādas stafetes. Stafešu uzdevumi bija visdažādākie. Sākot no katra izveicības vadot futbola un florbola bumbu starp konusiem.  Fiziskās sagatavotības veicot distanci „vēzītī atmuguriski” un izlienot zem šķēršļiem. Bija jāparāda sadarbības prasme dvieļu volejbolā un izbērto bumbiņu salasīšanā.

Emocijas virmoja visapkārt. Pārrunājot dienas notikumus visvairāk patika dvieļu volejbols un bumbiņu lasīšana.

Sacensības beidzās ar kopējo parādi, kurā ar dziesmas izpildījumu, gaidot rezultātu kopsavilkumu, uzstājās Rīgas Valda Avotiņa skolas skolēni. Katrai komandai bija sagatavota arī neliela uzkoda.

Četrpadsmit komandu konkurencē viena no komandām ieguva dalītu 5. – 8. vietu, otra 9. – 10.vietu.

Kampaņa „Mazais 100 – gades pilsonis”.  – 3.05.2017.

Kampaņu „Mazais 100 – gades pilsonis” organizē biedrība „Latvijas pilsoniskā alianse” (eLPA).

Kampaņas mērķis ir informēt un ieinteresēt skolēnus kļūt pilsoniski aktīviem.

Pēc tikšanās ar nevalstiskās organizācijas pārstāvi mēs vienojāmies, ka mūsu devums sabiedrībai būs sporta aktivitāšu sarīkošana mūsu skolas bērniem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos vai izmantojot rollatorus.

Skolā mācās salīdzinoši daudz skolēnu, kuri ikdienā pārvietojas ratiņkrēslos vai izmantojot rollatorus. Katram no viņiem ir savas fizisko spēju robežas, tādejādi bija jāizvēlas sporta aktivitātes, kuras iespējams pielāgot katram bērnam individuāli.

Sporta zālē tika izveidoti 11 sporta aktivitāšu punkti.

 • Boccia – par trāpījumu apļa centrā 3 punkti, par trāpījumu kvadrātā 2 un trāpījums aplī 1 punkts.
 • Pie sienas tika piestiprināts aplis, bija jāveic 5 mēģinājumi, bumbas un attālumi līdz sienai tika pielāgoti katram bērnam individuāli.
 • Uz vingrošanas sienas novietots pārvietojamais basketbola grozs, uzdevumā jāveic 5 metieni, bērniem tika piedāvātas iespējas izvēlēties no basketbola bumbas līdz mazajai švambola bumbiņai, katram pēc viņu spējām.
 • Zālē uz grīdas novietota aukla, pār kuru jāpārbrauc visā tās garumā.
 • Uz grīdas novietots aplis, kurā no pieciem mēģinājumiem jāmēģina trāpīt maksimāli daudz reižu. Atkal tika izmatota iespēja mest dažādas bumbas un no dažāda attāluma.
 • Konusu zigzags, kuru pievarēt palīdzēja gan paši tiesneši, gan bērnu asistenti.
 • Aktivitāte, kurā notika balona piespēle. Aktivitāte bija ļoti pieprasīta un labākais rezultāts sasniedza vairāk nekā 60 reižu.
 • Saspēle ar bumbu, iespēja atsist bumbu vai arī noķert to un izdarīt metienu partnerim.
 • Spēka punkts, kurā bija jāpaceļ vingrošanas nūja maksimāli augstu.
 • Priekšmeta atvilkšana ar apli. Arī šī aktivitāte saistīja skolēnus. Aplī uz grīdas tika ievietots priekšmets un velkot aiz virves apli priekšmets bija jānogādā pie vilcēja. Vieglāka šī uzdevuma versija, atvilkt apli bez ievietotā priekšmeta.
 • Ķegļu gāšana, uzdevām tika pielāgoti gan bumbu izmēri, gan attālums līdz ķegļiem.

Katru no aktivitātēm vadīja viens vai divi 6.a klases skolēni. Skolēni redzēja, dažādas situācijas, viņiem pašiem bija jāpieņem lēmumi, kā katru no aktivitātēm pielāgot katram bērnam.

Atsevišķi skolēni patiesi no sirds aizrāvās vadot aktivitātes.
Katram no dalībniekiem bija izveidota individuālā kartiņa ar visām sporta aktivitātēm, kurā tiesneši pēc uzdevuma veikšanas norādīja rezultātu. Katrs no dalībniekiem pēc tam, kad pirmo reizi bija apmeklējis visas aktivitātes varēja doties otrajā aplī un veikt tās vēlreiz.

Aizrautīgi darbojoties nemanot pagāja nepilnas trīs stundas. Noslēgumā visi dalībnieki saņēma salduma balviņas enerģijas atjaunošanai un krāsainos balonus.

Pats svarīgākais bija pozitīvās emocijas un prieks bērnu sejās. Savukārt organizatori varēja aizdomāties par to cik maz ir vajadzīgs, lai kāds varētu justies laimīgs un priecīgs. Ne vienmēr mēs ikdienā novērtējam to, kas katram no mums jau ir.

Organizatori saņēma pateicības vārdus arī no bērnu asistentiem. Sportiskajās aktivitātēs piedalījās deviņpadsmit skolēnu.

Sporta aktivitāšu vietās darbojās: Laura, Dinārs, Matīss, Gunta, Markuss, Atis, Kristaps, Anna, Ralfs, Verners,  Artūrs A., Helēna, Jānis, Armands.

Prieks, ka izskanēja ieteikums šādu sporta dienu sarīkot arī nākošajā mācību gadā.

http://www.nvo.lv/lv/news/publication/skoleni-organize-sporta-aktivitates-8373/

2017. gada 29. apīļa “Labie darbi”

2017. gada 29. apīlī – 8. b klases skolniekam Aleksandram Semjonovam – Diploms par iegūto 2. vietu starptautiskā projekta Rēķini galvā World Championship 2017 starptautiskā fināla sacensībās Kauņā, Lietuvā.

Skolēnu peldēšanas sacensības

Olimpiskā sporta centra „Elektrum” peldbaseinā 19.aprīlī notika Rīgas pilsētas pašvaldības Ziemeļu un Kurzemes rajonu vispārējās izglītības iestāžu 2.klašu skolēnu sacensības peldēšanā, kurās mēs ieņēmām 13.vietu.

Tā ir iespēja labākajiem peldētpratējiem parādīt, ko viņi ir apguvuši mācību gada laikā un sacensties ar vienaudžiem.

Tās ir komandu sacensības, kurās piedalās trīs labākie zēni un trīs labākās otro klašu meitenes. Komandas vērtējums veidojas saskaitot zēnu un meiteņu iegūtās vietas un attiecīgi skola ar mazāko rezultātu ir labākā.

Jāpiebilst, ka mēs startējām ar nedaudz mainītu komandas sastāvu, bet tiesneši bija mums labvēlīgi un deva iespēju piedalīties sacensībās.

Mūsu skolu pārstāvēja:

Beāte Bitmane 2.a – 24. vieta – 00:32,25

Paula Zālīte 2.a – 37. Vieta – 00:37,19

Mareks Bistrums 2.a – 11.vieta – 00:24,69

Ēriks Rasiņš 2.a – 18.vieta – 00:27,51

Aleksandrs Kļimanovs 2.b – 35.vieta – 00:35,48

Marks Daniils Priputeņs 2.b – 45.vieta – 00:49,64

Sacensībās startēja 17 komandas. Kopā 52 meitenes un 54 zēni.

Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem organizētās atklātās – starptautiskās sacensības peldēšanas sprintā – 20.04.2017.

Piedalās:     4.a; 5.a; 6.a; 6.b; 7.a; 7.b klašu skolēni

Skolotāja:     Inita Purmale, Signe Pauliņa

Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem rīko atklātās starptautiskās peldēšanas sacensības. Neatkarīgi no diagnozes –  kustību traucējumi vai dzirdes traucējumi – skolēni startē divās vecuma grupās:

līdz 16 gadiem

un vecāki.

Šogad sacensībās bija pārstāvēta Ukraina, Īrija un Lietuva. Sacensības notika divas dienas 25 m un 50 m distancēs. Mēs startējām pirmajā dienā un parādījām salīdzinoši labus rezultātus. Divi peldētāji tika pie medaļām. Vairākās grupās ierindojāmies tūliņ aiz godalgoto pjedestāla.

Uzrādītie rezultāti:

25 m brīvais stils – vecākā grupa/ jaunietes / startēja 7 dalībnieces

4.vieta   Elza Alise Ēvele 11.a – 19,10

25 m brīvais stils – jaunākā grupa/ meitenes / startēja 28 dalībnieces

5.vieta   Anna Marija Toma 6.a – 19,35

7.vieta                Jete Riņķe 7.a – 20,12

8.vieta   Emīlija Andersone 7.a – 20,58

24.vieta Heseda Brūklene 4.a – 34,46

25 m brīvai stils – jaunākā grupa/ zēni / startēja 34 dalībnieki

4.vieta   Elgars Jevsejevs 9.a – 16,96

6.vieta   Jurijs Ivanovs 7.b – 18,03

7.vieta   Kristiāns Kaminskis 7.a – 18,03

8.vieta   Francis Alberts Virtmanis 7.a – 18,52

10.vieta Dinārs Bitmanis 6.a – 18,53

20.vieta Atis Frīdenšteins Brīdiņs 6.a – 21,08

21.vieta Ņikita Čursins 6.b – 21,61

22.vieta Andrejs Ivanovs 7.b – 22,57

25.vieta Dmitrijs Kuzmins 6.b – 23,88

26.vieta Kristaps Reinis Strods 6.a – 25,15

30.vieta Artūrs Jevsejevs 4.a – 26,50

31.vieta Sandis Rosinskis 5.a – 26,91

25 m brass – jaunākā grupa/ zēni / startēja 14 dalībnieki

6.vieta   Dmitrijs Kuzmins 7.b – 26,74

7.vieta   Ņikita Čursins 7.b – 27,69

8.vieta  Jurijs Ivanovs 7.b – 28,96

12.vieta Andrejs Ivanovs 7.b – 31,85

25 m uz muguras – vecākā grupa/ jaunietes / startēja 5 dalībnieces

II vieta   Elza Alise Ēvele 11.a – 25,26

25 m uz muguras – jaunākā grupa/ meitenes / startēja 19 dalībnieces

I vieta   Anna Marija Toma 6.a – 23,96

25 m uz muguras – jaunākā grupa/ zēni / startēja 14 dalībnieki

12.vieta Aleksandrs Buslajevs 6.b – 28,68

Skolēni šajās sacensībās varēja parādīt savas spējas, kā arī iepazīties ar nedaudz atšķirīgu sporta sacensību norisi, jo tajās piedalījās liels bērnu skaits ar dzirdes traucējumiem. Neierasti, ka sacensību laikā pārsvarā valdīja klusums, protams, ka neizpalika arī ovācijas un aizrautīgi līdzjutēju saucieni.

Lāses kauss – 2017

Skonto hallē 8. aprīlī notika Latvijas finālsacensības volejbolā „Lāses kauss – 2017”. Uz tām četrās dažādās vecuma un dzimuma grupās bija pulcējušies vairāki tūkstoši Latvijas skolu komandu volejbolisti.

Mūsu komanda ar skolotāju Andri Strautmani startēja 2001. – 2004.dzimušo zēnu grupā. Trīsdesmit komandu konkurencē izcīnījām 23.vietu, kas ir labs sasniegums.

Jāpiebilst, ka mūsu komandas labākais spēlētājs Jēkabs Ekhards šajā laikā Latvijas izlases sastāvā piedalījās Eiropas čempionāta atlases spēlēs Beļģijā.

Komandā spēlēja: Gustavs Zelčs, Niks Parfjons, Erlends Amoliņš Rolands Burgevics – 8.a; Daniils Stepanovs, Mārtiņš Pocis, Elgars Jevsejevs – 9.a klase. Skolotājs: Andris Strautmanis.

Rīgas skolēnu spēles 27.aprīlī

Par tradīciju ir kļuvušas aprīļa beigās notiekošās Rīgas skolēnu spēles, kurās mēs piedalāmies ar lielu skolēnu skaitu.

Šogad bija mainīta sacensību norises vieta, skolēnu spēles notika jaunajā Rīgas 84.vidusskolas sporta kompleksā.

Sporta kompleksā ir vairāki volejbola, strītbola, futbola laukumi. Teritorijā ir pieejami dažādi āra trenažieri. Laiku starp sacensībām aizpildījām šajā laukumā.

Šajā gadā startējām tautas bumbas sacensībās gan zēniem, gan meitenēm. Dalībai bija pieteikušas 56 skolas ar rekordlielu komandu skaitu, meitenēm 38 komandas, bet zēniem 46 komandas. Vairāk nekā 740 skolēnu šajā dienā sacentās tautas bumbas sacensībās. Mūsu meiteņu komanda ierindojās 11. – 20. vietā, bet zēnu komanda ieņēma 25. – 36.vietu.

Strītbola sacensībām bijām pieteikuši trīs komandas dažādās vecuma grupās. Sesto un septīto klašu zēnu komanda palika 18. vietā, kamēr šīs pašas vecuma grupas meiteņu komanda ieguva 6. vietu. Vidusskolas zēniem bija vislielākā konkurence un viņi 24 komandu konkurencē izcīnīja augsto 8.vietu.

Volejbola sacensībās nepiedalījās mūsu komandas labākais spēlētājs Jēkabs Ekhards, jo viņš šajā laikā gatavojās Eiropas čempionāta atlases spēlēm. Spēlējot bez viņa ieguvām 25. – 32. vietu.

Pirmo reizi skolēnu spēļu programmā bija iekļautas tūrisma sacensības. Nezinot, kas mūs sagaida, sacensībām pieteicāmies 6. – 7.klašu grupā.

Uzdevumi bija visdažādākie, gan ievainotā transportēšana ar improvizētām nestuvēm, gan telts nojaukšana un uzcelšana, gan kustīgu virvju pārvarēšana un priekšmetu pārvietošana izmantojot auklas kā arī alpīnisma sienas pievarēšana.

Desmit komandu konkurencē ierindojāmies 5.vietā.

Skolēnu spēles ir viens no mācību gada noslēdzošajiem pasākumiem. Dalība tajās ir iespēja skolēniem parādīt savas prasmes un varēšanu visdažādākajos sporta veidos, spēkos mērojoties ar visas Rīgas skolām.

10.a klase Valsts Mākslas muzejā

Pavasaris ir labākais laiks, lai   pieteiktu  ekskursiju izremontētajā Valsts Mākslas muzejā. Ekskursijas vadītāja izvadāja mūs pa visu muzeja ēku ,parādīja restauratoru veikto darbu, izstāstīja  muzeja ēkas vēsturi ,iepazīstināja ar latviešu klasiķu darbiem .Esam dzirdējuši par Jāni Rozentālu, Vilhelmu Purvīti, esam redzējuši Maijas Tabakas un Kaspara Zariņa gleznas, bet ieraudzīt  Brīvības pieminekļa autora Kārļa Zāles portretu un klausīties interesantus faktus par viņa dzīvi bija ne mazāk interesanti. Arī  par Kārli Padegu uzzinājām daudz interesantu faktu, tagad, ejot garām viņa piemineklim pie Vērmanes dārza, varēsim nolikt puķi  šim Rīgas dendijam.

Jaunā izstāžu zāle bija slēgta, tur notika  Romāna Sutas personālizstādes sagatavošana. To mēs varēsim apskatīt nākošreiz, kad   dosimies apskatīt arī terasi  muzeja  augšējā stāvā.

2017. gada marta “Labie darbi”

2017. gada 24. martā – 8. b klases skolniekam Aleksandram SemjonovamDiploms par iegūto 1. vietu starptautiskā projekta Rēķini galvā 2017. gada Latvijas fināla sacensībās.

2017. gada martā – 6. a klaseiSertifikāts par dalību kampaņā “Mazais 100-gades pilsonis”

2017. gada 9. martā-  11. a klases skoniekam Sandim MiglamDiploms par 3. vietu Rīgas pilsētas 34. ģeogrāfijas olimpiādē 10. – 12. klasēm.

2017. gada martā – Rīgas 66. speciālajai viduskolai – Atzinības raksts par aktīvu līdzdalību mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanā un mācību procesa modernizēšanā 2016./ 2017. mācību gadā

Ķengurs  – 2017

23.martā Latvijas skolēni kopā ar skolēniem visā pasaulē sacentās matemātikas zināšanās. Šajā gadā konkursa “Ķengurs” dalībnieku skaits ir izaudzis līdz pat 23885 skolēniem no 247 Latvijas skolām!

Konkurss ir īstās sacensības. Rīkotāji cenšas nekad neaizmirst, ka tā galvenais mērķis ir parādīt bērniem matemātikas pievilcīgo pusi, sniegt viņiem iespēju sajust prieku no intelektuālās piepūles un, no pirmajām, kaut arī mazām, uzvarām un atklājumiem.

No mūsu skolas savu dalību konkursā pieteikuši 90 skolēni no 2. – 12.klasei. Ar nepacietību gaidīsim rezultātus! Pašu labāko konkursa dalībnieku apbalvošana notiks 28.aprīlī Rīgas Kongresu namā.

Liels paldies skolēniem par dalību konkursā un skolotājiem, kuri nodrošināja veiksmīgu konkursa norisi!

Literāra  mūzikas viktorīna “Ziemas aiziešana”.

11. martā 4.a un 4.b klases skolēni satikās kopīgā pasākumā “Ziemas aiziešana”. Pasākums bija paredzēts, lai iepazītos ar Meteņu un Masļeņnicas tradīcijām. Programmā bija spēles, konkursi un dziesmas gan latviešu, gan krievu valodā. 4.b klases skolēni, saskaņā ar Masļeņņicas tradīcijām, cienāja savus draugus ar medu, ievārījumu un pankūkām.

Latvijas Boccia finālsacensības Ozolniekos – 10.03.2017.

Saulainā marta dienā ar skolas autobusu devāmies uz Ozoniekiem, uz Latvijas Boccia finālsacensību norises vietu. Uz finālsacensībām tiek uzaicinātas novadu uzvarētāju komandas. Rīgas novadā ratiņkrēslu grupā un grupā jauniešiem ar fiziskās attīstības traucējumiem vecumā no 16 – 23 gadiem mūsu skolas komandas bija izcīnījušas pirmās vietas. Pēdējā mirklī nāca organizatoru piedāvājums pārstāvēt skolu arī jaunākajā vecuma grupā bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem vecumā no 8 – 15 gadiem. Tādejādi uz Ozolniekiem devās trīs skolas komandas.

Finālsacensības atklāja LBJISF valdes priekšsēdētāja Aija Kļaviņa, kura savā uzrunā mudināja visus parādīt savas labākās prasmes un spējas.

Šogad sacensībās piedalījās vairākas komandas no Krāslavas, Cēsīm, Valmieras, Liepājas un Rīgas. Slimību un dažādu citu iemeslu dēļ dažas komandas neieradās.

Sacensības uzsāka mūsu mazākie spēlētāji.

grupa: Ralfs Gansons 2. a, Georgijs Savenkovs 2. b, Kristers Taupmans 3. a

grupa: Aleks Bebrišs –Fedotovs 6. b, Ērika Burija 9. a, Janeks Jānis Kondrovs 12. a

grupa: Markuss Bluķis 5. a, Sanija Smildziņa 11. a, Mārtiņš Zvidriņš 11. a

Jaunākajai komandai šīs bija īstas ugunskristības! Neskatoties uz nelielo sacensību pieredzi, komandai izdevās ierindoties godpilnajā II vietā.

Savukārt jaunieši vecumā no 16 līdz 23 gadiem ieņēma III pakāpienu uz goda pjedestāla. Viņiem sīvā cīņā līdz otrajai vietai pietrūka tikai divi punkti.

Ar vislabākajiem rezultātiem no Ozolniekiem atgriezās trešās grupas spēlētāji, jeb komanda ratiņkrēlos, kurā spēlēja Markuss Bluķis 5. a, Sanija Smildziņa 11. a un Mārtiņš Zvidriņš 11. a.

Balvās visi godalgoto vietu ieguvēji saņēma diplomus un medaļas, kā arī nelielu enerģijas devu mājupceļam.

Latvijas Boccia finālsacensību uzvarētājiem ratiņkrēslu grupā būs iespēja pārstāvēt Latviju starptautiskajās sacensībās ’’Sestajās Eiropas jauniešu spēlēs jauniešiem ar invaliditāti”, kas norisināsies no 7. 06 – 11. 06. 2017., vienā no lielākajām Čehijas pilsētām Brno.

Neilgajā laika posma līdz jūnijam turpināsim pilnveidot un attīstīt savas prasmes un iemaņas Boccia spēlē. Turpināsim darbu pie spēles taktikas iemaņu pilnveidošanas.

Mums ir liels gods un lepnums pārstāvēt Latviju šajās starptautiskajās sacensībās, kurās ik gadu piedalās vidēji 13 valstu delegācijas!

DSCN2703

Image 1 of 6

2017. gada februāra “Labie darbi”

2017. gada 17. februārī –  6. a klases skolniekam Atim Frīdenšteinam – Brīdiņam – Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra  Diploms par 2. vietu Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē.

2017. gada 16. februārī – Rīgas 66. speciālās vidusskolas vokālajam ansamblim (skolotāja Ineta Lisjuka, koncertmeistare Inese Vaļiniece) – 1. pakāpes Diploms Rīgas Vokālās mūzikas konkursa “Balsis – 2017” pirmajā kārtā.

2017. gada 14. februārī –  11. a klases skolniekam Sandim MiglamDiploms par 3. vietu Rīgas pilsētas 18. ekonomikas olimpiādē.

2017. gada februārī – Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 58. ķīmijas olimpiādē:

 • 10. a klases skolniecei Elzai Elizabetei Matulei
 • 10. a klases skolniekam Reinim Pastaram
 • 11. a klases skolniekam Sandim Miglam

2017. gada februārī – Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 18. ekonomikas olimpiādē:

 • 11. a klases skolniecei Elīnai Savčenko
 • 11. a klases skolniecei  Evelīnai Bebrei
 • 11. a klases skolniecei Elzai Alisei Ēvelei
 • 11. a klases skolniekam Sandim Miglam
 • 11. a klases skolniekam Aleksandram Jevsejevam
 • 11. a klases skolniekam Naurim Liniņam 

2017. gada janvāra “Labie darbi”

2017. gada janvārī – 8. b klases skolniecei Aļinai Ivanovai – Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 33. latviešu valodas olimpiādē (mazākumtautību izglītības programmās).

2017. gada janvārī – 9. a klases skolniecei Alisei ĀboltiņaiAtzinības raksts par piedalīšanos Rīgas pilsētas 43. latviešu valodas un literatūras olimpiādē

2017. gada janvārī – 9. a klases skolniecei Alisei Āboltiņai – Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 43. latviešu valodas un literatūras olimpiādē.

2017. gada janvārī – 9. a klases skolniecei Alisei Āboltiņai – Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 23. vēstures olimpiādē.

2017. gada janvārī – 11. a klases skolniekam Sandim Miglam – Atzinības raksts par piedalīšanos Rīgas pilsētas 67. fizikas olimpiādē.

2017. gada janvārī – Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 67. fizikas olimpiādē:

 • 10. a klases skolniekam Martinam Indrijaitim
 • 10. a klases skolniekam Ervīnam Lazdiņam
 • 10. a klases skolniekam Reinim Pastaram
 • 11. a klases skolniekam Sandim Miglam

Rīgas Boccia XVII čempionāts – 14.02.2017.

Ir noslēdzies Rīgas Boccia XVII čempionāts, kurš notika 2017.gada 14.februārī. Sacensībām bija pietecies rekordliels komandu skaits. Pavisam piedalījās 15 komandas.

Sacensības norisinājās Rīgas 66.speciālās vidusskolas sporta zālē, to organizēšanā un norisē tika iesaistīti 11.a klases skolēni: Elīna, Evelīna, Undīne, Karels, Aleksandrs, Nauris, Rūdolfs un Sandis.

Mūsu skolu pārstāvēja divas komandas. Vecuma grupā no 16 – 25 gadiem startēja komanda „Mazie”, kuru pārstāvēja Alekss Fedotovs Bebrišs 6.b, Fricis Gustavs Alliks 8.a, Ērika Burija 9.a un Janeks Jānis Kondrovs 12.a klase. Sacensību dalībnieku grupā, kuras dalībnieki pārvietojas ratiņkrēslos startēja Georgs Savenkovs 2.b, Markuss Bluķis 5.a, Mārtiņš Zvidriņš un Sanija Smildziņa abi 11.a klase, komandas nosaukums „Lielie”.

Abas mūsu skolas komandas izcīnīja tiesības piedalīties Latvijas Boccia finālsacensībās Ozolniekos, kuras norisināsies 10.martā.

Sacensību rezultāti:

1.grupa – bērni 8 – 15 gadu vecumam ar dažādiem kustību traucējumiem bez              

 intelektuālās attīstības traucējumiem.

I vieta – Rīgas 71.vskrc komanda „Grīva”

2.grupa – jaunieši 16 – 25 gadu vecumam ar dažādiem kustību traucējumiem bez intelektuālās attīstības traucējumiem.

I vieta – Rīgas 66.spec.vsk. komanda „Mazie”

3.grupa – jaunieši līdz 18 gadu vecumam ar intelektuālās attīstības traucējumiem     

   I vieta – Rīgas 1.sips

  II vieta – Rīgas 2.sips. komanda „Spicie zēni”

 III vieta – Rīgas 5.sips komanda „Mežaparks”

4.grupa – komanda ratiņkrēslos līdz 25 gadu vecumam, bez intelektuālās attīstības traucējumiem

 I vieta – Rīgas 66.spec.vsk. komanda „Lielie”

II vieta – Rīgas 71.vskrc komanda „Strēlnieki”

5.grupa – dalībnieki no 18 gadu vecuma ar intelektuālās attīstības traucējumiem.

   I vieta – Cerību ligzdas komanda „Ātrie”

  II vieta – Rīgas 4.sips. komanda „Draugi”

 III vieta – Cerību mājas komanda „Smaidiņi”

Visi sacensību dalībnieki saņēma pārsteiguma balvas, bet godalgoto vietu ieguvēji diplomus un individuālās pārsteiguma balvas.

Sacensības organizēja skolotāja Inita Purmale sadarbībā ar LBJISF.

Svētku koncerts un Ziemassvētku balle

20.12.2016. skolēniem bija satraukuma un sajūsmas piesātināta diena. Visi gaidīja pēcpusdienu, lai piedalītos skolas svētku koncertā, konkursā un ballē.

Klasē prieku radīja pašu izrotātā eglīte un izvēlētā svētku mūzika. Skolēni priecājās par garšīgajām pusdienām, ko sarūpēja jaukās skolas pavārītes. Visu dienu brīvos brīžu izmantoja, lai mēģinātu savu pašu iestudēto priekšnesumu konkursam.

Svētku pasākums sākās ar koncertu, kur 7.klases skolēni, kuri ir skolas kora dalībnieki, dziedāja Ziemassvētku dziesmas. Liliāna deklamēja dzejoli.

Svētku pasākuma otrajā daļā klases uzstājās ar saviem radošajiem priekšnesumiem. 7.a klases priekšnesumā piedalījās visi klases skolēni. Pēc kinofilmas “Viens pats mājās”, skolēni paši uzrakstīja  scenāriju un sadalīja lomas (Kevins – Valters; mamma – Elīza; tētis – Kaspars; ļaundari – Jēkabs un Kristiāns; bērni – Beatrise, Liliāna, Santa, Francis, Liene; atbildīgā par skaņu- Emīlija). Rezultātā priekšnesums bija interesants un skatītājiem patika. Skolēni paši bija gandarīti par paveikto. Svētku pasākums noslēdzās ar balli. Dejoja un skolēnu pašpārvaldes rīkotajās aktivitātēs piedalījās daži skolēni, bet to darīja aktīvi un izbaudīja jautro atmosfēru.

Ciemos pie pasakas, jeb “12 mēneši”

Gatavojoties Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšanai 5. b klases skolēni iestudēja lugu –  Jaungada pasaku “12 mēneši”. Tā kā bija ieguldīts liels darbs, gribējās, lai to redz arī skatītāji. Šoreiz paveicās pašiem mazākajiem, – lugu parādījām 1.b klases skolēniem 19. decembrī.

Pēc lugas noskatīšanās 1.b klases skolēni – mūsu viesi – aktīvi piedalījās spēlēs, rotaļās un konkursos, kā arī dzejoļu izteiksmīgā lasīšanā.

Atvadoties no Vecā un sagaidot Jauno gadu – 8.b, 9.b un 12.b

Pirmssvētku noskaņās bērni tika paveikuši lielus darbus: cepuši piparkūkas, dekorējuši klases, gatavojuši priekšnesumu, lai uzstātos skolas pasākumā.

19. decembrī uz klases Jaungada pasākumu, 8. b un 9. b klases skolēni ieradās tērpušies elegantos tērpos un ar ļoti pozitīvu attieksmi. Viņiem nācās iejusties dažādos pasaku varoņu tēlos un iegrimt burvju pasaku pasaulē. Tas attaisnoja viņu cerības uz jauku laika pavadīšanu.

Pasākuma vadītājas Sofija un Agnese no 12. b klases parādīja sevi kā labas mākslinieces ar lieliskām radošām, organizatoriskām  prasmēm.

Bērniem tika dota iespēja sajust svētku piedzīvojumu atmosfēru, kā arī piedalīties interesantos konkursiņos. Pēc prezentācijas bērni skaitīja dzejoļus un saņēma dāvanas.

Skolas basketbola sacensības

Noslēdzies skolas basketbola turnīrs. Šodien 9.12.2016. diplomus un pārsteiguma balvas saņēma labākās komandas un individuālie spēlētāji.

BB_turnirs

5.– 6. klašu grupā

I vieta –  6.b klases komandai

II vieta – 6.a klases komandai

III vieta – 5.b klases komandai

Labākie individuālie punktu guvēji:

I vieta – Dmitrijs Kuzmins – 6.b klase

II vieta –Atis Frīdenšteins – Brīdiņš – 6.a klase

III vieta – Aleksejs Lapušinskis – 5.b klase

III vieta – Vladislava Lazareva – 6.b klase

III vieta – Dinārs Bitmanis – 6.a klase

Labākie individuālie „3” punktu guvēji

I vieta – Atis Frīdenšteins – Brīdiņš – 6.a klase

II vieta – Ieva Zelča – 5.a klase

7. – 8. klašu grupā

I vieta –  8.a klases komandai

II vieta – 7.b klases komandai

III vieta – 7.a klases komandai

Labākie individuālie punktu guvēji:

I vieta – Erlends Amoliņš – 8.a klase

II vieta –Gustavs Zelčš – 8.a klase

III vieta – Niks Parfjons – 8.a klase

Labākie individuālie „3” punktu guvēji

I vieta – Niks Parfjons – 8.a klase

II vieta – Gustavs Zelčs – 8.a klase

9. – 12. klašu grupā

I vieta –  11.a klases komandai

II vieta – 12.a klases komandai

III vieta – 9.a klases komandai

Labākie individuālie punktu guvēji:

I vieta – Kristaps Salmiņš – 12.a klase

II vieta –Digna Strautmane – 12.a klase

III vieta – Artis Melderis – 9.a klase

Labākie individuālie „3” punktu guvēji

I vieta – Artis Melderis – 9.a klase

I vieta – Kristaps Salmiņš – 12.a klase

II vieta – Elgars Jevsejevs – 9.a klase

II vieta – Karels Grigorjevs – 11.a klase

SPORTA LAUREĀTS – 2016

Konkursu “Rīgas sporta laureāts” organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Konkursa “Rīgas Sporta laureāts” mērķis ir izvērtēt un apbalvot labākos galvaspilsētas sportistus, sporta komandas un trenerus par augstiem sasniegumiem un teicamiem rezultātiem sportā, kā arī sumināt vērienīgāko sporta notikumu organizatorus.

Kinoteātrī “Splendid palace” 9. decembrī plkst. 18.00 notika “Rīgas Sporta laureāts 2016” svinīgais pasākums.

Nominācijā “Uzlecošā zvaigzne sportā” balvu ieguva basketboliste Digna Strautmane, to pasniedza RD IKSD pārvaldes priekšniece Dina Vīksna.

Digna Strautmane (dzimusi 1998. gada 18. septembrī Rīgā) ir latviešu basketboliste, spēlē centra pozīcijā, Latvijas junioru basketbola izlases (U-18) dalībniece. Pašlaik (2016) pārstāv LSBL klubu Rīgas TTT. Kopā ar Latvijas U-18 izlasi izcīnījusi 4. vietu 2016. gada Eiropas U-18 čempionātā.

Trenējas “Rīdzenes” sporta skolā pie trenera Aināra Čukstes. Dignas māsa Paula Strautmane arī ir basketboliste, šobrīd spēlē NCAA komandā ASV.

Spēlējusi Latvijas U-16, U-18 un U-20 izlasēs Eiropas čempionātos, Latvijas U-17 izlasē pasaules čempionātā 2016. gadā. Latvijas U-18 izlases sastāvā izcīnīja 4. vietu 2016. gada Eiropas čempionātā, kur A. Čukstes vadītā komanda ieguva tiesības pirmo reizi spēlēt pasaules U-19 čempionātā. D. Strautmane šajā turnīrā bija komandas rezultatīvākā spēlētāja un labākā cīņā par atlēkušajām bumbām. Viņa bija Latvijas izlases rezultatīvākā spēlētāja arī tā paša gada Eiropas čempionātā U-20 vecuma meitenēm. 2016. gadā aizvadījusi arī divas spēles Latvijas sieviešu basketbola izlases sastāvā.

Pārstāv komandu TTT Rīga Juniores, bet kopš 2014. gada arī pieaugušo komandu Rīgas TTT.

Plānots, ka 2017. gada rudenī D. Strautmane pārcelsies uz ASV, lai studētu un spēlētu vienā no labākajām sieviešu basketbola NCAA komandām — Sirakjūsas Universitātē

2016. gada novembra labie darbi

2016. gada novembrī – Rīgas 66. speciālās vidusskolas Pateicība par piedalīšanos Rīgas pilsētas 39. bioloģijas olimpiādē:

 • 9. a klases skolniecei Alisei Āboltiņai
 • 9. a klases skolniecei Samantai Melderei
 • 9. a klases skolniekam Mārtiņam Pocim
 • 10. a klases skolniecei  Elzai Elizabetei Matulei
 • 11. a klases skolniecei Elīnai Savčenko

Ziemeļu rajona starpskolu sacensības basketbolā

Basketbols

2016. gada 16. novembrī Rīgas 66. speciālās vidusskolas 2005. gadā dzimušo un jaunāku 4. – 5. klašu meiteņu basketbola komanda izcīnījusi II vietu Ziemeļu rajona starpskolu sacensībās!

Komandā spēlēja:

Mona Luīze Vītoliņa – 3.a

Heseda Brūklene – 4.a

Daniela Lēruma – 4.a

Beatrise Āboltiņa – 4.a

Made Ķirša – 4.a

Ieva Zelča – 5.a

Elizabete Slokenbrga – 5.a

Violeta Kaļinauska – 5.b

Darja Romanova – 5.b

Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienas svētki – 7.a klasē

Godinot savu dzimteni – Latviju, 7. a klases skolēni Latvijas karoga krāsās izrotāja savu klasi, pie apģērba nēsāja sarkanbaltsarkano lentīti. Svinīgā noskaņojumā, klasē pārrunājot Latvijas Republikas dibināšanas notikumu, tika nosvinēta Latvijas Republikas 98. gadadiena. Daloties ar domām, ko mēs katrs, kā Latvijas pilsonis, varētu darīt, lai mūsu valstī būtu labāk dzīvot, baudījām svētku maltīti.

Piedalījāmies arī skolas svinīgajā koncertā. Dziedājām dziesmas un skaitījām  dzejoļus. Diena tika pavadīja jaukā patriotiskā atmosfērā.

Lāčplēša diena

11.novembrī drosmīgi un zinātkāri Rīgas jaunieši piedalījās patriotiskā spēlē ’’ Jaunie Rīgas sargi ”, kurā pierādīja izturību, zināšanas un komandas saliedētību. Pasākums notika Mežaparkā. Šajā spēlē piedalījās skolēni 14 – 19 g. v.   Tā, kā mēs šajā kategorijā neietilpstam, mūs,4. a klasi, uzaicināja piedalīties kā novērotājus. Piedalījās  12 komandas, kur katrai bija savs nosaukums, karogs un devīze, ko spēles sākumā tās prezentēja.

Vispirms spēles dalībnieki devās uz 6 darbnīcām, kur kopā ar speciālistiem apguva dažādas zināšanas un prasmes. Arī 4. a klases skolēniem bija izdevība piedalīties šajās darbnīcās.

 1. darbnīca – Kā tika izcīnīta Latvijas brīvība ( vēsture)?
 2. darbnīca – Kā sniegt pirmo medicīniska palīdzību brīvā dabā?
 3. darbnīca – Kā orientēties pēc kartēm un kompasa?
 4. darbnīca – Komandu došana cīņu biedriem un to izpilde.
 5. darbnīca – Kā maskēties un slepus pārvietoties?
 6. darbnīca – Šaušanas apmācība.

Vislielāko sajūsmu 4. a klases skolēnos izraisīja armijnieku formas piemērīšana un šaušana ar īstiem kaujas ieročiem. Pēc apmācības sekoja pusdienas no pārvietojamās armijas virtuves, kas atkal radīja neaizmirstamas emocijas.

Tad sākās pati spēle, kas risinājās pa visu Mežaparka teritoriju. Tai izsekot bija grūti, jo kontrolpunkti atradās tālu viens no otra. Skolēniem šis pasākums  ļoti patika.

“Manuprāt, tā ir lieliska iespēja bērnos rosināt patriotisma jūtas un iespēja apgūt Latvijas vēsturi”, teica skolotāja Marita.

Šajā pasākumā 4. a klase varēja piedalīties pateicoties Kasparam Timmam, kas ir šīs spēles organizators.

Ziemeļu rajona starpskolu sacensības volejbolā

Rīgas 66. speciālās vidusskolas 2001./2002. gadā dzimušo 8. – 9. klašu zēnu volejbola komanda izcīnījusi I vietu Ziemeļu rajona starpskolu sacensībās!

Līdz ar to komandai būs iespēja spēlēt Latvijas mēroga starpskolu sacensībās „Lāses kauss”, kas norisināsies 2017. gada 8. aprīlī Olimpiskajā Skonto hallē.

Komandā spēlēja:

Erlends Amoliņš – 8. a

Rolands Burgevics – 8. a

Niks Parfjons – 8. a

Jēkabs Ekhards – 9. a

Daniils Stepanovs – 9. a

Arkādijs Jurčuks – 9. a

Mārtiņš Pocis – 9. a

Elgars Jevsejevs – 9. a

Kristaps Vidvuds Malāniņš – 9. a

Lattelecom Rīgas maratona Latvijas Skolu kausa 2016 rezultāti:

KOPVĒRTĒJUMS

Aizputes vidusskola

Rīgas 66. speciālā vidusskola

Mārupes vidusskola

Rīgas Teikas vidusskola

Rīgas 49. vidusskola

Ziemeļvalstu ģimnāzija

Rīgas Centra Humanitārā vidusskola

Talsu Valsts ģimnāzija

Rīgas 64. vidusskola

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola

Rīgas 19. vidusskola

Rīgas Hanzas vidusskola

Futbola skola

Rīgas 93. vidusskola

Rīgas 7. pamatskola

Āgenskalna Valsts Ģimnāzija

Rīgas 1.speciālā internātpamatskola

Auces vidusskola

Engures vidusskola

Rīgas Franču licejs

Rīgas Juglas vidusskola

Rīgas Avotu pamatskola

Rīgas 21.vidusskola

RĪGAS SKOLAS

Rīgas 66. speciālā vidusskola

Rīgas Teikas vidusskola

Rīgas 49. vidusskola

Ziemeļvalstu ģimnāzija

Rīgas Centra Humanitārā vidusskola

Rīgas 64. vidusskola

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola

Rīgas 19. vidusskola

Futbola skola

Rīgas 93. vidusskola

Rīgas 7. pamatskola

Āgenskalna Valsts Ģimnāzija

Rīgas 1.speciālā internātpamatskola

Rīgas Franču licejs

Rīgas Juglas vidusskola

Rīgas Avotu pamatskola

Rīgas 21.vidusskola

Dalibnieki

Image 1 of 3

7.a klase ekskursijā

Skaistā rudenīgā dienā 7. a klase devās uz Siguldu, iepazīt Siguldas pili.

1207. gadā celtā Livonijas ordeņa Siguldas pils bijusi veidota kā kastelas tipa cietoksnis, taču vēlāk pārbūvēta par konventa tipa celtni. Izjūtot viduslaiku auru, uzkāpām Ziemeļu un galvenajā Vārtu tornī, izstaigājām pils mūrus. Vērojām, kā gids demonstrēja bruņinieka cīņas elementus īstās bruņās ar zobenu.

Viesojāmies Siguldas Jaunajā pilī. Tā būvēta 1878. gadā neogotikas stilā kā muižas īpašnieku Kropotkinu dzīvojamā māja, bet pašlaik tajā atrodas Siguldas novada dome. Pārējās muižas centra ēkās dzīvo mākslinieki un aicina savās darbnīcās līdzdarboties.

Skolēni baudīja Smilšu mākslas galeriju un smilšu gleznu tapšanu. Arī spieķu darbnīcā katrs mācījāmies izgatavot spieķi, kas ir Siguldas populārākais suvenīrs.

Liecības par spieķiem atrodamas jau 19. gs. izdotajos ceļvežos, kuros teikts, ka “pastaigai pa Siguldas gravām lieti noderēs spieķis, ko var iegādāties no kāda zēna.

Apskatījām arī Ģūtmaņu alu – Baltijas lielāko alu un senāko tūrisma objektu, kuras sienas ir bijušas daudzu notikumu liecinieces un glabā uzrakstus jau no 17. gs. Skolēni, baudot skaisto dabu, sarīkoja sev sacensības, kurš ātrāk uzkāps pa koka kāpņu taku kalnā pie Gūtmaņu alas. Uzvarēja Laura! Visi atzina, ka tas bija grūti.

Tālākais ceļš mūs veda uz sportiskām aktivitātēm brīvajā dabā – piedzīvojumu parku “Tarzāns”. Baudot jautro un sportisko atmosfēru, skolēni pavadīja atlikušo ekskursijas laiku emocionāli ļoti labā noskaņojumā.

Mājupceļā skolēni jau plānoja, ko nākošajā izbraukumā varētu interesantu uzzināt, redzēt un  iemācīties.

2015./2016.mācību gads


2016. gada 7. maija “Labie darbi”

2016. gada 7. maijā – 7. b klases skolniekam Aleksandram Semjonovam  – Diploms par 2. vietu starptautiskā projekta “Rēķini galvā”  “World Championship 2016” starptautiskajā finālā Slovēnijā, pilsētā Murska Sobota.

Rēķini galvā 2016.

Šogad projekta Rēķini galvā” World Championship 2016 starptautiskais fināls notika 7. maijā Slovēnijā, mazā, jaukā pilsētiņā Murska Sobota uz pašas Austrijas, Ungārijas un Slovēnijas robežas. Sacensības organizēja Tartu (Igaunija) izglītības projektu atbalsta grupa „MIKSIKE” sadarbībā ar Slovēnijas nacionālo projekta koordinatoru Slovēnijas nacionālo izglītības institūtu un Murska Sobota pilsētas Ekonomikas skolu.

Uz sacensību finālu bija ieradušies labākie galvā rēķinātāji – nacionālo atlašu kārtu uzvarētāji no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Slovēnijas un Ukrainas.

Slovēnijā labākie 140 rēķinātāji no piecām valstīm klātienē mērojās spēkiem vairākās disciplīnās – saskaitīšanā, atņemšanā, reizināšanā, dalīšanā un skaitļu salīdzināšanā. Sacensību dalībnieki mērojās spēkos 6 dalībnieku grupās. Sacensību laikā iegūtie rezultāti „tiešraidē” nonāca rezultātu tabulā. Līdzjutēji pie saviem datoriem varēja savu atbalstāmo sniegumus salīdzināt ar citu šī vecuma grupas skolēnu rezultātiem.

Šogad 28 starptautiskās kārtas dalībnieki no Latvijas tika nominēti no 3450 neklātienē startējušajiem un pēc tam 84 nacionālajā kārtā uzvarējušajiem finālistiem. Latvijas izlasei šī bija līdz šim veiksmīgākā dalība. Starptautiskās kārtas finālā trijās vecuma grupās godalgotās vietas ieguva Rīgas 25. vidusskolas un Rīgas 66. speciālās vidusskolas audzēkņi.

1.-3. klašu grupā 1.vieta Sebastians Eduards Ivanovskis no Rīgas 25. vidusskolas 3.klases

4.-6. klašu grupā 1.vieta Voicehs Rafaels Ivanovskis no Rīgas 25. vidusskola 4.klases

7.-12 .klašu grupā zēniem 2.vieta Aleksandrs Semjonovs no Rīgas 66. speciālās vidusskolas 7.b klases.

Pasākuma organizatori bija padomājuši arī par interesantu kultūras programmu. Sacensību dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar skaisto Murskas Sobotas pilsētu un tās bagāto vēsturi. Sacensību dalībniekiem apmeklēja seno Rakičanas pili, kuras pagalmā vēroja bruņinieku cīņas, izmēģināja prasmes loka šaušanā un izlocīja kājas viduslaiku deju soļu ritmos. Piedaloties dažādās aktivitātēs, bija iespēja iepazīt dažādu zemju kultūru un tradīcijas, iepazīt vienam otru, veicināt savstarpēju komunicēšanos un valodas prasmes reālu pielietojumu.

Liels paldies jāsaka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam, Ventspils un Cēsu pašvaldībām, kas finansiāli atbalstīja savu dalībnieku piedalīšanos starptautiskajās sacensībās. Paldies par atbalstu šogad sakām arī nodibinājumam „Rīgas tūrisma attīstības birojs” Live Rīga un  Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijai LETERA par iespējām sacensību dalībniekiem startēt vienotos formas krekliņos.

Sīkāka informācija par sacensībām un projekta plāniem aplūkojama www.miksike.lv

/ Notikumi 2015/2016

Sacensību  rezultāti 2015./2016.m.g.

9.09. Ziemeļu rajona strapskolu sacensības Futbolā – apakšgrupu spēles

2004. dz. g. un jaunāki /4. – 5. kl./ – apakšgrupa

17.09. Ziemeļu rajona strapskolu sacensības futbolā – apakšgrupu spēles

2002. – 2003. dz. g.  /6. – 7. kl./ – 14:00 – apakšgrupa

13.09. Ziemeļu rajona strapskolu sacensības futbolā – apakšgrupu spēles

2000.– 2001. dz. g.  /8. – 9. kl./ – apakšgrupa

25.09. Olimpiskā diena – 9:00 Hanzas vidusskolā

Stafetes 2004. dz. g.un jaunāki 1. komanda – 54. vieta

Stafetes 2004. dz. g. un jaunāki 1. komanda – 61. vieta

Strītbols 2000. – 2001. dz. g. /zēni/– 15. – 21. vieta

Strītbols 2000.–2001. dz. g. /meitenes/ – 7. – 9.vieta

6.10. Ziemeļu rajona starpskolu sacensības volejbolā – apakšgrupu spēles

1996.–1999. dz. g.  /10. – 12. kl. jaunieši/   – apakšgrupa

14.10. Ziemeļu rajona starpskolu sacensības volejbolā – apakšgrupu spēles

1996.–1999. dz. g.  /10. – 12. kl. jaunietes/  – apakšgrupa

20.10. Ziemeļu rajona starpskolu sacensības volejbolā – apakšgrupu spēles

2000.–2003. dz. g.  /8. – 9. kl. zēni / – uz finālsacensībām

21.10. Ziemeļu rajona starpskolu sacensības volejbolā fināls

2000.–2003. dz. g.  /8. – 9. kl. zēni/  – III vieta Ziemeļu rajonā

22.10. Ziemeļu rajona starpskolu sacensības volejbolā

2000.–2003. dz. g.  /8. – 9. kl. meitenes/ – III vieta Ziemeļu rajonā

1.11.  Mežaparkā notika skrējiens Latvijai – Lāčplēšu kross – 2015, kas tika rīkots ar mērķi ievadīt patriotisma mēnesi – novembri – svinīgi patriotiskā un veselīgi aktīvā garā. Tautas distance, kas bija 2.5 km gara, kurā bija jāpārvar 5 šķēršļi – Melnā bruņinieka bedres, Kangara tīkls, Spīdalas slazds, Kokneša baļķis un Laimdotas laipa.

Krista Kļavniece 11.a klase – 11.vieta
Digna Strautmane   11.a klase – II vieta  Latvijā 
Fēlikss Oļeiņiks 11.a klase – 11.vieta

3.11. Rīgas pilsētas starpskolu sacensības basketbolā.  VEF RSS (VEF Rīgas skolu superlīga)

C divīzija /jaunieši 10. – 12. klase/ R66. vsk. – 9. vakara maiņu vsk. 62 : 54

4.11. Rīgas pilsētas starpskolu sacensības basketbolā. VEF RSS

C divīzija / jaunieši 10. – 12. klase       R66. vsk. – 28. vsk  59:47

5.11. Ziemeļu rajona starpskolu sacensības stafetēs ”Drošie un veiklie”.

2004. dz. g. un jaunāki / 4. – 5. kl/ – apakšgrupa

6.11. Rīgas pilsētas starpskolu sacensības basketbolā. VEF RSS

C divīzija / jaunieši R66. vsk. – Iļģuciema vsk. 33: 63

10.11. Rīgas pilsētas starpskolu sacensības basketbolā –  apakšgrupu spēles

2002.– 2003. dz. g.  /6. – 7. kl. zēni/  –apakšgrupa

10.11. Rīgas pilsētas Starpskolu sacensības šahā 2002. – 2003.dz.g.

Skolas komandai – 5. vieta

Kristaps Reinis Strods – 5. a kl. – individuāli – 6. vieta

Matīss Jakseboga – 5. a kl. – individuāli – 17. vieta

12.11. Rīgas pilsētas starpskolu sacensības basketbolā  VEF RSS

C divīzija/ jaunieši      R66.vsk. – 31. vsk. 69:32
Komanda izcīnīja tiesības spēlēt B divīzijā. 
Komandā spēlēja:
Kristaps Salmiņš – 11. a
Žanis Belkins – 12. a
Einārs Maskalāns – 12. a
Oskars Jānis Štrobergs – 12. a
Karels Grigorjevs – 10. a
Aleksandrs Jevsejevs – 10. a
Fēlikss Oļejņiks – 11. a
Roberts Vītoliņš – 10. a
Nauris Liniņš – 10. a

12.11. Rīgas pilsētas starpskolu sacensības šahā 2004. dz. g. un jaunāki
Skolas komandai – 24. vieta
Atis Frīdenšteins Brīdiņš – 5. a kl. – individuāli – 9.vieta

13.11. Sporta festivāls bērniem un jauniešiem ar invaliditāti  ”Nāc un sporto sev par prieku” notika ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un LR IZM atbalstu. Sporta dienā Rīgas Olimpiskajā centrā piedalījās 329 dalībnieki no visas Latvijas.

Peldēšana:
Karels Grigorjevs – 10. a kl. – 25m brīvais stils –  15,09  – I vieta Latvijā
Karels Grigorjevs – 10. a kl. – 50 m brīvais stils – 35,35 – I vieta Latvijā
Aktivitātēs piedalījās: Ralfs Gansons, Toms Jakseboga – 1. a; Georgija Savenkovs – 1. b; Kristers Taupmans, Rūdis Rūķis, Mikus Porietis, Keita Gabriela Leimane, Ričards Edžus Leimanis, Nikita Baranovs – 2. a; Ivans Jermolajevs – 2. b; Santa Pole – 4. a; Marks Usāns – 5. a; Mila Kuzmina – 5. b; Elizabete Elza Kalniņa, Fricis Gustavs Alliks – 7. a; Diāna Kraukle – 7. b; Ērika Burija – 8. a; Matīss Veinbergs – 9. a; Sanija Smildziņa, Undīne Vēvere, Mārtiņš Zvidriņš – 10. a; Janeks Jānis Kondrovs, Pauls Rozīte – 11. a.

19.11. Ziemeļu rajona starpskolu sacensības basketbolā

2002. – 2003. dz. g.  /6. – 7. kl./ meitenes  – II vieta Ziemeļu rajonā
 Komandā spēlēja:
Ērika Možaiska – 6. b
Nikole Bogdanova – 6. b
Daniela Novikova – 6. b
Veronika Kaļinauska – 6. b
Roksolana Frolova – 7. b
Milana Šimanoviča – 7. b
Anfisa Apollinarija Vitjugova – 7. b
Valērija Ļaduhina – 7. b

3.12.  Rīgas pilsētas starpskolu sacensības basketbolā. VEF RSS
B divīzija /jaunieši R66. vsk. – ĀVĢ   61: 83       

3.12. Ziemeļu rajona starpskolu sacensības basketbolā

2004. dz. g. un jaunāki /4. – 5. kl. meitenes/  – II vieta Ziemeļu rajonā
Komandā spēlēja:
Ieva Zelča – 4. a
Arina Šehovcova – 4. b
Darja Romanova – 4. b
Violeta Kaļinauska – 4. b
Anna Marija Toma – 5. a
Megija Čevere – 5. b
Vladislava Lazareva – 5. b
Daniela Barbaka – 5. b

4.12. Rīgas pilsētas starpskolu sacensības basketbolā VEF RSS

B divīzija / jaunieši      R66. vsk. – 84. vsk. 64:63
Komanda izcīnīja tiesības spēlēt A divīzijā.
Komandā spēlēja:
Kristaps Salmiņš – 11. a
Žanis Belkins – 12. a
Einārs Maskalāns – 12. a
Oskars Jānis Štrobergs – 12. a
Karels Grigorjevs – 10. a
Aleksandrs Jevsejevs – 10. a
Fēlikss Oļeiņiks – 11. a
Roberts Vītoliņš – 10. a
Nauris Liniņš – 10. a
Pauls Rūdolfs Stēga – 10. a


20.01. Ziemeļu rajona strapskolu sacensības basketbolā meitenēm

2000. – 2001. dz. g. /8. – 9. kl./ – apakšgrupa

22.01. Rīgas pilsētas starpskolu sacensības basketbolā. VEF RSS (Rīgas skolu superlīga)

A divīzija / jaunietes R66. vsk. – 2. ģimnāzija – 35:59

19. 04. Rīgas bērnu ar speciālām vajadzībām kross Ēbelmuižas parkā.

2001.dz.g. un jaunāki – jaunākā grupa – meitenes – 500m

Helēna Amanda Brūvere 5.a – II vieta – 1:44,13

Laura Urdziņa 6.a – III vieta – 1:50,0

2000.dz.g.un vecāki – vecākā grupa – jaunietes – 1000m

Elza Alise Ēvele 10.a – I vieta – 4:04,56

Sintija Rēdliha 10.a – III vieta – 4:09,29

2000.dz.g.un vecāki – vecākā grupa – jaunieši – 1000m

Uģis Seļecovs 9.a – II vieta – 3:31,22

Dāvis Gerhards Korsikovs 9.a – III vieta – 3:36,21

21. 04. Ziemeļu rajona starpskolu Olimpiskās stafetes.

Pretstafete 10 x 60m

2002. – 2003. dz. g. / 6. – 7. kl./ – 10. vieta

2003. – 2001. dz. g. / 8. – 9. kl./ – 10. vieta

2004. – 1998. dz. g. / 10. – 12. kl./ – 9. vieta

Kopvērtējumā: 10 vieta

Stafete 4 x 200m /zēni/ jaunieši

2002.– 2003. dz. g. / 6. – 7. kl./ – 11. vieta

2000. – 2001. dz. g. / 8. – 9. kl./ – 10. vieta

1996. – 1998. dz. g. / 10. – 12. kl./ – 10. vieta

Kopvērtējumā: 10 vieta

Stafete 4 x 200m /meitenes jaunietes/ jaunieši

2002. – 2003. dz. g. / 6. – 7. kl./ – 12. vieta

2000. – 2001. dz. g. / 8. – 9. kl./ – 10. vieta

1996. – 1998. dz. g. / 10. – 12. kl./ – 6. vieta

Kopvērtējumā: 10 vieta

2016. gada aprīļa “Labie darbi”

2016. gada aprīlī – 5. a klases skolniecei Guntai TikiņaiAtzinības raksts par piedalīšanos Latvijas televīzijas spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”.

2016. gada 1. aprīlī – 7. b klases skolniekam Aleksandram SemjonovamDiploms par 1. vietu starptautiskā projekta “Rēķini galvā” 2016. gada Latvijas fināla sacensībās.

2016. gada 1. aprīlī – skolotājai Elitai Segliņai – Starptautiskā projekta “Rēķini galvā” Atzinība par ieguldīto darbu skolēnu iesaistīšanā un sagatavošanā 2016. gada Latvijas fināla sacensībām.

2016. gada 1. aprīlī – skolotājai Ludmilai Doņecai – Starptautiskā projekta “Rēķini galvā” Atzinība par ieguldīto darbu skolēnu iesaistīšanā un sagatavošanā 2016. gada Latvijas fināla sacensībām.

Drošības stunda Redzi! Dzirdi! Dzīvo! Latvijas Dzelzceļa muzejā

14.04.2016

Drošībai ir ļoti liela loma mūsu ikdienā. Ik uz soļa mēs saskaramies ar dažādiem riskiem  un situācijām, kuras, rīkojoties nepārdomāti, var radīt dažāda smaguma sekas.

Iestājoties siltākam laikam skolēni daudz vairāk uzturas ārpus telpām. Lielāka iespējamība, ka  viņi atradīsies tiešā dzelzceļa sliežu tuvumā. Lai nostiprinātu jau skolā apgūtās zināšanas, devāmies uz Latvijas Dzelzceļa muzeju, kurā notika drošības stunda.

Stundas uzbūve bija skolēniem ļoti saistoša. Viņiem aktīvi bija jāiesaistās atbilžu meklēšanā un spriedumu izteikšanā.

Pie ieejas muzejā ir izveidots perons, kura malā novietoti statīvi ar austiņām. Mums vajadzēja uzlikt austiņas aizvērt acis un klausīties notiekošajā. Tālumā dzirdējām troksni, kurš kļuva arvien skaļāks, uzradās vējš, klaudzēja riteņi un bija dzirdams akmeņu troksnis. Pēc mirkļa viss kļuva klusāks un klusāks, līdz austiņās dzirdējām putnu skaņas.

Drošības stundas sākumā tika noskaidrots kāds ir mūsu klases skolnieka vidējais svars. Kāds ir lokomotīves svars. Un kas varētu notikt, ja satiekas 200 tonnu un smagāka dzelzs lokomotīve ar vidēji 40 kg smagu cilvēku. Iespējamais rezultāts nevienam īsti nepatika.

Uzzinājām, ka vilciena bremzēšanas ceļš vidēji ir 2 km. Tā kā sliedes parasti nav taisnvirzienā, tad iespējamība, ka vilciena mašīnists mūs laicīgi pamanīs līdzinās nullei.

Skatījāmies animācijas filmiņas, kurās mums vajadzēja pamanīt kļūdas, kuras pieļauj uz perona, vilcienu gaidošie pasažieri. Man par prieku visas kļūdas tika pamanītas un tām rasts pamatots un loģisks skaidrojums.

Nākošā filmiņa bija par sliežu ceļu šķērsošanas iespējām, arī šajā sižetā visi pārkāpumi tika pamanīti un pareizi atbildēts uz jautājumu pa kurieni un kā pareizi jāšķērso sliedes.

Nobeigumā noskatījāmies dokumentālu filmiņu, kurā runā uz vilciena sliežu ceļiem cietušie, kuri stāsta savu pieredzi un savas sajūtas.

Pēc drošības stundas devāmies nelielā ekskursijā apskatot muzeju. Visinteresantākais mums likās dzelzceļa makets, kurā atveidots sliežu ceļa posms Ventspils – Līvbērze. Ievērojot mērogu, makets veidots tieši tāds kā viss ir dabā pauguri, koki, ēkas, tilti, krustojumi ar ceļiem, dzelzceļa pārmijas un sliežu savienojumi. Makets veidots 20 gadus un pa to brauc dīzeļvilcieni ar vagoniem, tiek aizvērtas un atvērtas dzelzceļa barjeras. Viss darbojas kā dzīvē.

Mums parādīja un pastāstīja par tvaika lokomotīves darbības principu.

Liels pārsteigums mūs sagaidīja apskatot vilciena vagonu kurā savulaik tika vesti noziedznieki. Vispirms jau ļoti šauras uzraugu telpas, tad ieslodzīto telpas, kurās lielā šaurībā bija trijos stāvos izvietotas koka lāvas. Mēs bijām pārliecināti, ka šajās telpās tika vesti attiecīgi seši aizturētie, bet gides atbilde mūs pamatīgi pārsteidza. Šajās telpās tika vesti līdz pat 40 aizturētajiem, kuri bija cieši saspiest cits pie cita, pie kam brauciens parasti ilga mēnesi, divus vai pat trīs.

Iekāpām lokomotīvē un pabijām mašīnista vietā. Izbaudījām kā bija braukt trešās klases pasažieru vagonā.

/ Notikumi 2015/2016

2016. gada 6. marta “Labie darbi”

2016. gada 6. martā – skolotājai Aļinai Ivanovai – privātās vidusskolas Klasika Pateicības raksts par piedalīšanos žūrijas komisijas darbā Rīgas skolu konkursā “Matemātiskā daudzcīņa”.

2016. gada 17. februāra “Labie darbi”

2016. gada 17. februārī – Rīgas Izglītības un Informatīvi metodiskā centra I pakāpes Diploms Rīgas 66. speciālās vidusskolas 5. – 9. klašu ansamblim (vadītāja Ineta Sidorišina) Rīgas Vokālās mūzikas konkursā “Balsis – 2016” pirmajā kārtā.

2016. gada 5. februāra “Labie darbi”

2016. gada 5. februārī – Rīgas Izglītības un Informatīvi metodiskā centra Diploms 10. a klases skolēnam Sandim Miglam Rīgas pilsētas 66. fizikas olimpiādē 9. – 12. klasēm par iegūto III vietu.

2016. gada 12. janvāra “Labie darbi”

2016. gada 12. janvārī –  Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Atzinības rakstsRīgas 66. speciālai vidusskolai par sadarbību un atbalstu vizuālās mākslas darbu izstādes organizēšanā.

Aicinām uz Ziemassvētku koncertu!

2015.gada 15. decembrī plkst. 17.00 skolas aktu zālē notiks 1.-4.a klašu skolēnu Ziemassvētku koncerts. Mīļi aicināti vecāki, radi un draugi!

/ Notikumi 2015/2016

Lāčplēša diena – 5.a klase.  

11.11.2015.

Lāčplēša dienas rīts skolā sākās ar svecīšu nolikšanu, izgaismojot Latvijas kontūru. Vēl degot svecītēm, atsevišķi skolēni noskaitīja latviešu tautas dziesmas – veltījumu Latvijai.

Dienas vidū devāmies uz 11.Novembra Krastmalu, kur pie prezidenta pils sienas katrs nolikām pa svecītei un klusībā katrs kaut ko vēlējāmies. Diena bija ļoti saulaina un jauka.

Devāmies cauri Vecrīgai uz Latvijas Brīvības pieminekli, pie kura bija paredzēta NBS un Iekšlietu ministrijas vienību militārā parāde. Parādi ar uzrunu sāka valsts prezidents Raimonds Vējonis, turpinājumā prezidents kopā ar Aizsardzības ministru Raimondu Bergmani pieņēma parādi sasveicinoties ar katru no  vienībām.  Sekoja visu pārstāvēto vienību parāde. Mēs redzējām zemessardzes, ugunsdzēsēju, robežsargu, jūras spēku  un studentu vienības.

Pēc parādes devāmies nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa.

Dienas noslēgumā apmeklējām Latvijas Nacionālo Vēstures muzeju, kurā reizi gadā ir apskatāma Lāčplēšu kara ordeņu kolekcija. Gide mūs iepazīstināja ar ordeņa pakāpēm un pastāstīja par cilvēkiem, kuri tos ir saņēmuši. Lai arī ordenis ir ļoti augsts apbalvojums, vienojāmies, ka mēs nekad negribētu piedzīvot to brīdi, kad būtu jāizsniedz šāda tipa ordenis. Kara ordeņus piešķir tikai kara gadījumā, bet neviens no mums to nevēlas

/ Notikumi 2015/2016

5.a klases saliedēšanas un izziņas ekskursija uz Cēsu novadu

30.09.2015.

Mūsu jaunais klases kolektīvs septembra beigās saliedēšanās nolūkos devās uz Cēsu novadu. Laika apstākļi rudens dienai bija teicami, visa diena bija saulaina. Pirmā apstāšanās vieta bija atpūtas komplekss “Rakši”, kur mūs iepazīstināja ar divkupru kamieļiem, Dienvidamerikas lamām, alpakām un gvanako. Alpakām bija tikko dzimuši mazuļi. Redzējām gan nepilnu nedēļu vecus, gan pašu jaunāko divas dienas veco kumeliņu. Gids aizrautīgi stāstīja par dzīvnieku paradumiem, par paša piedzīvojumiem ar šiem dzīvniekiem. Mums bija arī iespēja pabarot dzīvniekus ar viņiem domāto barību.

Pēc Rakšu Zoo apskates devāmies uz “Svētavotu”, šeit pudelēs tiek pildīts dzeramais ūdens un piegādāts klientiem visā Latvijā. Mūs sagaidīja gados veca sieviņa, bet viņas dzīves spars lika aizdomāties, ka Svētavota ūdens dara brīnumus. Svētavota teritorija ir sakopta un tur izveidots dabas parks. Tam cauri plūst avota ūdens, kuram tiek piedēvētas dziednieciskas spējas. Teritorija atrodas ielejā, lai tajā nokļūtu ir jānokāpj pa kāpnēm, kuras veidotas no akmentiņiem. Lejā ir gan atpūtas un pilnika vieta ar soliņiem, gan strūklakas un skulptūras. Saimniece sākumā pastāstīja par Svētavota teritorijas labiekārtošanas darbiem. Noklausījāmies leģendu par avota izcelsmi un dziednieciskajām spējām. Kopā ar saimnieci iemācījāmies un noskandējām latviešu tautas dziesmas, kas bija veltītas ūdenim. Iepazinušies ar dabas parka izveidi, tā leģendām, devāmies pie paša avota. Kura ūdens temperatūra ir nemainīga visu gadu apmēram +2 grādi un kailām kājām, kaut ko klusībā vēloties, bridām pa avotu. Vietā, kur avots iztek no sienas katrs no mums ar saimnieces palīdzību veica rituālu: mazgāja seju, mazgāja rokas, ar mitrām rogām noglauda sev matus. Promejot iepildījām sev Svētavota ūdeni līdzņemšanai

Mūsu ekskursija turpinājās uz Vidzemes koncertzāli “Cēsis”. Cēsu koncertzāle atrodas rekonstruētā ēkā. Pirmatnēji šeit kultūras centrs bija jau 1914 gadā, bet 2013.gadā pēc ēkas rekonstrukcijas tas tika atklāts no jauna. Vecā un jaunā ēka sapludinātas vienā veselumā. Cēsu koncertzālē ir gan plaša, moderna koncertzāle, gan kamerzāle, gan ērģeļu un kino zāle. Mums bija iespēja pabūt telpā zem koncertzāles grīdas, redzējām modernus mehānismus, kuri ļauj zāli ļoti ātri pārveidot gan par deju telpu, gan piepildīt to ar skatītāju sēdvietām. Ēkas interjers veidots ļoti askētiski, bet tajā pašā laikā ļoti eleganti. Pārsvarā apdarē izmantoti Latvijā augušie koki. Interesants likās koka žalūziju risinājums. Kino zālē sēdvietas ir Mersedess firmas ergonomiskie krēsli. Sēžot tajos sajutāmies kā formulas F1 piloti.

Dienas noslēgumā devāmies uz bērnu zinātnes centru “Z(in)oo”. Vispirms gide pastāstīja par to, kas mūs sagaida šeit, iepazīstināja ar pamatprincipiem, kas jāievēro šajā centrā. Pēc tam izmēģinājām dažādas tehnoloģijas un dabas likumus. Likām zobratus, vadījām robotus, pārbaudījām savas fiziskās dotības ejot pa trosi vai staigājot ar koka kājām.

Vakarā noguruši, bet ar zināmu informācijas un piedzīvojumu bagāžu, atgriezāmies Rīgā. Tās laikā skolēni sadarbojās, izpalīdzēja viens otram, ja kas bija nepieciešams, neatteica palīdzību Markam.  Ekskursijas laikā uzzinājām daudz jauna. Pēc ekskursijas, pārrunājot redzēto, lielākajai daļai skolēnu vislabāk bija paticis Svētavota apmeklējums

/ Notikumi 2015/2016

Raiņa stunda – 5.a klase.

24.09.2015.

Septembris  – dzejas mēnesis. Šogad tika atzīmēta Raiņa 150 dzimšanas diena. Literatūras stundās tika daudz runāts par Raiņa daiļradi, lai šos faktus nostiprinātu un mācīšanās procesu padarītu daudzveidīgāku devāmies pie Raiņa pieminekļa.

Latviešu valodas skolotāja Dace iepriekš katram pēc viņa izvēles bija uzdevusi iemācīties kādu no Raiņa dzejoļiem. Savukārt, Raiņa dzejolis “Kaķenīte”, tika sagatavots kā kopdarbs, kur katrs no bērniem skaitīja kādu no pantiņiem, līdz ar to šajā uzdevumā bija iesaistīts katrs skolēns.

Vispirms skolotāja Dace pastāstīja par Raiņa pieminekli, par tā  rašanās vēsturi, par vietu, kurā tas atrodas. Pēc stāstījuma, godinot Raini, nolikām ziedus pie pieminekļa. Stundas turpinājumā, labākajiem dzejoļu zinātājiem tika dota iespēja tos norunāt pie paša, šo dzejoļu autora, pieminekļa. Iepriekšējā izvērtēšana jau bija notikusi skolā literatūras stundā.

Paldies latviešu valodas skolotājai Dacei par interesanti novadīto stundu.

/ Notikumi 2015/2016

Valsts izglītības attīstības aģentūra

www.viaa.gov.lv

Šajā mājaslapā ir sadaļa “Karjeras atbalsts” , kur var atrast ļoti daudzveidīgu informāciju ne tikai skolotāji, bet arī skolēni un viņu vecāki.

Sadaļā “Euroguidance” atrodama informācija par studiju, dzīves un darba iespējām ārzemēs.